Є ще 5 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб гідрування імінів воднем при підвищеному тиску в присутності іридієвого каталізатора, в присутності або без інертного розчинника, де реакційна суміш містить йодид водню.

2. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що імін містить принаймні одну >С=N-групу.

3. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що імін містить принаймні одну з груп >С=N- та >C=N-N- та додатково ненасичені групи >С=С< та >С=O.

4. Спосіб по п.3, який відрізняється тим, що три вільні зв'язки насичені воднем або органічними радикалами, що мають від 1 до 22 атомів вуглецю, або органічними гетерорадикалами, що мають від 1 до 20 атомів вуглецю та принаймні один з гетероатомів О, S, N та Р; або атом азоту групи >C=N- є насиченим NН2 або первинною аміногрупою, що має від 1 до 22 атомів вуглецю, або вторинною аміногрупою, що має від 1 до 40 атомів вуглецю.

5. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що гідрогенують альдимін, кетимін або гідразон.

6. Спосіб по п.5, який відрізняється тим, що імін формули I

 (I)

гідрогенують з утворенням аміну формули II

 , (II)

де

R3 є лінійним чи розгалуженим С1-С12алкілом, який має від 3 до 8 кільцевих атомів вуглецю; гетероалкілом, що зв'язаний через атом вуглецю та має від 3 до 8 кільцевих атомів або 1 чи 2 гетероатоми з ряду О, S, NR6; та С7-С16аралкіл зв'язаний через алкільний атом вуглецю, або С1-С12алкіл заміщений на вищезгадані циклоалкіл чи гетероциклоалкіл чи гетероарил;

або де

R3 є С6-С12арил, або С4-С11гетероарил, який зв'язаний через кільцевий атом вуглецю та має 1 чи 2 гетероатоми в кільці, причому R3 заміщений на -CN, -NО2, F, Сl, С1-С12алкіл, С1-С12алкокси, С1-С12алкілтіо, С1-С6галогеналкіл, -ОН, С6-С12арил або арилокси чи арилтіо, С7-С16аралкіл чи аралкокси чи аралкілтіо, вторинний амін, що має від 2 до 24 атомів вуглецю, -CONR4R5 або/та арильні радикали та арильні групи в аралкілі, аралокси та аралкілтіо, які в свою чергу заміщують або заміщені на -CN, -NO2, F, Сl, С1-С4 алкіл, алкокси чи алкілтіо, -ОН, -CONR4R5 чи -COOR4;

R4 та R5 кожний незалежно від іншого означає водень, С1-С12алкіл, феніл чи бензил, чи R4 та R5 означають разом тетра- або пентаметилен чи 3-оксипентилен;

R6 незалежно має те ж значення, що і R4;

R1 та R2 означають кожний незалежно від іншого водень, С1-С12алкіл чи циклоалкіл, який має від 3 до 8 кільцевих атомів вуглецю, які заміщують або заміщені на -ОН, С1-С12алкокси, фенокси, бензокси, вторинну аміногрупу, яка має від 2 до 24 атомів вуглецю, -CONR4R5 чи -COOR4; С6-С12арил або С7-С16аралкіл, які не заміщені або заміщені так само як і R3, або -CONR4R5, або -CONR4R5 чи -COOR4, де R4 та R5 є такими, як описано раніше; або

R3 є таким, як описано раніше, а R1 та R2 є обидва алкіленами, які мають від 2 до 5 атомів вуглецю, що можуть перериватися 1 чи 2 -О-, -S-, NR6- радикалами та/чи бути конденсовані з бензолом, піридином, піримідином, фураном, тіофеном або піролом; або

R3 є таким, як описано раніше, a R1 та R2 є обидва алкіленами, які мають від 2 до 5 атомів вуглецю, що можуть перериватися 1 чи 2 -О-, -S- чи -NR6- радикалами та/чи бути заміщені або ні групами =О чи R1 та R2 так, як вказано раніше стосовно алкілу, та/чи конденсовані з бензолом, піридином, піримідином, фураном, тіофеном або піролом; або

R2 є таким, як описано раніше, a R1 та R3 є обидва алкіленами, які мають від 2 до 5 атомів вуглецю, що можуть перериватися 1 чи 2 -О-, -S-, NR6- радикалами та/чи бути заміщені або ні групами =О так, як вказано раніше стосовно алкілу для R1 та R2 та/чи бути конденсовані з бензолом, піридином, піримідином, фураном, тіофеном або піролом.

7. Спосіб по п.5, який відрізняється тим, що R1 та R2 є гетероарилом, що сформований з 5- або 6-членним кільцем з 1 та 2 однаковими або різними гетероатомами.

8. Спосіб по п.5, який відрізняється тим, що R1 та R2 як гетероарилзаміщений алкіл, походять від 5- або 6-членного кільця з 1 та 2 однаковими або різними гетероатомами.

9. Спосіб по п.5, де R1 та R2 як гетероциклоалкіл або як гетероциклоалкілзаміщений алкіл містить від 4 до 6 кільцевих атомів та 1 або 2 однакових або різних гетероатомів з групи О, S та NR6, де R6 є воднем, С1-С12алкілом, фенілом або бензилом.

10. Спосіб по п.5, де R1, R2 та R3 як алкіли є незаміщеними або заміщеними С1-С6алкілами.

11. Спосіб по п.5, який відрізняється тим, що R1, R2 та R3 як незаміщені або заміщені циклоалкіли містять від 3 до 6 кільцевих атомів вуглецю.

12. Спосіб по п.5, який відрізняється тим, що R1, R2 та R3 як арили означають незаміщені або заміщені нафтил або феніл, та R1, R2 та R3 як аралкіли означають незаміщені або заміщені фенілалкіли, що мають від 1 до 10 атомів вуглецю в алкілені.

13. Спосіб по п.5, який відрізняється тим, що R1 та R2 разом або R1 та R3 разом утворюють з атомом вуглецю або групою -N=C, з якими вони зв'язані, відповідно 5- або 6-членне кільце.

14. Спосіб по п.5, який відрізняється тим, що у формулі І R3 є 2,6-ди-С1-С4алкілфен-1-ілом, R1 - С1-С4алкілом, а R2 є С1-С4алкілом, С1-С4алкоксиметилом або С1-С4алкоксіетилом.

