Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання йодату калію, що включає електрохімічне окиснення йодиду калію в розчині до йодату калію в присутності біхромату калію з масовою концентрацією до 2 кг/м3 при температурі 60-80°С і виділення кристалів йодату калію з електроліту при охолодженні до температури навколишнього середовища, який відрізняється тим, що електрохімічне окиснення ведуть безперервно при масовій концентрації в розчині електроліту йодиду калію 55-85 кг/м3 і йодату калію 70-170 кг/м3, виділення йодату калію проводиться шляхом безперервного відбору частини електроліту, його охолодження та відділення кристалів від маточного розчину, відділений від кристалів маточний розчин зміцнюють по йодиду калію і повертають в електролізер.

2. Спосіб одержання йодату калію за п. 1, який відрізняється тим, що безперервне електрохімічне окиснення ведуть на окисному рутенієво-титановому аноді при щільності струму до 2000 А/м2.

Текст

1. Спосіб одержання йодату калію, що включає електрохімічне окиснення йодиду калію в розчині до йодату калію в присутності біхромату калію 3 з масовою концентрацією до 2 кг/м при температурі 60-80°С і виділення кристалів йодату калію з електроліту при охолодженні до температури на 3 15301 4 струму йодату калію, що збільшує час електролізу. температури навколишнього середовища 20 С, Збереження сили струму вимагає збільшення наутворення та випадіння кристалів йодату калію не пруги що підводиться, але при низьких концентравідбувається, а більше охолодження вимагає спеціях йодиду в розчині збільшується знос і зменшуціальних технічних засобів, що не доцільно. Елекється час роботи анодів. трохімічне окиснення йодиду калію до йодату каЦіль корисної моделі - зниження енерговитрат, лію відбувається на окисному рутенієвоскорочення технологічного циклу. титановому аноді при анодній щільності струму не Поставлена мета досягається тим, що йодат більше 2000А/м2. При більшій анодній щільності калію одержують в результаті безперервного елеструму відбувається порушення пасивації анода і ктрохімічного окиснення йодиду калію до йодату спостерігається його руйнація. Силу струму, що калію при температурі 60-80 С на окисному рутепроходить через електролізер, регулюють напрунієво-титановому аноді з анодною щільністю стругою, яку подають на електролізер. Швидкість відму до 2000А/м2 у водному розчині з масовою конбору розчину з електролізеру визначається струцентрацією йодиду калію 55-85кг/м та йодату мом, що проходить через електролізер, виходом калію 70-170кг/м3. Зазначені концентрації йодиду по струму йодату калію і різницею концентрацій калію та йодату калію підтримуються безперервйодиду калію в укріпленому маточному розчині, ним відбором частини розчину з електролізеру на що подають в електролізер, і в розчині, що відбистадію виділення йодату калію і подачею в електрається на кристалізацію. Відібраний розчин з ролізеру укріпленого по йодиду калію маточного електролізеру безперервно подається в холодирозчину. Кристалізацію проводять шляхом охолольник-кристалізатор, де він охолоджується до тедження відібраної з електролізеру частини розчину мператури навколишнього середовища, при цьому до температури навколишнього середовища та відбувається кристалізація йодату калію. В ревідділення кристалів йодату калію від маточного зультаті повільного охолодження формування розчину. Маточний розчин зміцнюється по йодиду кристалів йодату калію без захоплення маточного калію і повертається в електролізер. розчину в кристал, що дозволяє проводити крисЗаявлений спосіб характеризується як відоталізацію йодату калію із розчину з масовою конмими ознаками: центрацією йодиду калію до 85кг/м3. Періодично - електрохімічне окиснення у водному розчині кристали йодату калію з маточним розчином вивайодиду калію до йодату калію при температурі 60нтажуються на нутч-фільтр, де кристали відокремлюються від маточного розчину, промиваються 80 С в присутності біхромату калію; дистильованою водою і передаються на сушку. - кристалізація продукту проводиться шляхом Маточний розчин після кристалізації насичується охолодження розчину; по йодиду