Спосіб оцінки стану хворого на посттравматичний перитоніт

Номер патенту: 35269

Опубліковано: 10.09.2008

Автор: Христенко Владислав Валерійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки стану хворого на посттравматичний перитоніт (ПТП) шляхом визначення інтраабдомінального тиску, який відрізняється тим, що ступінь тяжкості хворого на ПТП оцінюють по коефіцієнту порушень інтраабдомінального тиску, який визначають із наступної залежності:

,

і при значеннях цього коефіцієнта більше 125 діагностують легкий ступінь ПТП, при значеннях його в межах 85-125 - середній ступінь і при виявленні зменшення КПІТ протягом до 12 г діагностують розвиток поліорганної недостатності, а при КПІТ менше 85 - тяжкий ступінь перебігу ПТП та наявність поліорганної недостатності, де

ІАТ - інтраабдомінальний тиск, мм рт. ст ,

Ri - резистентний індекс селезінкової артерії,

Vv - швидкість кровотоку у селезінковій вені, м/с.

Текст

Спосіб оцінки стану хворого на посттравматичний перитоніт (ПТП) шляхом визначення інтраабдомінального тиску, який відрізняється тим, що ступінь тяжкості хворого на ПТП оцінюють по коефіцієнту порушень інтраабдомінального тиску, який визначають із наступної залежності: 100 - IAT , Ri - Vv і при значеннях цього коефіцієнта більше 125 діагностують легкий ступінь ПТП, при значеннях його в межах 85-125 - середній ступінь і при виявленні зменшення КПІТ протягом до 12 г діагностують розвиток поліорганної недостатності, а при КПІТ менше 85 - тяжкий ступінь перебігу ПТП та наявність поліорганної недостатності, де ІАТ - інтраабдомінальний тиск, мм рт. ст , Ri - резистентний індекс селезінкової артерії, Vv - швидкість кровотоку у селезінковій вені, м/с. Запропоноване рішення відноситься до медицини, зокрема до анестезіології і інтенсивної терапії та хірур гії і може бути використано для оцінки перебігу запальних внутрішньочеревних процесів при посттравматичному перитоніті (далі ПТП). Травма органів черевної порожнини складає до 21% серед всіх травматичних ушкоджень у дітей. Характерні риси травматичних пошкоджень черева у наші дні є множинність та тяжкість ушкоджень, ускладненість глибокими порушеннями гомеостазу та розладами вітальних функцій організму [1]. При абдомінальній травмі виникають зміни ендотелію капілярів -набухання, гіпоксія його кліток та адгезія до них активованих поліморфноядерних лейкоцитів, що запускає каскад фазних змін кровотоку в мікроциркуляторному руслі, які суттєво впливають на портальний тиск, від якого залежить стан функціювання органів травлення. У нормі портальний тиск коливається в межах 7-12мм.рт.ст. Печінковий кровоток об'єднує артеріальний та венозний потоки в центральній вені, розташованій в центрі печінкової дольки. Не дивлячись на значну різницю тиску в артеріолах (110112мм.рт.ст.) та венула х (5-10мм.рт.ст.) артеріальний кровоток не переважає: через портальну вену до печінки 75%, а через артерію 25% потоку крові. Ці особливості мікроциркуляції в портальному басейні забезпечується складною системою спеціальних сфінктерів, регулюючи х кількість крові, яка поступає в портальну вену. Цей процес суттєво залежить також від величин інтраабдомінального тиску ІАТ, в зв'язку з чим його використовують для оцінки ступеню патологічної інтраабдомінальної гіперкінезії [2]. Це рішення є найбільш близьким по суті до запропонованого нами, а тому прийняте нами за прототип. Основним недоліком цього рішення є те, що спосіб передбачає лише оцінку ступеню парезу кишечника. Задачею пропонуємого рішення є створення такого способу оцінки стану хворого на ПТП, який би дозволяв більш комплексно оцінювати ступінь тяжкості перебігу цього захворювання та оцінку проявів поліорганної недостатності з додатковим використанням крім ІАТ і інши х показників. Вирішення цієї задачі досягається тим, що у відомому способі оцінки стану хворого на посттравматичний перитоніт шляхом визначення інтраобдомінального тиску згідно з запропонованим рішенням ступінь тяжкості хворого на посттравматичний перитоніт оцінюють по коефіцієнту порушень інтраабдомінального тиску, який визначають із наступної залежності: 100 - IAT KPIT = Ri - Vv (19) UA (11) 35269 (13) U KPIT = 3 35269 4 і при значеннях цього коефіцієнта більше 125 діагня