Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб лікування перитоніту, зокрема у дітей, що включає в себе проведення під контролем лапароскопічної техніки ревізії черевної порожнини, видалення виявленого вогнища перитоніту, санацію черевної порожнини, який відрізняється тим, що санацію черевної порожнини проводять ліпосомальним препаратом.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як ліпосомальний препарат використовують суміш ліпіну, ектерициду та антибіотика.

3. Спосіб за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що санацію ліпосомальним препаратом проводять повторно або багатократно при плановій релапароскопії.

Текст

1. Спосіб лікування перитоніту, зокрема у дітей, що включає в себе проведення під контролем лапароскопічної техніки ревізії черевної порожни 3 12984 4 результативну пролонгуючу дію. ліпосомальних препаратів (ектеріцид, ліпін та анРезультатом вказаних недоліків, що віднотибіотик). сяться до неповноцінної санації черевної порожЛіпосомальні препарати готуються таким чинини, є недостатня ефективність лікування перином: препарат ліпін в кількості 5г розводиться в тоніту, яка проявляєтья в можливих ускладненнях, 10мл ектеріциду та 500мл фізіологічного розчину і крім того у тривалості лікування. (0,9% р-н NaCl), додається один або два антибіоЗадачею цієї корисної моделі є удосконалення тики. Струшуванням в бутель-камері впродовж способу лікування перитоніту шляхом найбільш 20хв досягається дисперсія суміші з утворенням радикального підходу до особливостей виконання ліпосом з фіксованими в них антибіотиками. санації черевної порожнини, в результаті чого доОстаточна ревізія, контроль гемостазу. Знято сягаються надійні результати лікування при скорокарбоксиперитонеум, видалено порти. Рани ушиті ченні термінів лікування і як наслідок - зниження пошарове наглухо. Асептичні пов'язки. ризику для життя хворого. Післяопераційний період гладкий, без ускладПоставлена задача досягається тим, що в нень. Дитина виписана на 4 добу після операції. способі лікування перитоніту, який включає в себе Оглянутий через 1міс. - патологічних змін не виявпроведення під контролем лапароскопічної техніки лено. ревізії черевної порожнини згідно з корисною моПриклад 2. деллю санацію черевної порожнини проводять Безучний М. С., 16.06.1992р.н. (с.Іванівка, Жиліпосомальним препаратом. томирського р-ну, Житомирської обл.), знаходився Як ліпосомальний препарат автори цього кона стаціонарному лікуванні у дитячому хірургічнорисної моделі запропонували суміш ліпіну, ектему відділенні №1 житомирської обласної дитячої рициду та антибіотику. лікарні з 06.05.2005р (історія хвороби №4940). Особливістю ліпосомальних препаратів є їх Діагноз: гострий гангренозний апендицит, тазовий властивість краще проникати в мікросудинне руссерозно-гнійний перитоніт. Оперований ло, довше утримуватися в вогнищі гнійного ускла06.05.2005р (лапароскопічна апендектомія, санаднення і чинити пролонговану лікувальну дію. ція черевної порожнини), 07.05.2005р (лапароскоСлід зазначити, що часто доцільно здатися до пічна санація черевної порожнини), 08.05.2005р повторної лікувальної лапароскопії, що проводить(діагностична лапароскопія). Хід операції ся в плановому порядку. Її зазвичай проводять на (06.05.2005р): під інтубаційним наркозом після 2-3 добу після первинної операції. В цей період обробки операційного поля виконано розтин шкіри спайки черевної порожнини досить пухкі, легко над пупком (довжиною близько 1,5см), введено роз'єднуються, що дозволяє малотравматично троакар та порт (Д=5мм) для лапароскопу. санувати всі відділи черевної порожнини. А запроНакладено карбоксиперитонеум 14мм рт.ст. поноване авторами цього корисної моделі викориВведено камеру лапароскопу, під контролем якої в стання ліпосомальних препаратів для санації ще правій здухвинній ділянці введено порт для манібільше покращують результати лікування. пуляторів діаметром 12мм. Корисна модель пояснюється прикладами конДалі виконується діагностичний етап - ревізія кретного виконання. правої здухвинної ділянки, порожнини малої мисПриклад 1. ки, бокові фланки тощо. Виявлено гангренозноЖуравський Є.Б., 24.10.1989р народження змінений апендикс, мутний серозно-гнійний ексу(м.