Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для розробки міцного ґрунту або гірничих порід, що містить базову машину з силовим гідроциліндром, навісним гідроударним органом, що має гідравлічний зв'язок з гідроприводом базової машини, причому гідропривід складається з гідронасоса, гідромагістралі, розподілювача, що з'єднаний зі штоковою порожниною силового гідроциліндра, а керуюча - через гідроорган керування мультиплікатором зв'язана з розподілювачем, причому гідроорган керування мультиплікатором виконаний у вигляді чотириходового трипозиційного розподілювача з гідрокеруванням, в одній позиції якого основний розподілювач з'єднаний з поршневою порожниною силового гідроциліндра, керуюча порожнина мультиплікатора з'єднана зі зливом, в другій - основний розподілювач з'єднаний з керуючою порожниною мультиплікатора, в третій позиції основний розподілювач з'єднаний з поршневою порожниною силового гідроциліндра, а керуюча порожнина мультиплікатора з'єднана зі зливом, при цьому гідрокерування трипозиційного розподілювача з'єднане з основним розподілювачем, який відрізняється тим, що гідроударний орган має зв'язок з лінією злива і зв'язок з лінією нагнітання через двоходовий двопозиційний розподілювач з керуванням від силової порожнини мультиплікатора через зворотний клапан і регульований дросель, причому в одній позиції гідроударний пристрій відімкнений від лінії нагнітання, а в другій має з нею гідравлічний зв'язок.