15. Спосіб по п.14, який відрізняється тим, що R3 є 2,6-диметилфен-1-ілом або 2-метил-6-етилфен-1-ілом, R1 є етилом або метилом та R2 є метоксиметилом.

16. Спосіб по п.6, який відрізняється тим, що імін відповідає формулам

 , (Va)

 (Vb) або

 (Vc).

17. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що іридієвий каталізатор є гомогенним каталізатором, який є значно розчинним в реакційному середовищі.

18. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що каталізатор відповідає формулам III, IIIa, IIIb, IIIc або IIId

та

де Х є двома лігандами олефінів або дієнів, Υ є дифосфіном, що має вторинні фосфінові групи,

(а) фосфінові групи якого зв'язані з вуглецевим ланцюгом, який має від 2 до 4 атомів вуглецю, або

(b) фосфінові групи якого є зв'язаними прямо або через місток -CRaRb- в ортоположенні циклопентадієнового кільця або з циклопентадієніловим кільцем фероценілу, або

(c) одна фосфінова група якого зв'язана з вуглецевим ланцюгом, що має від 2 до 3 атомів вуглецю, та інша фосфінова група якого зв'язана з атомом кисню або азоту, що є кінцевими атомами вуглецевого ланцюга, або

(d) фосфінові групи якого зв'язані з двома атомами кисню або азоту, що є кінцевими атомами С2 вуглецевого ланцюга;

в результаті в випадках (а), (b), (с) та (d) 5-, 6- або 7-членні кільця сформовані атомом Іr, радикали Ζ кожен незалежно від іншого (інших) - Сl, Вr або I, А- є аніоном окси- або складної кислоти, а М+ є катіоном лужного металу або четвертинним амонієм, Ra та Rb є кожний незалежно від іншого воднем, С1-С8алкілом, С1-С4фторалкілом, фенілом або бензилом, або є фенілом чи бензилом, що має від одного до трьох С1-С4алкільних або С1-С4алкоксильних замісників.

19. Спосіб по п.18, який відрізняється тим, що дифосфін Υ містить принаймні одну хіральну групу.

20. Спосіб по п.18, який відрізняється тим, що Χ як олефіновий ліганд є лінійним або розгалуженим С2-С12алкіленом; Χ як дієновий ліганд є дієном з розкритим або циклічним ланцюгом, що має від 4 до 12 атомів вуглецю.

21. Спосіб по п.18, який відрізняється тим, що фторинні фосфінові групи містять два ідентичних або різних радикали з наведених нижче: лінійний або розгалужений С1-С12алкіл; незаміщений або С1-С6алкіл чи C1-C6алкілоксизаміщений C5-C12циклоалкіл, C5-C12циклоалкіл-СН2-, феніл або бензил; або феніл, або бензил, заміщені на галоген (напр. F, Сl або Br), С1-С6галогеналкіл, (С1-С12алкіл)3Si, (C6H5)3Si, C1-C6галогеналкокси (напр. трифторметокси), -NН2, феніл2N-, бензил2N-, морфолініл, піролідиніл, (С1-С12 алкіл)2N-, -амоній-Х1-, -SO3М1, -СО2М1, -РО3М1 або -СОО- С1-С6алкіл (напр. -СООСН3), де М1 є лужним металом або галогеном, а Х1- є аніоном одноосновної кислоти.

22. Спосіб по п.18, який відрізняється тим, що дифосфін Υ є одним з наведених нижче:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

де

R15 тa R16 означають кожний незалежно від іншого водень, С1-С4алкіл, феніл, бензил або феніл чи бензил, що мають від одного до трьох С1-С4алкіл або С1-С4алкокси замісників,

R14 означає водень, С1-С4алкіл, феніл, бензил або феніл чи бензил, що мають від одного до трьох С1-С4алкіл або С1-С4алкокси замісників,

R17 означає водень, С1-С4алкіл, феніл, бензил, С1-С4алкокси-СО-, С1-С6алкіл-СО-, феніл-СО-, нафтил-СО- чи С1-С4алкілNН-СО-,

А може бути однаковими або різними групами -Ρ(R2), де R означає С1-С6алкіл, циклогексил, феніл; бензил або феніл чи бензил, що мають від одного до трьох С1-С4алкільних, дизаміщених аміно, С1-С4алкокси, -СF3 або частково чи повністю фторованих С1-С4алкокси замісників, та n дорівнює 0, 1 чи 2.

23. Спосіб по п.18, який відрізняється тим, що вторинні дифосфінові групи дифосфінів Υ зв‘язані безпосередньо або через місток -СRaRb- в ортоположеннях циклопентадієнового кільця, або кожна зв‘язана з циклопентадієниловим кільцем фероценілу.

24. Спосіб по п.23, який відрізняється тим, що дифосфін відповідає формулі X:

 , X

де R14 означає водень, С1-С4алкіл, феніл, бензил або феніл чи бензил, що мають від одного до трьох С1-С4алкільних або С1-С4алкоксильних замісників, А відповідає ідентичним або різним групам -Р(R)2, де R є С1-С6алкіл, циклогексил, феніл, бензил або феніл чи бензил, що мають від одного до трьох С1-С4алкілів, дизаміщених амінів, С1-С4алкоксилів, СF3 або частково чи повністю фторованих С1-С4алкоксилів.

25. Спосіб по п.24, який відрізняється тим, що дифосфін формули Χ є хіральним, та R14 означає С1-С4алкіл, або феніл чи бензил, що мають від одного до трьох С1-С4алкільних або С1-С4алкоксильних замісників, А відповідає ідентичним або різним групам -P(R)2, де R означає С1-С6алкіл, циклогексил, феніл, бензил або феніл чи бензил, що мають від одного до трьох С1-С4алкілів, дизаміщених амінів, С1-С4алкоксилів, СF3 або частково чи повністю фторованих С1-С4алкоксилів.

