Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб нагрівання заготівок у методичній печі, за яким здійснюють регулювання пальниками температури нагрівання торцевих граней заготівок, який відрізняється тим, що інтенсивність нагрівання торцевих граней заготівок регулюють спалюванням палива в розміщених над ними пальниках з коефіцієнтом витрати повітря в них 0,75-0,9, при загальному коефіцієнті витрати повітря на піч, більшому за 1,0.

Текст

Спосіб нагрівання заготівок у методичній печі, за яким здійснюють регулювання пальниками температури нагрівання торцевих граней заготівок, який відрізняється тим, що інтенсивність нагрівання торцевих граней заготівок регулюють спалюванням палива в розміщених над ними пальниках з коефіцієнтом витрати повітря в них 0,75-0,9, при загальному коефіцієнті витрати повітря на піч, більшому за 1,0. Винахід відноситься до галузі нагрівання металу перед прокаткою й може бути використаним у методичних нагрівальних печах. При нагріванні заготівок у методичних печах їхні торці, що мають більшу теплосприймальну поверхню, нагріваються інтенсивніше, що спричиняє їхнє оплавлення, підвищений вигар металу й утворення наростів на подині печі. Відомий спосіб нагрівання заготівок, у якому нагрівання торцевих граней регулюють за допомогою встановлених напроти них охолоджуваних коробів. Витрата охолоджувального середовища через короби регулюється залежно від температури торців заготівки [Японська заявка №59 177832. МПК С21D1/100 Р.Ж. Металлургия, 1987, т.5, 5БЗЗП]. Вадою способу є складність його реалізації, а також додаткові втрати тепла на нагрівання охолоджувального середовища. Відомий також спосіб нагрівання заготівок, у якому нерівномірність нагрівання заготівок по дов жині усувають регулюванням теплової потужності пальників: у місцях інтенсивного нагрівання заготівок установлюють пальники меншої потужності, а на ділянках, де температура сляба має мінімальні значення - пальники більшої потужності. [Японська заявка №52 - 143907 кл 10А 710.3 (С21D1/52). Р.Ж. Металлургия, 1978, т.10, 10Б85П]. Недоліком способу є тр уднощі управління тепловою потужністю пальників і вибору необхідних її значень на конкретній ділянці робочого простору печі. Крім того, не вирішується проблема підвищеного вигару металу на торцевих гранях заготівок. Найбільш близьким аналогом є спосіб нагрівання заготівок у якому, для запобігання перегріву торців, відключають або значно зменшують витрату палива через пальникові пристрої, розміщені в зоні розташування торців заготівок [В.Г. Каплан. Наладка и эксплуатация печей для нагрева металла. М. Металлургия, 1965, с.11]. Недоліком способу є те, що зниження витрати палива або припинення його подачі приводить до (19) UA (11) 85143 (13) (21) a200709800 (22) 31.08.2007 (24) 25.12.2008 (46) 25.12.2008, Бюл.№ 24, 2008 р. (72) ГОНЧАРОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, UA, НЄФЄДЬЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, UA, МОСЬПАН ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, U A, АНТОНОВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ, UA (73) ГОНЧАРОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, UA, НЄФЄДЬЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, UA, МОСЬПАН ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, U A, АНТОНОВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ, UA (56) SU, 779 418, A, 15.11.1980 SU, 1 235 939, A1, 07.06.1986 UA, 28 503, A, 29.12.1999 UA, 52 557, C2, 16.12.2002 UA, 55 115, C2, 17.03.2003 UA, 78 175, C2, 15.02.2007 C2 1 3 85143 4 інтенсивного підсмоктування повітря на цій ділянгазом, який подається в робочий простір томильці. Наслідком є підвищене окислювання металу, ної зони за допомогою шістьох пальників. Для що нагрівають й нагромадження окалини на подині зниження температури нагрівання торцевих грапечі. ней заготівок, відповідно до пропонованого спосоВ основу винаходу поставлено задачу вдоскобу, спалювання палива в крайніх пальниках проналити спосіб нагрівання заготівок у методичній вадили з коефіцієнтом витрати повітря 0,8, а в печі шляхом спалювання палива в розміщених над інших 4-х пальниках - з коефіцієнтом витрати повіторцевими гранями заготівок пальниках із коефіцітря 1,13. Загальний коефіцієнт витрати повітря на зону становив 1,02. При підігріві повітря на горіння єнтом витрати повітря 0,75¸0,9, при загальному до 300°C калориметрична температура горіння коефіцієнті витрати повітря на піч більшому за 1,0, природного газу при коефіцієнті витрати повітря і на цій основі знизити температуру нагрівання 0,8 нижче на 50°C у порівнянні з коефіцієнтом виторцевих граней заготівки, зменшити окислювальну здатність продуктів згоряння, і знизити вигар трати повітря 1,13 [М.