Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлення акумуляторних батарей, що включає вимірювання напруги батареї і порівнювання її із заданим значенням, при виявленні короткозамкнених елементів здійснення попереднього розрядження батареї акумуляторів до 0-0,5 В і змінення електроліту на рекомендований виробником, після чого здійснюють зарядження до одержання максимальних значень, передбачених технічними характеристиками, який відрізняється тим, що зарядження акумуляторних батарей проводять подачею від перетворювача зарядних імпульсів амплітудою до 400 А при безперервному контролі температури електроліту і напруги батареї, після чого здійснюють цикл заряджень акумуляторної батареї постійним струмом до рекомендованої виробником величини, причому відношення часу впливу імпульсних струмів і струму постійної величини здійснюють в межах від 3...6 до 1.

Текст

Спосіб відновлення акумуляторних батарей, що включає вимірювання напруги батареї і порівнювання її із заданим значенням, при виявленні короткозамкнених елементів здійснення попереднього розрядження батареї акумуляторів до 0-0,5 В і змінення електроліту на рекомендований виро 3 14858 4 тивної зони акумулятора з її фізичним руйнуванновлення основних параметрів акумуляторної баням, або, щоб не допустити цього, процес відновтареї проводять подачею від перетворювача залення повинний бути розтягнутий у часі. Крім цьорядних імпульсів амплітудою до 400А при безпего, описаний спосіб застосовується для рервному контролі температури електроліту і відновлення тільки нікель-кадмієвих акумуляторів. напруги батареї. Після цього здійснюють цикл заВ основу корисної моделі покладено завдання ряду акумуляторної батареї постійним струмом до такого удосконалення способу відновлення акумурекомендованої виробником величини. Відношенляторів, при якому за рахунок проведення циклів ня часу впливу імпульсних струмів і струму постійзаряду в імпульсному режимі з амплітудою зарядної величини може варіювали в межах від 3...6 до ного струму до 400А і чергуванням із зарядом пос1. Під час відновлення контролюють напругу акутійним струмом не більш рекомендованої виробмуляторної батареї і температуру електроліту, що ником величини з наступним розрядом батареї, використовується в алгоритмі керування УВМ певнаслідок чого відновлюється працездатність акуретворювачем, пробійною установкою і розрядним муляторних батарей, продовження терміну їхньої пристроєм 7. Зміна алгоритму дозволяє викорисексплуатації, підвищення експлуатаційної надійнотовувати пристрій для відновлення як кислотних, сті. так і лужних акумуляторів. Для вирішення цього завдання у способі відАналіз процесу розряду відновлюваної батареї новлення акумуляторних батарей, згідно з яким використовується для керування процесом відновимірюють напругу батареї і порівнюють її із задавлення, а саме: визначається кількість циклів відним значенням, при виявленні короткозамкнених новлення, що складається з чергування циклів елементів здійснюють попередній розряд батареї заряду і розряду батареї в імпульсному режимі з амплітудою зарядного струму до 400А і чергуванакумуляторів до 0 -0,5В і замінюють електроліт на ням із зарядним струмом постійної величини, не такий, що рекомендований виробником, після чого більш рекомендованої виробником номінальної здійснюють заряд до одержання максимальних величини. значень, передбачених технічними характеристиПроцес регенерації продовжується доти, поки ками, згідно корисної моделі заряд акумуляторних батарея не набере максимально можливу ємність батарей проводять подачею від перетворювача заряду, що підтверджується максимальним часом зарядних імпульсів амплітудою до 400А при беззбереження набраної ємності батареї при номінаперервному контролі температури електроліту і льному навантаженні. напруги батареї, після чого здійснюють цикл заряПроведені спробні експерименти показали ду акумуляторної батареї постійним струмом до можливість відновлення номінальної ємності кисрекомендованої виробником величини, причому лотних акумуляторних батарей до 85-95%, лужних відношення часу впливу імпульсних струмів і акумуляторних батарей до 80-95%. При цьому струму постійної величини здійснюють в межах від відновлена ємність батареї підтримується протя3...6 до 1. гом не менш 150... 