26. Спосіб по п.18, який відрізняється тим, що дифосфін Υ являє собою:

{(R)-1-[(S)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етил-ди(3,5-диметилфеніл)фосфін,

{(R)-1-[(S)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етил-ди(3,5-диметил-4-Ν,Ν-дипропіламінофеніл)фосфін,

{(R)-1-[(S)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етил-ди(3,5-ді-ізо-пропіл-4-N,N-диметиламінофеніл)фосфін,

{(R)-1-[(S)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етил-ди(3,5-ді-ізо-пропіл-4-N,N-дибензиламінофеніл)фосфін,

{(R)-1-[(S)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етил-ди(3,5-диметил-4-Ν,Ν-дибензиламінофеніл)фосфін,

{(R)-1-[(S)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етил-ди(3,5-диметил-4-(1-піроло)феніл)фосфін,

{(R)-1-[(S)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етил-ди(3,5-диметил-4-Ν,Ν-дипентиламінофеніл)фосфін,

{(R)-1-[(S)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етил-ди(3,5-диметил-4-Ν,Ν-диметиламінофеніл)фосфін,

1,4-біс(дифенілфосфіно)бутан,

{(R)-1-[(S)-2-ди(4-метоксифеніл)фосфіно)фероценіл]}етил-ди(3,5-диметил-4-N,N-диметиламінофеніл)фосфін.

27. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що йодид водню використовують в формі водного розчину.

28. Спосіб по п.27, який відрізняється тим, що йодид водню використовують в газоподібному стані.

29. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що молярне співвідношення між іміном та іридієвим каталізатором має значення від 5000000 до 10.

30. Спосіб по п.29, який відрізняється тим, що молярне співвідношення між іміном та іридієвим каталізатором має значення від 1000000 до 1000.

31. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що молярне співвідношення між іміном та йодидом водню має значення від 1000000 до 100.

32. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що молярне співвідношення між іміном та йодидом водню має значення від 10000 до 1000.

33. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що температура реакції має значення від -20 до 100°С.

34. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що тиск водню дорівнює від 5 до 150 бар.

35. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що гідрування проводять в реакторі з циркуляцією.

36. Спосіб по п.1, який відрізняється тим, що альдимін та кетимін, що гідрують, утворюються безпосередньо перед або під час гідрування.

37. Спосіб синтезу сполуки, що має формулу:

 , (IV)

де R01, R02 та R03 означає кожний незалежно від інших С1-С4алкіл, та R04 означає С1-С4алкіл або С1-С4алкоксиметил або С1-С4алкоксіетил, (1) гідруванням іміну з формулою:

 (V)

воднем в присутності іридієвого каталізатора в присутності або без інертного розчинника з утворенням аміну з формулою:

 (VI)

та (2) реакцією його з сполукою:

СlСН2СО-Сl , (VII)

де при гідруванні реакційна суміш містить йодид водню.

38. Спосіб по п.37, який відрізняється тим, що гідрування проходить асиметрично в присутності асиметричних іридієвих каталізаторів.

39. Спосіб по п.37, який відрізняється тим, що імін, який гідрують, є сполукою з формулою:

 (Va)

або

 (Vb).

40. Спосіб по п.39, який відрізняється тим, що сполуки гідрують асиметрично в присутності асиметричних іридієвих каталізаторів.

41. Спосіб по п.40, який відрізняється тим, що сполуки, які гідрують, мають S-конфігурацію при асиметричному атомі вуглецю.

