Спосіб лікування гострих коронарних синдромів без зубця q із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка

Номер патенту: 13363

Опубліковано: 15.03.2006

Автор: Ходаківська Олена Вікторівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування гострих коронарних синдромів без зубца Q із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, що включає призначення , який відрізняється тим, що як  внутрішньо призначають блокатор кальцієвих каналів ділтіазем в дозі 270-360 мг на добу в 2 прийоми незалежно від прийому їжі протягом 6 місяців.

Текст

Спосіб лікування гострих коронарних синдромів без зубца Q із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, що включає призначення β блокаторів, який відрізняється тим, що як β блокатор внутрішньо призначають блокатор кальцієвих каналів ділтіазем в дозі 270-360мг на добу в 2 прийоми незалежно від прийому їжі протягом 6 місяців. (19) (21) u200510976 (22) 21.11.2005 (24) 15.03.2006 (46) 15.03.2006, Бюл. № 3, 2006 р. (72) Ходаківська Олена Вікторівна (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 3 13363 4 Найближчим способом лікування ГКС без зубДоза ділтіазему встановлена на мінімальному рівця Q, обраним як прототип, є спосіб, який передні, оскільки хворий мав нормальний рівень ЧСС, бачає застосування медичних препаратів, а саме одразу нормалізувався AT. При проведенні велоергометри (ВЕМ) на 21 -блокаторів. Однак, не вивченими лишаються добу лікування відмічалось виникнення депресії можливості кардіопротекції за допомогою препасегмента ST при навантаженні 100Вт, сумарна ратів, які впливають на потребу міокарда в кисні, виконана робота досягала 29,4кДж; через 6 місямають виражений вазопротекторний ефект. ців спостереження депресії сегмента ST не було, Задача корисної моделі досягається тим, що сумарна робота, виконана під час ВЕМ-тесту, збівирішується і полягає в підвищенні ефективності льшилась в 1,5 рази і досягала 45кДж, відмічалось лікування ГКС без зубця Q. зменшення в 2 рази показника економічності робоТехнічним результатом є зменшення ризику ти серця. ре-ІМ та коронарної смерті у таких хворих як в госПротягом 6 місяців спостереження у хворого трий період, так і в більш пізні терміни. напад стенокардії виник 1 раз, неінтенсивний, був Основною відмінністю способу лікування ГКС пов'язаний з вираженою емоційним емоційним без зубця Q, що заявляється, є використання блонавантаженням та купувався самостійно в стані катора кальцієвих каналів групи бензодіазепіна спокою. ділтіазема гідрохлорида, що дозволяє попередити У хворих, які приймали ділтіазем, було відмірозвиток рефракторної ішемії і розповсюдження чено більший коригувальний вплив, ніж у пацієнтів, зони інфаркта в гострий період, а також знижує ризик виникнення рецидиву ІМ і смерті в пізні терякі приймали -адреноблокатори, на початкове міни. підвищену активність симпатичної нервової систеПоставлена задача досягається тим, що вклюми за даними ВСР у стані спокою, а також більш чає призначення медикаментозних препаратів виражений нормалізувальний вплив на стан ендозгідно винаходу, а саме - блокатора кальцієвих теліальної дисфункції за даними аналіза показниканалів групи бензодіазепіну ділтіазема гідрохлоків судинно-рухової функції плечової артерії. Ділтірид (препарат "ДІАКОРДІН" фірми "Лєчіва", Чехія) азем був більш ефективним, порівняно із в дозі 270-360мг на добу внутрішньо протягом 6 адреноблокаторами, у відношенні зменшення бомісяців. льової та безбольової ішемії міокарда у денний та Спосіб лікування здійснюється наступним чинічний час за даними ХМ ЕКГ. ном: Таким чином, у хворих з ГКС без зубця Q із Хворим з ГКС без зубця Q з ФВ ЛШ не менше збереженою систолічною функцією ДТП ділтіазем за 45% разом із загальноприйнятою терапією аспібільш ефективний, порівняно з рином - по 160мг на добу, нефракційним гепариадреноблокаторами, у відношенні зменшення боном (вводили внутрішньовенне крапельне з перельової та безбольової ішемії міокарда у денний та ходом на підшкірне введення) або еноксапарином нічний час, що проявляється до 3 тижня лікування (підшкірно протягом 3-7 діб), нітратами (нітрогліі зростає до 6 місяця. Ділтіазем до 6 місяця чинить церином внутрішньовенно крапельно та/або ізособільш виражений, ніж -адреноблокатори, вплив рбіда дінітратом внутрішньо) призначали ділтіана відновлення залишкової працездатності та екозем, починаючи з 90мг 2 рази на добу. При номічності роботи серця за даними ВЕМ. доброму перенесенні дозу підвищували під контУ хворих з ГКС без зубця Q із збереженою сиролем частоти серцевих скорочень (ЧСС) та артестолічною функцією ЛШ терапія ділтіаземом має ріального тиску (AT) до 270-360мг на добу. Середне менший, ніж лікування -адреноблокаторами, ня добова доза ділтіазема склала 270±90мг. коригувальний вплив на початкове підвищену акПриклад конкретного застосування тивність симпатичної нервової системи за даними Хворий Д., 54 років, історія хвороби показників ВСР у стані спокою, в також більш ви№7725662, інженер, житель м.