цього значення за 6-12 години є загроза розвиностують легкий ступінь ПТП, при значеннях його тку синдрому поліорганної недостатності. При в межах 85-125 - середній ступінь і при виявленні КПІТ нижче 80 одиниць відмічали розвиток поліозменшення КПІТ протягом до 12г діагностують рганної недостатності. Після оперативних втрурозвиток поліорганної недостатності, а при КПІТ чань завжди відмічалось погіршення значення менше 85 - тяжкий ступінь тяжкості перебігу ПТП КПІТ на 15-20 одиниць. Нормалізація КПІТ (вище та наявності поліорганної недостатності, 140-150 одиниць) наступало, в більшості випадків, де ІАТ - інтраабдомінальний тиск, мм рт.ст. на 4-5 добу та свідчило про ефективність лікуванRi - резистентний індекс селезінкової артерії ня та благоприємний перебіг ПТП. Vv - швидкість кровотоку у селезінковій вені, При консервативному лікуванні ПТП внаслідок м/с травми паренхіматозних органів (гемоперитоніт) Індекс резистентності селезінкової артерії визначення КПІТ в більшості випадків не погіршувазначають відомим методом Pourcellof [2] лися за 110 одиниць, і тільки при тяжких травмах печінки, у 4 випадках КПІТ знижувався до 85 одиVs - Vd Ri = ниць. Vs Стабілізації КПІТ сприяло застосування в теде Vs - швидкість кровообігу в систолах, м/с рапію сандостатину чи октреотиду (медикаментозVd - швидкість кровообігу в діастола х, м/с ний вплив на інтенсивність портального кровообіВ нормі Ri знаходиться в межах 0,6-0,7, a Vvl гу). 0,15±0,05м/сек. Динаміка значення коефіцієнта порушень інСпосіб здійснюють наступним чином: траабдомінального тиску вказує на глибину патоІнтраабдомінальний тиск вимірюють простим логічних розладів інтраабдомінального кровоплину та точним методом за Кrоn та Iberti, а саме: катепортального басейну, на глибину патологічних тером в сечовий міхур повільно, після його повнорозладів моторної функції кишечнику, на прогного випорожнення, вводять 50,0-100,0мл стерильзування та на розвиток поліорганної недостатносного фізіологічного розчину. Тиск вимірюють за ті. Простота визначення, інформативність щодо допомогою пристрою Вальдмана. Об'єм рідини питань оцінки лікування та контролю перебігу травизначають по виникненню сечовипускного рефвматичної хвороби на різних етапах після абдомілексу - скорочення детрузора виникало при внутнальної травми, роблять КПІТ ефективним у клінірішньоміхуровому тиску 10-15см.вод.ст. Об'єм чній роботі. рідини в середньому сягав для дітей до 5 років Технічним результатом, що досягається за50,0мл. фізіологічного розчину, а для дітей старпропонованим рішенням є підвищення точності шого віку - 100,0мл фізіологічного розчину. За додіагностування та прогнозування перебігу ПТП та помогою УЗД визначаємо доплерографічні показйого ускладнень. ники судин селезінки Ria. Litnflis, Vv.lienalis. Використані джерела інформації: Приклад. Дослідженнями хворих з травмами 1. Чернышев В.Н. Острый перитонит. Поврежселезінки, печінки, підшлункової залози и порождение живота. Самара. Самарский дом печати, нистого органу та комбінованої абдомінальної 2000. - С.88-92. травми було установлено, що при легкому перебі2. The abdominal compartment syndrome: the гу ПТП коефіцієнт КПIТ сягав близько 125-132 physiological and clinical consequences of elevated одиниць. При тяжкому перебігу ПТП, на тлі зросintra-abdominal pressure / M. Schein, D.H. Wittmann, тання парезу кишечника та розвитку поліорганної C.C. Aprahamian, R.F. Condon // J. Am. Col. Surg. недостатності КПIТ сягав в межах 77-85 одиниць. 1995. - Vol.180. - P.745-753. При КПІТ 110 одиниць та при тенденції до знижен Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessment of state of patients with post-traumatic peritonitis

Автори англійською

Khrystenko Vladyslav Valeriiovych

Назва патенту російською

Способ оценки состояния больного посттравматическим перитонитом

Автори російською

Христенко Владислав Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/0205

Мітки: спосіб, посттравматичний, стану, перитоніт, оцінки, хворого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-35269-sposib-ocinki-stanu-khvorogo-na-posttravmatichnijj-peritonit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки стану хворого на посттравматичний перитоніт</a>

Подібні патенти