Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ультрасонографічного обстеження сухожилків згиначів пальців кисті, при якому під час сканування трансдюсер переміщують по поверхні кисті, який відрізняється тим, що ультрасонографічне обстеження сухожилків згиначів пальців кисті здійснюють через проміжки між п'ястковими кістками шляхом переміщення трансдюсера по тильній поверхні кисті.

Текст

Спосіб ультрасонографічного обстеження сухожилків згиначів пальців кисті, при якому під час сканування трансдюсер переміщують по поверхні кисті, який відрізняється тим, що ультрасонографічне обстеження сухожилків згиначів пальців кисті здійснюють через проміжки між п'ястковими кістками шляхом переміщення трансдюсера по тильній поверхні кисті. (19) (21) u200706839 (22) 18.06.2007 (24) 25.09.2007 (46) 25.09.2007, Бюл. № 15, 2007 р. (72) Кучер Аскольд Романович, Дутка Ігор Юрійович, Алейнік Володимир Анатолійович, Трутяк Ігор Романович, Ткаченко Юрій Володимирович (73) ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 3 26618 4 жилків згиначів пальців кисті в III зоні розташовуультрасонографічне обстеження долонним та ють трансдюсер з тильної поверхні. Шляхом скатильним доступом сухожилків згиначів пальців нування через проміжки між п'ястковими кістками кисті в III зоні. Застосовувалася статична та динавиконують повздовжні та поперечні зрізи сухожилмічна (з використанням функціональних проб) ульків. Для отримання достовірної інформації та унитрасонографія. При скануванні тильним доступом кнення артефактів при встановленні трансдюсера вдалося чітко оцінити структурний та функціонана тильній поверхні кисті в проекції обстежуваних льний стан сухожилків згиначів II, III, V пальців сухожилків ультразвукові хвилі скеровують перпекисті та підтвердити ефективність запропонованондикулярно до сухожилків. го способу в порівнянні з обстеженням вищевказаПри повздовжньому скануванні сухожилків них сухожилків згиначів пальців кисті з долонного згиначів пальців кисті в нормі вони відображаютьдоступу. Сухожилок згинача IV пальця кисті в III ся як ехогенні утвори лінійної форми з чіткими мезоні не доступний ультрасонографічному обстежами і диференційованою волокнистою структуженню тильним доступом через інтерпозицію IV рою. При поперечному скануванні сухожилки п'ясткової кістки в проекції між трансдюсером та згиначів пальців кисті візуалізуються у формі оваобстежуваним сухожилком. льних, плямистих утворень з чіткими межами і В усіх трьох випадках ультрасонографічного сіткоподібною диференційованою текстурою, в обстеження пошкоджених сухожилків згиначів паоточенні гіпоехогенної підшкірно-жирової клітковильців кисті тильним доступом вдалося чітко візуани та гіпоехогенних м'язів. лізувати місце пошкодження (при пошкодженнях у Ультрасонографічне обстеження сухожилків III зоні), локалізацію та структурний стан проксизгиначів пальців кисті тильним доступом в III зоні у мальних (при пошкодженнях у II, III зонах) та дисдоопераційному періоді при їх пошкодженнях у II, тальних (при пошкодженнях у III зоні) фрагментів III зонах дозволяє діагностувати неоднорідність сухожилків у доопераційному періоді та об'єктивструктури сухожилків, порушення безперервності, ний структурний і функціональний стан сухожилковизначити локалізацію фрагментів проксимальних вого анастомозу в ранньому післяопераційному і дистальних кінців пошкоджених сухожилків. При періоді (при пошкодженнях у III зоні). скануванні відновлених сухожилків згиначів пальДослідження підтвердило високу інформативців кисті в III зоні у ранньому післяопераційному ність обстеження сухожилків згиначів II, III, V пальперіоді сухожилковий анастомоз візуалізується як ців кисті в III зоні тильним доступом у всіх 20 випагіперехогенний утвір неоднорідної будови, часто з дках обстежених кистей в нормі та у 3 пацієнтів з наявністю акустичної тіні від лігатур та з підвищепошкодженнями цих структур. ною кількістю гіпоехогенної рідини у навколосухоДжерела інформації: жилковому просторі. 1. Ультрасонографическая диагностика поДля підтвердження ефективності запропоновреждений сухожилий кисти /И.А. Еськин, В.В. Куваного способу проводили обстеження 20 кистей у зьменко, В.Ф. Коршунов и др. //Вестник травмато10 пацієнтів без ознак травматичного пошкодженлогии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - 2001. ня, набутих деформацій та вроджених аномалій №2. - С.56-60. кисті та у 3 пацієнтів із відкритими пошкодженнями 2. Страфун С.С., Вовченко А.Я., Товмасян В.В. сухожилків згиначів III (1 пацієнт), V (2 пацієнти) Ультразвукове дослідження у хворих з ушкодженпальців кисті в II (1 пацієнт) і III (2 пацієнти) зонах у нями сухожилків згиначів пальців кисті //Вісник доопераційному та ранньому післяопераційному ортопедії, травматології та протезування. - 2001. періодах. №2. - С.70-72. У всіх випадках кистей без патології виконано Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for ultrasonographic examination of tendons in flexors of fingers

Автори англійською

Kucher Askold Romanovych, Dutka Ihor Yuriiovych, Aleinik Volodymyr Anatoliiovych, Trutiak Ihor Romanovych, Tkachenko Yurii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ ультрасонографического обследования сухожилий сгибателей пальцев кисти

Автори російською

Кучер Аскольд Романович, Дутка Игорь Юркевич, Алейник Владимир Анатольевич, Трутяк Игорь Романович, Ткаченко Юрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00

Мітки: обстеження, згиначів, пальців, сухожилків, кисті, спосіб, ультрасонографічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-26618-sposib-ultrasonografichnogo-obstezhennya-sukhozhilkiv-zginachiv-palciv-kisti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб ультрасонографічного обстеження сухожилків згиначів пальців кисті</a>

Подібні патенти