Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для електропунктурної діагностики, що містить мікропроцесор, вхідний обмежувач-перетворювач, вимірювальні електроди, який відрізняється тим, що в нього введені запам'ятовуючий пристрій, підключений до процесора, керований комутатор вимірювального ланцюга, підключений до процесора, звуковий випромінювач, програмно-керований процесором відповідно до зміни величини, що вимірюється, графічний рідкокристалічний індикатор, підключений до виходу процесора, кероване джерело опорної напруги для ланцюгів вимірювання, клавіатура, підключена до процесора, інфрачервоний комунікаційний інтерфейс, підключений до процесора, керований блок живлення, підключений до елементів схеми, та блок годинника реального часу.

Текст

Пристрій для електропунктурної діагностики, що містить мікропроцесор, вхідний обмежувачперетворювач, вимірювальні електроди, який відрізняється тим, що в нього введені запам'ятовую 3 14108 4 ключений до процесора, керований блок живленку біологічно активних точок (БАТ) на тілі людини, ня, підключений до елементів схеми, та блок говимірювання в цих точках та фіксації результатів динника реального часу. вимірювання за допомогою розміщеної на ньому На кресленні представлена структурна схема кнопки клавіатури 4. пристрою. Пасивний електрод 11 призначений для ствоПристрій містить мікропроцесор 1, запам'яторення замкненого електричного ланцюга вимірювуючий пристрій, що електричне стирається та вання. перепрограмовується (ЕСППЗП) 2, графічний рідВхідний обмежувач-перетворювач 12 признакокристалічний індикатор (РКІ) 3, клавіатуру 4, чений для підготовки вимірювального сигналу для звуковий випромінювач 5, інфрачервоний комуніаналогово-цифрового перетворення вбудованими каційний інтерфейс (ІКІ) 6, керований блок живзасобами мікропроцесора 1. лення (КБЖ) 7, кероване джерело опорної напруги Годинник реального часу 13 призначений для для ланцюгів вимірювання (ДОН) 8, комутатор фіксації часу та дати вимірювання в запису ревимірювального ланцюга 9, активний електрод 10, зультатів вимірювання. пасивний електрод 11, вхідний обмежувачПристрій працює таким чином. перетворювач 12, годинник реального часу 13. При вмиканні живлення керований блок живМікропроцесор 1 призначений для виконання лення 7 за наявності зарядженого акумулятора послідовності команд зі своєї внутрішньої пам'яті формує всі необхідні напруги для живлення блоків згідно алгоритму роботи пристрою, виконання фуприладу та формує сигнал початкового сбросу нкцій інтерфейсу з користувачем за допомогою мікропроцесора 1. стеження за натисненнями клавіатури і відобраМікропроцесор 1 завантажує із внутрішньої женням інформації на РКІ 3. пам'яті програму тестування та калібрування блоЕСППЗП 2 призначений для зберігання запиків приладу. Мікропроцесор 1 виконує тестування сів про результати вимірювань та деяких змінних та калібрування таких блоків пристрою: ЕСППЗП величин, необхідних для роботи приладу. Конс2, РКІ 3, кероване джерело опорної напруги для труктивно виконаний на мікросхемі Serial EEPROM вимірювальних ланцюгів 8, комутатор вимірювата дозволяє багаторазовий (до 100000 разів) пельного ланцюга 9, годинник реального часу 13. резапис. Дані в ЕСППЗП 2 зберігаються незалежПісля тестування мікропроцесор 1 видає на екран но від наявності живлення приладу на протязі не РКІ результати тестування блоків приладу та заменше 10 років. прошення до початку роботи. Подальше керуванГрафічний РКІ 3 призначений для відображення приладом виконується користувачем за допоня в графічному та/або символьному вигляді ремогою клавіатури 4. зультатів вимірювань у всіх режимах роботи приЗ ДОН 8 опорна напруга +10В подається на строю та символів контролю стану пристрою. комутатор вимірювального ланцюга 9 для подаІндикатор дозволяє отримати графічне зображенвання вимірювальної напруги на електроди в ня розміром 128х64 пікселів. означені алгоритмом роботи приладу відрізки чаКлавіатура 4 складається з кількох кнопок, росу. З комутатора вимірювального ланцюга 9 вимізміщених на передній панелі пристрою, та однієї рювальна напруга подається на активний електкнопки на активному електроді . Клавіатура призрод 10. Величина, що вимірюється, пропорційна начена для вибору користувачем режиму роботи провідності шкіри тіла людини в точці, що досліприладу та введення інформації, необхідної для джується, через пасивний електрод 11 поступає на формування запису результатів вимірювання. вхідний обмежувач-перетворювач 12. Сигнал з Звуковий випромінювач 5 призначений для виходу обмежувача-перетворювача подається на створення додаткового акустичного інтерфейсу з аналогово-цифровий перетворювач, реалізований користувачем в різних режимах роботи пристрою на мікропроцесорі 1. Після аналогово-цифрового та для підсилення тактильного ефекту роботи з перетворення значення вимірюваної величини клавіатурою. обробляється мікропроцесором згідно з алгоритІнфрачервоний комунікаційний інтерфейс (ІКІ) мом роботи пристрою. 