Б. Равич. Топливо и эффективность его использования. M.: Наука, 1971, металу. с.260]. Крім цього, інтенсивність теплообмінних Поставлена задача вирішується завдяки тому, процесів при спалюванні природного газу з коефіщо у відомому способі нагрівання заготівок із рецієнтом витрати повітря 0,8 зменшується за рахугулюванням температури нагрівання торцевих граней заготівок, інтенсивність нагрівання торценок зниження парціального тиску в продуктах згоряння випромінюючих газів (CO2 і H2O), вих граней регулюють спалюванням палива в розвикликаного неповним згорянням палива. У цілому міщених над ними пальниках із коефіцієнтом вице дозволяє знизити температур у торців заготівок трати повітря рівним 0,75-0,9, при цьому витрату до необхідних значень, а наявність у продуктах повітря на інші пальники вибирають такою, що загальний коефіцієнт витрати повітря на піч перезгоряння відновних газів CO і H2 забезпечує мінімальний вигар металу. вищує 1,0. Коефіцієнт витрати повітря для пальників розСуттєвими ознаками, спільними із суттєвими міщених на ділянці розташування торців заготівок ознаками прототипу, є те, що інтенсивність нагрівибирають залежно від типу застосовуваних пальвання торцевих граней заготівок регулюють впливом на пальникові пристрої, розміщені в зоні розників. Для пальників із поліпшеним змішанням газу з повітрям коефіцієнт витрати повітря вибирають ташування торців заготівок. Суттєвими відмітними ознаками є те, що інте0,75¸0,8. Значення менше 0,75 не забезпечують нсивність нагрівання торцевих граней заготівок одержання необхідної температури й, крім того, знижують за рахунок спалювання палива в розмівиникають труднощі з допалюванням горючих щених під ними пальниках із коефіцієнтом витрати складових, що втримуються в продуктах згоряння, у межах робочого простору печі. Для пальників повітря меншим 1,0 (0,75¸0,9). Цим не тільки знитипу «труба в трубі» коефіцієнт витрати повітря жують температуру факела на ділянці торців заготівок, але й створюють навколо них слабоокислювибирають рівним 0,85¸0,9. При значеннях більше вальну атмосферу. Вона сприяє зниженню вигару 0,9 температура факела пальника наближується металу й утворенню на торцевих гранях заготівки до температури факелів основних пальників, а при тонкого, добре зчепленого з основним металом, значення менше 0,85 у факелі з'являється кіптяве шару окалини. полум'я, що супроводжується різким зниженням Сукупність суттєвих відмітних ознак необхідна температури. й достатня для одержання технічного результату: Реалізація способу здійснюється настроюванзапобігання перегріву торцевих граней заготівок, ням пальних пристроїв під час пуску печі, і не визниження вигару металу й усунення нагромадженмагає додаткового втручання персоналу під час її ня окалини на подині нагрівальної печі. експлуатації. Суть способу пояснюється прикладом нагрівання заготівок у томильній зоні методичної печі сортопрокатного стану. Піч опалюється природним Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for heating of blanks in continuous furnace

Автори англійською

Honcharov Mykola Vasyliovych, Nefediev Oleksandr Serhiiovych, Mospan Viacheslav Viktorovych, Antonov Yurii Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ нагревания заготовок в методической печи

Автори російською

Гончаров Николай Васильевич, Нефедьев Александр Сергеевич, Мосьпан Вячеслав Викторович, Антонов Юрий Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: C21D 9/00, C21D 11/00, C21D 1/00, C21D 1/34

Мітки: нагрівання, печі, методичній, спосіб, заготівок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-85143-sposib-nagrivannya-zagotivok-u-metodichnijj-pechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб нагрівання заготівок у методичній печі</a>

Подібні патенти