Текст

1 Спосіб гідрування ІМІНІВ воднем при підвищеному тиску в присутності іридієвого каталізатора, в присутності або без інертного розчинника, де реакційна суміш містить йодид водню 2 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що ІМІН містить принаймні одну >C=N-rpyny 3 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що ІМІН містить принаймні одну з груп >C=N- та >C=N-Nта додатково ненасичені групи >С=СС=О 4 Спосіб по п 3, який відрізняється тим, що три ВІЛЬНІ зв'язки насичені воднем або органічними радикалами, що мають від 1 до 22 атомів вуглецю, або органічними гетерорадикалами, що мають від 1 до 20 атомів вуглецю та принаймні один з гетероатомів О, S, N та Р, або атом азоту групи >C=Nє насиченим NH2 або первинною аміногрупою, що має від 1 до 22 атомів вуглецю, або вторинною аміногрупою, що має від 1 до 40 атомів вуглецю 5 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що пдрогенують альдимін, кетимін або пдразон 6 Спосіб по п 5, який відрізняється тим, що ІМІН формули І (І) пдрогенують з утворенням аміну формули R. INXl Кл Де R3 є ЛІНІЙНИМ чи розгалуженим Сі-Сігалкілом, який має від 3 до 8 кільцевих атомів вуглецю, гетероалкілом, що зв'язаний через атом вуглецю та має від З до 8 кільцевих атомів або 1 чи 2 гетероатоми з ряду О, S, NR6, та СуСібаралкіл зв'язаний через алкільний атом вуглецю, або Сі-С^алкіл заміщений на вищезгадані циклоалкіл чи гетероциклоалкіл чи гетероарил, або де F?3 є Сб-С^арил, або С^Сцгетероарил, який зв'язаний через кільцевий атом вуглецю та має 1 чи 2 гетероатоми в КІЛЬЦІ, причому R3 заміщений на CN, -NO2, F, СІ, Сі-Сі 2 алкіл, Сі-Сі 2 алкокси, d Сігалкілтіо, Сі-Сбгалогеналкіл, -ОН, Сб-С^арил або арилокси чи арилтю, СуСібаралкіл чи аралкокси чи аралкілтю, вторинний амін, що має від 2 до 24 атомів вуглецю, -CONR4R5 а б о ^ а арильні радикали та арильні групи в аралкілі, аралокси та аралкілтю, які в свою чергу заміщують або заміщені на -CN, -NO2, F, СІ, С1-С4 алкіл, алкокси чи алкілтю, -ОН, -CONR 4 R 5 чи -COOR 4 , R4 та Rs кожний незалежно від іншого означає водень, Сі-Сігалкіл, феніл чи бензил, чи R4 та Rs означають разом тетра- або пентаметилен чи 3оксипентилен, R6 незалежно має те ж значення, що і R4, Ri та R2 означають кожний незалежно від іншого водень, Сі-Сігалкіл чи циклоалкіл, який має від З до 8 кільцевих атомів вуглецю, які заміщують або заміщені на -ОН, Сі-С^алкокси, фенокси, бензокси, вторинну аміногрупу, яка має від 2 до 24 атомів вуглецю, -CONR4R5 чи -COOR4, Сб-Сігарил або СуСібаралкіл, які не заміщені або заміщені так само як і R3, або -CONR4R5, або -CONR4R5 чи COOR4, де R4 та Rs є такими, як описано раніше, або R3 є таким, як описано раніше, a Ri та R2 є обидва алкіленами, які мають від 2 до 5 атомів вуглецю, що можуть перериватися 1 чи 2 -О-, -S-, NR6- ра О ю (О ю 51652 дикалами та/чи бути конденсовані з бензолом, піридином, піримідином, фураном, тюфеном або піролом, або F?3 є таким, як описано раніше, a Ri та F?2 є обидва алкіленами, які мають від 2 до 5 атомів вуглецю, що можуть перериватися 1 чи 2 -О-, -S- чи -NFV радикалами та/чи бути заміщені або ні групами = 0 чи Ri та F?2 так, як вказано раніше стосовно алкілу, та/чи конденсовані з бензолом, піридином, піримідином, фураном, тюфеном або піролом, або F?2 є таким, як описано раніше, a Ri та R3 є обидва алкіленами, які мають від 2 до 5 атомів вуглецю, що можуть перериватися 1 чи 2 -0-, -S-, NR6- радикалами та/чи бути заміщені або ні групами = 0 так, як вказано раніше стосовно алкілу для Ri та R2 та/чи бути конденсовані з бензолом, піридином, піримідином, фураном, тюфеном або піролом 7 Спосіб по п 5, який відрізняється тим, що Ri та R2 є гетероарилом, що сформований з 5- або 6членним кільцем з 1 та 2 однаковими або різними гетероатомами 8 Спосіб по п 5, який відрізняється тим, що Ri та R2 як гетероарилзаміщений алкіл, походять від 5або 6-членного кільця з 1 та 2 однаковими або різними гетероатомами 9 Спосіб по п 5, де Ri та R2 як гетероциклоалкіл або як гетероциклоалкілзаміщений алкіл містить від 4 до 6 кільцевих атомів та 1 або 2 однакових або різних гетероатомів з групи О, S та NR6, де R6 є воднем, Сі-Сігалкілом, фенілом або бензилом 10 Спосіб по п 5, де R-і, R2 та R3 як алкіли є незаміщеними або заміщеними Сі-Сєалкілами 11 Спосіб по п 5, який відрізняється тим, що R-і, R2 та R3 як незаміщені або заміщені циклоалкіли містять від 3 до 6 кільцевих атомів вуглецю 12 Спосіб по п 5, який відрізняється тим, що R-і, R2 та R3 як арили означають незаміщені або заміщені нафтил або феніл, та Ri, R2Ta R3 як аралкіли означають незаміщені або заміщені фенілалкіли, що мають від 1 до 10 атомів вуглецю в алкілені 13 Спосіб по п 5, який відрізняється тим, що Ri та R2 разом або Ri та R3 разом утворюють з атомом вуглецю або групою -N=C, з якими вони зв'язані, ВІДПОВІДНО 5- або 6-членне кільце 14 Спосіб по п 5, який відрізняється тим, що у формулі І R3 є 2,6-ди-Сі-С4алкілфен-1-ілом, Ri Сі-С4алкілом, a R2 є Сі-С4алкілом, dС4алкоксиметилом або Сі-С4алкоксіетилом 15 Спосіб по п 14, який відрізняється тим, що R3 є 2,6-диметилфен-1-ілом або 2-метил-6-етилфен1-ілом, Ri є етилом або метилом та R2 є метоксиметилом 16 Спосіб по п 6, який відрізняється тим, що ІМІН відповідає формулам