Києва. Поступив в ражений нормалізувальний вплив на стан ендотеІІ-інфарктне відділення ЦМКЛ м.Києва 5 квітня ліальної дисфункції за даними аналізу судинно1999 року з діагнозом: ІХС: гострий не-Q інфаркт рухової функції плечової артерії. міокарда передньо-септально-бічних відділів ЛШ За період з 1999 по 2004 рік в II інфарктному (5.04.1999). Атеросклеротичний кардіосклероз. ГХ відділенні ЦМКЛ було проліковано згідно запропоІст. СН Іст. Пред'являв скарги на виражений ангінованого способу 41 хворий з ГКС без зубця Q із нозний біль, який не повністю купувався від призбереженою систолічною функцією ЛШ. Ефективйому 4-х таблеток нітрогліцерину, 1 таблетки нітність лікування порівнювали з пацієнтами, що росорбіду. Збільшення частоти нападів стенокардії отримували -адреноблокатори. Всього під сподо 7-8 на добу тривалістю 5-7 хвилин відмічав стереженням знаходились 121 хворий з ГКС без протягом 10 днів. Ангінозні болі виникали під час зубця Q. Підвищення ефективності лікування ГКС незначного фізичного навантаження, після їжі і без зубця Q мало місце в усіх випадках. Серед купувалися від прийому нітрогліцерину (1-2 табл. побічних реакцій відмічалось виникнення атріовенна 1 прийом). ІХС хворіє протягом 2-х років. Ранітрикулярної блокади І ступеня у 2,4% хворих, що ше використовував валідол, тринітролонг, седатине потребувало відміни препарату. вні засоби. Джерела інформації: Лікування: аспірин 160мг на добу, гепарин вну1. Hennekens C.H., Albert C.M., Goldfried S.L. et трішньовенне крапельне з переходом на підшкірне al. Adjunctive drug therapy of acute myocardial введення, нітрогліцерин внутрішньовенно крапеinfarction - edivence from clinical trials // NEJM льно протягом 3-х днів, нітросорбід 30мг на добу в 1996. - Vol.335. - P.1660-1667. 3 прийоми, ділтіазем 180мг на добу в 2 прийоми. 2. BHAT research group. A randomized trial of 5 13363 6 propranolol in patients with acute myocardial 6. Boden W.E., Krone R.J., Kleiger et al. infarction. I Mortality results // JAMA. - 1982. Diltiazem reduces long-term cardiac event rate after Vol.247. - P.1707-1714. non-Q-wave infarction: Multicenter Diltiazem 3. BHAT research group. A randomized trial of Postinfarction Trial (MDPIT) // Circulation - 1998. propranolol in patients with acute myocardial Vol.78. - Suppl. II. - P.96. infarction. II Mortality results // JAMA. - 1983. 7. The Danish Study Group on Verapamil in Vol.250 - P.2814-2819. Myocardial Infarction. Effect of verapamil on mortality 4. Boden W.E., Roberts R. Prognosis and and major events after acute myocardial infarction. management of patients with non-Q-wave myocardial (The Danish Verapamil Infarction Trial II - DAVIT-II) // infarction. In: Zipes D. Ed. Phyladelphia: Lea and Am. J. Cardiol. - 1990. - Vol.66 - P.779-785. Febiger, 1991. - P.143-160. 8. Ryan T.J., Antman E.M., Brooks N.H. et al. 5. Gibson B.S., Boden W.E., Theroux P. et al. 1999 Update: ACC/AHA Guidelines for the Diltiazem and reinfarction in patients with non-Q-wave Management of patients with acute myocardial myocardial infarction: results of double - blind, infarction: executive summary and recommendations randomized, multicenter trial // NEJM - 1986. // Circulation. - 1999. - Vol.100. - P.1016-1030. Vol.315 - P.423-429. Комп’ютерна верстка А. Рябко Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating q-free acute coronary syndromes with preserved systolic function of left ventricle

Назва патенту російською

Способ лечения острых коронарных синдромов без зубца q с сохраненной систолической функцией левого желудочка

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61B 10/00

Мітки: функцією, шлуночка, коронарних, синдромів, лівого, спосіб, зубця, збереженою, гострих, лікування, систолічною

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-13363-sposib-likuvannya-gostrikh-koronarnikh-sindromiv-bez-zubcya-q-iz-zberezhenoyu-sistolichnoyu-funkciehyu-livogo-shlunochka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування гострих коронарних синдромів без зубця q із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка</a>

Подібні патенти