Спосіб подачі води в закриту зрошувальну мережу підкачувальною насосною станцією

Номер патенту: 15573

Опубліковано: 17.07.2006

Автор: Захаров Роман Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб подачі води в закриту зрошувальну мережу підкачувальною насосною станцією, який включає використання головних основних насосів і подачу води на головний напірний водогін, який відрізняється тим, що робота кожного з використовуваних неоднакових за маркою насосів відповідає максимальній кількості одночасно працюючих дощувальних машин, одночасно подачу води здійснюють одним із насосів: першим - на одну дощувальну машину, другим - на дві, n-ним - на n дощувальних машин, подача й напір кожного з насосів відповідають сумарним значенням витрати й напору одночасно працюючих дощувальних машин.

Текст

Спосіб подачі води в закриту зрошувальну мережу підкачувальною насосною станцією, який включає використання головних основних насосів і подачу води на головний напірний водогін, який 3 15573 4 Регулювання роботи ПНС здійснюється східлить: частим способом зміною кількості одночасно па- оптимізувати безвідмовну роботу насосів і ралельно працюючих основних і розмінних насоПНС у цілому за рахунок зменшення наробітку сів. кожного з насосів; Експлуатаційне регулювання роботи насосів - резервувати кожним наступним (за режимом) при цьому здійснюють кількісним способом шлянасосом кожний попередній; хом дроселювання засувкою після насоса на ве- знизити річні енерговитрати ПНС за рахунок личину, потрібну для досягнення необхідного набільш точної відповідності параметрів насосів непору при розрахунковій подачі для конкретного обхідним значенням подач і напорів і більшої ефеексплуатаційного режиму, внаслідок чого значниктивності роботи одного насоса в порівнянні з роми є непродуктивні витрати електроенергії. Якщо ботою декількох паралельно з'єднаних насосів; регулювання не виконується, напірні трубопрово- одержувати економію від зменшення кількосди працюють постійно під максимальним навантаті ремонтів і їх обсягів, а також від ліквідації аварій женням, при цьому перевищення тиску над максиі простоїв насосів; мальним розрахунковим на початку головного - при розширенні зрошуваних площ, що обслунапірного трубопроводу ліквідується за рахунок говуються ПНС установлювати додаткові насоси гасителів гідравлічного удару типу ГУМ (гаситель без зміни встановлених основних насосів; удару мембранний), а перед дощувальними ма- зменшити втрати на дроселювання шляхом шинами - за допомогою регуляторів тиску «після індивідуального настроювання відцентрового насебе». соса за допомогою обточування робочого колеса Зі збільшенням числа паралельно працюючих насосу, виходячи зі значень напору, що відповіданасосів сумарна подача води насосною станцією ють максимальному геодезичному напору на даній зростає непропорційно числу насосів, зменшуєтьділянці; ся подача кожного з насосів і, як правило, зменшу- поліпшити основні техніко-економічні показється ККД насоса, що приводить до підвищення ники ПНС, а саме зменшити собівартість перекапульсацій і вібрацій, знижуючи при цьому надійчування 1м3 і 1тм піднятої води й зменшити питомі ність і довговічність. експлуатаційні витрати на 1кВт потужності; Подача насосної станції залежить від порядку - поліпшити екологічний стан зрошуваних угідь черговості включення в роботу насосів. і прилягаючих до них територій за рахунок зменОзнаками корисної моделі, що збігаються з шення негативного впливу при роботі ПНС на насуттєвими ознаками найближчого аналога, є наяввколишнє середовище; ність у способі подачі води в закриту зрошувальну - запобігти екологічній шкоді за рахунок оптимережу підкачувальною насосною станцією викомізації роботи ПНС. ристання головних основних насосів і подачі води Корисна модель проілюстрована графічним на головний напірний водогін. матеріалом, де представлена схема подачі води в Технічною задачею корисної моделі є вдоскозакриту зрошувальну мережу підкачувальною наналення способу подачі води в закриту зрошувасосною станцією. На фігурі показані дощувальні льну мережу підкачувальною насосною станцією. машини 1; траса водоподачі 2; насоси 3, 4, 5, 6. Поставлена технічна задача вирішується тим, Спосіб здійснюється таким чином. Для забезщо в способі подачі води в закриту зрошувальну печення подачі води до однієї працюючої дощувамережу підкачувальною насосною станцією, який льної машини 1 вмикають перший насос 3 з відпомістить використання головних основних насосів і відною ділянкою траси водоподачі 2. Для подачу води на головний напірний водогін, згідно забезпечення подачі води до двох одночасно пракорисній моделі робота кожного з використовувацюючих дощувальних машин 1 вмикають другий них неоднакових за маркою насосів відповідає насос 4 з відповідною ділянкою траси водоподачі максимальній кількості одночасно працюючих до2, а перший насос 3 відключають. Для забезпещувальних машин, одночасно подача води здійсчення подачі води до трьох одночасно працюючих нюється одним з насосів: першим на одну дощудощувальних машин 1 вмикають третій насос 5 з вальну машину, другим - на дві, n-ним - на n відповідною ділянкою траси водоподачі 2, а другий дощувальних машин, подача й напір кожного з насос 4 відключають. Для забезпечення подачі насосів відповідають сумарним значенням витрати води до чотирьох одночасно працюючих дощувай напору одночасно працюючих дощувальних мальних машин 1 вмикають четвертий насос 6 з відшин. повідною ділянкою траси водоподачі 2, а третій Використання корисної моделі забезпечить насос 5 відключають. очікуваний технічний результат, зокрема дозво 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 15573 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to deliver water into a closed irrigation network by a booster pump station

Автори англійською

Zakharov Roman Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ подачи воды в закрытую оросительную сеть подкачивающей насосной станцией

Автори російською

Захаров Роман Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A01G 25/00

Мітки: подачі, насосною, мережу, станцією, підкачувальною, спосіб, закриту, зрошувальну, води

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-15573-sposib-podachi-vodi-v-zakritu-zroshuvalnu-merezhu-pidkachuvalnoyu-nasosnoyu-stanciehyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб подачі води в закриту зрошувальну мережу підкачувальною насосною станцією</a>

Подібні патенти