Спосіб побудови графічного зображення фігури людини за її пропорційною будовою тіла для проектування поясного одягу

Номер патенту: 86868

Опубліковано: 10.01.2014

Автор: Кудрявцева Наталія Володимирівна

Є ще 8 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною характеристикою її тіла для проектування поясного одягу, який включає розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури людини та розміщення розрахованих координат точок у декартовій системі з подальшим їх сполученням, який відрізняється тим, що розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури людини виконується у фронтальній проекції по плечовому, грудному, талієвому, тазовому, стегновому, колінному, нижньому конструктивних поясах; але у профільній - лише по талієвому, тазовому, стегновому, колінному і нижньому конструктивних поясах, аналітичним шляхом, тобто за результатами рішення системи рівнянь, що отримані за значеннями співвідношень проекційних розмірів фігури людини (показників-індексів Kj) та розміщенням розрахованих координат точок у декартовій системі з подальшим їх послідовним сполученням прямими лініями, що описуються математично рівняннями прямих.

Текст

Реферат: UA 86868 U UA 86868 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до швейної галузі легкої промисловості, а саме до способів побудови двовимірного графічного зображення фігури людини у двох проекціях (фронтальна і профільна), яка є необхідною для встановлення морфологічних особливостей у будові їх тіла та в подальшому врахування останніх для визначення композиційно-конструктивного вирішення моделей поясного одягу. Більшість способів отримання графічного зображення фігури людини зорієнтована на побудову типових, індивідуальних або ідеальних (гармонійних) фігур, які надають інформацію про фігуру людини для конкретних цілей проектування одягу. В сучасних умовах кожен споживач одягу хоче отримати одяг безпосередньо на його фігуру, при цьому щоб модель відповідала напрямку моди і мала можливість приховати деякі особливості його фігури, що не відповідають ідеалу сучасної людини. Для цілей конструювання і моделювання одягу не обов'язково використовувати манекени. Їх з успіхом можна замінити графічним зображенням тіла на папері або екрані дисплея у вигляді фотографії або креслення абрису тіла. На папері тіло людини представляється двомірним зображенням у вигляді креслення абрису тіла або його фотографії в двох або трьох проекціях: вигляд спереду, ззаду і збоку. Відомий спосіб побудови технічного ескізу типової фігури, наближеної до гармонійної (ідеальної) фігури жінки [1], дозволяє будувати її графічне зображення за 53 розмірними ознаками, 16 з яких не містяться в антропометричних стандартах і визначаються розрахунковим способом за модульними системами побудови фігури. Вище наведений спосіб дозволяє гармонізувати конструктивні параметри горизонтальних і вертикальних членувань для типових жіночих фігур і в подальшому їх використовувати для розробки раціональної системи композиційно-конструктивних рішень моделей одягу, які підлягають уніфікації ї нормалізації. Недоліком способу [1] є те, що при розробці зображення графічної моделі жіночої фігури її анатомічні контури не описані математичними моделями, що ускладнює використання комп'ютерних технологій при його впровадженні в САПР одягу. Спосіб створення графічної моделі умовно-ідеальної фігури сучасної жінки [2] заснований на пропорційних співвідношеннях розмірних ознак в системі геометрії А-ромбу і пропорційного геометричного ряду подібностей. Він дозволяє для кожної індивідуальної фігури побудувати відповідну їй графічну модель умовно-ідеальної фігури. Поєднання абрисів фігури конкретного замовника і графічної моделі, відповідної йому умовно-ідеальної