Спосіб шліфування гвинтової канавки гайки кочення

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб шліфування гвинтової канавки гайки кочення обертовим абразивним кругом, заправленим по профілю оброблюваної канавки, який при знятті припуску одночасно рухається у радіальному напрямку, у площині, що проходить через осі обертання деталі і круга, та повертається, який відрізняється тим, що при шліфуванні внутрішньої гвинтової канавки гайки кочення і при профілюванні круга його повертають на кут , який протилежний куту нахилу гвинтової канавки , навколо осі симетрії круга, що є перпендикулярною до осі обертання деталі, і визначається за формулою:

,

де ,  - максимально допустимі внутрішнім діаметром гайки кути схрещування осей в бік нахилу гвинтової канавки та протилежний їй.

Текст

Спосіб шліфування гвинтової канавки гайки кочення обертовим абразивним кругом, заправленим по профілю оброблюваної канавки, який при знятті припуску одночасно рухається у радіальному напрямку, у площині, що проходить через осі обертання деталі і круга, та повертається, який відрізняється тим, що при шліфуванні внутріш ньої гвинтової канавки гайки кочення і при профілюванні круга його повертають на кут max n , Корисна модель відноситься до абразивної обробки і може бути використана у верстатобудуванні, авіабудуванні, підшипниковій промисловості тощо при шліфуванні гайок та гвинтів кочення. Відомим є спосіб, який використовується при шліфуванні гвинтової канавки гайки кочення методом копіювання абразивним кругом з профілем у вигляді дуги, радіус якої дорівнює радіусу нормального перетину оброблюваної гвинтової канавки. Зняття припуску виконують за рахунок поперечного переміщення круга у горизонтальній площині в кінці проходу, при постійному куті схрещування осей гайки та інструмента, що дорівнює куту нахилу гвинтової канавки [Ю.В. Петраков, А.А. Субін "Математична модель шліфування внутрішньої гвинтової канавки пари кочення" Вестник НТУУ КПІ: машиностроение, вип. 37, К.: 1999, стр.63-68]. В результаті проведених досліджень даної роботи було встановлено, що глибина різання, довжина і площа контакту круга і гайки кочення, швидкість зняття припуску змінюється по координаті обробки профілю, що знижує продуктивність та якість шліфування. Найбільш близьким до пропонуємого є спосіб шліфування напівкруглого профілю гвинта кочення зі схрещуваними осями гвинта і круга [А.с. СССР №1731601, кл. В24В19/06 опуб.07.05.1992 бюлетень №17.]. В процесі шліфування гвинтової поверхні деталі подача на врізання абразивного круга з профілем, який рівний профілю нормального перетину гвинта, виконується шляхом сполучення двох рухів: радіального, у площині, що проходить через вісь обертання круга, та повороту круга навколо його осі симетрії, яка є нормальною до осі обертання гвинта. Цей спосіб застосовується для шліфування гвинтів кочення, де величина знімаємого припуску і кут повороту круга не обмежується габаритними розмірами гвинта. До переваг даного способу відноситься зняття припуску по еквідістантним кривим, але при шліфуванні внутрішньої гвинтової поверхні гайки кочення максимальна величина знімаємого припуску та мінімальне значення радіуса кривизни осьового перерізу круга обмежується внутрішнім її діаметром, а також максимальним кутом схрещування max в осей гайки та круга в який протилежний куту нахилу гвинтової канавки , навколо осі симетрії круга, що є перпендикулярною до осі обертання деталі, і визначається за формулою: max n max в 2 , max в , max n - максимально допустимі внутрішнім діаметром гайки кути схрещування осей в бік нахилу гвинтової канавки та протилежний їй. сторону нахилу гвинтової канавки оброблюємої деталі. Технічне завдання корисної моделі - підвищення продуктивності обробки гвинтової канавки гайки кочення за рахунок збільшення кута повороту шліфувального круга навколо його осі симетрії, (19) UA (11) 11740 (13) U де 3 11740 4 яка є нормальною до осі обертання деталі, до венахилу гвинтової канавки гайки кочення. На