Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів. що включає попередню обробку вугільного шламу з отриманням пульпи, збагачення пульпи на концентраційному столі з отриманням вугільного концентрату, подальшу обробку одержаного вугільного концентрату з виходом кінцевого продукту, який відрізняється тим, що збагачення пульпи на концентраційному столі виконують з подачею додаткової промивної води безперервними струменями через отвори, виконані в деці концентраційного столу між рифлями деки при витратах додаткової промивної води в межах 5-20 % від витрати основної промивної води.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що попередня обробка вугільного шламу включає класифікацію вугільного шламу з виділенням класу крупнисті 0,1-3,0 мм і отримання пульпи вугільного шламу із змістом твердої фази 200-300 і л пульпи.

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що при переробці вугільних шламів мулонакопичувачів "сухого" типа вугільний шлам перед класифікацією змішують з водою до вмісту твердої фази 200-300 г/л пульпи.

4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що класифікацію вугільного шламу виконують з використанням віброгрохотів або гідроциклонів.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється чим, що подальша обробка одержаного вугільного концентрату включає його обезводнення до вологості 8-25 %.

Текст

Реферат: Винахід належить до технології утилізації відходів переробки корисних копалини, зокрема утилізації вугільних шламів мулонакопичувачів, що утворюються на збагачувальних фабриках вугільної і коксохімічної промисловості. Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів включає попередню обробку вугільного шламу з отриманням пульпи, збагачення пульпи на концентраційному столі з отриманням вугільного концентрату, подальшу обробку одержаного вугільного концентрату з виходом кінцевого продукту, при цьому збагачення пульпи на концентраційному столі виконують з подачею додаткової промивної коди безперервними струменями через отвори, виконані в деці концентраційного столу між рифлями деки при витратах додаткової промивної води в межах 5-20 % від витрат основної промивної води. Винахід забезпечує збільшення ступеня витягання вуглевмісних фракцій з вугільного шламу, підвищення виходу вугільного концентрату і ефективності переробки вугільного шламу. UA 99370 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до технології утилізації відходів переробки корисних копалини, зокрема утилізації вугільних шламів мулонакопичувачів, що утворюються на збагачувальних фабриках вугільної і коксохімічної промисловості як післяфлотаційні відходи. В результаті тривалого і інтенсивного вуглевидобування в Україні в 74-х накопичувачах 3 вугільного шламу 62-х збагачувальних фабрик накопичено 62,5 млн. м вугільних шламів відходів технології вуглезбагачення, що займають площу більше 1500 га. Існує необхідність переробки цих відходів з метою виділення корисної сировини і рекультивації земель (http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/matsak.html). У окремих регіонах накопичена така кількість промислових відходів, що питання їх утилізації перетворилося на серйозну економічну і екологічну проблеми. Наприклад, в Донецькій області знаходиться більше 170 тис. тонн балансових шламів із зольністю не більше 45 %, забалансових шламів першої категорії - більше 13,5 млн. тонн із зольністю не більше 60 % і забалансових шламів другої категорії - більше 14,5 млн. тонн із зольністю 70-75 %, (http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Geotm/2009_ 82/15.pdf). З розвитком механізації вуглевидобування намітилася тенденція підвищення виходу дрібних класів вугілля. Наприклад, перехід на комбайнову виїмку приводить до підвищення виходу класу 0-1 мм до 30-35 % замість допустимих раніше 10-15 %. Істотно підвищується вихід дрібних вугільних фракцій при багатоетапній системі транспортування гірської маси на поверхню. Способи гідравлічної видобування і транспортування вугілля, що розвиваються останнім часом, приводять до додаткового подрібнення вугілля в трубопроводах, вуглесосах та ін. Тому однією з проблем переробки вугільних шламів є проблема глибокого розділення тонких фракцій вугілля, яка не вирішена повною мірою до теперішнього часу. Відомі технології збагачення не забезпечують повного