Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вимірювання рівнів електрично однорідних речовин у ємностях, що їх містять, який відрізняється тим, що у резервуар на час проведення виміру вводиться електричний провідник-зонд, за допомогою якого по лінії його пересування вимірюється поточне значення електричної провідності вмісту резервуара, одночасно вимірюється поточне значення вертикальної координати цього зонда, і тоді значення його вериткальної координати в моменти стрибкоподібних змін поточного значення електричної провідності, які виникають при пересуванні електричного провідника-зонда від однієї електрично однорідної відособленої компоненти резервуара до другої, буде відповідати межам розділу сусідніх електрично однорідних компонентів вмісту резервуара.

Текст

Спосіб вимірювання рівнів електрично однорідних речовин у ємностях, що їх містять, який від 3 21355 4 ної складності і товщини стінок резервуарів, що їх містять, засновано на відмінності електричної промістять. відності цих відособлених компонент. Такий результат може бути досягнутий, якщо в Суть способу полягає в наступному. резервуар, згідно корисної моделі, на час провеУ резервуар, на час проведення вимірювання, дення вимірювання, вводиться електричний провівводиться електричний провідник-зонд, за доподник-зонд, за допомогою якого, по лінії його перемогою якого, по лінії його переміщення вимірюєтьміщення вимірюється поточне значення ся поточне значення електричної провідності вміселектричної провідності вмісту резервуару, при ту резервуару. цьому, одночасно вимірюється поточне значення При цьому одночасно, вимірюється поточне вертикальної координати цього зонда, і, тоді, зназначення вертикальної координати цього зонда, і, чення його вертикальної координати в моменти тоді, значення його вертикальної координати в стрибкоподібних змін поточного значення електмоменти стрибкоподібних змін поточного значення ричної провідності, що виникають при переміщенні електричної провідності, що виникають при переелектричного провідника-зонда від однієї електриміщенні електричного провідника-зонда від однієї чне однорідної відособленої компоненти резервуелектричне однорідної відособленої компоненти ару до іншої, відповідатиме вимірюваним межам резервуару до іншої, відповідатиме вимірюваним розділу сусідніх електричне однорідних компонент межам розділу сусідніх електрично однорідних вмісту резервуару. компонент вмісту резервуару. Таким чином, введення в резервуар, на час Скачки вимірюваної провідності виникають проведення вимірювання електричного провідниунаслідок появи неоднорідності під час переходу ка-зонда, за допомогою якого, по лінії його переелектричного провідника-зонда від однієї електриміщення вимірюється поточне значення електриччне однорідної відособленої компоненти резервуної провідності вмісту резервуару, і при цьому, ару до іншої через кордон їх розділу. одночасно вимірюється поточне значення вертиВимірювання провідності проводяться щодо кальної координати цього зонда, і, тоді, значення будь-якого опорного потенціалу, яким може бути його вертикальної координати в моменти стрибконульовий потенціал або потенціал корпусу, оскільподібних змін поточного значення електричної ки для визначення меж розділу рівнів важливі не провідності, що виникають при переміщенні електабсолютні значення вимірюваної провідності, а їх ричного провідника-зонда від однієї електричне «скачки», що з'являються при переміщенні електоднорідної відособленої компоненти резервуару ричного провідника-зонда від однієї електричне до іншої, відповідатиме вимірюваним межам розоднорідної відособленої компоненти резервуару ділу сусідніх електричне однорідних компонент до іншої. вмісту резервуару, які з високою точністю вимірюУ разі вимірювання рівнів вмісту, наприклад, ватимуться, у зв'язку з тим, що електричний провіруднотермічної електропечі, відособленими елекдник-зонд безпосередньо проходитиме через межі тричне однорідними компонентами будуть розплаїх розділу. ви металу і шлаку, тверда ши хта. Спосіб вимірювання рівнів відособлених електрично однорідних компонент в резервуарах, що їх Комп’ютерна в ерстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for measuring levels of electrically uniform substances in vessels holding those

Автори англійською

Novikov Mykyta Varfolomiiovych, Zaporozhets Borys Oleksandrovych, Yelakov Serhii Hennadiiovych, Bobukh Vsevolod Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ измерения уровней электрически однородных веществ в емкостях,которые их содержат

Автори російською

Новиков Никита Варфоломеевич, Запорожец Борис Александрович, Елаков Сергей Геннадиевич, Бобух Всеволод Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: G01F 23/28

Мітки: вимірювання, електричної, спосіб, однорідних, містять, речовин, ємностях, рівнів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-21355-sposib-vimiryuvannya-rivniv-elektrichno-odnoridnikh-rechovin-u-ehmnostyakh-shho-kh-mistyat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вимірювання рівнів електрично однорідних речовин у ємностях, що їх містять</a>

Подібні патенти