Спосіб прижиттєвої оцінки м’ясної продуктивності племінних ремонтних свиней

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прижиттєвої оцінки м'ясної продуктивності племінних ремонтних свиней, що включає загальноприйняту в зоотехнії систему оцінки за родоводом, інтенсивністю росту, екстер'єром, ступенем розвитку м'язової тканини, за зовнішніми ознаками, який відрізняється тим, що в ньому додатково враховують площу підошви правої передньої кінцівки тварини у віці 170-180 діб, живою масою 100 кг і більше і для подальшого використання залишають тих, що мають сумарну площу підошов III і IV пальців 1850 мм2 і більше.

Текст

Спосіб прижиттєвої оцінки м'ясної продуктивності племінних ремонтних свиней, що включає загально прийняту в зоотехнії систему оцінки за родоводом, інтенсивністю росту, екстер'єром, ступенем розвитку м'язової тканини, за зовнішніми ознаками, який відрізняється тим, що в ньому додатково враховують площу підошви правої передньої кінцівки тварини у віці 170-180 діб, живою масою 100кг і більше і для подальшого використання залишають тих, що мають сумарну площу підошов і IV пальців 1850мм і більше. корисна модель відноситься до зоотехнії, в т.ч. до селекції племінних свиней, враховуючи їх високу вартість (20грн. за 1кг живої маси), та попит населення на нежирну (пісну) свинину, очевидна доцільність для тривалого використання залишати племінних тварин м'ясного напрямку продуктивності, які свою підвищену м'ясну продуктивність будуть передавати потомству при інтенсивному відборі та спрямованому підборі батьківських пар [2]. Крім того, на формування м'ясної тканини менше витрачається кормів порівняно з відкладанням сала в тілі свиней [2]. За прототип взятий загальноприйнятий в зоотехнії [2] спосіб відбору свиней м'ясного тилу, який ґрунтується на окомірній оцінці тіла свиней щодо розвитку м'ясної тканини, а саме: добре виповнена м'язами задня третина тулуба, поперек, плечо-лопаткове зчленування, відносно тонкий, але міцний кістяк, подовжений тулуб. Але цей спосіб оцінки м'ясності свиней має суттєві недоліки' 1) оскільки спосіб ґрунтується на окомірній системі експертної оцінки, то її точність залежить вщ знань та досвіду селекціонера-свиновода, тобто суб'єктивність оцінки очевидна [1-5]; 2) жирові запаси на тілі свиней суттєво впливають на точність окомірної' оцінки прижиттєвої м'ясної' продуктивності свиней- тварини з вище середньою вгодованістю завжди отримують більш високу оцінку; 3) свині класичного м'ясного типу мають подовжений тулуб на відносно високих ногах, що дещо ускладнює окомірну оцінку розвитку м'язів: такі тварини порівняно з ровесниками компактного типу в більшості випадків отримують гіршу оцінку, хоч насправді за даними контрольного убою тварин у свиней подовженого (розтягнутого) типу вихід м'яса з туші більший на 6-8% порівняно з компактним типом [6-8]. Задачею корисної моделі, що заявляється, є розробка способу підвищення точності відбору ремонтних племінних свинок за їх м'ясними якостями опосередкованим методом кількісної' оцінки площі опори передньої правої кінцівки на III і IV-му пальцях. Технічним результатом корисної' моделі, що заявляється, є підвищення м'ясної продуктивності свиней, отримання туш з більшою кількістю м'яса та інших продуктів. В результаті використання даної моделі підвищиться точність та ефективність селекції свиней на розвиток м'язової тканини і кожна наступна генерація тварин буде продуктивнішою порівняно з попереднім поколінням. 1 Поставлена задача вирішується таким чином в 170-180 діб свиноматки набувають живої маси 100130кг і в цей період проводять їх оцінку на основі загальноприйнятих (прототип) в зоотехнн принципів попереднього відбору за родоводом, інтенсивністю росту, екстер'єром, ступенем розвитку м'язової' тканини, за зовнішніми ознаками), але при цьому додатково враховують загальну площу опори (III і IV пальці) правої передньої кінцівки свині на основі промірів (штангенциркулем) довжини і ширини підошви ратиць III і IV пальців. Обчислюють сумарну площу опори (MM2) III І IV пальців. Нашими експериментальними дослідженнями в сільгосппідприємстві "Мир" Тернопільської області встановлено взаємозв'язок між загальною площею опори передньої правої кінцівки свині та виходом м'яса (кг) з туші при їх ранжируванням за величиною показників. Коефіцієнт рангової кореляції вирахований за формулою Спірмена R e =1 6 1 d2 n(n2-1) де d 2 - квадрат різниці ранпв становив 0,962, що для біологічних об'єктів є високим показником, який О) CM о 4929 наближається до