200 циклів заряд - розряд. Застосування пропонованого способу відновПриклад конкретної реалізації: лення акумуляторної батареї дозволяє відновлюУ період з 22.01.2004р. по 28.01.2004р. зробвати поверхні електродів, що контактують з електлені експериментальні роботи з регенерації акуролітом, і, як наслідок, підвищувати ємність муляторних батарей типу ТНЖ 250 У2 і ТНЖ 300 акумулятора. При цьому істотно збільшується ексУ2. плуатаційна надійність акумуляторної батареї. Для відновлення були надані акумуляторні баПропонований спосіб дозволяє відновлювати акутареї типу ТНЖ 250 -ТНЖ 300 1984-96р.р. випуску муляторні батареї як лужні, так і кислотні. в кількості 45 акумуляторів з нульовою залишкоДля реалізації запропонованого способу відвою ємністю, підготовлені до утилізації. Акумуляновлення акумуляторних батарей може бути викотори знаходилися без електроліту більш одного ристане пристрій, блок схема якого наведена на місяця. До початку відновлення два акумулятори кресленні. були розкриті з метою огляду стану електродів Пристрій містить електрично з'єднані між со(пластин) і наступного порівняння з акумуляторабою керуючу обчислювальну машину (КОМ), предми, що пройшли регенерацію. ставлену у вигляді інтерфейсу і вихідного блоку, Після попереднього тестування 19 акумулятоперетворювач, пробійну установку, відновлювану рів були відбраковані, у зв'язку з опаданням пласакумуляторну батарею, термодатчик і розрядний тин. 24 акумулятора, що залишилися, пройшли пристрій. відновлення за пропонованим способом з викориДля здійснення пропонованого способу виростанням регенирируючого пристрою МАСВАТ бляють вхідний контроль стану відновлюваних BRC-100, виробник: фірма МАСВАТ (Швеція), в акумуляторних батарей з виміром їхньої напруги. результаті чого були отримані результати: При виявленні короткозамкнених (к.з.) елементів - 2 акум. відновлені до рівня 25% від номінапочинають спроби їхнього усунення шляхом підкльної ємності; лючення до пробійної установки. Якщо після про- 8 акум. відновлені до рівня 30% від номінаведення багаторазових електричних розрядів к.з. льної ємності; елемент не усунутий, то акумуляторна батарея - 5 акум. відновлені до рівня 40% від номінапідлягає відбраковуванню. Відібрані таким спосольної ємності; бом для відновлення акумуляторні батареї попе- 9 акум. відновлені до рівня 50% від номінаредньо розряджують до 0,0-0,5В і в них роблять льної ємності. зміну електроліту на електроліт з параметрами, що рекомендуються виробником, далі процес від 5 14858 6 Після регенерації були розкриті 2 акумулятори ливим підняти ємність практично нульових батадля визначення стану пластин. У результаті поріврей до вищевказаного рівня. Одночасно з батареняння пластин батарей, що пройшли і не пройшли ями з нульовою залишковою ємністю проводили відновлення, було встановлено, що поверхні пласвідновлювання двох батарей ТНЖ 300 У2 із залитин батарей відновлених за пропонованим спосошковою ємністю 10% і 20%. У результаті ємність бом, практично цілком очищені від відкладень. батарей піднялася до 70% і 80%, відповідно. Завдяки використанню цього способу стало мож Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for reconstructing accumulator batteries

Назва патенту російською

Способ восстановления аккумуляторных батарей

МПК / Мітки

МПК: H01M 10/54

Мітки: відновлення, спосіб, акумуляторних, батарей

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14858-sposib-vidnovlennya-akumulyatornikh-batarejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлення акумуляторних батарей</a>

Подібні патенти