Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Горілка особлива, яка містить цукор, ароматний екстракт рослинного походження і водно - спиртову рідину зі спирту етилового ректифікованого і води питної підготовленої, яка відрізняється тим, що вона містить як ароматний екстракт рослинного походження ароматний спирт гілок вишні при наступному вмісті компонентів, дал на 1000 дал горілки:

цукор (65,8% цукровий сироп)

3,4-3,8

ароматний спирт гілок вишні

1,8-2,2

водно-спиртова рідина зі    спирту етилового ректифікованого і води питної підготовленої

решта.

          

Текст

УКРАЇНА (19) UA (11,11049 (із, U (51,7C12G3/O6 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОПИС ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ видається під відповідальність власника патенту (54, ГОРІЛКА ОСОБЛИВА 1 (21, U200504368 (22,10.05.2005 (24,15.12.2005 (46,15.12.2005, Бюл. № 12, 2005 р. (72, Кривонос Володимир Павлович, Глинський Арсен Васильович, Білик Лідія Йосафатівна, Журавель Наталя Ярославівна (73, Кривонос Володимир Павлович, Глинський Арсен Васильович, Білик Лідія Йосафатівна, Журавель Наталя Ярославівна (57, Горілка особлива, яка містить цукор, ароматний екстракт рослинного походження і водно Корисна модель відноситься до харчової промисловості, а саме до лікеро - горілчаної галузі, і призначено для виробництва горілок особливих. З існуючого рівня техніки, який відноситься до розглянутої' галузі, найбільш близької' по сукупності ознак до корисної моделі, яка заявляється, є горілка особлива «Золоті купола», яка містить наступні компоненти, кг на 1000 дал: 10,0-30,0 цукру, 0,3-0,7 лимонної кислоти, 0,012-0,016 ефірної олії коріандру, І водно-спиртову рідину зі спирту етилового ректифікованого вищого очищення і води питний підготовленої', з розрахунку на міцність купажу 40% - решта [Патент України №21608 МКВ C12G3/06, публ. 30.04.1998р., бюл. №2]. Корисна модель, яка заявляється, збігається з відомою горілкою особливою по наступній сукупності суттєвих ознак, а саме, містить цукор, ароматний екстракт рослинного походження, і водноспиртову рідину зі спирту етилового ректифікованого і води питної підготовленої'. Відома горілка особлива не забезпечує технічний результат винаходу, який заявляється, що обумовлено її якісним і кількісним складом, який обумовлює її наступні органолептичні властивості1 смак - кисло-солодкий, м'який, аромат - горілчаний. Задача, на рішення якої спрямована корисна модель, яка заявляється, складається в удосконаленні горілки особливої шляхом зміни и якісного і кількісного складу, що забезпечить м'який округлий смак, без різкого спиртового тону, і спиртову рідину зі спирту етилового ректифікованого і води питної підготовленої, яка відрізняється тим, що вона містить як ароматний екстракт рослинного походження ароматний спирт гілок вишні при наступному вмісті компонентів, дал на 1000 дал горілки: цукор (65,8% цукровий сироп) 3,4-3,8 ароматний спирт гілок вишні 1,8-2,2 водно-спиртова рідина зі спирту етилового ректифікованого і води питної підготовленої решта. сполучення тонкого чистого горілчаного аромату з легким відтінком гілок вишні. Поставлена задача вирішується в горілці особливої, яка містить цукор, ароматний екстракт рослинного походження і водно - спиртову рідину зі спирту етилового ректифікованого і води питної підготовленої тим, що згідно предмета корисної моделі, вона містить, як ароматний екстракт рослинного походження ароматний спирт гілок вишні, при наступному вмісті компонентів, дал на 1000 дал горілки: цукор (65,8% цукровий сироп, 3,4-3,8 ароматний спирт гілок вишні 1,8-2,2 водно-спиртова рідина зі спирту етилового ректифікованого і води питної підготовленої решта Корисна модель, яка заявляється, в обсязі приведеної вище сукупності суттєвих ознак, забезпечує горілці особливої наступні органолептичні властивості: смак - м'який, округлий, без різкого спиртового тону, у сполученні з тонким, чистим горілчаним ароматом і легким відтінком гілок вишні. При виході за заявлені інтервали вмісту компонентів горілки особливої, зазначені органолептичні властивості в горілки особливої не виявляються' - при вмісті компонентів меншому, ніж нижня границя заявлених інтервалів, приготовлена горілка особлива не володіє зазначеними вище органолептичними властивостями: смак - пекучий, з О 11049 Приготовлену водно-спиртову рідину піддають гіркотою, аромат- різкий, спиртовий; послідовно очищенню на пісковому фільтрі, на - при вмісті компонентів більшому, ніж верхня вугільній колонці, а потім на пісковому фільтрі границя заявлених інтервалів, горілка особлива має не характерний смак, і різкий аромат вишні, Після очищення, водно-спиртову рідину наякий не