фігури, наочно дозволяє виконати їх порівняння і, таким чином, отримати вихідну інформацію для створення найкращих моделей одягу. Вибір найбільш відповідних силуетних рішень і місць розташування конструктивних ліній, розчленовувань, конструктивно-декоративних елементів проектованих виробів здійснюють з точки зору коректування особливостей будови конкретної фігури з метою наближення її до умовно-ідеальної. Абрис умовно-ідеальної фігури є орієнтиром для вибору також переважної об'ємно-просторової орієнтації виробу відносно тіла, яка несе інформацію для розробки точніших конструкцій. Недоліком способу [2] є те, що зображення графічної моделі жіночої фігури може бути застосовано лише для фігур першої і другої повнотних груп і є недостатньо опрацьованим, тому що відсутня необхідна кількість вихідної інформації для визначення положення основних антропометричних точок для побудови профільної проекції фігури. За допомогою даного способу розробляється ескіз для обмеженої кількості фігур, які нажаль не охоплюють все різноманіття споживачів всієї популяції населення. Найбільш близьким за суттю, що наближається до об'єкту, який заявляється, є відомий спосіб графічного зображення фігури [3]. Тип фігури визначається за пропорційною будовою тіла, але побудова графічного зображення визначеного типу фігури виконується за 68 дискретними антропометричними розмірними ознаками у фронтальній і профільній проекціях. Недоліком даного способу є те, що тип фігури встановлюється за пропорційною будовою тіла, а його графічне зображення за абсолютними значеннями розмірних ознак, які більш характерні для відповідного типу. Встановлене, таким шляхом, графічне зображення типу фігури дозволяє отримати інформацію про її більш середню форму, але не надає повної уяви про різноманіття фігур визначеного типу. Тобто, отримані графічні зображення фігур не в повній мірі відображають типологічний склад вибірки, за якою визначались найбільш поширені їх типи. Способи побудови графічного зображення фігури жінок [1-3] розроблені для цілей проектування плечового одягу, які потребують більшої за кількістю вихідної інформації, ніж для проектування поясного одягу. У роботі [4] запропоновано визначати найбільш поширені систематизовані типи фігур за пропорційною будовою тіла індивідуальних фігур досліджуваної вибірки сучасної популяції 1 UA 86868 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 населення, шляхом їх систематизації. Це надає можливість виконувати побудову графічного зображення систематизованого типу фігури аналітичним шляхом не тільки за середньостатистичними значеннями його пропорцій (показників-індексів), але й будувати фігури за значеннями більшої та меншої межі варіювання значень пропорційної характеристики їх типу. При необхідності - будувати графічні зображення окремо по кожній індивідуальній фігурі, які належать до їх систематизованого типу. Отже, отримані графічні зображення в повній мірі будуть відображати типологічний склад вибірки, за якою визначались систематизовані типи. Тому актуальним є розробка графічних зображень систематизованих типів фігур людини, визначених за пропорційною будовою їх тіла, які в подальшому можливо використовувати для удосконалення процесу проектування одягу з застосуванням сучасних комп'ютерних технологій. В основу корисної моделі поставлено наступна задача: отримати графічне зображення фігури людини для цілей проектування поясного одягу з застосуванням сучасних комп'ютерних технологій та надати можливість встановлення особливостей у будові їх тіла, що є досить важливими для процесу створення нових моделей одягу. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою тіла для проектування поясного одягу, який включає розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури у фронтальній проекції по плечовому, грудному, талієвому, тазовому, стегновому, колінному, нижньому конструктивних поясах; але у профільній - лише по талієвому, тазовому, стегновому, колінному і нижньому конструктивних поясах, який виконується аналітичним шляхом, тобто за результатами рішення системи рівнянь, що отримані за значеннями співвідношень проекційних розмірів фігури людини (показників-індексів Kj) та розміщенням розрахованих координат точок у декартовій системі з подальшим їх послідовним сполученням прямими лініями, що описуються математично рівняннями прямих. Заявлений спосіб побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою її тіла для проектування поясного одягу виконується в наступній послідовності: - вибираються проекційні розмірні ознаки фігури людини, необхідні для визначення пропорційної будови її тіла (32 од.); - визначається пропорційна характеристика фігури людини, тобто розраховуються показники-індекси (31 од.); - розробляється математичне забезпечення побудови графічного зображення фігури людини; - виконується побудова графічного зображення фігури людини в системі координат (Xi, Уі) у двох проекціях (фронтальна і профільна). Для побудови будь-якого зображення необхідно мати вихідну інформацію, яка надасть можливість виконувати дану побудову. Вихідною інформацією для побудови графічного зображення шаблону фігури згідно з заявленим способом є показники-індекси, які встановлюють пропорційну характеристику фігури людини та дозволяють за їх значеннями визначити особливості у її будови. Для розрахунку показників-індексів вибирається необхідна кількість проекційних розмірних ознак, які характеризують фігуру людини в фронтальній, профільній і горизонтальній площинах. Вибрані вихідні дані повинні надати загальну характеристику фігури людини, в тому числі детальну характеристику нижньої опорної ділянки тулуба з метою забезпечення необхідною інформацією для подальшого удосконалення "адресного" проектування поясних виробів. В таблиці 1 пропонується 32 розмірні ознаки для визначення пропорційної характеристики фігури людини (показників-індексів Кj) 2 UA 86868 U Таблиця 1 Систематизація розмірних ознак (Ті), які вибрані для визначення пропорційної характеристики фігури людини Вид виміру 1 Повздовжні Фронтальні Поперечні Розмірна ознака (Ті) Номер за стандартом 2 1 85 4 5 7 86 12 9 56 54 53 55 117 111 Профільні 79 95 67 5 Назва 3 Довжина тіла (зріст) Висота виступаючої точки живота Висота точки основи шиї збоку Висота плечової точки Висота лінії талії Висота сідничної точки Висота підсідничної складки Висота ноги по внутрішній поверхні Висота колінної точки Висота виступаючої точки гомілки Висота щиколотки Поперечний діаметр стегон Поперечний діаметр шиї Плечовий діаметр Поперечний діаметр талії Поперечний діаметр колін Відстань між колінами Поперечний діаметр гомілки Відстань між гомілками Поперечний діаметр підсідниць Поперечний діаметр щиколотки Відстань між щиколотками Ширина стопи Передньо-задній діаметр обхвату стегон з урахуванням виступу живота Глибина талії друга Передньо-задній діаметр талії Положення гомілки Передньо-задній діаметр гомілки Передньо-задній діаметр коліна Передньо-задній діаметр підсідничної складки Довжина стопи Передньо-задній діаметр щиколотки Умовне позначення у роботі 4 Р Вж Втош Впт Влт Вст Впс Дн Вкол Вгом Вщ dп.ст dп.ш. dпл dп.т dп.кол hкол dп.гом hгом dп.під dп.щ. hщ Шс dпз.ст ГмІІ dпз.т Пгом dпз.гом dпз.кол dпз.під Дс dпз.щ Повздовжні розмірні ознаки дозволяють визначити рівні розташування антропометричних точок. Поперечні діаметри характеризують фігуру у фронтальній проекції і визначають її габаритні розміри, передньо-задні діаметри відповідно - у профільній проекції. В таблиці 2 пропонується 31 показник-індекс для побудови графічного зображення фігури людини в двох проекціях: фронтальній і профільній. 