6 призначений для оптичної бездротової передачі При необхідності подальшої обробки отримапо запиту даних записів вимірювань на персонаних даних на персональному комп'ютері в прилад льний комп'ютер або інший пристрій. Максимальна введений інфрачервоний комунікаційний інтерможлива відстань передачі становить 2 метри. фейс 6, через який до персонального комп'ютеру Керований блок живлення 7 призначений для передаються дані вимірів. формування напруги живлення для всіх компоненДля зручності користувача в пристрій введетів приладу, видачі інформації про поточний стан ний додатковий звуковий інтерфейс 5, який має акумуляторів та вимикання живлення приладу по можливість програмного включення і вимкнення за запиту мікропроцесора 1. бажанням користувача. Кероване джерело опорної напруги 8 признаПри розряді акумулятора пристрій видає про чене для формування напруги 10В, необхідної для це повідомлення на РКІ. вимірювальних ланцюгів приладу. Дане ДОН з Пристрій має три основних режими роботи: метою економії електроенергії вмикається та вирежим пошуку біологічно активних точок, режим микається при необхідності мікропроцесором 1. діагностики, режим моніторингу стану біологічно Комутатор вимірювального ланцюга 9 признаактивних точок. Перемикання режимів проводитьчений для забезпечення управління процесами ся з клавіатури. вимірювання з боку мікропроцесора 1. У режимі пошуку користувач проводить виявАктивний електрод 10 призначений для пошулення біологічно активних точок шляхом перемі 5 14108 6 щення активного електрода по тілу пацієнта (пається наступним. Після прикладення вимірювальсивний електрод закріплений на тілі нерухомо). До ної напруги до тіла пацієнта, в ньому відбуваються тіла пацієнта з періодичністю в 1 секунду приклаперехідні електричні процеси, зумовлені опором і даються імпульси вимірювальної напруги величиємністю тіла, що продовжуються протягом 20-40 ною 10 вольт з обмеженням по струму до 10 мікмілісекунд. У цей час спостерігаються істотні колироампер, результати вимірів обробляються в вання струму, що проходить через тіло. У пристрої пристрої і виводяться на РКІ. Можливий також звувимір значень починається через 50 мілісекунд ковий контроль за величиною, що вимірюється після подання вимірювальної напруги, коли пере(включається і відключається з клавіатури). хідні процеси вже завершилися і значення струму У режимі діагностики проводяться 24 виміри в встановилося постійним. Крім цього, проводиться біологічно активних точках, активний електрод 5 вимірів з інтервалом в 10 мілісекунд протягом встановлюється на точку і проводиться натисненподальших 50 мілісекунд, і розраховується середня на кнопку, розташовану на електроді, здійснюнє їх значення. ється вимір і дані записуються в ЕСППЗП і вивоДля підвищення достовірності вимірювань тадяться на РКІ. Пристрій пропонує зробити вимір в кож введене 3-хвилинне обмеження на всі 24 винаступній точці. По закінченні останнього 24-го міри, що проводяться в режимі діагностики. Це виміру прилад обробляє отримані дані, виводить викликане тим, що провідність тіла людини у велирезультати у вигляді графіка на РКІ. У цьому рекій мірі залежить від емоційного і фізичного стану жимі також можливий звуковий контроль. саме в даний момент часу. І, чим швидше буде Режим моніторинга служить для спостережензроблений весь комплекс вимірювань, тим більш ня за станом пацієнта протягом певного часу. Заоб'єктивну картину можна отримати. Якщо протямість активного електрода підключається ще один гом 3 хвилин не зроблені всі 24 виміри, то пристрій пасивний електрод, і ці два електроди встановлюскидає всі дані по цьому пацієнту і пропонує зроються в потрібні біологічно активні точки. Кожні 3 бити виміри наново. секунди проводиться вимір і виведення результату Джерела інформації, які використані при склана РКІ із вказанням процентного відхилення від данні заявки: первинного виміру. Режим необхідний при дослі1. Патент РФ №2020867 МКИ А61В5/05, дженні впливу на пацієнта різних лікувальних чинА61Н39/00, «Устройство для диагностики», автоників. ры: Кравченко Н.Я., Рудой И.Ю., заявка Позитивний ефект від використання пристрою №5014556, от 26.11.91, опубл. 15.10.94, Бюл. складається в підвищенні достовірності результа№19. тів в процесі обстеження за рахунок швидкості 2. А.с. СССР №1792641 МКИ А61В5/05, «Устпроведення вимірів, виключення помилок при виройство для пульсовой и электропунктурной диагмірюваннях, а також в забезпеченні зручності і ностики», авторы: Кленов С.И., Шибулкин А.П., простоти в користуванні, особливо - в можливості Лакин В.В., Антоненко В.В., заявка №4855473 от роботи без комп'ютера. 31.07.90, опубл. 07.02.93, Бюл. №5 (найближчий Підвищення достовірності вимірювань досягааналог). Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for electropuncture diagnosis

Автори англійською

Orel Oleksandr Yevhenovych

Назва патенту російською

Устройство для электропунктурной диагностики

Автори російською

Орел Александр Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/05

Мітки: діагностики, пристрій, електропунктурної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-14108-pristrijj-dlya-elektropunkturno-diagnostiki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для електропунктурної діагностики</a>

Подібні патенти