виділення вуглевмісної фракції з дрібних класів. З цієї причини у відвалах, мулонакопичувачах і ставках-відстійниках скупчилися великі об'єми високозольних вугільних шламів і відходів флотації, що містять в собі дефіцитну органічну частину вугілля. Складність переробки вугільних шламів мулонакопичувачів, в основному, визначається високою зольністю початкового продукту, низьким вмістом зернистих частинок, оскільки тверда фаза на 70 % і більш представлена частинками дрібніше 74 мкм, різкими коливаннями зольності і гранулометричного складу шламу мулонакопичувачів. Широко відома технологічна схема переробки вугільних шламів, яка включає земснаряд, засоби транспортування пульпи на вібраційні грохоти мокрого грохочення, на яких відбувається розділення (класифікація) початкового матеріалу на два продукти: мулисту високозольну фракцію (клас менше 0,1-0,12 мм) і зернисту вуглевмісну фракцію (клас більше 0,1-0,12 мм). Після обезводнення на осаджувальних центрифугах або природного дренування на відкритих складах вуглевмісна зерниста фракція готова до відправки споживачу. Окремі міні-фабрики передбачають обезводнення мулистої фракції, проте більшість скидає цей продукт назад в муленакопичувач. У зазначеній технології практично відсутній процес збагачення вугільного шламу (виділення вуглевмісної фракції), що знижує ефективність переробки вугільного шламу, оскільки кінцевий продукт характеризується високою зольністю, що обмежує можливості його застосування як палива. Для збагачення вугільних шламів широко застосовуються методи флотації з використанням різних флотореагентів для виділення з пульпи дрібних частинок вугілля на спеціалізованому устаткуванні. При флотації вугільних шламів, як правило, застосовуються схеми, що передбачають отримання двох продуктів - вугільних концентратів і відвальних хвостів (відходів). Як приклад флотаційного збагачення вугільних шламів можна привести спосіб збагачення вугільних шламів, відомий за патентом Російської Федерації № 2223828, МПК7 B03D 1/02, дата подання заявки 04.04.2002. Винахід належить до способів селективної концентрації і виділення дрібних вугільних частинок з водовугільних суспензій і може бути використаний для збагачення вугільних шламів на збагачувальних фабриках, переробки шламів з гідровідвалів, регенерації шламових вод підприємств. Заявлений спосіб включає одночасну подачу у водовугільну суспензію масляного реагенту і піноутворювача, операцію селективної масляної агломерації вугільних частинок при безперервній подачі в суспензію диспергованого повітря, розділення продуктів селекції за допомогою флотації, при цьому операцію селективної масляної агломерації здійснюють в камері агломерації при перемішуванні суспензії протягом 2-3 хвилин мішалкою, що обертається, при окружній швидкості її обертання 6 м/с, масляний реагент і піноутворювач вводять в суспензію при ваговому співвідношенні реагентів від 5:1 до 40:1 і загальній їх кількості 0,1 1 UA 99370 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 0,25 % від маси сухого вугілля, а розділення продуктів селекції флотацією проводять в флотаційній камері після закінчення перемішування суспензії. В результаті при витратах масляного реагенту 0,18 % і піноутворювача 0,02 % від маси сухого вугілля одержують вугільний концентрат з виходом 87,3 %, зольністю 6,5 % і відходи зольністю 61,6 %. Обмеження застосування флотації для збагачення тонких вугільних шламів пов'язані з низькою селективністю розділення частинок класу - 0,05 мм, необхідністю використання капітальних споруд, спеціального флотаційного устаткування і дорогих флотореагентів, що істотно підвищує капітальні і експлуатаційні витрати, необхідністю утилізації флотореагентів після їх використання. Останнім часом особливу увагу приділяють гравітаційним методам збагачення вугільних шламів, які дозволяють реалізувати технологію збагачення за допомогою простого, високопродуктивного, високоефективного і недорогого устаткування з мінімальним енергоспоживанням в порівнянні з іншими дорогими процесами збагачення. Гравітаційне збагачення застосовується для переробки цілого ряду мінералів, у тому числі і вугільних шламів мулонакопичувачів. Під гравітаційними процесами збагачення розуміють процеси, в яких розділення мінеральних частинок, що відрізняються щільністю, розміром або формою, обумовлено