Спосіб реставрації еластичного шару печаток та штемпелів

Номер патенту: 22676

Опубліковано: 25.04.2007

Автор: Жваколюк Юрій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб реставрації еластичного шару печаток і штемпелів, що включає накладення фрагменту, який залишився від цілого еластичного шару, на відповідну ділянку негативної фотоформи, за допомогою якої був створений цілий еластичний шар, нанесення на вільну від вказаного фрагменту ділянку негативної фотоформи рідкої композиції, потім ультрафіолетове опромінювання негативної фотоформи і вимивання пробільних елементів вказаної форми, який відрізняється тим, що як рідку композицію використовують рідкий еластомер, що включає невулканізований каучук з фотоініціатором, де останній складає не менш як 22 мас. % загального складу композиції, причому отриманий шар невулканізованого каучуку включає легкорозчинні добавки, а вимивання одержаної заготівки проводять шляхом занурювання її в рідину, внаслідок чого з шару вимивають ці легкорозчинні добавки.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як легкорозчинні добавки використовують компоненти типу солі або цукру.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вимивання одержаної заготівки проводять у рідині при температурі не менш як 30°С.

Текст

Кори сна модель відноси ться до га лузі ви го то влення печаток та штемпелів, а більш конкретно до способів ремонту та/або реставрації еластичного шару печаток та штемпелів. Раніше вважалося, що дешевше виготовляти нові печатки та штемпелі ніж реставрувати пошкоджені. Але існує спосіб реставрації, який спростовує таке ствердження і є найближчим рішенням корисної моделі. Це винахід України „Спосіб реста враці ї фо топо лімерно го шар у пе ча ток та штемпелів" [див. пат. №41238А, В41К1/00, 2000], що є прототипом, який передбачає накладання фрагменту, який залишився від цілого фо тополімерного шару, на відповідн у ділянк у нега тивної фо то форми, із допомогою якої був створений цілий фо тополімерний шар , нанесення на вільну від вказаного фрагменту ділянку негативної фотоформи рідкої композиції, яка фотополімеризується, УФ - опромінювання негативної фотоформи, та вимивання пробільних елементів вказаної форми. При нанесенні на вільну від вказаного фрагменту ділянку негативної фотоформи рідкої композиції, яка фотополімеризується, вона з'єдн ується із полімером, із якого складається фрагмент. При наступній фотополімеризації створюється полімерний шар, який являє собою одно ціле із шаром фрагменту і який повністю ідентичний фотополімерному шар у непошкодженого штемпеля та печатки. Таким чином, економічність цього способу баз ується принаймні на економії ви тра т недешевих фотополімерних матеріалів. Недоліком рішення за прототипом є велика собівартість фотополімерни х матеріалів та самого те хноло гічно го процесу і, о дночасно, недостатня стійкість негативно го фотополімерного шар у при довгому терміну використання печатки або штемпелю. У се це вима га є удоскон але ння те хно ло гі ї реставрації даних виробів та надання їм те хноло гічни х переваг у зрівнянні з існуючими, які б задовольняли виро бників та спожива чі в. Щодо спожи ва чі в, то пе ча тка або штемпель м уся ть бути зр учними у використанні протягом найбільшого терміну. В основі пропонованої корисної моделі поставлена задача зниження собіварто сті, спро щення те хно логі ї та саме скорочення терміну процесу реставрації печатки або штемпелю взагалі, за рахунок зменшення тривалості процесу та використання більш де ше ви х ма теріа лі в без змен шення якості виро бу за ра хунок підви щення стійкості еластичного шару. П о ста вле на за да ча ви рі шуєть ся ти м , що сп о сі б реставрації еластичного шару печаток і штемпелів, який включає накладення фрагменту, який залишився від цілого еластичного шар у, на відповідну ділянку негативної фотоформи, за допомогою якої був створений цілий еластичний шар, нанесення на вільну від вказаного фрагменту ділянку негативної фото форми рідкої композиції, потім уль тра фіоле то ве о промін ювання не га ти вно ї фо то форми і да лі вимивання пробільних елементів вказаної форми, згідно пропонованої кор исно ї мо де лі як рі дка к омпоз иці я вико ри сто вуєть ся р ідк ий еластомер, що включає невулканізований каучук з фотоініціатором, де останній складає не менш як 22мас.