Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фундамент будівлі, споруди, що складається з плити з опорами і системи перехресних балок з різними жорсткісними характеристиками, який відрізняється тим, що балки у повздовжньому та поперечному напрямках мають жорстке або шарнірне з'єднання, а в центральній частині балки з'єднані з опорами жорстко і утворюють при цьому ядро жорсткості.

Текст

Фундамент будівлі, споруди, що складається з плити з опорами і системи перехресних балок з 3 13798 4 споруди має плиту з опорами та балками з різними заглиблені частини конструкцій. На величину дожорсткісними характеристиками та балками утводаткових зусиль впливає також інтенсивність горирюючих ядро жорсткості. зонтальних деформацій, величина навантаження, Метою корисної моделі - є підвищення надійдіючого на основу, виконання конструкцій на конності фундаменту за рахунок перерозподілу наватакті підземної і наземної частин будівлі, фізична нтажень на основу у процесі експлуатації будинку, характеристика фунтів основ і ряд інших чинників. споруди. Вертикальна жорсткість каркасних будівель Поставлене завдання вирішується за рахунок незначна і у зв'язку з цим їх здатність чинити опір того, що фундамент будинку, споруди містить у нерівномірним деформаціям основи невелика. Під собі плиту з опорами і системою перехресних бавпливом нерівномірних деформацій основи винилок з різними жорсткісними характеристиками. кають перекоси несучих конструкцій, які можуть Відповідно до корисної моделі балки у повздовжприводити до пошкоджень заповнення і порушенньому та поперечному напрямках мають жорстке ня нормальної експлуатації технологічного устатабо шарнірне з'єднання в залежності від умов рокування. Тому при проектуванні каркасних будіботи, в центральній частині - балки з'єднані з оповель на просідних ґрунтах головне значення має рами жорстко і утворюють при цьому ядро жорстжорсткість несучих конструкцій, а не їх міцність і кості, і забезпечують сприймання виникаючих стійкість. уступообразних деформацій. Розрахунок конструкцій будівель на дії нерівЗаявлена корисна модель ілюструється малюномірних деформацій основи при тому, що просід нками, де: на Фіг.1 зображений фундаменту будиґрунтів слід виконувати з урахуванням одночасної нку, споруди ; на Фіг.2 - фрагмент 1 з Фіг.1. дії постійних, тимчасових тривалих і короткочасних Запропонований фундаменту будинку, спорунавантажень (особливе поєднання навантажень). ди складається з плити 1 з опорами 2 та системою При розрахунку конструкцій, їх вузлів і сполучень перехресних балок. Балки 3 (металеві або залізо(як по несучій здатності, так і по придатності до бетонні) мають жорстке або шарнірне з'єднання з нормальної експлуатації) необхідно враховувати цими опорами 2 в залежності від умов роботи. можливі найсприятливіші деформаційні дії основи. Балки 4 (залізобетонні) з'єднані з опорами 2 жорсВідносні горизонтальні деформації основ витко і утворюють при цьому ядро жорсткості. Плита кликають появу додаткових зусиль в будинку, спо1 має опорні саморегульовані елементи 5. Ґрунт 6 руді, за рахунок деформацій та зсуву елементів впроваджений у пірамідальні порожнини 7 на глифундаменту, які розповсюджуються у більшому чи бину h і контактує з опорними призматичними діменшому ступені на надземну будову. На підроблянками 8 бічних граней 9 пірамідальних порожляємих територіях нерівномірне осідання діє на нин 7. Опорні саморегульовані елементи 5 містять будівлю, споруду, яка має кінцеву жорсткість яка порожнини 7, що мають повну глибину Η і виконані вже встановилася, при незначній зміні несучої здіу вигляді пірамід з бічними гранями 9 і основами бності ґрунтів деформуємої основи. 