відмінністю в характері і швидкості їх руху в середовищі під дією сили тяжіння і сил опору їх руху. До гравітаційних процесів належать, наприклад, відсадження, збагачення на шлюзах, жолобах, гвинтових сепараторах, концентраційних столах. Як середовище, в якому здійснюється гравітаційне збагачення найчастіше використовують воду. Розділення частинок при гравітаційному збагаченні відбувається в рухомому середовищі з достатньо великим вмістом твердої фази. У цих умовах на частинки діють гравітаційна сила, гідродинамічні сили (підйомна сила, сила опору при обтіканні частинок рідиною), сили, що виникають при зіткненні частинок і їх терті як між собою, так і об дно або стінки апарата, в якому здійснюється збагачення. У гравітаційному апараті тверді частинки транспортуються водою, повітрям або за допомогою вібрацій поверхні, на якій проводиться збагачення, одночасно переміщаючись у вертикальному напрямі під дією сили тяжіння. Розподіл частинок по висоті потоку визначається їх крупністю, щільністю і формою в результаті сумісної дії зазначених сил. При використанні води як середовища, в якому здійснюється гравітаційне збагачення, процес розділення частинок називають гідравлічним. При цьому сили взаємодії між частинками малі в порівнянні з гідродинамічними силами. Враховуючи особливості способу переробки вугільних шламів мулонакопичувачів, що заявляється, особливий інтерес представляє технологія переробки вугільних шламів з гравітаційним збагаченням на концентраційних столах, яка прийнята як прототип. Гравітаційне збагачення на концентраційному столі є процесом розділення твердих частинок по щільності і крупності в шарі води (пульпи), що протікає по плоскій похилій деці, яка здійснює зворотно-поступальний (коливальний) рух в горизонтальній площині. За час перебування матеріалу на деці концентраційного столу відбувається транспортування частинок в подовжньому і поперечному напрямах відповідно до їх щільності і крупності під дією коливань деки, турбулентних пульсацій (збуджень) потоку пульпи, а також струменів на поверхні розділу пульпа - повітря. Кожна частинка збагачуваного матеріалу залежно від її щільності і крупності набуває певної швидкості і напряму руху в потоці пульпи, що протікає по деці столу. При коливальних рухах деки столу частинкам надається переривистий поступальний рух, направлений перпендикулярно напрямку потоку змивної води. В результаті частинки переміщаються по діагоналі деки. При цьому в нижніх шарах потоку розташовуються найтонші зерна великої щільності, над ними - крупніші тієї же щільності в суміші з дрібними зернами меншої щільності, ще вище - дрібні і крупні зерна малої щільності. Змивна вода зносить ці зерна з деки столу в концентрат. Крупні зерна вугілля, що потрапили в середній шар потоку, переміщаються під дією коливань деки швидше, ніж під дією змивного потоку, і сходять із столу дальше вивантаження вугільного концентрату. У самому нижньому шарі концентруються дрібні зерна породи, над ними - крупніші зерна тієї ж щільності. Унаслідок коливальних рухів деки зерна породи переміщаються в міжрифлевих зонах уздовж столу. Легкі частинки, що потрапили в нижні шари, витісняються на поверхню частинками породи і також змиваються. Матеріал, що розшарувався, безперервно піддається змивній дії потоку води. При сході збагаченого матеріалу з кромки столу в перших зонах розташовуються найбільш крупні і найбільш легкі зерна, в подальших зонах крупність матеріалу зменшується, а щільність зростає. Процес збагачення на концентраційних столах можна розділити на наступні основні операції: 2 UA 99370 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - підготовка пульпи збагачуваного матеріалу; - розшарування (розділення) пульпи в зваженому стані; - розвантаження кінцевих продуктів. Ефективність процесу збагачення на концентраційних столах залежить від багатьох факторів. До їх числа належить щільність, крупність, форма частинок, гідродинамічна дія потоку (дія вертикальної складової швидкості потоку, що змиває дію потоку), параметрів коливального руху деки столу і ін. Дія перерахованих факторів різна для матеріалу різної крупної. При збагаченні дрібних класів вугілля розділення на легкі і важкі фракції відбувається головним чином за рахунок дії вертикальної складової швидкості потоку і змивної