Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Узгоджувальний пристрій-циліндричний з двома співвісними вторинними витками, що складається з первинної багатовиткової та вторинної обмотки, при цьому первинна багатовиткова обмотка розташована рівномірно радіально ззовні вторинної обмотки, який відрізняється тим, що вторинна обмотка виконана у вигляді двох співвісних циліндрів з повздовжнім розрізом, на один з яких (внутрішній) намотується первинна обмотка, а другий (зовнішній) накриває її зверху, однакові кінці розрізів внутрішнього та зовнішнього циліндрів з'єднують електрично на виході до навантаження так, щоб додавались струми, індуковані в кожному з них, найбільший та найменший радіальні розміри, а також частоти перетворювальних сигналів вибираються зі співвідношень:

де ,  - найбільший та найменший радіальні розміри,

* - кутова частота перетворювальних сигналів,

*,  - магнітна та діелектрична проникність вакууму,

* - питома електропровідність металів циліндрів.

Текст

Узгоджувальний пристрій-циліндричний з двома співвісними вторинними витками, що складається з первинної багатовиткової та вторинної обмотки, при цьому первинна багатовиткова обмотка розташована рівномірно радіально ззовні вторинної обмотки, який відрізняється тим, що вторинна обмотка виконана у вигляді двох співвісних циліндрів з повздовжнім розрізом, на один з яких (внутрішній) намотується первинна обмотка, а дру гий (зовнішній) накриває її зверху, однакові кінці розрізів внутрішнього та зовнішнього циліндрів з'єднують електрично на виході до навантаження так, щоб додавались струми, індуковані в кожному з них, найбільший та найменший радіальні розміри, а також частоти перетворювальних сигналів вибираються зі співвідношень: Корисна модель відноситься до обробки металів тиском імпульсного магнітного поля і може знайти застосування в автомобільній та авіаційній галузях промисловості для рихтування корпусу автомобіля або літака без його розбирання, та в машинобудівній галузі - коли обробка заготовки може здійснюватися лише з одного боку. Найбільш близьким за своєю суттю до запропонованої корисної моделі є імпульсний коаксіальний трансформатор на неоднорідній лінії (патент Російської Федерації № 2149485 від 20.05.2000 р. на винахід «Импульсный коаксиальный трансформатор на неоднородной линии», автори Соколов А.А.; Сахаров К.Ю.; Міхєєв О.В.; Туркін В.А.), що придатний для передачі високовольтних наносекундних імпульсів напруги та може бути використано в якості імпульсного коаксіального трансформатора на неоднорідній лінії. Згідно винаходу вихідний вузол трансформатора виконаний у вигляді п ідентичних коаксіальних каналів, кожний з яких має зовнішній та внутрішній електроди з діелектричним середовищем між ними та хвильовий опір Zк. Канали призначені для узгодженого підк лючення до n ідентичних навантажень, при цьому канали розташовані рівномірно радіально ззовні електродів трансформатора, а вісі каналів знаходяться в одній площині, що перпендикулярна до вісі трансформатора. Трансформатор крім своєї основної функції виконує роль розгалужувача трансформованого сигналу на групу однакових навантажень. Конструкція має такі недоліки, як істотні втрати в опорах навантаження підчас розгалуження, неможливість забезпечення максимального коефіцієнту використання - низький ККД процесу, неможливість використання в галузі обробки металів тиском імпульсного магнітного поля, завдяки конструктивним особливостям та значним втратам енергії. В відміченій конструкції імпульсного коаксіального трансформатора значна частина електромагнітної енергії все ж буде розсіюватися в просторі ззовні коаксіальних каналів. З фізичних міркувань очевидно, що понизити рівень розсіювальної енергії можна на прикладі 0 0 0 Rmax Rmin 1 , 1 , (19) UA (11) 53969 (13) U де Rmax , Rmin - найбільший та найменший радіальні розміри, - кутова частота перетворювальних сигналів, 0 , 0 - магнітна та діелектрична проникність вакууму, - питома електропровідність металів циліндрів. 3 53969 запропонованої конструкції з первинною та вторинною обмотками трансформатора. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення ККД процесу за рахунок збільшення магнітних зв'язків між струмами в первинній та вторинній обмотках узгоджувального пристрою. Поставлена задача вирішується тим, що запропонований пристрій складається з первинної багатовиткової та вторинної обмотки, при цьому первинна багатовиткова обмотка розташована рівномірно радіально ззовні вторинної обмотки, згідно корисної моделі, вторинна обмотка виконана у вигляді двох співвісних циліндрів з повздовжнім розрізом, на один з яких (внутрішній) намотується первинна обмотка, а другий (зовнішній) накриває її зверху, однакові кінці розрізів внутрішнього та зовнішнього циліндрів з'єднують електрично на виході до навантаження так, щоб додавались струми, індуковані в кожному з них. На фіг. 1 представлена схема корисної моделі узгоджувальний пристрій циліндричний з двома співвісними вторинними витками. Позначено наступні позиції: 1 - первинна обмотка, 2 - вторинна обмотка, 3 - виводи до індукторної системи, К комутатор, С - конденсатор. Запропонований пристрій працює наступним чином. Вторинний виток 2 запропонованої конструкції узгоджувального пристрою виконаний у вигляді двох коаксіальних полих циліндрів, а первинна багатовиткова обмотка 1 розміщена між ними (фіг. 1б). На виході до навантаження 3 (індукторної системи) по краях повздовжніх розрізів циліндри з'єднані електрично так, щоб відбувалось додавання Комп’ютерна верстка І.Скворцова 4 струми, індукованих в кожному з них. При замиканні контакту К по колу з витками (первинна обмотка 1) йде електричний струм, що наводить електрорушійну силу (ЕРС) у вторинному подвійному витку 2 і внаслідок взаємодії двох електрорушійних сил у кожному з полих циліндрів індукується струм. Ці струми додаються на виводах до індукторної системи 3. Особливістю запропонованого узгоджувального пристрою циліндричного з двома співвісними вторинними витками є те, що його найбільший та найменший радіальні розміри а також частоти перетворювальних сигналів вибираються зі співвідношень: 0 0 0 Rmax Rmin 1 , 1 , де Rmax , Rmin - найбільший та найменший радіальні розміри, - кутова частота перетворювальних сигналів, 0 , 0 - магнітна та діелектрична проникність вакууму, - питома електропровідність металів циліндрів. Запропонована корисна модель дозволяє отримувати на виході трансформатору потрібні струми з мінімальним розсіюванням електромагнітної енергії назовні, що забезпечується вторинним витком виконаним у вигляді двох коаксіальних полих циліндрів. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cylindrical matching device with two coaxial secondary windings

Автори англійською

Batyhin Yurii Viktorovych, Hnatov Andrii Viktorovych, Sierikov Heorhii Serhiiovych, Chaplyhin Yevhen Oleksandrovych, Drachenko Svitlana Oleksandrivna

Назва патенту російською

Согласующее устройство цилиндрическое с двумя соосными вторичными витками

Автори російською

Батыгин Юрий Викторович, Гнатов Андрей Викторович, Сериков Георгий Сергеевич, Чаплыгин Евгений Александрович, Драченко Светлана Александровна

МПК / Мітки

МПК: B21D 26/14

Мітки: вторинними, узгоджувальний, пристрій-циліндричний, співвісними, вітками, двома

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-53969-uzgodzhuvalnijj-pristrijj-cilindrichnijj-z-dvoma-spivvisnimi-vtorinnimi-vitkami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Узгоджувальний пристрій-циліндричний з двома співвісними вторинними витками</a>

Подібні патенти