сн)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етилди(3,5-диметилфеніл)фосфш, {(^)-1-[(3)-2-дифенілфосфшо)фероценіл]}етилди(3,5-диметил-4-г\І,І\Ідипропіламінофеніл)фосфш, {(^)-1-[(3)-2-дифенілфосфшо)фероценіл]}етилди(3,5-ді-ізо-пропіл-4-г\І,г\Ідиметиламінофеніл)фосфш, {(^)-1-[(3)-2-дифенілфосфшо)фероценіл]}етилди(3,5-ді-ізо-пропіл-4-г\І,г\Ідибензиламшофеніл)фосфш, {(^)-1-[(3)-2-дифенілфосфшо)фероценіл]}етилди(3,5-диметил-4-г\І,І\Ідибензиламшофеніл)фосфш, {(^)-1-[(£>)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етилди(3,5-диметил-4-(1-піроло)феніл)фосфш, {(^)-1-[(3)-2-дифенілфосфшо)фероценіл]}етилди(3,5-диметил-4-г\І,І\Ідипентиламшофеніл)фосфш, {(^)-1-[(£>)-2-дифенілфосфіно)фероценіл]}етилди(3,5-диметил-4-г\І,г\І-диметиламінофеніл)фосфін, 1,4-біс(дифенілфосфшо)бутан, метоксифеніл)фосфіно)фероценіл]}етил-ди(3,5диметил-4-г\І,г\І-диметиламінофеніл)фосфін 27 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що йодид водню використовують в формі водного розчину 28 Спосіб по п 27, який відрізняється тим, що йодид водню використовують в газоподібному стані 29 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що молярне співвідношення між ІМІНОМ та іридієвим ка 51652 талізатором має значення від 5000000 до 10 30 Спосіб по п 29, який відрізняється тим, що молярне співвідношення між ІМІНОМ та іридієвим каталізатором має значення від 1000000 до 1000 31 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що молярне співвідношення між ІМІНОМ та йодидом водню має значення від 1000000 до 100 32 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що молярне співвідношення між ІМІНОМ та йодидом водню має значення від 10000 до 1000 33 Спосіб по п 1 , який відрізняється тим, що температура реакції має значення від -20 до 100°С 34 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що тиск водню дорівнює від 5 до 150 бар 35 Спосіб по п 1 , який відрізняється тим, що гідрування проводять в реакторі з циркуляцією 36 Спосіб по п 1 , який відрізняється тим, що альдимін та кетимін, що гідрують, утворюються безпосередньо перед або під час гідрування 37 Спосіб синтезу сполуки, що має формулу СІСН2СО 10 (VI) та (2) реакцією його з сполукою СІСН2СО-СІ , (VII) де при гідруванні реакційна суміш містить йодид водню 38 Спосіб по п 37, який відрізняється тим, що гідрування проходить асиметрично в присутності асиметричних іридієвих каталізаторів 39 Спосіб по п 37, який відрізняється тим, що ІМІН, який гідрують, є сполукою з формулою сн З ч_/ 2 3 СН—Ro4 (Va) або де Roi, R02 та Ro3 означає кожний незалежно від інших Сі-С4алкіл, та Ro4 означає Сі-С4алкіл або Сі-С4алкоксиметил або Сі-С4алкоксіетил, (1) гідруванням іміну з формулою (V) воднем в присутності іридієвого каталізатора в присутності або без інертного розчинника з утворенням аміну з формулою Цей винахід відноситься до способу гідрування ІМІНІВ воднем при підвищенному тиску в присутності йодида водню В US-A-4 994615 описується процес асиметричного гідрування прохіральних N-арилкетімшів де використовується іридієвий каталізатор, що має хіральні дифосфінові ліганди В US-A-5 011 995 описується процесе асиметричного гідрування прохіральних N-арилкетімшів, використовуючи цей самий каталізатор В US-A-5 112 999 описуються полінуклеарні сполуки іридія та комплексні солі іридія, що містять дифосфінові ліганди, в якості каталізаторів для пдрогенування ІМІНІВ Такі гомогенні каталітичні процеси виявляють (Vb) 40 Спосіб по п 39, який відрізняється тим, що сполуки гідрують асиметрично в присутності асиметричних іридієвих каталізаторів 41 Спосіб по п 40, який відрізняється тим, що сполуки, які гідрують, мають S-конфігурацію при асиметричному атомі вуглецю ся цінними, хоча очевидно, особливо в разі відносно великих кількостей або промисловому маштабі, що каталізатор часто має тенденцію до дезактивації в більшої або меншої мірі в залежності від попередника каталізатора, субстрата та дифосфінових лігандів, що використовуються В багатьох випадках, особливо при підвищенних температурах-наприклад при температурах > 25°С, що є необхідними при короткому часі реакції, неможливо досягти повної конверсії Таким чином, для промислового використання процесів гідрування, продуктивність каталізатора надто мала для того, щоб бути економічно доцільною Було виявлено, понад всі сподівання, що акти 51652 12 11 вність каталізатора може бути підвищена до коеякі гідруються з утворенням амінів з формуфіцієнта 10 або більше, якщо реакційна суміш міслою тить йодид водню Також було виявлено, понад всісподівання, що і дезактивація каталізатора може бути значно знижена чи повністю виключена Та: ш — N H кож було виявлено, понад всі сподівання, що при (2) використанні асиметричного каталізатора енантюселективність є високою ,та може бути досягнутий високий до 80 %, оптичний вихід, навіть при температурі реакції вище за 50°С де R3 є переважно замісник, який є ЛІНІЙНИЙ ЧИ Винахід відноситься до процесу гідрування розгалужений С1-С12 алкил, який має від 3 до 8 ІМІНІВ воднем при підвищенному тиску в присутно сті іридієвого каталізатора, в присутності або без інертного розчинника, де реакційна суміш містить йодид воденю Придатними імінами є особливо ті, що містять по меншій мірі одну >C=N- групу Якщо групи заміщені асиметрично та, таким чином, мають прохіральну кетімінну групу, можливо формувати в процесі, описаному в винаході, суміш оптичних ізомерів чи чисті