води, (http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/fema/svetlichnaya/library/spravochnik.htm). Слід зазначити, що, не дивлячись на широке застосування у всьому світі гравітаційних методів збагачення багатьох мінералів, сьогодні не існує математичних моделей, що всебічно і адекватно описують процеси розділення. Очевидно, що застосування різнорідного устаткування, а також невдалі спроби практичної реалізації технології гравітаційного збагачення вугільних шламів на концентраційних столах витікає із-за недостатнього розуміння процесів, що при цьому відбуваються. Технологія переробки вугільних шламів мулонакопичувачів з гравітаційним збагаченням на концентраційному столі описана в багатьох джерелах інформації (наприклад, Технологія переробки вугільних шламів із застосуванням концентраційного столу опорного типу, що випускається заводом "Труд", м. Новосибірськ, (http://sibecotechnika.narod.ru/>indexl.html), Збагачення на хитних столах, основні принципи, (http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/fema/svetlichnaya/library/spravochnik.htm), Гравітаційне збагачення корисних копалин, (http://www.enc-dic.corn/enc_geolog/Gravitacionnoe-Obogaschenie1643.html), Гравітаційне збагачення, (http://bse.sci-lib.com/article012653.html) та інші). Тобто технологія є широко відомою. Таким чином, як прототип прийнято широко відомий спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів, який включає попередню обробку вугільного шламу з отриманням пульпи, збагачення пульпи на концентраційному столі з отриманням вугільного концентрату, подальшу обробку одержаного вугільного концентрату з виходом кінцевого продукту. Попередня обробка вугільного шламу, як правило, включає підготовку пульпи із заданими класом крупності і вмістом твердої фази за відомими технологіями із застосуванням відомого устаткування (вібраційні грохоти, гідроциклони, змішувачі та інше). Збагачення пульпи на концентраційному столі виконують шляхом подачі заздалегідь підготовленої пульпи вугільного шламу і промивної води на робочу поверхню деки концентраційного столу, розділення на робочій поверхні деки вуглевмісних фракцій і фракцій породи вугільного шламу (процеси, що відбуваються при цьому, описані вище), роздільного розвантаження вуглевмісних фракцій (вугільний концентрат) і фракцій породи (відходи) з деки концентраційного столу. Подальша обробка одержаного вугільного концентрату виконується для забезпечення заданих споживчих характеристик кінцевому продукту і включає, як правило, обезводнення вугільного концентрату з можливими варіантами його гранулювання або брикетування за відомими технологіями. Загальними ознаками прототипу і рішення, що заявляється, є: спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів, який включає попередню обробку вугільного шламу з отриманням пульпи, збагачення пульпи на концентраційному столі з отриманням вугільного концентрату, подальшу обробку одержаного вугільного концентрату з виходом кінцевого продукту. В описаній технології переробки вугільних шламів мулонакопичувачів, що передбачає збагачення вугільного шламу на концентраційному столі з подачею пульпи і промивної води на робочу поверхню деки діють фактори, які обмежують ефективність переробки вугільного шламу. Пояснюється це наступним. Характер руху пульпи вугільного шламу спільно з промивною водою по робочій поверхні деки концентраційного столу показано на нижченаведеному кресленні. В результаті завихрень потоку в міжрифлевій зоні деки концентраційного столу в областях, що примикають до рифлів, утворюються застійні циркуляційні зони (вихори) трубчастої форми, усередині яких частинки з найбільшою щільністю (порода) можуть захопити і утримувати легкі тонкі частинки вугілля. Причиною того є поле швидкостей вихору в поперечному перерізі, сприятливе для відміченого явища. Циркуляційні вихори особливо розвинені в областях, що примикають до нижче розташованих рифлів. Вказане явище приводить до зниження ступеня витягання вуглевмісних фракцій з вугільного шламу, зниженню виходу вугільного концентрату, зниженню зольності відходів, тобто до зниження ефективності переробки вугільного шламу. 