Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Установка для заливу відцентрового насоса, що містить вакуумний котел, всмоктувальний та напірний трубопроводи, резервуар із рідиною та датчики верхнього й нижнього рівнів перекачувальної рідини, живильну трубу і комунікацію, що живить водою відцентровий насос, яка відрізняється тим, що найвища точка вакуумного котла з’єднана з всмоктувальним трубопроводом насоса вакуумним трубопроводом, на якому розташовано запірно-регулювальний кран.

2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що вакуумний трубопровід приєднано до всмоктувального трубопроводу в зоні найбільшого вакууму, який виникає при роботі насосної установки, тобто до всмоктувального патрубка насоса.

Текст

1. Установка для заливу відцентрового насоса, що містить вакуумний котел, всмоктувальний та напірний трубопроводи, резервуар із рідиною та 3 16787 4 ня часу, необхідного для заливу відцентрового таким чином. насоса з його всмоктувальним трубопроводом. Після заповнення вакуумного котла 1 перекаДоказом досягнення поставленої задачі є чувальною рідиною до верхнього рівня, про що утворення вакууму у вакуум-котлі без використансигналізує верхній датчик 3, сигнал якого подаєтьня водокільцевого вакуумного насоса з вакуумся на закриття електрозасувки 6. Внаслідок цього системою трубопроводів, як це мало місце у відорідина не витікає з вакуум-котла 1 і утворений мих насосних установках. Відомий той факт, що об’єм рідини використовується для заливу відценпри роботі насоса в порожнині його всмоктувальтрового насоса 9, для цього достатньо відкрити ного трубопроводу утворюється вакуум [4, с.12, кран 16. Засувка 13, заливальний клапан 11 і кран рис. В8 і розділ 1.7], найвище його значення дося15 при цьому щільно закриті. При заповненні погається на вході в насос. За рахунок цього вакууму рожнини всмоктувального трубопроводу 10 і насопри роботі насоса у вакуум-котлі створюється васа 9 рідиною, про що буде свідчити струмінь цієї куум, за допомогою якого вода по живильній трубі рідини, який почне виходити із верхнього кінця вакуум-котла піднімається з резервуара і заповстравлюючої системи 17. Кран 18 при заливі насонює цей котел до верхнього рівня. При досягненні са 9 весь час залишається відкритим. Після заповверхнього датчика він дає команду на закриття нення насоса 9 і всмоктувального трубопроводу 10 електрозасувки на живильному трубопроводі вакурідиною закривається кран 16 і 18, і включається в ум-котла. У запропонованій установці за рахунок роботу насос 9. При досягненні в порожнині насоцього вакууму створюється акумулюючий об’єм са 9 максимального напору, повільно відкриваєтьрідини у вакуум-котлі, який використовується для ся засувка 13, потоком всмоктувальної рідини зарезервного заливу відцентрового насоса з його ливальний клапан 11 піднімається і всмоктувальним трубопроводом. Для підвищення перекачувальна рідина забирається з резервуару надійності процесу заливання об’єм акумулюючої 14 і подається у напірний трубопровід 12. Оскільки рідини повинен дорівнювати не менше трьом при цьому у всмоктувальному трубопроводі утвооб’ємам внутрішньої порожнини насоса з його рюється вакуум, то при відкритому крані 15 у вакувсмоктувальним трубопроводом, на всмоктувальумному котлі 1 буде також утворюватися вакуум, ній воронці якого передбачається заливальний завдяки якому при відкритих електрозасувці 6 і клапан. Це дозволяє проводити залив відцентрозаливальному клапані 7 рідина із джерела 14 буде вого насоса та його всмоктувального трубопровопідійматися у вакуумний котел 1 і заповнювати ду перед його пуском без використання допоміжйого. Коли рівень рідини досягне верхнього датчиної вакуум-системи з вакуумним насосом, а отже ка 3, за його командою закривається електрозасубез витрат електроенергії на такий залив. вка 6 і щільно опускається на сідло заливальний На фіг. показана принципова схема установки, клапан 7. Після цього описаний вище робочий яка призначена для заливу насоса. цикл повториться. Використання запропонованої Установка заливу насоса складається з вакуусистеми заливання дає змогу зменшити час, необмного котла 1, оснащеного вакуумним трубопрохідний для заливу відцентрового насоса та збільводом 2, датчиками верхнього 3 і нижнього 4 рівшити надійність такої системи заливання насосної нів, живильного трубопроводу 5, на верхній установки без додаткових витрат електроенергії. частині якого встановлена електрозасувка 6, а на Джерела інформації нижній частині - заливальний клапан 7.Крім цього, 1. Насосна установка. А.С. 81 д 1305437 А1. до системи входять: комунікація 8, відцентровий Р04Д9/00 /Байрамуков А.М.СССР/. - заявлено насос 9, всмоктувальний трубопровід 10, який об12.07.85. - опубл.23.04.87. - Бюл. №15. - 3с. ладнано заливальним клапаном 11, і напірний 2. Рекомендации по проектированию систем трубопровід 12, обладнаний засувкою 13, резерзаливки центробежных насосов /Под. ред . Н.А. вуар із рідиною 14 та з’єднувальні комунікації, Палишкина, А.В. Поласова, В.А. Строчак - К.: Укроснащені запірно-регулювальною арматурою 15 і НИИГиМ., 1981. - С.27-31. 16. Для випуску повітря з порожнини насоса 9 при 3. Деклараційний патент на корисну модель його заливанні до верхньої точки насоса приєднаUA №7897,МКВ Р04Д9/05, опубл. 15.07.05, бюл. на стравлювальна система 17 із запірно№7, 2005 р. - 2с. регулювальним краном 18. Для контролю ступеня 4. Карасев Б.В. Насосные и воздуходувные заливання вакуумного котла на ньому встановлестанции. -Минск: Вышейшая школа, 1990. - с.12, но контрольний п’єзометр 19. розділ 1.7. Система заливу відцентрового насоса працює 5 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 16787 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Installation for charging centrifugal pump

Автори англійською

Sribniuk Stepan Mykhailovych, Sribniuk Mykhailo Stepanovych, Kovalenko Valentyna Petrivna, Tymofeeva Kateryna Anatoliivna

Назва патенту російською

Установка для заливки центробежного насоса

Автори російською

Срибнюк Степан Михайлович, Срибнюк Михаил Степанович, Коваленко Валентина Петровна, Тимофеева Катерина Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: F04D 9/00

Мітки: насоса, відцентрового, заливу, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-16787-ustanovka-dlya-zalivu-vidcentrovogo-nasosa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для заливу відцентрового насоса</a>

Подібні патенти