оптични ізомери при використанні енантюселективного або діастереоселективного іридієвого каталізатора Іміни можуть подальше мати хіральні атоми вуглецю ВІЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ В фо рмулі, що дана вище, можуть насичатись воднем або органічними радикалами, які мають від 1 до 22 атомів вуглецю чи органічними гетерорадикалами, які мають від 1 до 20 атомів вуглецю та, по меншій мірі, один гетероатом з ряду О, S, N та Р Атом азоту групи >C=N- можливо також насичити Nbb чи первинною аміногрупою, яка має від 1 до 22 атомів вуглецю, або вторинною аміногрупою, яка має від 2 до 40 атомів вуглецю Органічні радікали можуть бути заміщені, наприкллад, на F, СІ, Br, C1-C4 галогеналкіл, де галоген, більшістю, є F чи СІ, -CN, -NO2, -СО2Н, -CONH2, -SO3H, -РО3Н2, чи Сі-Сі2 алкильні ефіри чи аміди, чи на фенильні ефіри чи бензильні ефіри груп -СО2Н, -SO3H, -РО3Н2 АльДІМІННІ та кетімінні групи є особливо реактивнозда тними, внаслідок чого, використовуючи процес згідно з винаходом, можливо селективно гідрувати >C=N- групи в доповнення до >С=СС=О груп Зрозуміло, що альдімінні та кетімінні групи також включають >C=N-N- гідразонові групи Процес, згідно з винаходом, є дуже зручним при гідруванні альдімшів, кетімшів та пдразонів з утворенням ВІДПОВІДНИХ амінів та гідразинів Кетіміни є переважно N-заміщеними Краще використовувати для приготування оптичних хіральні або прохіральні кетіміни, причому, можна досягти оптичного виходу (єнантюмерний надлишок, ее), наприклад, вище за 30%, особливо вище за 50%, та вихід більше за 90% Оптичний вихід показує співвідношення між двома стереоізомерами, що утворюються, наприклад, більш за 2 1 краще, ніж більше за 4 1 Іміни переважно мають формулу І (1) кільцевих атомів вуглецю, гатароалкил, зв'язаний з атомом вуглецю та маючий від 3 до 8 кільцевих атомів або 1 чи 2 гетероатома з ряду О, S, NR6, та С7-С16 аралкил, зв'язаний з алкильним атомом вуглецю, або С-І-С-І2 алкил, заміщений на вищезгадані циклоалкил чи гетероциклоалкил чи гетероарил, або де R3 є Сє-Сі2 арил, або С4-С11 гетероарил, який зв'язаний з кільцевим атомом вуглецю, та має 1 чи 2 гетероатома в КІЛЬЦІ, причому R3 заміщений або ні на CN, - NO2, F, СІ, С1-С12 алкил, С-І-С-І2 алкокси-, С-І-С-І2 алкилтю, С-і-Сє галогеналкил, -ОН, Сє-Сі2 арил або арилокси- чи арилтю, С7-С16 аралкил чи аралкокси чи аралкилтю-групи, вторинний амін, що має від 2 до 24 атомів вуглецю, -CONR4R5 або/та арильні радикали та арильні групи в аралкилі, аралокси та аралкилтю - групи, які в свою чергу заміщуватимуться або заміщені на -CN, - NO2, F, СІ.Сі - С4 алкил, алкоксі чи алктю - групи, -ОН, -CONR 4 R 5 чи -COOR 4 , R4Ta R5 є кожний незалежно від іншого водень, С-іС-12 алкил, фенил чи бензил, чи R4Ta R5 є разом тетра- або пентаметилен чи 3-оксипентилен, R6 незалежно відповідає тим самим групам, що і R4 Ri та R2 є кожний незалежно від іншого водень, Сі - С-І2 алкил чи циклоалкил, який має від З до 8 кільцевих атомів вуглецю, які заміщуватимуться або заміщені на -ОН, С1-С12 алкокси, фенокси, бензокси - групу, вторинну аміно групу, яка має від 2 до 24 атомів вуглецю, - CONR4R5 чи COOR4, Сє-Сі2 арил С7-С16 аралкил, які не заміщені або заміщені як і R3 -CONR4R5, -CONR4R5 чи COOR4 де R4Ta Rs є такими, як описано раніше, або R3e таким, як описано раніше, a Ri та R2 є обидва алкилени, які мають від 2 до 5 атомів вуглецю, що можуть перериваться 1 чи 2 -О-, -S-, NR6- радикалами, та /чи є незаміщеними або заміщеними на = 0 , або Ri та R2 є конденсованими з бензолом, піридином, піримідином, фураном, т ю феном або піролом, або R2C таким, як описано раніше, a Ri та R3 є обидва алкилени, які мають від 2 до 5 атомів вуглецю що можуть перериватися 1 чи 2 -О-, -S- чи -NF?6- радикалами, та/чи є незаміщені або заміщені групою = 0 , чи Ri та R2 так, як вказано раніше стосовно алкила, та/чи конденсовані з бензолом, піридином, піримідином, фураном, тюфеном або піролом Радикали Ri, R2Ta R3 можуть мати один чи більше центрів хіральності R-і, R2Ta R3 можуть бути заміщені в будь - яких бажаних позиціях на ідентичні або різні радикали, КІЛЬКІСТЮ, наприклад, від 1 до 5, а краще від 1 до З Зручними замісниками для Ri та R2Ta R3 є Сі - С-І2 -, краще С-і-Сб - та особливо Сі-С4-алкил, 13 51652 алкокси чи -алкилтю-група, наприклад метил, етил, пропіл, н-, ізо- та трет-бутил, ізомери пентила, гексила, октила, нонила, децила, ундецила та додецила, та ВІДПОВІДНІ алкокси та алкилтіо радикали, С-і-Сб галогеналкил, частіше dС4 гал о ге нал кил, що має переважно галогени F та СІ, наприклад трифтор- чи трихлорметил, дифторхлорметил, фтордихлорметил, 1,1-дифторет-1-ил, 1,1-дихлорет-1-ил, 1,1,1 -трихлор- чи 1,1,1трифторет-2-ил, пентахлоретил, ізоперфторпропіл, н-перфторбутил, фтор- або хлорметил, дифтор- або дихлорметил, 1-фтор- або 1хлорет-2-ил чи ет-1-ил, 1-,2- або 3-фтор чи 1-,2-,чи З-хлорпроп-1-іл чи проп-2-іл чи проп-3-іл, 1-фторчи 1-хлорбут-1-ил, -бут-2-ил, -бут-3-ил чи -бут-4ил, 2,3-дихлорпроп-1 -іл, 1 -хлор-2-фторпроп-З-іл, 2 З-дихлорбут-1-ил, Сі-Сі2 арил, арилокси- чи арилтю-група, де арил - найкраще нафтил та особливо фенил, С у С-іб аралкил, аралокси- чи аралкилтю-група, в яких арильніи радикал переважно нафтил та, особливо, фенил, а алкиленові радикали є ЛІНІЙНИМИ або розгалуженими та містять від 1 до 10, переважно від 1 