3 UA 99370 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 В основу винаходу поставлена задача удосконалення способу переробки вугільних шламів мулонакопичувачів, в якому за рахунок особливостей виконання технологічних операцій забезпечується збільшення ступеня витягання вуглевмісних фракцій з вугільного шламу, підвищення виходу вугільного концентрату і ефективності переробки вугільного шламу. Поставлена задача вирішується тим, що в способі переробки вугільних шламів мулонакопичувачів, який включає попередню обробку вугільного шламу з отриманням пульпи, збагачення пульпи на концентраційному столі з отриманням вугільного концентрату, подальшу обробку одержаного вугільного концентрату з виходом кінцевого продукту, відповідно до винаходу, збагачення пульпи на концентраційному столі виконують з подачею додаткової промивної води безперервними струменями через отвори, виконані в деці концентраційного столу між рифлями деки при витратах додаткової промивної води в межах 5-20 % від витрат основної промивної води. Вказані ознаки є істотними ознаками винаходу. Доцільно попередню обробку вугільного шламу виконувати шляхом класифікації вугільного шламу з виділенням класу крупності 0,1-3,0 мм з подальшим отриманням пульпи вугільного шламу із вмістом твердої фази 200-300 г/л пульпи. Вказані параметри класу крупності і вмісту твердої фази в пульпі є оптимальними для ефективного збагачення на концентраційному столі з максимальним виходом низькозольного вугільного концентрату. При переробці вугільних шламів "сухого" типа доцільно вугільний шлам перед класифікацією змішувати з водою до вмісту твердої фази 200-300 г/л пульпи. Класифікацію вугільного шламу доцільно виконувати з використанням віброгрохотів або гідроциклонів. Такі технології класифікації широко освоєні і не вимагають застосування спеціального устаткування. Найбільш простою подальшою обробкою одержаного вугільного концентрату є його обезводнення до вологості 8-25 % з отриманням сипкої маси, придатної для застосування як паливо. При цьому не виключаються можливості гранулювання або брикетування сипкої маси для підвищення споживчих характеристик кінцевого продукту. Істотні ознаки винаходу знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з результатом, що досягається. Так відмітні ознаки способу переробки вугільних шламів мулонакопичувачів, що заявляється, (збагачення пульпи на концентраційному столі виконують з подачею додаткової промивної води безперервними струменями через отвори, виконані в деці концентраційного столу між рифлями деки при витратах додаткової промивної води в межах 5-20 % від витрат основної промивної води), в сукупності з істотними ознаками, загальними з прототипом, забезпечують збільшення ступеня витягання вуглевмісних фракцій з вугільного шламу, підвищення виходу вугільного концентрату і ефективності переробки вугільного шламу. Це пояснюється наступним. Подача додаткової промивної води безперервними струменями через отвори, виконані в деці концентраційного столу між рифлями деки при витратах додаткової промивної води в межах 5-20 % від витрат основної промивної води змінює картину руху пульпи вугільного шламу спільно з промивною водою по робочій поверхні деки концентраційного столу. На нижче приведеному кресленні показано характер руху пульпи при подачі додаткової промивної води зазначеним способом. Подача додаткової промивної води безперервними струменями через отвори, виконані в деці концентраційного столу між рифлями деки при витратах додаткової промивної води в межах 5-20 % від витрат основної промивної води дозволяє ліквідовувати застійні області в міжрифлевих зонах, особливо в областях, що примикають до нижче розташованих рифлів, забезпечує інтенсивне розшарування твердої фази пульпи по щільності і крупності, винесення легких і тонких частинок вуглевмісної фракції у верхні шари потоку, їх змив через рифлі основною промивною водою і тим самим збільшити ступінь витягання вуглевмісних фракцій, підвищити вихід вугільного концентрату і ефективність переробки вугільного шламу. Витрати додаткової промивної води залежать від багатьох чинників, основними з яких є гранулометричний і фракційний склади шламу, що переробляється. Витрати додаткової промивної води в межах 5-20 % визначені експериментально і є оптимальними для ефективного розділення фракцій вугільного шламу. Нижче приводиться докладний опис способу переробки вугільних шламів мулонакопичувачів, що заявляється, і приклади його реалізації з посиланнями на креслення, на яких показано: Фіг. 