Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання полістиролу загального призначення, що полягає в радикальній полімеризації стиролу з використанням перекисних з'єднань - перекису бензоїлу і третичного пербензоату, у водній суспензії в присутності тонкодисперсного порошку трикальцій фосфату і вторинного алкілсульфонату натрію, який відрізняється тим, що додатково вводять у реакційну масу на початковій стадії процесу білу мінеральну олію стосовно до нафтенового ряду вуглеводнів у кількості 1-3 % від маси мономера.

Текст

Спосіб одержання полістиролу загального призначення, що полягає в радикальній полімеризації стиролу з використанням перекисних з'єднань - перекису бензоїлу і третичного пербензоату, у водній суспензії в присутності тонкодисперсного порошку трикальцій фосфату і вторинного алкілсульфонату натрію, який відрізняється тим, що додатково вводять у реакційну масу на початковій стадії процесу білу мінеральну олію стосовно до нафтенового ряду вуглеводнів у кількості 1-3 % від маси мономера. (19) (21) 20041008203 (22) 11.10.2004 (24) 15.06.2006 (46) 15.06.2006, Бюл. № 6, 2006 р. (72) Янковський Микола Андрійович, Степанов Валерій Андрійович, Зубарев Сергій Вітальйович, Стеценко Ольга Володимирівна, Пономаренко Віталій Володимирович (73) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 3 14893 4 температури переробки спричиняє зниження міц403К них характеристик матеріалу. По закінченні маса прохолоджується, суспенВ основу корисної моделі поставлена задача зію обробляють розчином соляної кислоти, отриодержання полістиролу з поліпшеною формуємосманий бісер відокремлюють від маткового розчину, тю, шляхом підвищення плинності розплаву при висушують і екструдирують. збереженні високої міцності при розтяганні. Властивості отриманого полістиролу, отримаПоставлена задача вирішується тим, що у віного за прикладом 1 й усім нижченаведеним прикдомому способі одержання полістиролу загальноладам приведені в таблиці 1. го призначення шляхом радикальної полімеризації Приклад 2. стиролу з використанням перекисних з'єднань Процес проводять аналогічно прикладові 1, перекису бензоїлу і третичногопербензоата, у водале додатково в АПЗ уводять 23,1кг (0,5% стосовній суспензії у присутності тонкодісперсного пороно мономера) мінеральної олії шку трикальцій фосфату і вторинного алкілсульПриклад 3. фоната натрію, відповідно до винаходу, що Процес проводять аналогічно прикладові 1, додатково вводять у реакційну масу при початкоале додатково в АПЗ уводять 46,2кг (1% стосовно вій стадії процесу білу мінеральну олію стосовне мономера) мінеральної олії. до нафтенового ряду вуглеводнів у кількості 1-3% Приклад 4. ( від маси мономера). Процес проводять аналогічно прикладові 1, Загальновідомо, що проникнення молекул але додатково в АПЗ уводять 69,3кг (1,5% стосовпластифікатора між макромолекулами і надмолено мономера) мінеральної олії. кулярними структурами полімеру впливає на силу Приклад 5. міжмолекулярної взаємодії, що утворяться адсорПроцес проводять аналогічно прикладові 1, бційні шари відіграють роль граничного змащення, але додатково в АПЗ уводять 92,4кг (2% стосовно що полегшує взаємне переміщення надмолекулямономера) мінеральної олії. рних структур. При цьому збільшується гнучкість Приклад 6. макромолекул, підвищується еластичність і змуПроцес проводять аналогічно прикладові 1, шена еластичність, знижуються в'язкістні характеале додатково в АПЗ уводять 1 15,5кг (2,5% стористики полістиролу, що позитивно відбиває на совно мономера) мінеральної олії. процесі переробці полістиролу. Невелика кількість Приклад 7. пластифікатора сприяє підвищенню міцності маПроцес проводять аналогічно прикладові 1, теріалу, але при подальшому впровадженні його в але додатково в АПЗ уводять 138,6кг (3% стосовструктуру полімеру приводить до розриву між ланно мономера) мінеральної олії. цюгових зв'язків, що знижує міцність полістиролу. Приклад 8. Причому окремі групи пластифікаторів по різному Процес проводять аналогічно прикладові 1, впливають на