Пристрій для визначення резонансної частоти елементів конструкції

Номер патенту: 32930

Опубліковано: 15.02.2001

Автори: Хворост Володимир Андрійович, Пузько Ігор Данилович

Є ще 14 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Текст

І НІ. МІЖ6 G 01 M 7/00 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗОНАНСНОЇ ЧАСТОТИ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ Винахід відноситься до техніки дослідження динамічних характеристик елементів конструкції при проведені вібровипробувань и може бути застосованим для визначення резонансних частот при розв'язуванні задач вібродтагностики, вібровипробувань та віброзахисту. Відомим є пристрій для визначення резонансної частоти елементів конструкції , що містить послідовно з'єднані бок керування розгорткою частоти , генератор ,регулятор амплітуди ,підсилювач потужності,вібростенд з установленим на ньому об'єктом для випро бувань та установленими на вібростенді та на об^єкті віброперетворювачами , два узгоджувальних підсилювачі та фазовий детектор, входами під'єднаний до виходів відповідних узгоджувальних підсилювачів ,входи останніх сполучені з виходами відповідних вібропе ретворювачів , блок зворотнього зв'язку , входом під'єднаний до виходу першого узгоддувального підсилювача , а виходом - до другого входу регулятора амплітуди ,послідовно з'єднані перетворювач "частота - напруга" ,перший блок пам'яті / див. ав. св. СРСР № 634І4І , М.кл. G 01 М 7/77,1976 p./ Недолік відомого пристрою - недостатня точність , що обумовлена наближеністю використаного алгоритму і побудованих на його основі функціональної та структурної схем пристрою. Відомий також пристрій для визначення резонансної частоти елементів конструкції , що містить послідовно з'єднані блок керування розгорткою частоти , задавальний генератор гармонійних сигналів ,регулятор амплітуди, підсилювач потужності , вібростенд з установленими на ньому та на об'єкті віброперетворювачами , два узгоджувальних підсилювачі та фазовий детектор ,входами під'єднаний до виходів відповідних узгоджувальних підсилювачів,входи останніх сполучені з вихадами відповідних віброперетворювачів,блок -3Поставлене завданню реалізують тим,що до складу пристрою для визначення резонансної частоти елементів конструкції входять послі довно з'єданг блок керування розгорткою частоти , задавальний генератор гармонійних сигналів ,регулятор амплітуди ,підсилювач потужності ,вібростенд , до обмотки катушки рухомої системи якого під'єднаний вихід підсилювача потужності , а рухома система вібростенда призначена для установки випробуваного об'єкту ,перший віброперетворювач ^установлений на платформі вібростенда ,другий віброперетворювач , установлений на випробуваному об'єкті , перший та другий узгоджувальнї підсилювачі , входи яких з'єднані з виходами відповідних віброперетворювачів , фазовий детектор , входи якого з'єднані з виходами узгоджувальних підсилювачів , блок зворотного зв'язку, вхід якого з'єднаний /з виходом першого узгоджувального пілсилювача , а вихід - з керувальним входом регулятора амплітуди , перетворювач " частота-напруга" ,вхід якого з'єднаний з виходом другого узгоджувального підсилювача,два блока пам'яті ,виходи яких з'єднані з входами обчислювального блока /суматора/ ,два формувача імпульсів, L зґ^но з винаходом, в нього введено знакочутливии елемент,два нульоргани, другий та третій перетворювачі "частота - напруга" ,перший, другий,третій та четвертий комутатори,компаратор ,перший ,другий, третій ,четвертий та п'ятий елементи "И" ,перший та другий елементи "НЕ" ,перший .