Номер патенту: 17044

Опубліковано: 15.09.2006

Автор: Савченко Валерій Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ковпачок гвинтовий однокомпонентний, що включає циліндричний периферичний корпус (1), що має внутрішню гвинтову нарізку (10) для нагвинчування на зовнішню гвинтову нарізку шийки пляшки, а також круглу плоску верхню стінку (2) у вигляді круглого диска, що містить ущільнювальне кільце у вигляді внутрішнього пояска (4), а також накатку для захвату (5) та захисну і відривну смужку-поясок (3), який відрізняється тим, що на внутрішній плоскій поверхні круглої верхньої стінки у місці з’єднання з циліндричним периферичним корпусом розміщені зовнішній ущільнювальний поясок (9) та верхній ущільнювальний поясок (8), який має діаметр, менший за зовнішній ущільнювальний поясок.

2. Ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що кругла плоска верхня стінка (2), у формі круглого диска, має плоскі як зовнішню (6), так і внутрішню поверхні (7).

3. Ковпачок за п. 1, який відрізняється тим, що його виконано у вигляді суцільної конструкції методом гарячого пресування.

Текст

1. Ковпачок гвинтовий однокомпонентний, що включає циліндричний периферичний корпус (1), що має внутрішню гвинтову нарізку (10) для нагвинчування на зовнішню гвинтову нарізку шийки пляшки, а також круглу плоску верхню стінку (2) у вигляді круглого диска, що містить ущільнювальне кільце у вигляді внутрішнього пояска (4), а також накатку для захвату (5) та захисну і відривну смуж 3 17044 4 на циліндричному периферичному корпусі, та чітзображень та друкованих символів. кості геометричних форм, при застосуванні під час На Фіг.2, 3, 4a, 4b зазначене наступне: 11 виготовлення ковпачку методу гарячого пресуванрізьбові виступи відривної і захисної смужкиня, який забезпечує рівномірний розподіл поліетипояску, a - зовнішній діаметр циліндричного перилену по всій конструкції, що надає більшої міцності феричного корпусу, b - внутрішній діаметр циліндконструкції запропонованої корисної моделі. ричного периферичного корпусу, с - діаметром Нижче описується конкретний варіант виковиступу замка захисної і відривної смужки-пояска, нання, що наведений на кресленнях. Перелік фігур d - діаметр різьби внутрішньої гвинтової нарізки, е креслень: - зовнішній діаметр без зубців, f - зовнішній діаФіг.1 - показаний вигляд ковпачка гвинтового метр ущільнювального кільця h - висота циліндриоднокомпонентного в осьовому розрізі, приблизно чного периферичного корпусу, і - висота ущільнюв натуральному масштабі. вального кільця, j - товщина круглої плоскої Фіг.2 - показаний вигляд корисної моделі в тій верхньої стінки, k - розмір сегменту захисної смужже площині розрізу, приблизно в натуральному ки-пояска, l - розмір простору між різьбовими вимасштабі, із позначенням діаметрів конструктивступами відривної та захисної смужки-пояска. них елементів ковпачка гвинтового однокомпоненКовпачок гвинтовий однокомпонентний містить тного. циліндричний периферичний корпус 1 висотою h Фіг.3 - показаний вигляд частини ковпачка за 19,6-20,3мм, із зовнішнім діаметром а 30,61Фіг.1, 2 в поперечному перерізі, в збільшеному 30,69мм, зовнішнім діаметром без зубців е 29,6масштабі. 30,4мм і внутрішнім діаметром b 27,65-27,95мм, Фіг.4а - показаний вигляд у горизонтальному що має внутрішню гвинтову нарізку 10 з діаметром розрізі відривної і захисної смужки-пояску. різьби d 25,45-25,75мм для нагвинчування на зовФіг.4b - показаний вигляд знизу у горизонтальнішню гвинтову нарізку шийки пляшки, накатку для ному розрізі ковпачка гвинтового однокомпонентзахвату 5, а також, круглу плоску верхню стінку 2 з ного приблизно в натуральному масштабі. товщиною j 1,4-1,6мм, що містить ущільнювальне На Фіг.1 показаний вигляд ковпачка гвинтового кільце 4 висотою і 3,4-3,8мм із зовнішнім діаметоднокомпонентного в осьовому розрізі, приблизно ром f 22,31-22,39мм у вигляді внутрішнього пояска, в натуральному масштабі. На фігурі ясно видно, також, захисну і