до 6 та особливо від 1 до 3 атомів вуглецю, наприклад, бензил, нафтилметил, 1- чи 2фенилет-1-ил чи ет-2-ил, 1-,2- чи З-фенилпроп-1іл, -проп-2-іл чи -проп-3-іл, причому бензил є найкращим, радикали, що містять арильні групи, які згадані вище, в свою чергу можуть бути моно- чи полізаміщені, наприклад, Сі-С4алкил, -алкокси чи алкілтю-групи, галоген, -ОН, - C O N F ^ F ^ H -COOR5, де F?4 та F?5 такими, як позначено раніше, прикладами є метил, етил, н- та ізо-пропіл, бутил, ВІДПОВІДНІ алкокси та алкилтіо радикали, F, СІ, Вг, диметил-, метилетил- та диетилкарбаміл та метокси-, етокси-, фенокси-та бензилоксикарбонил, галоген, найкраще FTa СІ, вторинний амін, що має від 2 до 24, найкраще від 2 до 12 та особливо від 2 до 6 атомів вуглецю, вторинна аміногрупа, що найкраще містить дві алкильні групи, наприклад, диметил-, метилетил-, диетил-, метилпропіл-, метил-н-бутил-, ди-н- пропіл-, ди-н-бутил-, ди-н-гексиламшо, -CONR4R5, в якому R4 та Rs кожен незалежно від інших d - C-I2-, найкраще Сі -Сє- та особливо Сі -С4-алкил, або R4Ta Rs разом є тетра- чи пентаметилен чи 3-оксипентилен, причому алкил є ЛІНІЙНИМ чи розгалуженим, наприклад, диметил-, диметилетил-, диетилметил-н-пропіл-, етил-н-пропіл-, ди-н-пропіл-, метил-н-бутил-, етил-н-бутил-, нпропіл-нбутил- та ди-н-бутил-карбамоїл, -COOR4, в якому R^e Сі -Сі2-, найкраще Сі -Сє -алкил, який може бути ЛІНІЙНИМ або розгалуженим, наприклад, метил, етил, н- та ізо-пропіл, н-, ізо- та трет-бутил та ізомери пентила, гексила, гептила, октила, нонила, децила, ундецила та додецила Ri R2 та R3 можуть містити особливі функціональні групи, такі як кетогрупи, -CN, -NO2, подвійний вуглецевий зв'язок, N-O-, ароматичні галогенові та амідні групи Ri та R2 як гетероарили є здебільшого 5- чи 6членними кільцями, що мають 1 чи 2 ідентичних чи різних гетероатома, особливо О, S чи N, які міс 14 тять здебільшого 4 чи 5 атомів вуглецю і можуть бути конденсовані з бензолом Прикладами гетероароматичних сполук, з яких може походити Ri є фуран, пірол, тюфен, піридин, піримідин, індол та ХІНОЛІН Ri та R2 як гетероарил-заміщені алкили походять здебільшого від 5- або 6-членних кілець, що мають 1 чи 2 ідентичних чи різних гетероатома, особливо О, S чи N, який містить більшістю 4 чи 5 атомів вуглецю і може бути конденсований з бензолом Прикладами гетероароматичних сполук є фуран, пірол, тюфен, піридин, пірімідін, індол та ХІНОЛІН Ri та R2 як гетероциклоалкили чи гетероциклоалкил-заміщені алкили містять здебільшого від 4 або 6 кільцевих атомів та 1 чи 2 ідентичних чи різних гетероатома з ряду О, S чи NR6 Вони можуть бути конденсовані з бензолом Вони можуть походити, наприклад, від піролідина, татрапдрофурана, тетрапдротюфена, індола, піразолідина, оксазолідина, піперидина, піперазина чи морфоліна Ri R2 та Rзяк алкили є здебільшого незаміщені або заміщені Сі -Сє -, особливо С1-С4 -алкили, які можуть бути ЛІНІЙНИМИ або розгалуженими Прикладами є метил, етил, н- та ізо-пропіл, н-, ізо- та трет-бутил та ізомери пентила, гексила, гептила, октила, нонила, децила, ундецила та додецила R-і, R2 та R3 як незаміщені або заміщені циклоалкили містять від 3 до 6, особливо 5 чи 6, кільцевих атомів вуглецю Прикладами є циклопропіл, циклобутил, циклопентил, циклогексил, циклогептил та циклооктил Ri R2 та R3 як арили є здебільшого незаміщені або заміщені нафтил чи особливо бензил Ri і R2 та Rзяк аралкили є здебільшого незаміщений або заміщений фенилалкил, що має від 1 до 10, найкраще від 1 до 6 та особливо від 1 до 4 атомів вуглецю в алкилені, причому алкилен є ЛІНІЙНИЙ або розгалужений Приклади - особливо бензил та 1фенилен-1-ил, 2-фенилет-1-ил, 1-фенилпроп-1-іл, 1 -фенилпроп-2-іл, 1 -фенилпроп-3-іл, 2фенилпроп-1-іл, 2-фенилпроп-2-іл та 1-фенилбут4-ил В складі R i T a R2як-CONR4R5 т а - C O O R 4 R 4 T a R5 є С-і-Сб-, собливо С1-С4- алкил, чи R4 та Rs разом є тетраметилен, пентаметилен або 3оксипентилен Приклади алкилів наведені вище Ri та R2 разом чи Ri та R3 разом як алкилени є перервані краще одним з -О-, -S- чи -NR6- радикалами, переважно -О- Ri та R2 разом чи R-і, та R3 разом утворюють разом з атомом вуглецю або з -ІЧ=С-групою, з якою вони ВІДПОВІДНО зв'язані, переважно 5- чи 6-членні кільця Для замісників зберігається вибір, що вказаний вище Як конденсовані алкилени Ri та R2 разом чи Ri та R3 разом є переважно алкиленами, які конденсовані з бензолом або піридином Прикладами алкиленів є етилен, 1,2- чи 1,3-пропілен, 1,2-, 1,3чи 1,4-бутилен, 1,5-пентилен та 1,6-гексилен Прикладами перерваних чи =О-заміщених алкиленів є 2-окси- чи 3-окси-1,5-пентилен, 2-тю-1,4-бутилен, 2-ТЮ-1,3-пропілен, 2-метиліміно-і ,3-пропілен, 2етилімшо-1,4-бутилен, 2- чи З-метилімшо-1,5пентилен, 1 -окси-2-окса-1,3-пропілен, 1 -оксо-2окса-1,4-бутилен, 2-оксо-3-окса-1,4-бутилен, 1 51652 16 15 окса-2-оксо- 1,5-пентилен Прикладами конденсофосфінова група якого зв'язана з кінцевим атомом кисню або азоту вуглеводневого ланцюгу, або ваних алкиленів є си. (d) фосфінові групи якого зв'язані з двома кінцевисн, сн. ми атомами кисню або азоту С2-вуглеводневого ланцюгу, в результаті в разі пунктів (а), (Ь), (с) та (d) 5-,6-, Прикладами конденсованих та перерваних та нечи 7-членне кільце утворено атомом Іг, радикали Z заміщених чи =О-заміщених алкиленів є кожний незалежно від іншого (інших) - СІ, Вг чи І, А є аніон