3 UA 86868 U Таблиця 2 Показники-індекси (Kj), необхідні для побудови графічного зображення фігури людини для проектування поясного одягу Розмірні ознаки, що визначають Кj за Показники-індекси, Кj Вид Kj формулою Назва 1 2 основи шиї плечей підсідничної складки талії живота Тип Повздовжні рівня лінії стегон довжини ноги коліна гомілки щиколотки Тип пропорції по ширині на рівні лінії основи шиї Тип пропорцій по ширині Тип прогину по лінії талії Тип пропорцій по лінії підсідничної складки (фронтальний) Тип пропорцій по лінії коліна (фронтальний) Фронтальні Тип пропорцій по лінії гомілки (фронтальний) Тип пропорцій по лінії щиколотки (фронтальний) Тип пропорції по лінії стоп Тип прогину ніг на рівні коліна Тип прогину ніг на рівні гомілки Тип прогину ніг на рівні щиколотки Поперечні Тип пропорцій по лінії стегон Горизонтальні (горизонтальний) Тип пропорцій по лінії талії (профільний) Тип виступу живота Тип відведення гомілки Тип пропорцій по лінії підсідничної складки (горизонтальний) Тип пропорцій по лінії коліна Профільні (профільний) Тип пропорцій по лінії гомілки (профільний) Тип пропорцій по лінії щиколотки (профільний) Тип пропорцій по лінії стопи (профільний) Інші 5 Метричний фігури індекс нижньої частини Kj  TЧ ТЗ Умовне позначення у роботі 3 Ктош.в. Кпл.в. Кпід.в Кт.в. Кж.в. Кст.в Кног.в Ккол.в Кгом.в Кщ.в Т Т 4 Втош Впл Впід Вт Вж Вст Вног Вкол Вгом Вщ 5 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Кш.пл dш dnn Кгф Кт.с. dпл dт dст dcт Кпід dпід dст Ккол dкол dст Кгом dгом dст Кщ dщ dcт Кс Кhкол Кhгом Кhщ 2Шс hкол hгом hщ dст dст dст dст Кnст dст dпз.ст Кпз.т dпз.т dпз.ст Кпз.ж КПгом dпз.ст-(ГтІІ+dпз.т) Пгом dпз.ст dпз.ст Кпз.під dпз.під dпз.ст Кпз.кол dпз.кол dпз.ст Кпз.гом dпз.гом dпз.ст Кпз.щ dпз.щ dпз.ст Кпз.с dпз.с dпз.ст Кмн.р dст Р Ч 3 Побудова графічного зображення фігури виконується за її основними конструктивними поясами. Слід відмітити, що у фронтальній проекції, яка визначає зорове сприйняття фігури і одягу в цілому, важливим є не тільки форма нижньої частини тулуба, але і верхня. Тому, 4 UA 86868 U 5 10 15 20 побудову графічного зображення фігури у фронтальній проекції виконуємо по плечовому, грудному, талієвому, тазовому, стегновому, колінному, нижньому конструктивних поясах; але у профільній лише по наступних конструктивних поясах: талієвому, тазовому, стегновому, колінному і нижньому. Для отримання контурів шаблону розрахунок точок виконується в визначеній послідовності, яка відповідає порядку розташування конструктивних поясів фігури. Для визначення конструктивних точок шаблону необхідно виконати математичні розрахунки, шляхом складання системи рівнянь. Весь розрахунок виконується з використанням показниківіндексів Kj та розмірної ознаки - зріст Р. Для отримання графічного зображення шаблонів різноманітних типів фігур, які характеризуються пропорційною будовою, необхідно їх привести до однієї довжини тіла. Розрахунок точок, які визначають положення горизонтальних ліній розраховують за допомогою показників-індексів Kj, які визначаються в поздовжньому напрямку. Габаритні розміри контуру шаблону у фронтальній проекції визначаються показникамиіндексами, які характеризують фігуру в даній площині, а саме: зростом Р та метричним індексом нижньої частини тулуба Кмн.р. Деякі конструктивні точки розраховуються шляхом введення у розрахункову формулу допоміжних коефіцієнтів (точка 19 і точка 26), які отримані за результатами аналізу графічних зображень індивідуальних фігур (тобто за експериментальними даними). Визначення координат кожної з наступних точок виконується з врахуванням попередньо визначених точок контуру графічного зображення фігури. Послідовність розрахунку координат точок, які потрібні для побудови графічного зображення фігури людини у фронтальній та профільній проекціях для проектування поясного одягу, приведено таблиці 3 та таблиці 4. 