10. Грані 9 утворять ребра 11 у площині основ 10, Розподіл напруг в матеріалі конструкції відбущо і складають огинаючу поверхню опорних самовається нерівномірно. Так, в балці, встановленій регульованих елементів 5. на дві опори і працюючої на вигин, верхній пояс Заявлена корисна модель реалізує себе таким має максимальні стискуючі напруги, а нижній - мачином. ксимальні розтягуючи напруги. До середини переРобота даної конструкції полягає в обмеженні тину ці напруги зменшуються, доходячи до нуля. (запобіганні) абсолютних і (чи) відносних переміВраховуючи цю обставину балки роблять двотавщень фундаменту і надфундаментної конструкції рового перетину. такими межами, при яких гарантується нормальна У процесі прояву нерівномірних вертикальних експлуатація споруди і не знижується його довгопереміщень над будинком спорудою, на його вічність. окремих опорних саморегульованих елементах 5 Впливу від нерівномірних осад фундаменту, навантаження зростає, але контактний тиск вище викликаних природною неоднорідністю ґрунту, не граничного вирости не може і, внаслідок цього, на сумуються з впливами від скривлення основи, вицих ділянках йде інтенсивне врізання опорних сакликаного підробітком, в наслідок того, що підробіморегульованих елементів 5 у ґрунт 6 основи, при тка відбувається під час експлуатації будинків пісцьому силове навантаження знову перерозподіляля стабілізації будівельних осідань. На площадках, ється: на ділянках з великими значеннями і підвискладених просадними ґрунтами, конструкції бущеними переміщеннями опорних саморегульовадинків і споруджень повинні проектуватися з ураних елементів 5 зменшується; на ділянках з хуванням можливого спільного впливу на них деменшими значеннями і незначними переміщенняформацій від підробітки й осідань. ми опорних саморегульованих елементів 5 збільСтатично визначна балка, та що знаходиться в шується. У такий спосіб здійснюється процес сарівновазі під дією зовнішнього навантаження і реаморегулювання контактних тисків по ребрах 11 ктивного тиску; для такої балки, безперешкодно опорних саморегульованих елементів 5. Усе це знаходяться згинаючий момент і поперечна сила в дозволяє: згладити на конструкціях нерівномірносбудь-якому перетині. ті деформацій ґрунтів 6 основи, згладжувати піки Горизонтальні деформації основи роблять концентрацій зусиль у підземних конструкціях і вплив на фундаментно-підвальну частину будівлі знизити величини зусиль у надземних конструкцішляхом дії трьох силових чинників: сил тертя по ях. Причому в остаточному підсумку, коли дія непідошві фундаментів, і зчеплення за площею конрівномірних вертикальних переміщень закінчуєтьтакту фундаментів з ґрунтом і пасивного тиску на ся, всі опорні саморегульовані елементи 5 5 13798 6 фундаменту займають по висотних оцінках новий Головна перевага конструкції фундаментів в стійкий стан статичної рівноваги, а розподіл силотому, що вона дозволяє негайно реагувати на девого навантаження по будинку, спорудженню карформації основи і опор, знову включати балки в касного типу і контактних тисків на опорних призроботу, не допускаючи небезпечних деформацій матичних ділянках 8 бічних граней 9 тяжіє до надфундаментних конструкцій. початкового стану з урахуванням виправлень на Конструкцію доцільно застосовувати для будіущільнення фунту і зміна фактичних площ опорних вель, споруд безкаркасного типу в складних інжепризматичних ділянок 8. нерно-геологічних умовах, при нерівномірних деПри повторному прояві нерівномірних вертиформаціях основи, техногенному навантаженні. Ця кальних переміщень під будинком, споруди каркаконструкція фундаменту виключає устрій штучних сного типу, картина роботи окремих опорних саоснов, у тому числі паль і т.п., що знижує вартість морегульованих елементів 5 повторюється будівництва. Крім того, скорочуються час будівнивідповідно до конкретної нової схеми перерозподіцтва об'єктів, а також в подальшому експлуатаційлу навантажень. При цьому з кожним процесом у ні витрати. порожнині 6 процеси саморегулювання, що вирівЗапропонований фундамент відрізняється винює, можливі доти поки в порожнинах 7 мається сокою ефективністю роботи, підвищеною надійнісвільні від ґрунту 6 об'єми. тю експлуатації будівлі, споруди. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Basement of building, construction

Автори англійською

Timchenko Radomyr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Фундамент здания, сооружения

Автори російською

Тимченко Радомир Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: E02D 27/00

Мітки: споруди, будівлі, фундамент

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-13798-fundament-budivli-sporudi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фундамент будівлі, споруди</a>

Подібні патенти