Мікроелектронний генератор електричних коливань

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мікроелектронний генератор електричних коливань, який містить польовий транзистор, ємність і джерело постійної напруги, який відрізняється тим, що в нього введено другий і третій польові транзистори, перший і другий резистори, друга ємність і друге джерело постійної напруги, причому перший полюс пер­шого джерела постійної напруги з'єднаний з першим виводом першого резистора, а другий вивід першого резистора з'єднаний із затвором першого польо­вого транзистора, витік і підкладка якого з'єднані з витоком і підкладкою дру­гого польового транзистора, при цьому стік першого польового транзистора з'єднаний із затвором третього польового транзистора і його витоком, який підключений до першого виводу першої ємності, а другий вивід першої ємності з'єднаний із підкладкою третього польового транзистора і першим виводом другого резистора, а другий вивід другого резистора з'єднаний із стоком тре­тього польового транзистора, який підключений до першого виводу другої єм­ності і першого полюса другого джерела постійної напруги, при цьому затвор третього польового транзистора з'єднаний із стоком першого польового тран­зистора і затвором другого польового транзистора, який утворює першу вихід­ну клему, а друга вихідна клема утворена загальною шиною, до якої підключені другий вивід другої ємності, другий полюс другого джерела постійної напруги, стік другого польового транзистора і другий полюс першого джерела постійної напруги.

Текст

Мікроелектронний генератор електричних коливань, який містить польовий транзистор, ємність і джерело постійної напруги, який відрізняється тим, що в нього вве дено другий і третій польові транзистори, перший і другий резистори, друга ємність і друге джерело постійної напруги, причому перший полюс першого джерела постійної напруги з'єднаний з першим виводом першого резисто ра, а другий вивід першого резистора з'єднаний із затво ром першо го польового транзистора, витік і підкладка якого з'єднані з витоком і підкладкою друго 3 41665 4 ємнісного елемента колива льного контуру у виглядругого польових транзисторів та індукти вного ді двох польових транзисторів, а індукти вного у виелементу у ви гляді індукти вної реактивної складогляді польового транзистора з послідовним колом вої повного опору, який існує на електродах заіз ємності і резистора, що приводить до розширентвор-стік третього польового транзистора. При зміня діапазону перебудови ча стоти ге нерації і потужні напруги першого і другого джерела постійної наності ви хі дного сигналу. пруги здійснюється ефекти вна перебудова частоПоставлена задача вирішується тим, що в прити ге нерації в ре зультаті зміни як ємності, так і інстрій який містить польовий транзистор, ємність і дуктивності коливального контуру. Потужність виджерело постійної напруги, введено другий і третій хі дного сигналу зростає за рахунок значної велипольові транзистори, перший і другий резистори, чини від'ємного опору, який визначається активдругу єм ність і друге джерело напруги, причому пеною складовою повного опору на електродах стік-рший полюс першого джерела постійної напруги стік першого і другого польових тра нзисторів. з'єднаний з першим виводом першого резистора, а На кресленні подано схему мікроелектронного другий вивід першого резистора з'єднаний із затвогенератора електричних коливань. ром першого польового транзистора, витік і підкладПристрій містить джерело постійної напруги 1, ка якого з'єднані з витоком і підкладкою другого резистор 2, польові транзистори 3 і 4, які з'єднані з польового транзистора, при цьому стік першого польовим транзистором 5, у якому до витоку і стопольового транзистора з'єднаний із затвором треку підключене послідовне коло із ємності 6 і резистього польового транзистора і його витоком, який тора 7. Ємність 8 підключена паралельно другому підключений до першого виводу першої ємності, а джерелу постійної напруги 9. Вихід пристрою утводругий вивід першої ємності з'єднаний із підкладкою рений затво ром польового транзистора 4 і загальтретього польового транзистора і першим виводом ною шиною. другого резистора, а другий вивід другого резистоМі кроелектронний генератор електричних кора з'єднаний із стоком третього польового транзисливань працює таким чином. Підвищенням напрутора, який підключений до першо го виводу другої ги джерел постійної напруги 1 і 9 до ве личини, коємності і першого полюса другого джерела постійли на електродах стік-стік польових тра нзисто рів 3 ної напруги, при цьому затвор третього польового і 4 виникає від'ємний опір, який приводить до винитранзистора з'єднаний із стоком першого польового кнення електричних коливань в контурі, який утвотранзистора і затвором другого польового транзисрений паралельним включенням повного опору з тора, який утворює першу ви хідну клему, а друга ємнісною складовою на електродах стік-стік польовихідна клема утворена загальною шиною, до якої вих транзисторів 3 і 4 та повного опору з індуктивпідключені другий вивід другої ємності, другий поною складовою на електродах затвор-стік польолюс другого джерела постійної напруги, стік другого вого транзисто ра 5. Резистор 2 здійснює електричпольового транзистора і другий полюс першого не живлення польових транзисторів 3 і 4, а ємджерела постійної напруги. ність 8 запобігає проходженню змінного струму чеВикористання запропонованого пристрою для рез джерело постійної напруги 9. Джерело постійгенерації електричних коливань суттєво розши рює ної напруги 9 регулює ве личину від'ємного опору, діапазон перебудови частоти генерації та зростанщо ви значає потужність вихі дного си гналу ге нераня потужності вихі дного сигналу за рахунок викотора. Наступна зміна напруги джерел постійної нанання ємнісного елементу коливального контуру у пруги 1 і 9 змінює як ємнісну, так і індукти вну склавигляді ємнісної реактивної складової повного оподові повного опору колива льного контуру, що приру, який існує на електродах стік-стік першо го і водить до зміни частоти ге нерації. Фіг. 1 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул. Сім’і Хохлови х, 15, м. Київ, 04119, Україна Тел.: (+38044) 456-2090 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Osadchuk Volodymyr Stepanovych, Osadchuk Oleksandr Volodymyrovych

Автори російською

Осадчук Владимир Степанович, Осадчук Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: H03C 7/00

Мітки: генератор, коливань, електричних, мікроелектронний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-41665-mikroelektronnijj-generator-elektrichnikh-kolivan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мікроелектронний генератор електричних коливань</a>

Подібні патенти