5 UA 86868 U Таблиця 3 Математичне забезпечення побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою її тіла (показниками-індексами Kj) у фронтальній проекції Умовне позначення і-ої точки 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2'(2'’) 3'(3'’) 4'(4'’) 5'(5'’) 7'(7'’) 8'(8'’) 8'"(8"") 9'(9'’) 9"'(9’’’’) 10'(10") 10'’'(10’’'') 11'(11'’) 11"'(11'"’) Розрахункові формули системи координати двох рівнянь, за якими визначаються і-ої точки (хі, yi) 2 x0=0 yо=0 х1=0 y1=Р х2=0 y1=Bтош=Kтош.вР х3=0 у3=Впп=Кпл.вР х4=0 у4=Влт=Кт.вР х5=0 у5=Вст=Кст.вР x6=0 у6=Вног=Кног.вР х7=0 у7=Впід=Кпід.вР х8=0 У8=Bкол.в=Ккол.вР х9=0 у9=Вгом.в=Кгом.вР х10=0 у10=Вщ.в.=Кщ.в.Р х11=х0 у11=у0 х2'=0,5dш=0,5Кш.плdпл=0,5Кш.пл(Кгфdст)=0,5Кш.плКгфКмн.рР у2’=y2 х'3=0,5dпл=0,5Кгфdпл=0,5КгфКмн.рР у3'=у3 х4'=0,5dT=0,5Кт.стdст=0,5Кт.стКмн.рР У'4=y4 x5'=0,5dст=0,5Кмн.рР У5'=у5 x7’=0,5dпід=0,5dст=0,5КпідКмн.рP y7'=у5 x8'=0,5(dп.к.+hкол)=0,5(Kколdст+Кhколdст=0,5КколКмн.рР у8'=у8 х8'"=0,5hкол=0,5Khrjkdcт=0,5КhколКмн.рР У8'"=у8 x9'=0,5dгом+0,5hгом=0,5(Кгомdст+Кhгомdст=0,5КгомКмн.рР y9'=у9 x9’’’=0,5hгом=0,5Khгомdст=0,5КhгомKмн.рP у9’’’=y9 x10’=0,5dщ+0,5hщ=0,5(Кщdст+Кhщdcт=0,5КщКмн.рР у10'=у10 x10’’’=0,5hщ=0,5Кhщdcт=0,5KhщКмн.рP у10’’’=у10 x11’=0,5(2Шс)=0,5(0,5 (Kcdcт+Кhщdcт=0,5КсКмн.рР у11'=у11 x11’’’=0,5hщ=0,5Khщdcт=0,5КhщKмн.рP у11’’’=y11 6 UA 86868 U Таблиця 4 Математичне забезпечення побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою її тіла (показниками-індексами Kj) у профільній проекції Умовне позначення точки 1 12 13 14 15 Розрахункові формули для визначення координат точок (x i, уi) 2 x12=0 y12=y5 x13  dпз.ст  К мн.р  Р dст  К пст К пст y13=Вж=Кж.вР x14=0 y14=у4 x15  x13  [dпз.ст  (Г тІІ  dпз.т )]  x13  K пз.ж  dпз.ст  К мн.р  Р d  х13  К пз.ж  ст  х13  К пз.ж   К пст К пст  х13  К пз.ж  К мн.р  Р К пст y15=y4 16 x16  Г тІІ  (1  К пз.ж  К пз.т )  К мн.р  Р К пст К пз.ж  [d пз.ст  (Г тІІ  d пз.т )] / d пз.ст  Г d  d Г К пз.ж  1  тІІ пз.т ;  К пз.ж  1  тІІ  пз.т d пз.т d пз.ст  d пз.ст   d пз.т Г тІІ  1  К пз.ж  d пз.ст d пз.ст Г тІІ  (1  К пз.ж  К пз.т )  d пз.ст  (1  К пз.ж  К пз.т )   d ст  К пст (1  К пз.ж  К пз.т )  К мн.р  Р К пст y16=y4 17 х17  Пгом  К Пгом  dпз.ст  К Пгом  Кмн.р  Р d cт  К Пгом  Кпст К пст yі7=y9 х18  х16  d пз.гом  х17  К пз.гом  d пз.ст  18  х17  К пз.гом  К мн.р  Р d cт  х17  К пз.гом  К пст К пст y18=y9 х19  х18  0,2  d пз.к  х18  0,2  К пз.гол  d пз.ст  19  х18  0,2  К пз.гол  К мн.р  Р d cт  х18  0,2  К пз.гол  К пст К пст y19=y8 20 х 20  х19  d пз.к  х19  Кпз.кол  Кмн.р  Р Кпст y20=y8 7 UA 86868 U Продовження таблиці 4 21 х 21  у 7  у13  ( х18  х13 )  х13 у18  у13 y21=y7 х 22  х 21  dпз.під  х 21  Кпз.під  d пз.ст  22 23  х 21  Кпз.під  Кпз.під  Кмн.р  Р dcт  х 21  Кпст Кпст y22=y21 y23=y18 y23=0 х 24  х 23  0,5  Д с  х 23  0,5  К пз.с  d пз.ст  24  х 23  0,5  К пз.с  К мн.р  Р d cт  х 23  0,5  К пз.с  К пст К пст y24=0 х 25  х 23  0,5  Д ст  х 23  0,5  К пз.с  d пз.ст  25  х 23  0,5  К пз.с  К мн.р  Р d cт  х 23  0,5  К пз.с  К пст К пст y24=0 х 26  х18  0,05  Д ст  х18  0,05  К пз.с  d пз.ст  26  х18  0,05  К пз.с  К мн.р  Р d cт  х18  0,05  К пз.с  К пст К пст y26=y10 х 27  х 26  d пз.щ  х 26  К пз.щ  d пз.ст  х 26  К пз.щ  27  х 26  К пз.щ  d cт  К пст К мн.