Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вирощування молочаю, що включає лущення стерні, ранню зяблеву оранку з вирівнюванням, передпосівний та підзимній обробіток ґрунту з сівбою, догляд за посівами, десикацію та збирання врожаю, який відрізняється тим, що разом з сівбою виконують по центру майбутніх міжрядь глибоке чизелювання, а по лінії сівби - зональне розпушування та вирівнювання поверхні ґрунту з подальшим формуванням фасонними котками ущільнених посівних лож на глибину 3-4 см та загортання в них насіння, яке зверху додатково покривають гребенями висотою 15-16 см, більшу частину котрих навесні зрізають та переміщують у міжряддя, формуючи над кожним рядком напівгребеневий профіль.

Текст

Спосіб вирощування молочаю, що включає лущення стерні, ранню зяблеву оранку з вирівнюванням, передпосівний та підзимній обробіток ґрунту з сівбою, догляд за посівами, десикацію та збирання врожаю, який відрізняється тим, що разом з сівбою виконують по центру майбутніх міжрядь глибоке чизелювання, а по лінії сівби зональне розпушування та вирівнювання поверхні ґрунту з подальшим формуванням фасонними котками ущільнених посівних лож на глибину 3-4 см та загортання в них насіння, яке зверху додатково покривають гребенями висотою 15-16 см, більшу частину котрих навесні зрізають та переміщують у міжряддя, формуючи над кожним рядком напівгребеневий профіль. Винахід відноситься до сільського господарства і може бути використаний при вирощуванні молочаю та інших сільськогосподарських культур. Молочай - найменше вивчена олійна культура. Основним продуктом, заради якого вирощують молочай, є насіння, яке містить 52,4-54,3% олії. Вегетаційний період - 140 днів. Оптимальна норма висіву насіння молочаю -35 кг/га. Для отримання високих урожаїв насіння необхідно, щоб за вегетаційний період випало 300-400 мм опадів. [1]. Для сівби більшості сільськогосподарських культур використовують рядковий спосіб сівби [2]. Недоліком рядкового способу сівби є вкрай нерівномірний розподіл насіння та добрив у ґрунті. Це виникає через порційну подачу висівного матеріалу у борозенки. Відомий спосіб сівби насіння сільськогосподарських культур, який включає формування гребенів шляхом нарізання борозенок і висів насіння в рядки, які розміщують на верхівках гребенів [3]. Недоліком такого способу є те, що при використання гребеневої сівби на полях з оптимальним вмістом вологи призводить до пересихання верхнього шару ґрунту та різкого зниження рівня надходження вологи до насінин, а це суттєво впливає на зниження енергії проростання та врожайність. В Інституті олійних культур проводились досліди з підзимним посівом молочаю, при цьому сходи з'явилися раніше на 15 днів і урожайність в порівнянні з контролем збільшилась в середньому на 6,6 ц/га [4]. Недоліком цієї технології є недостатній рівень накопичення вологи за осінньо-зимоворанньовесняний період та неможливість в повному обсязі рано навесні знищити на посівах молочаю масові сходи бур'янів. Перед винаходом поставлене завдання удосконалити відомий раніше спосіб, підвищуючи, при цьому врожайність культури шляхом поліпшення агрометеорологічних умов її розвитку. Поставлене завдання досягається тим, що в способі вирощування молочаю, що включає лущення стерні, ранню зяблеву оранку з вирівнюванням, передпосівний та підзимній обробіток грунту з посівом, догляд за посівами, (19) UA (11) 74943 (13) C2 (21) 20040403165 (22) 27.04.2004 (24) 15.02.2006 (46) 15.02.2006, Бюл. № 2, 2006 р. (72) Білоконь Олександр Петрович, Волобуєва Тамара Василівна, Поляков Олександр Іванович, Чехов Анатолій Васильович (73) ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК (56) Минковский А.Е., Волобуева Т.В. Сроки посева и урожай молочая масличного //Збірник наукових праць Інституту олійних культур УААН.- Запоріжжя,1999.-Випуск 4.