1 - Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів. Загальна принципова схема. Фіг. 2 - Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів. Принципова схема ділянки попередньої обробки вугільного шламу "мокрого" типу. 4 UA 99370 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Фіг. 3 - Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів. Принципова схема ділянки попередньої обробки вугільного шламу "сухого" типу. Фіг. 4 - Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів. Дека концентраційного столу в аксонометрії. Фіг. 5 - Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів. Вузол І на фіг. 4. Фіг. 6 - Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів. Розріз А-А на фіг. 5. Фіг. 7 - Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів. Характер руху пульпи вугільного шламу спільного з промивною водою по робочій поверхні деки концентраційного столу. Фіг. 8 - Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів. Характер руху пульпи при подачі додаткової промивної води способом переробки вугільних шламів мулонакопичувачів. Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів включає попередню обробку вугільного шламу з отриманням пульпи, збагачення пульпи на концентраційному столі з отриманням вугільного концентрату і подальшу обробку одержаного вугільною концентрату з виходом кінцевого продукту. Вказані операції виконують на відособлених технологічних ділянках (фіг. 1): ділянка 1 попередньої обробки вугільного шламу, ділянка 2 збагачення пульпи, ділянка 3 подальшої обробки вугільного концентрату. Вугільний шлам з мулонакопичувача відповідними транспортними засобами (земснаряд, пульпопровід, конвеєр, вантажний транспорт - не показані) доставляють на ділянку 1 попередньої обробки вугільного шламу. Наділянні 1 вугільний шлам попередньо оброблюють до одержання пульпи з заданими змістом твердої фази і класом крупності. Технологія попередньої обробки вугільною шламу "мокрого" типу незначно відрізняється від обробки вугільного шламу "сухого" типу. Вугільний шлам "мокрого" типу (фіг. 2) надходить на дугове сито 4 для видалення сторонніх предметів, після чого виконують його класифікацію з виділенням класу крупності 0.1-3.0 мм і отриманням пульпи із вмістом твердої фази 200-300 г/л пульпи. Класифікацію виконують або на віброгрохотах 5, або на гідроциклонах 6. Кількість віброгрохотів 5 і гідроциклонів 6 визначається характеристиками вказаного устаткування і заданою продуктивністю ділянки 1 попередньої обробки вугільного шламу. Після класифікації вугільного шламу на віброгрохотах 5 його змішують з водою в змішувачі 7 до змісту твердої фази 200-300 г/л пульпи. При переробці вугільного шламу "сухого" типу вугільний шлам перед подачею на дугове сито 4 змішують з водою в змішувачі 8 до вмісту твердої фази 200-300 г/л пульпи. Подальші операції попередньої обробки не відрізняються від попередньої обробки вугільного шламу "мокрого" типу (фіг. 3). Одержану пульпу із вмістом твердої фази 200-300 г/л пульпи класу крупності 0,1-3,0 мм подають на ділянку 2 збагачення пульпи. На ділянці 2 одержану пульпу розділяють за допомогою дільника 9 на декілька потоків, залежно від кількості вібраційних столів 10, задіяних для збагачення пульпи. Пульпу разом з основною промивною водою подають на деки 11 вібраційних столів 10. При цьому одночасно через отвори 12, виконані в деках 11 концентраційних столів 10 між рифлями 13 дек 11 (фіг. 4, 5), подають додаткову промивну воду безперервними струменями при витратах додаткової промивної води в межах 5-20 % від витрат основної промивної води. На робочих поверхнях дек 11 концентраційних столів 10 відбувається розділення вуглевмісних фракцій і фракцій породи вугільного шламу (процеси, що відбуваються при цьому, описані вище). Вуглевмісні фракції (вугільний концентрат) і фракції породи (відходи) роздільно розвантажують з дек 11 концентраційних столів 10. Вугільний концентрат має наступні характеристики: зміст твердої фази - в межах 200-300 г/л концентрату, клас крупності - в межах 0,1-3,0 мм, зольність - в межах 8-25 %. Одержаний вугільний концентрат подають на ділянку 3 подальшої обробки вугільного концентрату. На ділянці 3 виконують обезводнення вугільного концентрату до вологості 8-25 %. Обезводнення виконують послідовним дренуванням на дугових або вібраційних грохотах 14, центрифугуванням на фільтруючих або осаджувальних центрифугах 15, термічним сушінням в сушильному барабані 16. Одержують кінцевий продукт у вигляді сипкої маси з вологістю в межах 8-25 % і зольністю в межах 8-25 %. Можливі варіанти глибшої переробки вугільного концентрату, наприклад гранулювання або брикетування за відомими технологіями для підвищення споживчих характеристик кінцевого продукту. Нижче в табличній формі наводяться приклади практичної реалізації способу. 