Фіг.2 личини, що обмежується внутрішнім діаметром показано: Ог, ОI - відповідно начала координат гайки. гайки та інструмента. На Фіг.3 показано: t - велиДане технічне завдання вирішено у способі чина радіальної подачі круга; - величина знімаєшліфування гвинтової канавки гайки кочення обемого припуску; L -відстань між осями деталі та ртовим абразивним кругом, заправленим по прокруга; Η - висота абразивного круга; Rк - радіус філю оброблюваної канавки, який при знятті прикривизни осьового перерізу круга 1, який залежить пуску одночасно рухається у радіальному від кута повороту круга ψ max n при його правці; R напрямку, у площині, що проходить через осі оберадіус профілю канавки гайки; 4 - положення осі ртання деталі і круга, та повертається, згідно з шліфувального круга на початку обробки; 5 - позапропонованим технічним рішенням при шліфуложення осі шліфувального круга після подачі на ванні внутрішньої гвинтової канавки гайки кочення глибину t; 6 - положення осі шліфувального круга в і при профілюванні круга його повертають на кут кінці обробки. Зі збільшенням кута max n також збільшується max n , який протилежний куту нахилу гвинтової лінія контакту гайки з кругом, а радіус кривизни Rк канавки φ, навколо осі симетрії круга, що є перпеі висота круга Η зменшуються. ндикулярною до осі обертання деталі, і визначаПеред початком обробки абразивний круг прається за формулою: max n = max b +2 , виться по профілю канавки гайки кочення в своєму Де max b, max n - максимально допустимі внуробочому кінцевому положенні при max n, яке витрішнім діаметром гайки кути схрещування осей в значається внутрішнім діаметром гайки D та велибік нахилу гвинтової канавки та протилежний їй. чиною , за такої умови, щоб радіус осьового пеПрипуск знімається по еквідістантним кривим рерізу круга Rк дорівнював або був менше радіуса профілю канавки, при постійній глибині різання, профілю канавки гайки R. Після правки круг завощо забезпечується одночасним виконанням двох диться у гвинтову канавку на початку гайки і старухів круга: радіального, у площині, що проходить виться у положення max n=0. Потім здійснюють через вісь обертання круга, та його повороту в бік, радіальну подачу круга та його поворот у бік, пропротилежний нахилу гвинтової канавки, навколо тилежний нахилу гвинтової канавки, на таку велиосі симетрії круга, яка є нормальною до осі оберчину, що забезпечує зняття припуску по еквідістатання деталі. нтним кривим (Фіг.3). В кінці проходу знову здійсНа Фіг.1 - схема шліфування гвинтової канавки здійснюють радіальну подачу і поворот круга на гайки кочення; Фіг.2 - вид А на Фіг.1; Фіг.3 - схема величину, що забезпечує зняття припуску по еквізняття припуску по еквідістантним кривим. На Фіг.1 дістантним кривим, та рухаються у зворотному показано: 1 - абразивний круг, 2 - гайка кочення, 3 напрямку. Радіальну подачу та поворот круга здій- оправка абразивного круга 1, D - внутрішній діаснюють до тих пір, поки буде знятий весь припуск метр гайки, Ρ - крок гвинтової канавки, max n - мак=0 і круг стане у таке положення, в якому відбусимально допустимий кут повороту абразивного валася його правка. Потім робиться виходжування круга в бік, протилежний куту нахилу гвинтової і процес обробки завершено. канавки гайки кочення, - величина початкового та кінцевого положення оправки і гайки; - кут 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 11740 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for grinding of helical groove of the roll nut

Автори англійською

Kalchenko Volodymyr Vitaliiovych

Назва патенту російською

Способ шлифования винтовой канавки гайки качения

Автори російською

Кальченко Владимир Витальевич

МПК / Мітки

МПК: B24B 19/02

Мітки: гвинтової, канавки, шліфування, гайки, спосіб, кочення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-11740-sposib-shlifuvannya-gvintovo-kanavki-gajjki-kochennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб шліфування гвинтової канавки гайки кочення</a>

Подібні патенти