- С.147-150 UA 38051, 15.05.2001 SU 1160958, 15.06.1985 SU 1801403, 15.03.1993 RU 2219694, 27.12.2003 3 74943 4 десикацію та збирання врожаю, відповідно до вини, брати вологу з глибших шарів ґрунту, завдяки находу разом з посівом виконують по центру чому рослини молочаю краще ростуть і розвивамайбутніх міжрядь глибоке чизелювання, а по лінії ються. сівби зональне розпушування та вирівнювання Рано навесні, як тільки настане фізична поверхні грунту з подальшим формуванням фастиглість ґрунту, проводять першу міжрядну сонними котками ущільнених посівних лож на гликультивацію, яка передбачає розпушування ґрунту бину 3-4 см та заробку в них насіння, яке зверху у міжряддях, зрізання та переміщення більшої додаткового покривають гребенями висотою 15-16 частини ґрунтових гребенів у міжряддя. см, більшу частину котрих навесні зрізають та Додатково напівгребеневий профіль 6 над переміщують у міжряддя, формуючи над кожним кожним рядком розпушують профільними боронарядком напівгребеневий профіль. ми. При цьому у сформованих напівгребенях земСутність запропонованого технічного рішення ля навесні краще прогрівається і раніше від звипояснюється кресленнями, де на фіг. 1 показана чайних посівів з'являються дружні сходи. технологічна схема поверхневого обробітку ґрунту Кількість і строки проведення подальших з посівом під зиму, на фіг 2 - схема ранньовесняміжрядних обробітків визначають в залежності від ного досходового догляду. наявності бур'янів в посівах та фізичного стану Спосіб здійснюють таким чином. поверхневого шару ґрунту. Під час вегетації Молочай у сівозміні розміщують по стерньопостійно ведуть спостереження за станом розвитвому попереднику (озимій чи ярій пшениці або ку рослин молочаю і при наявності шкідників та житу). Слідом за збиранням попередника провохвороб проводять обробку посівів пестицидами. дять лущення стерні з подальшою оранкою на Насіння молочаю по висоті розміщення короглибину 22-25 см оборотними плугами в агрегаті зі бочок на стеблах дозріває нерівномірно і тому для шлейфами-вирівнювачами або зубовими боронаприскорення його рівномірного дозрівання за 10 ми, після чого проводять передпосівний поверхнеднів перед збиранням урожаю прямим комбайнувий обробіток ґрунту. ванням проводять десикацію посівів молочаю. Під зиму (кінець жовтня - початок листопада) Запропонований спосіб вирощування молочаю разом з посівом по центру майбутніх міжрядь підвищує врожайність культури шляхом глибше орного шару 1 проводять чизелювання 2 поліпшення агрометеорологічних умов іх розвитку. на глибину 30-35 см, а по лінії сівби зональне розпушування 3 та вирівнювання поверхні ґрунту з Джерела інформації, які прийняті до уваги при подальшим формуванням фасонними котками проведенні експертизи. ущільнених посівних лож 4 на глибину 3-4 см та 1. Никитчин Д.И., Подкуйченко Г.В., Одинец заробку в них насіння, яке зверху додатково поС.И. Молочай //Збірник наукових праць Інституту кривають гребенями 5 висотою 15-16 см, більшу олійних культур УААН. - Запоріжжя, 1997.частину котрих навесні зрізають та переміщують у Випуск2,-С. 103-104. міжряддя, формуючи над кожним рядком 2. Карпенко А.Н. и др. Сельскохозяйственные напівгребеневий профіль 6. У міжряддях після машины.- М.: Колос, 1976.-С. 108. обробітку посівів чизельними лапами ґрунт має 3. Подгорный П.И. Растениеводство. - М.: Изсередньогрудкувату структуру та низьку щільність, дательство сельскохозяйственной литературы, що поліпшує його водно-повітряний режим. журналов и плакатов, 1963. - С. 80. Дослідження показали, що на поліпшених ґрунтах 4. Минковский А.Е., Волобуева Т.В. Сроки поформується потужна, добре розгалужена, глибоко сева и урожай молочая масличного //Збірник наузалягаюча коренева система рослин молочаю, кових праць Інституту олійних культур УААН." здатна інтенсивніше засвоювати поживні речовиЗапоріжжя, 1999.- Випуск 4.- С. 147-150. Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of spurge growing

Автори англійською

Bilokon Oleksandr Petrovych, Volobuieva Tamara Vasylivna, Poliakov Oleksandr Ivanovych, Chekhov Anatolii Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ выращивания молочая

Автори російською

Билоконь Александр Петрович, Волобуева Тамара Васильевна, Поляков Александр Иванович, Чехов Анатолий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01C 5/00, A01B 79/02, A01C 7/00

Мітки: вирощування, молочаю, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-74943-sposib-viroshhuvannya-molochayu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування молочаю</a>

Подібні патенти