калію і подається в електролізер. так і новими ознаками: Приклад 1. Електрохімічне окиснення йодиду - електрохімічне окиснення йодиду калію до калію до йодату калію ведуть на окисному рутенієйодату калію проводиться в розчині з масовою во-титановому аноді при анодній щільності струму концентрацією йодиду калію 55-85кг/м3, йодату 1000А/м2 при температурі 65-70 С, напрузі на елекалію 70-170кг/м3; - виділення йодату калію проводиться шляхом ктролізері 3,4В та силі струму 1428А, масовій конбезперервного відбору частини електроліту, його центрації в розчині йодиду калію 80кг/м3, йодату охолодження та відділення кристалів від маточнокалію 110кг/м3. Для запобігання відновлення на го розчину, відділений від кристалів маточний розкатоді продуктів анодного окиснення розчин місчин зміцнюють по йодиду калію і повертають в тить біхромат калію до 2кг/м3. Частина електроліту електролізер; з об'ємною швидкістю 0,0534м3/год безперервно - безперервне електрохімічне окиснення вевідводиться в кристалізатор, де при охолодженні дуть на окисному рутенієво-титановому аноді при його до температури 30 С відбувається кристаліщільності струму до 2000А/м2. зація йодату калію. Періодично кристали йодату Суть способу полягає в наступному. калію з маточним розчином відводяться на нутчВ електролізері безперервно циркулює розчин фільтр, на якому відбувається відділення кристаз температурою 60-80 С і масовою концентрацією лів йодату калію від маточного розчину. Маточний йодиду калію 55-85кг/м3 та йодату калію 70розчин з масовою концентрацією йодиду калію 170кг/м3 в присутності біхромату калію з масовою 80кг/м3, йодату калію 75кг/м3, біхромату калію 3 концентрацією до 2кг/м . Верхня межа масової 2кг/м3 із кристалізації зміцнюється по йодиду калію концентрації йодату калію 170кг/м визначається до масової концентрації 107,15кг/м3 і повертається в електролізер. Виділений йодат калію промиварозчинністю при температурі 80 С в розчині йодиють дистильованою водою і передають на сушку. ду калію з масовою концентрацією 55-85кг/м3, а Одержаний йодат калію відповідає ГОСТу реактинижня межа масової концентрації йодату калію вної кваліфікації марки "ч.д.а". 70кг/м3 визначається розчинністю в розчині йодиду Приклад 2. Процес електрохімічного окисненкалію 55-85кг/м3 при температурі навколишнього ня йодиду і кристалізації проводився як у прикладі середовища 20 С. При масовій концентрації йода3 1, який відрізнявся тим, що електрохімічне окисту калію більше 170кг/м буде відбуватися утвонення і кристалізацію проводили при різній концерення та випадіння кристалів йодату калію в елекнтрації йодиду калію в розчині. тролізері, що неприпустимо. При масовій концентрації йодату калію менше 70кг/м3 і охолодженні розчину на стадії виділення продукту до 5 15301 6 Таблиця № п/п 1 2 3 4 5 6 7 Масова концентрація йо- Силаструму, диду калію в розчині, кг/м3 А 110 1480 90 1460 85 1440 70 1380 55 1270 40 1160 25 1050 Якість йод ату калію по ГОСТ 4202-75 Не відповідає по масовій частці йодидів Не відповідає по масовій частці йодидів Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає Відповідає З таблиці видно, що тільки при масовій концентрації йодиду калію не більше 85кг/м3 забезпечується необхідна якість йодату калію. Зниження масової концентрації йодиду калію нижче 55кг/м3, приводить до зниження сили струму і відповідно продуктивності установки. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Корисна модель, що заявляється, забезпечує при скороченні технологічного циклу і зниженні енерго- та трудовитрат досягнення більш високого виходу, збільшення часу роботи аноду з 1 до 4 років. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for producing potassium iodate

Автори англійською

Ovchinnikov Anatolii Inokentiiovych

Назва патенту російською

Способ получения иодата калия

Автори російською

Овчинников Анатолий Иннокентьевич

МПК / Мітки

МПК: C01B 11/00, C25B 1/24

Мітки: йодату, калію, спосіб, одержання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-15301-sposib-oderzhannya-jjodatu-kaliyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання йодату калію</a>

Подібні патенти