другий ,третій ,четвертий ,п'ятий та шостий елементи "ИЛИ" ,третій та четвертий формувачі імпульсів ,перший,другий , третій,четвертий та п'ятий тригери, перший,другий ,третій,четвертий, п'ятий та шостий елементи затримки ,лічильник імпульсів ,цифроаналоговий перетворювач ,блок порівняння,другий задавальний генератор гармонійних сигналів с дискретною зміною частоти,вихід якого спо лучений з входом регулятора амплітуди через третій комутатор,перший вхід якого з'єданий з виходом першого задавального генератора гармонійних сигналів ,вихід фазового детектора з'єднаний з інфор маїтійним входом четвертого комутатора ,другий вхід якого з'єднаний через другий нуль-орган з лічильним входом лічильника імпульсів ,прямі виходи разрядів якого з'єднані з входами другого цифро аналогового перетворювача ,вихід якого через п'ятий елемент "И" з'єднаний з керувальним входом третього комутатора ,керувальний вхід четвертого комутатора , об'єднаний з другим входом п'ятого елемента "И" ,з'єднаний з прямим виходом п'ятого тригера ,^-вхід якого з'єднаний з виходом другого узгодаувального підсилювача через послідовно з'єднані шостий елемент затримки ,четвертий формувач імпульсів ,блок порівняння та третій перетворювач "частота-напруга", другий вхід блока порівняння з'єднаний з шиною сигнала,що відповідає верхній межі досліджувального діапазону частот,перший вихід четвертого комутатора з'єднаний з об'єднаними входами першого нуль органа та знакочутливого елементу ,вихід якого та вихід цифрового компаратора з'єднані з входами першого елемента "И",вихід якого з'єднаний з одним входом першого елемента "ИЛИ" ,вихід якого через перший формувач імпульсів під'єднаний до одного входу третього елементу "ИЛИ" безпосередньо^ через перший елемент затримки-до об'єднаних входів четвертого та шостого елементів "ИЛИ" ,входи першого та другого перетворювачів "частота-напруга" з'єднані з входами задания нижньої та верхньої меж діапазону частот відповідно , а виходи через перший та другий комутатори - з входами першого та другого блоків пам'яті відповідно ,виходи яких під'єднані до об'єднаних першого та другого входів суматора та компаратора відповідно , входи "Запис" першого та другого блоків пам'яті під єднані до прямих виходів третього та четвертого тригерів відповідно ,входи "Читання" яких під'єднані до виходів четвертого та шостого елементів "ИЛИ" безпосередньо , а через четвертий та п'ятий елементи затримки до 5 входів третього та четвертого тригерів відповідно,вихід -5знакочутливого елементу через другий елемент "НЕ" під'єднаний до об'єднаних входів другого та третього елементів "И",другі входи яких під'єднані до виходу компаратора через перший елемент "НЕ" і безпосередньо відповідно, другий вхід першого елементу "ИЛИ" під'єднаний до виходу другого елемента "И",вихід третього елемента "й" через послідовно з'єдані другий елемент "ИЛИ" та другий формувач імпульсів під'єднаний до першого входу п'ятого елемента "ИЛИ" безпосередньо, а через другий елемент затримки - до об'єданих других входів четвертого та шостого елементів "ИЛИ" ,треті входи четвертого та шостого елементів "ИЛИ" об'єдані та під'єднані через третій елемент затримки до об'єднаних других входів третього та п'ятого елементів "ИЛИ" пгд'єданих через третій формувач імпульсів до прямого виходу першого тригера ,інверсний вихід якого з'єданий з об'єднаними керувальними входами першого та другого комутаторів, другі інформаційні входи яких об'єднані та під'єднані до виходу суматора ,вихід першого нуль-органу під'єднаний до 5і- входу другого тригера , /? - вхід якого об'єднаний з £- входом першого тригера , та під'єднаний до входу " Пуск" ,інверсний вихід другого тригера під'єднаний до керувального вхолу другого задавального ге нератора гармонійних сигналів ,інформаиійний вхід якого під'єднаний до виходу суматора , вхід "Попередня установка" під'єднаний до &входу першого тригера,входи четвертого елемента "И" під'єднані до виходу першого елемента "НЕ" та до вихдцу знакочутливого елемента,вихід четвертого елемента "И" під єднаний до другого входу другого елемента "ИЛИ",виходи третього та п'ятого елементів"ИЛИ" під'єднані до & - входів третього та четвертого тригерів відповідно ,

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Puz'ko Ihor Danylovych, Khvorost Volodymyr Andriiovych

Автори російською

Пузько Игорь Данилович, Хворост Владимир Андреевич

МПК / Мітки

МПК: G01M 7/00

Мітки: пристрій, частоти, конструкції, визначення, елементів, резонансної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/22-32930-pristrijj-dlya-viznachennya-rezonansno-chastoti-elementiv-konstrukci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для визначення резонансної частоти елементів конструкції</a>

Подібні патенти