відривну смужку-поясок 3 з діамещо 1 - це циліндричний периферичний корпус, 2 тром виступу замка с 26,1-26,7мм та розміром секругла плоска верхня стінка, 3 - захисна і відривна гменту k 90 (Фіг.4а) з розміром простору між різьсмужка-поясок, 4 - ущільнювальне кільце, 5 - накабовими виступами l 2 . тка для захвату, 6 - плоска зовнішня поверхня круДо суттєвих ознак, що характеризують корисну глої верхньої стінки ковпачка, 7 - плоска внутрішня модель належать: за рахунок наявності верхнього поверхня круглої верхньої стінки ковпачка, 10 та зовнішнього ущільнювальних поясків забезпевнутрішня гвинтова нарізка. чується висока якість герметичного контакту; міцКовпачок гвинтовий однокомпонентний містить ність та чіткість геометричної форми за рахунок циліндричний периферичний корпус 1 з круглою рівномірного розподілу поліетилену по всій консплоскою верхньою стінкою 2, яка з’єднана з цилінтрукції ковпачка методом гарячого пресування, дричною частиною як єдине ціле і за формою блинаслідком чого є полегшення конструкції, що дозька до форми круглого диску. До вільного краю зволяє достатньо економити матеріал, з якого вициліндричної периферичного корпусу 1 також приготовляється запропонована корисна модель; кріплена захисна і відривна смужка-поясок 3, яка плоска зовнішня і внутрішня поверхні круглої верпри відгвинчуванні ковпачка розривається пляшхньої стінки забезпечує безперешкодне нанесення кою або відривається від периферичного корпусу різноманітних друкованих символів рекламно1, і таким чином свідчить, що пляшка вже відкриігрового характеру, що дає можливість широкого лась. Циліндричний периферичний корпус містить попиту даного ковпачка виробниками та власнивнутрішню гвинтову нарізку 10, яку розбито на ками різних торговельних марок. окремі ділянки, а на зовнішній стороні він містить Використовують ковпачок гвинтовий однокомнакатку для захвату 5, призначену для полегшенпонентний, що заявляється, звичайним способом, ня прикладання моменту, що крутить, при захваті шляхом накручування циліндричного периферичковпачка пальцями. ного корпусу 1 (Фіг.1) на горловину пляшок. КовпаНа Фіг.3 показаний вигляд частини ковпачка чок виконано у вигляді суцільної конструкції з полігвинтового однокомпонентного за Фіг.1, 2 в попеетилену високого тиску в умовах промислового речному перерізі, в збільшеному масштабі. Для виробництва, з використанням сучасних матеріазабезпечення цілісності та герметичності контакту лів і технологій, а саме прямим методом пресуз шийкою пляшки на внутрішній плоскій поверхні вання, що відрізняється кращими геометричними верхньої стінки у місці з’єднання з циліндричним характеристиками та більшою стабільністю розміпериферичним корпусом міститься верхній 8 ущірів ковпачка, у порівнянні з методом інжекції, що льнювальний поясок у вигляді кільця та зовнішній дозволяє використовувати широку гамму сирови9 ущільнювальний поясок, також, у вигляді кільця ни. Запропонована корисна модель користується діаметр якого більший за діаметр верхнього ущімасовим попитом у промисловості України та готульнювального пояску. ється до масового випуску для задоволення потКругла плоска верхня стінка 2 (Фіг.1), у формі реб населення. круглого диску, має плоску як зовнішню 6 так і внутрішню поверхні 7, що забезпечує безперешкодне нанесення на них різноманітних рекламно-ігрових 5 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 17044 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Screw single-component cap

Автори англійською

Savchenko Valerii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Колпачок винтовой однокомпонентный

Автори російською

Савченко Валерий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B65D 41/04, B65D 41/00

Мітки: однокомпонентний, ковпачок, гвинтовий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-17044-kovpachok-gvintovijj-odnokomponentnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ковпачок гвинтовий однокомпонентний</a>

Подібні патенти