р  Р К пст y27=y26 5 10 15 20 25 Суть корисної моделі пояснюється за допомогою креслень (Фіг. 1 - фронтальна проекція, Фіг. 2 - профільна проекція), де подано графічні зображення фігури людини, побудованої за пропорційною характеристикою її тіла (показниками-індексами Kj) для проектування поясного одягу згідно з розробленим математичним забезпеченням. Спосіб дозволяє визначати форму ніг людини (Фіг. 3 - "циркулем"; Фіг. 4 - "О-подібна"; Фіг. 5 - "Х-подібна"), яка є досить важливою характеристикою фігури для проектування поясного виробу. Перевагою заявленого способу побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною характеристикою її тіла для проектування поясного одягу є те, що він відрізняється тим, що розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури людини виконується у фронтальній проекції по плечовому, грудному, талієвому, тазовому, стегновому, колінному, нижньому конструктивних поясах; але у профільній - лише по талієвому, тазовому, стегновому, колінному і нижньому; аналітичним шляхом, тобто за результатами рішення системи рівнянь, що отримані за значеннями співвідношень проекційних розмірів фігури людини (показників-індексів Kj) та розміщенням розрахованих координат точок у декартовій системі з подальшим їх послідовним сполученням прямими лініями, що описуються математично рівняннями прямих. Виконання побудови графічного зображення фігури людини для проектування поясного одягу згідно з розробленим математичним забезпеченням дає передумови створення програмного продукту з подальшим його впровадженням в сучасних системах автоматизованого проектування одягу. Джерела інформації: 1. Пат. 57226А Україна А41Н3/00 Спосіб побудови технічного ескізу гармонійної фігури жінки/ Славінська А.Л., Гладун О.П. - № 2002042687; Заявлено 04.04.2002; Опубл. 16.06.2003. Бюл.№ 6. 8 UA 86868 U 5 10 15 20 2. Агапова Ю.И. Совершенствование эскизного проектирования одежды на основе "адресного" подхода к потребителям/ Ю.И. Агапова, Е.Ю. Кривобородова// Швейная промышленность. - 2005. - № 6. - С. 30-32. 3. Шершнева Л.П. Основы прикладной антропологии и биомеханики: учеб.пособие/ Л.П. Шершнева, Т.В. Пирязева, П.В. Ларькина. -М.: Форум; Инфра-М, 2004. - 144 с. 4. Кудрявцева Н.В. Методика визначення різноманіття варіантів тілобудови людини стосовно проектування одягу/ Н.В. Кудрявцева, О.А. Дітковська// Вісник ХНУ. - 2007. - № 1 - С. 110-115. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною характеристикою її тіла для проектування поясного одягу, який включає розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури людини та розміщення розрахованих координат точок у декартовій системі з подальшим їх сполученням, який відрізняється тим, що розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури людини виконується у фронтальній проекції по плечовому, грудному, талієвому, тазовому, стегновому, колінному, нижньому конструктивних поясах; але у профільній - лише по талієвому, тазовому, стегновому, колінному і нижньому конструктивних поясах, аналітичним шляхом, тобто за результатами рішення системи рівнянь, що отримані за значеннями співвідношень проекційних розмірів фігури людини (показників-індексів Kj) та розміщенням розрахованих координат точок у декартовій системі з подальшим їх послідовним сполученням прямими лініями, що описуються математично рівняннями прямих. 9 UA 86868 U 10 UA 86868 U 11 UA 86868 U 12 UA 86868 U 13 UA 86868 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 14

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A41H 3/00

Мітки: будовою, побудови, людини, фігури, пропорційною, графічного, спосіб, одягу, поясного, тіла, зображення, проектування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/16-86868-sposib-pobudovi-grafichnogo-zobrazhennya-figuri-lyudini-za-proporcijjnoyu-budovoyu-tila-dlya-proektuvannya-poyasnogo-odyagu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб побудови графічного зображення фігури людини за її пропорційною будовою тіла для проектування поясного одягу</a>

Подібні патенти