Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для креслення кривих, що містить кисть руки, ручку, основу з міліметровим папером, корпус у формі конуса, ніжку з графітом, стрижень, який відрізняється тим, що він додатково має кришку з отвором, трубку зі стрижнем і пастою (чорнилом) всередині, ручку з черв’ячною передачею, важелем з відцентровою масою, пластинчастою спіральною пружиною, скобою.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що трубка зі стрижнем розміщена в отворі кришки вертикально, черв’ячна передача розміщена на кінці трубки, важіль розташований перпендикулярно до трубки, пружина одним кінцем закріплена до трубки, іншим - до внутрішньої твірної конуса, знімна скоба встановлюється в основі на ніжці трубки.

Текст

1. Пристрій для креслення кривих, що містить кисть руки, ручку, основу з міліметровим папером, корпус у формі конуса, ніжку з графітом, стрижень, 3 16611 4 змів, що дозволяє здійснювати наочну ілюстрацію ється, та з пишучим пером 21 і обмежником на при засвоєнні матеріалу в навчальних лабораторікінці 22. Перо креслить спіраль Архімеда 23. ях з курсу геометрії, теоретичної механіки (її глави Для повного розгляду (без заяви способу) нединаміки). обхідно зупинитися на взаємодії між собою детаПоставлене завдання досягається тим, що лей в пристрої. пристрій для креслення кривих, що містить кисть Загальний випадок руху твердого тіла полягає руки, ручку, основу з міліметровим папером, кору визначенні миттєвих кутових швидкостей спочатпус, ніжку з графітом, стрижень, відповідно кориску відносно нерухомих, потім відносно рухомих ної моделі, що він додатково має кришку з отвоосей. ром, трубку зі стрижнем і пастою (чорнилом) Бажано наочно відтінити чотири етапи обервсередині, ручку з черв'ячною передачею, важіль з тального руху: відцентровою масою і пером, пластинчасту спіраа) закріплення ніжки 11 за допомогою скоби льну пружину, скобу. 12, обертання конусу 1 за допомогою ручки 6 і руТрубка зі стрижнем розміщена в отворі кришки ки 7, на міліметрівці 14 запис форми і розміру оповертикально, черв'ячна передача розміщена на ри; кінці трубки, важіль розташований перпендикулярб) закріплення ніжки, обертання конусу, опусно до трубки, пружина одним кінцем закріплена до кання променя-важелю 19, просування відцентротрубки, іншим до внутрішньої твірної конусу, знімвої маси 20, запис на міліметрівці 3 кривої спіралі на скоба встановлюється в основі на ніжці трубки. Архімеда 23; Таке розташування деталей (позицій) наочно в) зняття скоби 12, вивільнення ніжки, рухомої ілюструє і гарантує процес креслення на міліметопори, обертання трубки з конусом, запис просурівці популярних в геометрії кривих, що сприяють вання пера 10 на міліметрівці 14 по одній з гілок надійному засвоєнню матеріалу навчальних куркривих 15, 16, 17, 18 (в залежності від величини ). сів. Це має важливе значення для народного госРобота силового поля при пересуванні маси 20 з подарства, наповнюючи незавидні і рідкі по тепеположення О в положення К виражається інтеграрішнім часам наочні посібники лабораторій лом (включаючи комп'ютери). N (ok ) Xdx Ydy (1) Пристрій містить корпус у формі конусу 1, з де XY - проекції напруження поля; кришкою 2 з отвором в ній, масштабний міліметг) рухома опора, обертання трубки з конусом, ровий папір 3, закріплену на кришці трубку 4 з чеопускання променя-важеля 19, з відцентровою рв'ячною передачею 5 на кінці, пересувну ручку 6, масою 20, що пересувається від початку (від трубкисть руки 7, плоску спіральну пружину 8, одним ки) по важелю з пишучим пером 21, запис спіралі кінцем закріплену до внутрішньої сторони твірної Архімеда 23. Аналіз результатів. При цих етапах конусу, іншим - до трубки. Всередині трубки рознеобхідно міняти міліметровий папір. міщений стрижень 9 з пастою (чорнилом) всереПри обертанні конусу 1 зменшення швидкості дині, з пером 10 на кінці. На ніжці 11 конусу розміхарактеризується записом за допомогою пера 10, щується знімна за необхідністю скоба 12, що рух його по одній з гілок кривих 15, 16, 17, 18. все закріплюється на