Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Selected heterocyclic compounds are effective for prophylaxis and treatment of diseases, such as angiogenesis mediated diseases. The invention encompasses novel compounds, analogs, prodrugs and pharmaceutically acceptable derivatives thereof, pharmaceutical compositions and methods for prophylaxis and treatment of diseases and other maladies or conditions involving, cancer and the like. The subject invention also relates to processes for making such compounds as well as to intermediates useful in such processes.

Текст

1. Спосіб виготовлення заготовок з інструментальної сталі, що включає розплавлення шихти, розливання її в зливки, нагрівання і прокатку одержуваних зливків, який відрізняється тим, що розплавлену шихту розпорошують газом, струменевим формуванням одержують порошкову заготовку і її подальшу прокатку здійснюють у міжкритичній області температур [Ас1 - (60 - 80°С)] - Ас3. 2. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що прокатку здійснюють при температурах динамічної рекристалізації фериту Ас1 - (60 - 80°С). (19) (21) 2002042644 (22) 02.04.2002 (24) 17.04.2006 (46) 17.04.2006, Бюл. № 4, 2006 р. (72) Гогаєв Казбек Олександрович, Ульшин Віктор Іванович, Позняк Леонід Олександрович, Воропаєв Віталій Семенович, Гогаєва Тамара Казбеківна (73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. І.М.ФРАНЦЕВИЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (56) UA 28547 A, 16.10.2000 SU 1663952 A1, 27.09.1996 RU 2015852 C1, 15.07.1994 RU 2056972 C1, 27.03.1996 3 53202 4 говитрати, тому що пластична деформація здійсмежах 0,5-7-1,5мкм. Міцність на вигин зразків нюється при більш низьких температурах. складає 2900-3100МПа. Приклад 1 Таким чином пропонований спосіб виготовВ індукційній печі установки розпилення плавлення інструментальної сталі дозволяє підвищити лять шихту для одержання сталі XI2. Розпилений якість сталі за рахунок мілкодисперсної структури, метал розпорошують азотом і струменевим форотриманої при струминевому деформуванні і збемуванням одержують порошкову заготовку щільніреженої в процесі пластичної обробки, а також стю 97%. З отриманої струминевим формуванням знизити енерговитрати, тому що деформація здійзаготовки вирізують зразки 14x25x150мм. Потім снюється при більш низьких температурах. зразки нагрівають до температури 840°С (у діапаЛітература: 1. Ульшин В.І., Позняк К.Л., Сорокін Ю.В. Спозоні температур Ас1 Ас3) і прокатують на прокатсіб отримання заготовок сталей і сплавів методом ному стані зі ступенем деформації від 10 до 45%. струменевого формування. - Деклараційний паПричому І прохід здійснювають зі ступенем дефотент на винахід.,- Бюл. № 5-11, 16.10.2000р. рмації 15%. При цьому досягається 100% щіль2. Ульшин В.И., Позняк К.Л. Получение высоність заготовки. коплотных порошковых заготовок из легированных Металографічними дослідженнями встановлесталей методом струйного формования. но, що розмір зерна матриці складає 1-5мкм, що Порошковая металлургия, 1996, № 9/10, с.9 -13. відповідає 12-13 балу по ГОСТ 5639-82, дисперс3. Позняк Л.А., Ульшин В.И.,Тихомиров СВ. ність карбідної фази - 0,5 1,5мкм. Міцність на виНекоторые закономерности фазовых и структургин зразків виготовлених з цих заготовок складає ных изменений в легированных порошковых ста2900-3100MПа. лях, полученных струйным формованием. - Сб. Приклад 2 докладов Международного симпозиума "ОборудоВ індукційній печі установки розпилення плаввание и технологии термической обработки мелять шихту для одержання стали XI2. Розплавлеталлов и сплавов в машиностроении", Часть 1, ний метал розпорошують азотом і струменевим сентябрь 10-14, 2001 г, Харьков, с.98 -102. формуванням одержують порошкову заготовку 4. Lawley Α., Mathur P., Apelian D. and Meyster щільністю 97%. З отриманої заготовки вирізують A. Spray forming: process fundamentals and control. зразки 14x25x150мм. Зразки нагрівають до темпеPowder metallurgy, vol. 33, № 2, 1990, p. 109 - 112. ратури 750°С і піддають прокатці зі ступенем де5. Igharo J. and Wood J.V. Investigation of M2 формації від 10 до 45%. Причому перший прохід high speed steel produced by Osprey process. здійснюють зі ступенем деформації 15%. При цьоPowder metallurgy, Vol. 32, № 2, 1989, p. 124 - 134. му досягається 100% щільність заготовки. Металографічними дослідженнями встановлено, що дисперсність карбідної фази знаходиться в Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of producing the billets of the tool steel

Автори англійською

Hohaiev Kazbek Oleksandrovych, Pozniak Leonid Oleksandrovych, Voropaiev Vitalii Semenovych

Назва патенту російською

Способ изготовления заготовок из инструментальной стали

Автори російською

Гогаев Казбек Александрович, Позняк Леонид Александрович, Воропаев Виталий Семенович

МПК / Мітки

МПК: B22F 3/12, C22C 33/02

Мітки: сталі, інструментальної, виготовлення, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-53202-sposib-vigotovlennya-instrumentalno-stali.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення інструментальної сталі</a>

Подібні патенти