5 UA 99370 C2 Таблиця Стадія Найменування параметрів Приклад 1 Приклад 2 Приклад 3 Вміст твердої фази у вугільному шламі, г/л 200 250 270 Клас крупності твердої фази у вугільному 0-3,0 0-3,0 0-3,0 шламі, мм Попередня Зольність вугільного шламу, % 65,7 63,7 62,4 обробка Вміст твердої фази в одержаній пульпі, г/л вугільного 250 230 270 пульпи шламу Клас крупності твердої фази в одержаній 0,1-3,0 0,1-3,0 0,1-3,0 пульпі, мм Зольність шламу в одержаній пульпі, % 48,0 50,5 46,4 Витрати додаткової промивної води, % від 15,0 15,0 20,0 витрат основної промивної води Вміст твердої фази у вугільному концентраті, 230 230 220 г/л Збагачення Клас крупності твердої фази у вугільному 0,1-3,0 0,1-3,0 0,1-3,0 концентраті, мм пульпи Зольність вугільного концентрату, % 20,8 20,3 12,9 Зольність відходів, % 81,5 82,3 84,2 Ступінь витягання вуглевмісних фракцій з 64,5 65,6 73,3 вугільного шламу, % Вихід кінцевого продукту, % 54,7 51,0 52,7 Подальша Зольність кінцевого продукту, % 20,4 20,1 12,7 обробка Вологість кінцевого продукту, % 20,0 20,0 20,0 5 З таблиці видно, що запропонований спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів забезпечує збільшення ступеня витягання вуглевмісних фракцій з вугільних шламів (ступінь витягання вуглевмісних фракцій по прототипу складає 50,2-58,7 %), і, отже, підвищення ефективності переробки вугільних шламів. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 20 25 1. Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів, що включає попередню обробку вугільного шламу з отриманням пульпи, збагачення пульпи на концентраційному столі з отриманням вугільного концентрату, подальшу обробку одержаного вугільного концентрату з виходом кінцевого продукту, який відрізняється тим, що збагачення пульпи на концентраційному столі виконують з подачею додаткової промивної води безперервними струменями через отвори, виконані в деці концентраційного столу між рифлями деки при витратах додаткової промивної води в межах 5-20 % від витрати основної промивної води. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що попередня обробка вугільного шламу включає класифікацію вугільного шламу з виділенням класу крупнисті 0,1-3,0 мм і отримання пульпи вугільного шламу із змістом твердої фази 200-300 і л пульпи. 3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що при переробці вугільних шламів мулонакопичувачів "сухого" типа вугільний шлам перед класифікацією змішують з водою до вмісту твердої фази 200-300 г/л пульпи. 4. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що класифікацію вугільного шламу виконують з використанням віброгрохотів або гідроциклонів. 5. Спосіб за п. 1, який відрізняється чим, що подальша обробка одержаного вугільного концентрату включає його обезводнення до вологості 8-25 %. 6 UA 99370 C2 7 UA 99370 C2 8 UA 99370 C2 9 UA 99370 C2 10 UA 99370 C2 Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 11

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for processing slurry coal of sludge tanks

Автори англійською

Bukin Serhii Leonidovych, Korchevskyi Oleksandr Mykolaiovych, Sholda Roman Oleksandrovych, Khvorostian Kostiantyn Viktorovych, Antimonov Ihor Anatoliiovych, Romantsov Oleksii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ переработки угольных шламов илонакопителей

Автори російською

Букин Сергей Леонидович, Корчевский Александр Николаевич, Шолда Роман Александрович, Хворостян Константин Викторович, Антимонов Игорь Анатольевич, Романцов Алексей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B03B 5/04, B03B 7/00

Мітки: спосіб, переробки, вугільних, шламів, мулонакопичувачів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-99370-sposib-pererobki-vugilnikh-shlamiv-mulonakopichuvachiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб переробки вугільних шламів мулонакопичувачів</a>

Подібні патенти