Текст

Пристрій для розробки міцного ґрунту або гірничих порід, що містить базову машину з силовим гідроциліндром, навісним гідроударним органом, що має гідравлічний зв'язок з гідроприводом базової машини, причому гідропривід складається з гідронасоса, гідромагістралі, розподілювача, що з'єднаний зі штоковою порожниною силового гідроциліндра, а керуюча - через гідроорган керування мультиплікатором зв'язана з розподілювачем, причому гідроорган керування мультиплікатором виконаний у вигляді чотириходового трипозиційно 3 13788 4 шення її зусилля подачі. Наприклад у випадку поякий в періодичному циклі підімкнений до гідроциєднання стального бойка з хвильоводом із сплаву ліндра 3 через гідромагістраль 15. Мультиплікатор титана зусилля подачі в напрямку середовища має силову 16 і управляючу 17 порожнини. Силова повинно бути збільшено в 1,4-1,6 рази. В цьому порожнина 16 за допомогою магістралі 18 з'єднана випадку енергія, яка передається до середовища, з поршневою порожниною 7 силового циліндра 3, підвищується в 2-2,6 рази [4]. Відомо також, що а управляюча порожнина 17 мультиплікатора з'єдпідтискування корпусу гідроударника в момент нана через магістраль 19 з гідроорганом 12 керупередачі відбитого від породи імпульсу на базову вання мультиплікатором 11. Гідроорган керування машину зменшує його шкідливий вплив [4]. 5 з пружиною 20 являє собою чотирьохходовий В основу корисної моделі поставлена задача розподілювач, виконаний трьохпозиційним, який удосконалення відомого пристрою шляхом викомає гідрокерування через гідромагістраль 21. Для ристання пролонгованого імпульсу, який реалізузапобігання гідроприводу від перевантажень встається пристроєм, наприклад, з повторно - статичновлений запобіжний клапан 22. Для забезпечення ним мультипліцированим підвищенням тиску в роботи гідроударного пристрою, наприклад, гідрагідроциліндрі подачі корпуса ударного пристрою. влічного механізму ударної дії [1], необхідно дві Амплітудна характеристика пролонгованого імпумагістралі нагнітання 23 і зливу 24. Для забезпельсу вибирається з умови її реалізації та з урахучення сумісної роботи гідросистеми з мультиплікаванням інерційності переміщення мас базової матором, силового циліндра і гідроударного пришини і спрацювання запобіжних елементів строю і для досягнення поставленої мети гідросистеми. винаходу встановлюють керований двухпозиційПоставлена задача вирішується тим що, в ний розподілювач 25 з пружиною 26, який підімкпристрій, який містить базову машину з силовим нений паралельно гідрооргану 12 і який пов'язує гідроциліндром, навісним гідроударним органом, лінію нагнітання 23 гідроударного пристрою 2 при що має гідравлічний зв'язок з гідроприводом базоввімкненні розподілювача 25 на позицію "л". При вої машини, причому гідропривід складається з цьому керуючі впливи надходять із порожнини 16 гідронасосу, гідромагістралі, розподілювача, що через магістралі 18 і 27, а також через паралельно з'єднаний зі штоковою порожниною силового гідвстановлені зворотний клапан 28 і регульований роциліндра, а керуюча - через гідроорган керувандросель 29. ня мультиплікатором зв'язана з розподілювачем, Пристрій для реалізації способу розробки міцпричому гідроорган керування мультиплікатором ного ґрунту або гірничих порід працює таким чивиконаний у вигляді чотирьохходового трьохпозином. Гідронасосом 9, в позиції "а" розподілювача ційного розподілювача з гідрокеруванням, в одній 12, робоча рідина нагнітається через розподілюпозиції якого основний розподілювач з'єднаний з вач 10 в бак 14 при позиції "д" розподілювача 10, поршневою порожниною силового гідроциліндра, або в робочу поршневу порожнину 7 гідроциліндра керуюча порожнина мультиплікатора з'єднана зі 3, при позиції "г" розподілювача, або в штокову зливом, в другій - основний розподілювач з'єднапорожнину 8 при позиції "е" розподілювача 10. При ний з управляючою порожниною мультиплікатора, надходженні робочої рідини в робочу поршневу в третій позиції основний розподілювач з'єднаний порожнину 7 відбувається підтискування інструмез поршневою порожниною силового гідроциліндра, нта 5 через корпус гідромолота 2 до оброблюваноа управляюча порожнина мультиплікатора з'єднаго масиву. Одночасно робоча рідина надходить на зі зливом, при цьому гідрокерування трьохпочерез магістраль 18 в порожнину 16 мультипліказиційного розподілювача з'єднане з основним розтора 11, надходячи при цьому із його порожнини поділювачем, новим є те, що гідроударний 17 в бак 14 через магістраль 19. Тому на початку пристрій має зв'язок з лінією злива і зв'язок з лініпідтискування інструмента до масиву поршень 13 єю нагнітання через двохходовий двохпозиційний мультиплікатора знаходиться в крайньому лівому розподілювач з керуванням від силової порожнини положенні. При досягненні визначеного зусилля мультиплікатора через зворотний клапан і дропідтискування Р1 і відповідного тиску р1 в поршнесель, що регулюється, причому в одній позиції вій порожнині 7 гідроциліндра 3 робоча рідина при гідроударний пристрій відімкнений від лінії нагнізбільшенні тиску переведе розподілювач 12, стистання, а в другій має з нею гідравлічний зв’язок. куючи пружину 20, в позицію "б". В цьому випадку Схема пристрою для руйнування міцного ґрунробоча рідина надходить в порожнину 17 мультиту приведена на кресленні. Пристрій складається плікатора 11, а із порожнини 16 через гідромагістіз базової машини 1, гідроударного пристрою 2, раль 18 - в поршневу порожнину 7 гідроциліндра 3, гідроциліндра підтискування 3, гідросистеми 4. розвиваючи на його поршні, і відповідно на інструБазова машина 1 реалізує максимальне зусилля менті 5, підвищене (мультипліцироване) в співвідпідтискування гідроударника при вивішуванні на ношенні D2/d2 зусилля Р2. Амплітудна характерисінструменті 5 та виносних опорах 6. Гідроциліндр 3 тика P2=f(t) являє собою пролонгований імпульс складається із циліндра і поршня зі штоком і має підтискування інструмента 5 до робочого масиву. поршневу 7 і штокову 8 порожнини, які пов'язані з Робоча рідина при збільшеному мультипліцигідросистемою 4. рованому тиску переведе розподілювач 25, стисГідросистема 4 складається з елементів гідрокуючи пружину 26, в позицію "л" через магістраль привода керування робочим органом землерийної 27 і зворотний клапан 28. Рідина з лінії нагнітання машини [3], гідронасоса 9, основного розподілюнадходить через магістраль 23 до гідроударного вача 10, мультиплікатора 11 з гідроорганом керупристрою, здійснюючи його запуск. В цей момент вання 12 і поршнем 13, бака 14. Тиск в силовому під дією мультипліцированого тиску і під дією сил циліндрі 3 підвищується мультиплікатором 11, інерції розподілювач 12 перейде в позицію "в", 5 13788 6 зв'язуючи керуючу порожнину 17 мультиплікатора 12 займає "в" з наступним поверненням в поло11 через магістраль 19, з лінією зливу та баком 14. ження "а"). Поршень 13 мультиплікатора почне переміщуваТехнічний результат при використанні користись в ліве крайнє положення і рівень тиску в порної моделі полягає в зниженні енергоємності і підшневій порожнині 7 гідроциліндра 3 почне зменвищенні продуктивності руйнування міцних ґрунтів шуватись нижче рівня мультипліцированого тиску. або гірничих порід. Почне зменшуватись тиск і в магістралі 27. Але, Джерела інформації: наявність регулюємого дроселя 29 і зворотного 1. Авторське свідоцтво СРСР №581253, МКВ клапана 28 забезпечить затримку в часі розподіЕ21С3/20, 1976. лювача 25 в положенні "л", забезпечуючи повний 2. Авторське свідоцтво СРСР №588302, МКВ цикл спрацювання гідроударного пристрою. З плиЕ02F3/42, 1975. ном часу розподілювач 25, під дією пружини 26, 3. Авторське свідоцтво СРСР №1263774, МКВ займе положення "к" і гідроударний пристрій відкЕ02F9/22, 1984. лючиться, поршень 13 мультиплікатора 11 займе 4. Алимов О.Д., Манжосов В.К., Еремьянц В.Э. крайнє ліве положення, а розподілювач 12 під дією Удар. Распространение волн деформаций в ударпружини 20 займе вихідне положення "а". Далі ных системах. М.: Наука, 1985, с.74. цикл повторюється. 5. Беркман И.А., Раннев А.В., Рейш А.К. УниПри досягненні мультипліцированого тиску версальные одноковшовые строительные эксканаперед встановленої величини, розподілювач 25 ваторы. - М.: Высшая школа, 1977, с.131. займає положення "л" і спрацьовує гідроударний 6. Машины ударного действия для разрушепристрій 2, після чого тиск падає (розподілювач ния горных пород / Д.П.Лобанов, В.Б.Горовиц, Е.Г.Фонберштейн и др. - М.: Недра, 1983, с.47. Комп’ютерна верстка Н. Лисенко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Apparatus for development of strong soil or rocks

Автори англійською

Shevchuk Stepan Prokopovych, Slidenko Viktor Mykhailovych, Listovschyk Leonid Kostiantynovych

Назва патенту російською

Устройство для разработки твердого грунта или горных пород

Автори російською

Шевчук Степан Прокопович, Слиденко Виктор Михайлович, Листовщик Леонид Константинович

МПК / Мітки

МПК: E02F 3/04

Мітки: пристрій, грунту, гірничих, міцного, розробки, порід

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-13788-pristrijj-dlya-rozrobki-micnogo-gruntu-abo-girnichikh-porid.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для розробки міцного грунту або гірничих порід</a>

Подібні патенти