пластичні, в'язкістні і механічні власале додатково в АПЗ уводять 184,8кг (4% стосовтивості полістиролу. но мономера) мінеральної олії. Тому важливо вибрати оптимальну концентПриклад 9. раційну межу пластифікатора для забезпечення Процес проводять аналогічно прикладові 1, високих міцних показників і гарної переробляємосале додатково в АПЗ уводять 231кг (5% стосовно ті полістиролу. мономера) мінеральної олії. Спосіб, що заявляється, ілюструється нижчеЯк видно з приведених у таблиці даних поліснаведеними прикладами. тирол, отриманий по заявленому способу, у порівПриклад 1. (прототип) нянні з полістиролом, отриманим по способуВ апарат попереднього змішання ( АПЗ) обсяпрототипу, має поліпшені властивості по плинності гом 10м3, постачений лопасною мішалкою, заванпри збереженні високих міцних характеристик. тажують 5100л стиролу, 10,5-12,5кг (у перерахуПоказник плинності розплаву по способу, що заявванні на 100% змісту) перекису бензоіла, 4,5-5,0кг ляється, (приклади 3-7) у 1,4-2,8 рази вище, ніж третбутілпербензоата, роблять перемішування в відповідний показник у полістиролу по прототипу, плині 20-30хв. Потім отриману масу перепускають при збереженні досить високого рівня міцності при у реактор обсягом 10м3, постачений лопасною розриві, відносного подовження й ударної в'язкосмішалкою і сорочкою для обігріву, у якому попереті, що забезпечує гарну формуємість і високу техдньо була приготовлена водна фаза, яка складанологічність матеріалу при литті. Подальше збільється з 3600л демінералізованої води, 25кг тонкошення пластифікатора в полімерній матриці дисперсного трикальційфосфату, 5кг хлористого приводить до різкого зниження міцності матеріала кальцію, 2кг карбоната кальцію. Виробляється - до 390кгс/см2, що не відповідає вимогам нормадиспергіровання масляної фази у водному розчині тивної документації ТУ У 24.1-05761614.058-2004 стабілізатора. Потім у реакційну масу вводиться "Полістирол загального призначення", марки ПЗП 0,3л вторинного алкілсульфоната натрію. Апарат міцність при розриві повинна бути не менш зачиняється, нагрівається до необхідної темпера400кгс/см2. тури і проводиться процес полімеризації. ТемпеОптимальний комплекс фізико-механічних ратурний режим процесу: властивостей полістиролу загального призначенпідйом температури до 363К 2,0-2,5 годин ня, отриманого по заявленому способу, забезпевитримка при температурі чує його бездефектну переробку у вироби методом лиття під тиском і тривалу, успішну 363К 6-8 годин експлуатацію одержуваних виробів. підйом температури до 403К 1,5-2,0 години витримка при температурі 3 години Таблиця 1 Властивості отриманого полістиролу № Найменування Приклад 1 Приклад Приклад Приклад Приклад Приклад Приклад Приклад Приклад пп. показників (прототип) 2 3 4 5 6 7 8 9 Кількість додатково введеної мінера1. 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 льної олії, % від маси мономера Показник плинності ро2. 3,8 4,0 5,4 6,3 8,2 9,6 10,8 12,5 14,1 зплаву, г/10 хв Міцність при 3. розриві, 455 455 452 446 440 436 433 390 378 Кгс/см2 Масова частка залишко4. 0,04 0,03 0,03 0,025 0,03 0,033 0,04 0,038 0,03 вого мономера, % Масова част5. 0,07 0,06 0,07 0,05 0,059 0,07 0,07 0,06 0,07 ка води. % Температура 6. розм'якшення 98 98 98 98 95 95 93 90 88 по Віка, З Відносне по7. довження 5,5 5,5 5,5 5,8 6,0 6,2 6,2 5,7 5,0 прирозриві, % Ударна в’язкість по Шарпі на зра8. 29 29 28,5 28 28 28 27 24 21 зках без надрізу, кгс*см/см2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for obtaining polystyrene

Автори англійською

Yankovskyi Mykola Andriiovych, Stepanov Valerii Andriiovych

Назва патенту російською

Способ получения полистирола

Автори російською

Янковский Николай Андреевич, Степанов Валерий Андреевич

МПК / Мітки

МПК: C08F 240/00, C08F 2/12, C07C 409/00, C08F 212/00

Мітки: полістиролу, спосіб, одержання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14893-sposib-oderzhannya-polistirolu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання полістиролу</a>

Подібні патенти