Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підготовки вугільної шихти до коксування, що включає поділ шихти до її подрібнення на дрібні та великі класи розсіву, подрібнювання великих класів і змішування двох продуктів після подрібнення до надходження шихти на коксування, який відрізняється тим, що клас розсіву оперативно змінюють у діапазоні від +3 до +20 мм залежно від вмісту фракції 0-0,5 мм у змішаному продукті, підтримуючи вміст фракції 0-0,5 мм на рівні 32±5 %, причому при збільшенні вмісту фракції 0-0,5 мм у змішаному продукті підвищують клас розсіву, а при зменшенні вмісту цієї фракції в змішаному продукті знижують клас розсіву.

Текст

Спосіб підготовки вугільної шихти до коксування, що включає поділ шихти до її подрібнення на дрібні та великі класи розсіву, подрібнювання великих класів і змішування двох продуктів після подрібнення до надходження шихти на коксування, який відрізняється тим, що клас розсіву оперативно змінюють у діапазоні від +3 до +20мм залежно від вмісту фракції 0-0,5мм у змішаному продукті, підтримуючи вміст фракції 0-0,5мм на рівні 32±5%, причому при збільшенні вмісту фракції 0-0,5мм у змішаному продукті підвищують клас розсіву, а при зменшенні вмісту цієї фракції в змішаному продукті знижують клас розсіву. (19) (21) u201004049 (22) 06.04.2010 (24) 11.10.2010 (46) 11.10.2010, Бюл.№ 19, 2010 р. (72) ЛЯЛЮК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ, УЧИТЕЛЬ ОЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ, ШЕРЕМЕТ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КЕКУХ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, СТАРОВОЙТ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ, БЕЛОШАПКА ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ, СИКАН ІВАН ІВАНОВИЧ, ЗАЙЦЕВ ГЕННАДІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, КАССІМ ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА (73) НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 3 53530 На відміну від відомого способу підготовки вугільної шихти до коксування, що включає поділ шихти до її подрібнення на дрібні і великі класи розсіву, подрібнення великих класів і змішування двох продуктів після подрібнення до надходження шихти на коксування, у пропонованому способі розсів шихти оперативно змінюють у діапазоні від +3 до +20мм залежно від вмісту фракції 0-0,5мм у змішаному продукті, підтримуючи вміст цієї фракції на рівні 32±5%, причому, при рості вмісту фракції 0-0,5мм у змішаному продукті підвищують клас розсіву, а при зменшенні вмісту цієї фракції в змішаному продукті знижують клас розсіву. Попереднє виділення дрібних класів вугільної шихти механічним шляхом на грохотах і подрібнення лише великої частини (нижня межа якої може змінюватися) збільшує насипну масу шихти, що досягається завдяки оптимальному співвідношенню між великими та дрібними (0-0,5мм) частинами вугільної шихти, яке наближається до теоретично обґрунтованого рівня (68:32) [Сухоруков В.И. Научные основы и совершенствование подготовки и коксования углей / Кокс и химия. -1992.-№12. С.2-5]. Спосіб здійснюється таким чином. Технологічна схема підготовки вугільної шихти до коксування включає дозування та видачу вугілля із силосів (бункерів) на збірний конвеєр відповідно до складеної шихти. Транспортування шихти до грохоту з наступним її поділом на дрібні і великі класи розсіву. Великий клас розсіву надходить на подрібнення, а дрібний, минаючи дробарку, відразу направляють на збірний конвеєр. Після подрібнення обидва класи змішуються в спеціальному змішувачі або при перевантаженнях на конвеєрах. На грохоті, який дозволяє оперативно регулювати клас розсіву (оснащений пристроєм, що дозволяє змінювати розмір щілини сита), вугільну шихту розділяють на над ситовий продукт фракції від +3 до +20мм і підситовий продукт, відповідно, фракції від -3 до -20мм. Вибір необхідного класу розсіву Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко 4 здійснюють на підставі контролю вмісту фракції 00,5мм у змішаному продукті на збірному конвеєрі. Вміст фракції 0-0,5мм підтримують на рівні 32±5% (32% - теоретично та практично обґрунтований оптимальний вміст у вугільній шихті фракції 00,5мм, при якій насипна маса шихти максимальна, а відхилення ±5% - це реальні значення, які можна утримати в існуючих технічних умовах коксохімічних підприємств і які не погіршують якості коксу). При збільшенні вмісту фракції 0-0,5мм у змішаному продукті підвищують клас розсіву, а при зменшенні вмісту цієї фракції в змішаному продукті знижують клас розсіву. Приклад реалізації способу. У вугільній шихті, що йде на коксування, вміст фракції 0-0,5мм 32,7% при класі розсіву 6мм. У зв'язку зі зміною марочного складу шихти і, відповідно, зміни гранулометричного складу в готовому продукті збільшився вміст контрольованої фракції 0-0,5мм. Після чергового його визначення одержали 34,2% і відразу збільшили клас розсіву до 8мм. Після контрольного виміру виявилося, що вміст фракції 0-0,5мм продовжує зростати і становить 36,5%. Збільшили клас розсіву до 12мм. Ситуація стабілізувалася. Подальше збільшення класу розсіву до 16мм призвело до зниження вмісту фракції 0-0,5мм до 33,6%. Надалі при зниженні вмісту фракції 0-0,5мм нижче 32% перейшли на клас розсіву 6мм і потім при необхідності до 3 мм. Нижня межа класу розсіву 3мм визначається ступенем подрібнення шихти, що йде на коксування, а верхня межа - 20мм установлена експериментально. Вміст фракції +20мм має незначний вплив на зміну вмісту фракції 0-0,5мм у шихті, що йде на коксування. Запропонований спосіб підготовки вугільної шихти до коксування дозволяє стабілізувати якість коксу при будь-яких коливаннях гранулометричного складу вхідного вугілля на рівні М25 - 88,5-89,7% та М10 - 5,8-6,4%. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparation of coal charge for coking

Автори англійською

Lialiuk Vitalii Pavlovych, Uchytel Oleksandr Davydovych, Sheremet Volodymyr Oleksandrovych, Kekukh Anatolii Volodymyrovych, Starovoit Anatolii Hryhorovych, Beloshapka Ivan Vasyliovych, Sykan Ivan Ivanovych, Zaitsev Hennadii Leonidovych, Kassim Daria Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ подготовки угольной шихты к коксованию

Автори російською

Лялюк Виталий Павлович, Учитель Александр Давидович, Шеремет Владимир Александрович, Кекух Анатолий Владимирович, Старовойт Анатолий Григорьевич, Белошапка Иван Васильевич, Сикан Иван Иванович, Зайцев Геннадий Леонидович, Кассим Дарья Александровна

МПК / Мітки

МПК: C10B 57/00

Мітки: коксування, спосіб, підготовки, вугільної, шихти

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-53530-sposib-pidgotovki-vugilno-shikhti-do-koksuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підготовки вугільної шихти до коксування</a>

Подібні патенти