основі 13 і гальмує обертання залежить від швидкості, прискорення відцентрової конусу. На основі розміщений міліметровий папір маси. 14, на котрому відтворюються пером з пастою (чоПеревернутий круглий прямий конус 1 (Фіг.1) рнилом) криві. Шляхи пересування пера по мілімемає в основі кришку 2 у вигляді окружності. Висота трівці відмічаються вітки кривих: окружності 15, проходить через центр окружності основи (де l еліпсу 16, параболи 17, гіперболи 18. На трубці з довжина твірної, r - радіус основи, h - висота конушарнірним з'єднанням розміщений промінь-важіль су, - щільність конусу, S - площа основи, V - об'єм 19 з відцентровою (від сили) масою, що пересуваконусу, М - маса, Ix, Іy, Iz - моменти інерції відносно осей х, у, z. S r(r l); V 0,1 z r 2 h; M 0,33 h5tg4 ; x y 0,33 0,6M(h2 r 2 h; 0,25r 2 ). (2) Рівняння доповнюють відомості для розуміння кривих: окружності, еліпсу, параболи (при вершині А(-b/а, 0) з координатами), гіперболи. При відповідних параметрах (а, b) рівняння представлені Крива складається з двох гілок, розташованих симетрично відносно осі 0х. Кожний промінь 0К (Фіг.2) перетинає в точках 0, А1, А2, ... Аn, що знаходяться одна від другої на відстані AIAI+1= 2 a . x2 Довжина дуги 0М: при ( 2L / a кутів дорівнює 2 y 2 r 2; y 2 2 ax b; 2 2 2 2 2 ( x / a ) ( y / b ) 1; ( x / a ) ( y / b ) 1. (3) Крива 23, що описується масою 20, котра рухається з постійною швидкістю D по променю 19, обертається біля полюсу 0 з постійною кутовою швидкістю (о. Рівняння в полярних координатах a ; a / . (4) 2 L a( 1 ArSh ) / 2. Площа сектору М10М2 2 ) 1 для великих (5) 3 S 0,167( 3 2 1 ). (6) Радіус кривизни при початковому положенні r0 = а/2, див. формулу (4) 5 3 3/2 2 16611 r a( 1) /( 2). (7) Таким чином, для наочного сприйняття і аналізу геометричних фігур, кривих пристрій, що пропонується, придатний (з метою використання в народному господарстві і в навчальних закладах). Пристрій необхідний також, як вивчення самих дисциплін аналітичної геометрії, теоретичної механіки. В порівнянні з прототипом та іншими науковотехнічними рішеннями пристрій, що пропонується, дозволяє: - з меншими до 30% трудовитратами здійснювати в лабораторних умовах наочну ілюстрацію розділів геометрії, динаміки; - спростити операції з розмітки при побудові розверток фасонних деталей в металорізальних цехах; Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 6 - без складних розрахунків прискорити процес розкрою заготовок в машинобудуванні. Спіраль Архімеда 23 може бути вмонтована в конструкції решіток різних огорож, заборів, воріт, на фасадах огороджень, щитів і окремих панелей в якості декорації. Сполучення кривих з міліметрівок з натурним шаблоном, деталлю полегшує роботу працюючого. Джерела інформації: 1. Пат. 8900 U Україна, МКВ 7 B43L7/02, G02B5/04. Рейсшина розмічальна: А.А. Воронко, M.I. Тимофеев, 1.0. Сорокопуд, О.А. Воронко (Україна); Заявл. 24.03.05; Опубл. Бюл. "Промислова власність України. - 2005. - № 8. - аналог. 2. Будасов Б.В., Калинский В.П. Строительное черчение. - М.: Стройиздат, 1990. - 464 с. - прототип. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for drawing of curves

Автори англійською

Voronko Andrii Anatoliiovych, Voronko Andrii Anatoliovych, Tymofeev Mykola Ivanovych, Tymofieev Mykola Ivanovych, Tymofieiev Mykola Ivanovych, Tymofeiev Mykola Ivanovych, Sorokopud Ivan Oleksandrovych, Maliovany Viktor Oleksandrovych, Maliovanyi Viktor Oleksandrovych

Назва патенту російською

Устройство для черчения кривых

Автори російською

Воронко Андрей Анатолиевич, Воронко Андрей Анатольевич, Тимофеев Николай Иванович, Сорокопуд Иван Александрович, Сорокопут Иван Александрович, Малеванный Виктор Александрович, Малеваный Виктор Александрович, Малёваный Виктор Александрович

МПК / Мітки

МПК: F16H 51/00, G01B 3/22, B43K 19/00, F16H 25/00, G01B 3/56, G05G 5/00

Мітки: пристрій, кривих, креслення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-16611-pristrijj-dlya-kreslennya-krivikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для креслення кривих</a>

Подібні патенти