властивий горілці правляють у довідний чан, де здійснюють й змішування з компонентами відповідно до рецептури, Запропоновану горілку особливу готують надля чого в п вводять, при постійному перемішуступним способом ванні, з розрахунку на 1000 дал горілки особливої Попередньо готують 65,8% цукровий сироп та 3,4 дал цукру у виді 65,8% цукрового сиропу, та ароматний спирт гілок вишні (4,0кг на 1000 дал 1,8 дал ароматного спирту гілок вишні горілки особливої), по будь-якому з відомих технологій, що використаються в лікеро-горілчаній або Після перемішування, отриману горілку особхарчовій промисловості ливу доводять до міцності 38,0% додаванням спирту або води Для готування водно-спиртової рідини використовують воду питну підготовлену, котра попереПриготовлена горілка особлива, з зазначеним дньо пройшла очищення Підготовлену воду з навмістом компонентів, володіє наступними органопірного збірника самопливом подають в установку лептичними властивостями, прозора безбарвна готування сортування, де її змішують зі спиртом рідина, смак - м'який, округлий, без різкого спиртоетиловим ректифікованим „Екстра" Спирт етилового тону, у сполученні з тонким чистим горілочвий ректифікований і воду питну підготовлену зміним ароматом і легким відтінком гілок вишні. шують з таким розрахунком, щоб одержати сортуПриклад 2 вання міцністю 37,9-38,1% Здійснюють готування горілки особливої аналогічно, як і в прикладі 1, за винятком вмісту комПриготовлену водно-спиртову рідину піддають понентів послідовному очищенню на пісковому фільтрі, на вугільний колонці, а потім знову на пісковому фіДля готування 1000 дал горілки особливої вильтрі користовують. 3,8 дал цукру у виді 65,8% цукрового сиропу, та 2,2 дал ароматного спирту гілок вишОчищену водно-спиртову рідину направляють ні. у довідний чан, де здійснюють ґі змішування з компонентами, на 1000 дал 3,4-3,8 дал цукру у виді Приготовлена, з зазначеним вмістом компоне65,8% цукрового сиропу, та 1,8-2,2 дал ароматного нтів, горілка особлива володіє наступними органоспирту гілок вишні. лептичними властивостями безбарвна прозора рідина, смак - м'який, округлий, без різкого спиртоУведення компонентів здійснюють при постійвого тону, у сполученні з тонким чистим горілчаному перемішуванні Приготовлену горілку особним ароматом і легким відтінком гілок вишні. ливу доводять до необхідної міцності 38,0% додаванням спирту або води. Приклад З Приготовлена, з зазначеним вмістом компонеГотування горілки особливої здійснюють анантів, горілка особлива володіє наступними органологічно, як і в прикладі 1, за винятком вмісту комлептичними властивостями' прозора безбарвна понентів Для готування 1000 дал горілки викорисрідина, смак - м'який, округлий, без різкого спиртотовують 3,2 дал цукру у виді 65,8% цукрового вого тону, у сполученні з тонким, чистим горілчасиропу, та 1,6 дал ароматного спирту гілок вишні. ним ароматом і легким квітковим тоном у після Приготовлена, з зазначеним складом, горілка смаковому відчутті особлива володіє наступними органолептичними властивостями- безбарвна прозора рідина, смак Приклад 1 розладжений, з гіркотою, аромат різкий, спиртоДля готування горілки особливої' попередньо вий. готують розчини вхідних до м складу компонентів 65,8% цукрового сиропу та ароматного спирту гіПриклад 4 лок вишні (4,0кг на 1000 дал горілки особливої), по Готування горілки особливої здійснюють анабудь-який із відомих технологій, що використовулогічно, як і в прикладі 1, за винятком вмісту комється в лікеро-горілчаній або харчовій промислопонентів Для готування 1000 дал горілки особливості вої використовують 3,9 дал цукру у виді 65,8% цукрового сиропу, та 2,4 дал ароматного спирту Для готування водно-спиртової рідини викоригілок вишні стовують питну воду підготовлену Воду питну підготовлену з напірного збірника самопливом подаПриготовлена, з зазначеним вмістом компонеють у сортувальну ємність, де її змішують зі нтів, горілка особлива володіє наступними органоспиртом етиловим ректифікованим „Екстра", з талептичними властивостями безбарвна прозора ким розрахунком, щоб одержати сортування МІЦНІрідина, смак - нехарактерний, різкий аромат вишні, СТЮ 37,9-38,1% який не властивий горілці Комп'ютерна верстка Н Лисенко Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Special vodka

Автори англійською

Kryvonos Volodymyr Pavlovych, Hlynskyi Arsen Vasyliovych

Назва патенту російською

Водка особая

Автори російською

Кривонос Владимир Павлович, Глинский Арсен Васильевич

МПК / Мітки

МПК: C12G 3/06

Мітки: горілка, особлива

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-11049-gorilka-osobliva.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Горілка особлива</a>

Подібні патенти