% загального складу композиції, при чом у о тр иман ий ша р не вулк аніз о ван о го к а учук у включа є легкорозчинні доба вки, а вими вання пробі льни х е лементі в вказаної фо тоформи одержаної заготівки проводять шляхом занурювання її в рідину, внаслідок чого з шару вимиваються ці легкорозчинні добавки. Згідно корисної моделі як легкорозчинні добавки використовують компоненти типу солі або цукру. Згідно корисної моделі вимивання пробільних елемен ті в вказаної фо то форми одержаної за готі вки проводять у рідині при температурі не менш як 30°С. Між сукупністю суттєви х ознак корисної моделі і технічним результатом, що досягається, є такий причинно наслідковий зв'язок: наявність то го , що як рідка композиція використо вується рідкий еластомер, який включає невулканізований каучук з фотоініціатором у кількості не менш як 22мас% загального складу рідкої композиції дозволяє підвисити стійкість еластичного шару до стирання, тобто збільшити термін використання печатки, знизити собівартість виробу та са м е те хн о ло гі чно го п ро це су р е ста вр аці ї, а вк лючен ня до отриманого шару невулканізованого каучуку ле гкорозчинних добавок типу солі або цукру, що легко і швидко вимиваються у рідині при те мп е р а тур і н е м е н ш як 3 0 ° С до з во ля є ск о р о ти ти те р м і н технологічного процесу та тим самим спростити його. Привабливість пропонованої технології полягає і у тому, що к а учуко ва гума бі ль ш е ла сти чн а н іж п олімер і в при сутн ості фотоініціатора це дозволяє скоротити термін те хнологічного процесу за рахунок скорочення часу УФ опромінювання. Автором експериментально винайдено оптимальна кількість фото ініціатора і темпера тура рідин и для вимивання пробі льни х е ле мен ті в вказ ано ї фо то фо рми о держа но ї за го ті вк и . Так , як що к і льк і сть к о мп о н ен ту м е н ш, я к 2 2м а с% -це ек о но м і чн о н е виправдано , о скільки подальше зменшення кількості потре бує з бі ль шен ня ча су У Ф о пр омі н юва нн я та н е ве де до суттєво го збільшення стійкості еластичного шару до стирання, але збільшення кількості фотоініціатору більш як 22мас% не пошкоджує ані технологію ані саме виріб, але веде до збільшення матеріалоємності і собівартості. Тому оптимальною кількістю фотоініціатору є 22мас% загального складу рідкої композиції. При низької температурі рідини в як у зан ур юють о де ржан у з а го ті вк у для вими ва ння п ро бі льн и х елементів фото форми процес вимивання іде тривало, при нагріванні рідини до температури 30°С процес вимивання прискорюється і розчин іде інтен си вно , збі ль шення темпера тури веде до збі ль шення енергоємності, що підвищує собівартість те хнологічного процесу. Суть способу пояснюється прикладами, що наводяться нижче. Приклад використання способу. Фра гме н т, як ий зали ши вся від ціло го еласти чно го ша р у, н акла да ють на відпо відн у ді ля нк у н е га ти вн о ї фо то форми , за допомогою якої був створений цілий еластичний шар, на вільну від вказаного фрагменту ділянку негативної фотоформи наносять рідку к омп оз и ці ю, у ск лад я ко ї вхо ди ть ела стоме р , що вк люча є невулканізований каучук з фотоініціатором та легкорозчинні добавки, по ті м н е га ти вн у фо то фо р м у о тр им а но го е ла сти чн о го ша р у опромінюють ультрафіолетом і далі пробільні елементи вказаної фотоформи вимивають шляхом її занурювання у рідину. Приклад конкретного використання. Фр а гм е н т, я ки й за ли ши вся ві д ці ло го гум о во го ша р у, н ак ладають на ві дпо ві дн у ді ля нк у н е га ти вн о ї фо то фо рми , з а допомогою якої був створений цілий еластичний шар, на вільну від вказаного фрагменту ділянку негативної фотоформи наносять рідку композицію, у склад якої входить рідкий еластомер, що включає невулканізований каучук з фо тоініціатором у кількості 22мас% від загального складу композиції та сіль, як легкорозчинну добавку, потім негативну фото форму отриманого еластичного шару опромінюють ультра фіо ле том і далі про більні елементи вказаної фо то форми одержаної заготівки вимивають шляхом її занурювання у рідину при температурі 30°С. Запропонована технологія реставрації печаток та штемпелів може знайти широке використання у галузі виробництва печаток та штемпелів.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of restoration of elastic layer of seals and stamps

Автори англійською

Zhvakoliuk Yurii Viktorovych

Назва патенту російською

Способ реставрации эластичного слоя печатей и штемпелей

Автори російською

Жваколюк Юрий Викторович

МПК / Мітки

МПК: B41K 1/00

Мітки: реставрації, штемпелів, спосіб, шару, печаток, еластичного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-22676-sposib-restavraci-elastichnogo-sharu-pechatok-ta-shtempeliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб реставрації еластичного шару печаток та штемпелів</a>

Подібні патенти