прямого зв'язку вказаних ознак відбору (табл.1 12). Ранги за показниками виходу м'яса (кг) з туші свиней та за площею III і IV пальців (загальна площа па2 льців, мм ) визначали згідно абсолютних показників чим вищий показник, тим більший і відповідно і ранг за даною ознакою (табл 2). Експериментальні дослідження були проведені на свинях великої білої породи. Основу раціону становили такі корми: вологе (37%) консервоване зерно кукурудзи, соняшниковий шрот, білково-вітамінна добавка. Середньодобові прирости варіювали від 540г до 750г, а в середньому становили 645 г. Контрольний забій свиней проводили при досягненні ними живої маси 97-134кг у віці 170180 діб. Визначали передзабійну та забійну масу свиней, масу м'язів, довжину напівтуші та інші показники згідно методики. сті свиней. Таким чином, додаткова ознака відбору (площа опори кінцівки) свиней забезпечує більш високу достовірність оцінки прижиттєвої м'ясної продуктивності тварин. Джерела інформації: 1. Алексеев В.П. Остеометрия. М.: Наука, 1966. 252с. 2. Басовский М.З і співавтори. Розведення сільськогосподарських тварин Б.Церква, 2001 -399с 3. Бровар В Я. Сила тяжести и морфология животных М.: Изд-во АН СССР, 1960, -239с 4. Березюк И М Рост, строение и химический состав костяка свиней разного возраста и породы при умеренном кормлении Автореф. Дисс. ... канд С.-х. наук -Киев, 1967.-21с. 5. Воккен Г.Г., Глаголев П.А., Боголюбский С.Н. Анатомия домашних животных1 Система органов движения. - М • Колос, 1961. -ч 1. -с.39-239. 6. Довлетова Л.В. Морфология и генетика кабана. -М.: Наука, 1985 -79с 7 Нинов Л.К., Хрусталева И.В. Морфология скелета домашних и диких свиней в постнатапьном онтогенезе // Морфология и генетика кабана. - М.: Наука, 1985.-С.122-130. 8. Шмидт-Ниельсен К. Размеры животных: почему они так важны? - М.: Мир, 1987. -259с. Експериментальні дані (табл 2) свідчать про високу рангову кореляційну залежність між сумарною площею опори III і IV пальців право! передньої КІНЦІВКИ свиней та виходом м'яса з туші. Експериментальні дані свідчать, ще загальна площа пальців варіює від 1835 до 2391мм тому для мінімального показника відбору взято величину 1850мм2 і більше тому, що саме після цього показника вихід м'яса з туші перевищує 33кг м'яса, що забезпечить в подальшому поліпшення м'ясності тварин та ефективність прижиттєвої оцінки м'ясної продуктивно Таблиця 1 Проміри підошви Ні і IV пальців ратиць правої передньої КІНЦІВКИ свиней №п/п 1 2 Інд № свині III 49 0 45 6 47 9 41 7 49 4 441 45 3 43,1 42 8 441 45 3 41 4 2258 2280 2297 2693 2859 7409 2852 7448 2870 2785 7472 2S23 3 4 НІ Є 7 3 9 10 11 12 Довжина IV 49 0 43 2 43 9 41 7 43 2 43 0 43 3 41 2 40,6 40 2 444 41 9 Проміри підошви пальців, мм Ширина III IV 23 9 24,9 25 6 26 8 23 8 26 4 22,7 22 2 25 8 24 9 25 8 25 7 19 7 23 2 20 5 23 1 21 7 24 9 19,7 25,1 24 6 27,0 22 4 22 5 Загальна площа підошви пальців Площа ill 1171 1167 1140 926 1274 1137 892 883 92В В68 1114 927 IV 1220 1157 1159 946 1075 1105 1004 952 1D16 1009 1199 942 2391 2324 2299 1872 2349 2242 1896 1835 1944 1877 2313 1869 Основні показники контрольного забою ПІДДОСЛІДНИХ свиней Nan/n Пєредзабійна маса, кг Забійна маса кг М'яса, кг Загальна площа пальців мм 2 Ранг за площею 1 2 3 4 127 123 121 99 134 119 100 97 103 99 122 98 97,8 95 5 94 0 76 9 103 1 92 4 77 7 74 7 80 0 77 0 94 0 76 45 0 43 1 43 0 34 1 45 6 41 6 35 0 33 0 36 0 34 2 42 0 34 0 2391 2324 2299 1872 2349 2242 1896 1835 1944 1877 2313 1869 1 3 5 10 2 6 8 12 7 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Комп'ютерна верстка Н Лисенко Підписне Ранг за м ясністю 2 3 4 9 1 6 7 11 6 8 11 Тираж 37 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуально! власності, вул. Урицькогс, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ-42, 01601 5 1С

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for life-time estimation of meat productivity of breeding remont-pigs

Автори англійською

Patyka Volodymyr Pylypovych

Назва патенту російською

Способ прижизненной оценки мясной производительности племенных ремонтных свиней

Автори російською

Патыка Владимир Филиппович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/02

Мітки: продуктивності, прижиттєвої, спосіб, свиней, оцінки, м`ясної, племінних, ремонтних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-4929-sposib-prizhittehvo-ocinki-myasno-produktivnosti-pleminnikh-remontnikh-svinejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прижиттєвої оцінки м’ясної продуктивності племінних ремонтних свиней</a>

Подібні патенти