Житомир), знаходився на стаціонарному лікудат у значній кількості, більше в порожнині малої ванні у хірургічному відділенні №1 Житомирської миски. Також на петлях кишківника та очеревині обласної дитячої лікарні з 02.05.2005р (історія внутрішньої поверхні передньої черевної стінки в хвороби №4705). Діагноз: гострий флегмонозний області малої миски виявлено нашарування фібапендицит, загальний серозний перитоніт. ринів у кількох місцях із утворенням пухких злук. 03.06.2005р (12 40-14 10) операція - лапароскопічНад лобком проведено додатковий порт для маніна апендектомія, санація черевної порожнини. Хід пулятора (Д=5мм). операції: під інтубаційним наркозом після обробки Шляхом біполярної коагуляції виконано переопераційного поля виконано розтин шкіри над пупсічення брижі апендикулярного відростку. На оском (довжиною близько 1,5см), введено тровкар та нову відростку накладено 2 петлі Рьодера, апенпорт (Д=5мм) для лапароскопу. дикс відсічено, видалено із черевної порожнини. Накладено карбоксиперитонеум 14мм рт.ст. Далі за допомогою промивної системи виконаВведено камеру лапароскопу, під контролем якої в но санацію (промивання) черевної порожнини розправій здухвинній ділянці введено порт для манічином із ліпосомальних препаратів (етеріцид, ліпін пуляторів діаметром 12мм. Далі виконується діагта антибіотик). Ліпосомальні препарати готуються ностичний етап-ревізія правої здухвинної ділянки, таким чином: препарат ліпін в кількості 5г розвопорожнини малої миски, бокові фланки тощо. диться в 10мл етеріциду та 500мл фізіологічного Виявлено флегмонозне змінний апендикс, мурозчину (0,9 5 р-н NaCI). Додається один або два тний серозний ексудат у значній кількості. Над антибіотики. Струшуванням в бутель-камері впролобком проведено додатковий порт для маніпулядовж 20хв досягається дисперсія суміші з утвотора (Д=5мм). шляхом біполярної коагуляції викоренням ліпосом з фіксованими в них антибіотиканано пересічення брижі апендикулярого відростку. ми. На основу відростку накладено 2 петлі РьодеОстаточна ревізія, контроль гемостазу, максира, апендикс відсічено, видалено із черевної помально видалено маніпулятором фібринозні нарожнини. Далі за допомогою промивної системи шарування. Знято карбоксиперитонеум, видалено виконано санацію черевної порожнини розчином із порти. Рани ушиті пошарово наглухо. Асептичні 5 12984 6 пов'язки. Оглянутий через 1міс. - патологічних змін не виявХід операції (07.05.2005р): під інтубаційним лено. наркозом виконано типову лапароскопію. При реТаким чином, завдяки способу, що заявляєтьвізії черевної порожнини виявлено незначну кілься, післяопераційний період після лапароскопічної кість мутного гнійного ексудату, поодинокі фібрисанації ліпосомальними препаратами перебігає нозні нашарування, злук не виявлено. Виконано значно легше, скорочується термін перебування санацію ліпосомальними препаратами. хворого в стаціонарі. Хід операції (08.05.2005р): під інтубаційним Використання лапароскопічної санації ліпосонаркозом виконано типову лапароскопію. При ремальними препаратами дозволяє зменшити стувізії черевної порожнини ознак перитоніту та спайпінь інтоксикації в післяопераційному періоді, кової хвороби не виявлено. сприяє швидкому відновленню функції шлунковоПісляопераційний період гладкий, без ускладкишкового тракту і зменшує забрудненість післяонень. Дитина виписана на 6 добу після операції. пераційної рани. Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating peritonitis

Автори англійською

Rusak Petro Stepanovych, Danylov Oleksandr Andriiovych, Tolstanov Oleksandr Kostiantynovych, Husak Oleksandr Yakovych, Shevchuk Dmytro Volodymyrovych, Rusak Anastasiia Petrivna

Назва патенту російською

Способ лечения перитонита

Автори російською

Русак Петр Степанович, Данилов Александр Андреевич, Толстанов Александр Константинович, Гусак Александр Яковлевич, Шевчук Дмитрий Владимирович, Русак Анастасия Петровна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/14, A61B 17/3209

Мітки: спосіб, перитоніту, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-12984-sposib-likuvannya-peritonitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування перитоніту</a>

Подібні патенти