окси- або комплексної кислоти, а М+ катіон лужного металу або четвертинний амоній, та RaRb кожний незалежно від іншого, є водень, С1R4 та R5e переважно, незалежно від іншого, воС8-алкил, С1-С4-фторалкил, фенил або бензил, день, С1-С4-алкил, фенил чи бензил R6 є перещо мають від 1 до 3 С1-С4-алкильних або С1-С4 важно водень або С1 -С4 -алкил алкоксильних замісників, Rb переважно водень Інша найкраща група сформована прохіральними Ra переважно С1-С4-алкил, особливо метил імінами, в яких в формулі І R1 R2 та R3 є різні та Дифосфін Y містить переважно по меньшій мірі не є воднем одну хіральну групу, та дифосфін є виключно опВ особливо важливій групі в формулі І R3 є 2,6-дитично чистий стереоізомер або пара діастереоізоС1 -С4-алкилфен-1 -ил та особливо 2,6мерів, оскільки використання каталізаторів, що диметилфен-1-ил чи 2-метил-6-етилфен-1-ил, R1 містять хіральні ліганди, призводить до оптичної є 2,6-ди- С1-С4-алкил та особливо етил чи метил, індукції при асиметричному гідруванні та R2e C1-C4 -алкил, С1С4-алкоксиметил чи С1X як ліганд олефіну може бути розгалужений або, С4-алкоксиетил та особливо метоксиметил переважно, ЛІНІЙНИЙ, переважно С2-С12-алкилен, В цих сполуках ІМІНИ формули особливо С2-С6-алкилен Приклади - додецилен, децилен, октилен, 1-2- чи 3-гексен, 1-2- чи 3ОН, СНлОСН, пентен, 1- чи 2-бутен, пропен та етен X як дієноV вий ліганд може бути дієном з відкритим або цик(Vb) лічним ланцюгом, що має від 4 до 12, а переважно від 5 до 8 атомів вуглецю, причому ДІЄНОВІ групи переважно заміщуються одним чи двома насиченими атомами вуглецю Прикладами є бутадієн, є особливо пентадієн, гексадієн, гептадієн, октадієн, декадієн, важливі, як і ІМІНИ формули додекадієн, циклопентадієн, циклогексадієн, циклогептадієн та зв'язані через місток такі циклодієни, як норборнадієн та біцикло-2,2,2-октадієн Гексадієн, циклооктадієн та норборнадієн є кращими (Vc) Фосфінові групи містять переважно два ідентичних або різних, переважно ідентичних, заміщених або ні вуглеводневих радикала, що мають від 1 до 20, особливо від 1 до 12, атомів вуглецю Перевага Іміни у формулі (І) ВІДОМІ, та їх можна отримати надається дифосфінам, в яких вторинні фосфінові згідно з відомим процесом з альдегидів чи кетонів групи містять два ідентичних або різних радикала та первинних ІМІНІВ з наведених нижче ЛІНІЙНИЙ або розгалужений С1Іридієві каталізатори є переважно гомогенними С12-алкил, незаміщений С1-С6 -алкил- чи С1-С6каталізаторами, які є суттєво розчинними в реакалкокси-заміщений С5-С12 -циклоалкил, С5-С12 ційній суміші До терміну "каталізатор" також вхоциклоалкил-СН2 -, фенил або бензил, та фенил дить попередник каталізатора, що перетворюється або бензил, заміщені галогеном (напр F, СІ та Вг), в активні форми каталізатора на початку гідруванС1-С6-галогеналкил, (С1-С12 -алкил) 3Si, ня Ці каталізатори переважно відповідають фор(C6H5)3Si, С1-С6-оксил (напр, трифторметоксил), мулам III, Ilia, Nib, Міста Hid, -NH2, фенил 2N -, бензил 2N -, морфолшил, піперидинил, піролідинил, (С1-С12-алкил) 2N -, [XlrYZJ (III), [XirYf A (Ilia), амоній-Х1, -SO3M1 - СОЗМ1, або -COO- C1-C6 алкил (напр -СООСНЗ), в якому М1,є лужний ме[YlrZ4J *M ® (Hlb), [YlrHZ2] 2 Pc) та тал або водень та Х1 - аніон одноосновної кислоти М1 є переважно водень, Li, Na чи К А1, як аніон одноосновної кислоти, є переважно СІ, Вг або аніон карбоксикислоти, наприклад формата, ацев яких X є два ліганда олефіна або дієн, Y є дитретата, трихлорацетата або трифторацетата тичний дифосфін Вторинна фосфінова група може бути також ради(а), фосфінові групи якого зв'язані з різними атокалом з формулою мами вуглецю вуглеводневого ланцюгу, що має від 2 до 4 атомів вуглецю, чи (b) фосфінові групи, які зв'язані або прямо через місток -CraRb - в ортоположені циклопентадієнового кільця, або кожна зв'язана з циклопентадієниловим кільцем фероценилу, або (c) одна фосфінова група якого зв'язана з вуглеводневим ланцюгом, що має 2 чи 3 атома, та інша г 3 17 51652 збо де m та п величини, що незалежно одна від одної мають значення від 2 до 10, а сума m+n - від 4 до 12, особливо від 5 до 8 Прикладами є (З З 1)- та (4 2 1)-фобил з формулами 18 С1-С4-алкильних або С1-С4 -алкоксильних замісників, та бензил і, особливо, фенил, що є незаміщеним або має від 1 до 3 С1-С4-алкильних, С1-С4 -алкоксильних замісників, F, СІ, С1-С4 фторалкильних чи С1-С4 -фторалкоксильних замісників Y як дифосфін переважно відповідає формулам IV, IVa, IVb, ІУсчи IVd, R7RgP-O-RirPRS0Rn (rVa) , R7RgP-NRc-R|rPR10Rn та Вторинна фосфінова група може також бути радикалом з формулою R 03 R7RgP-O-Rl3-O-PR]0Ru R7R8P-NRc-R13-NRc-PR10Rn Де 404 405 Де де R103 є С1-С4 -алкиленом, здебільшого С2 -або СЗ -алкиленом, a R104 та R105 є один незалежно від іншого водень, С1-С6-алкил, С1-С6-алкоксил, С1-С6-галогеналкил, С5- або С6-циклоалкил, незаміщений або С1-С4-алкил-, С1-С4-алкокси-, С1С4-гал о ге нал кил чи галогензаміщении фенил, або незаміщений або С1 -С4-алкил-, С1 -С4-алкокси-, С1-С4-галогеналкил чи галогензаміщении бензил R104 та R105 можуть бути, наприклад, метил, етил, н- або ізо-пропіл, н-, ізо- або трет-бутил, циклогексил, фенил або бензил Галоген є переважно F або СІ Такі фосфінові групи мають подальше хіральні атоми вуглецю та можуть використовуваться для отримання рацематів або діастереоізомерів Серед фосфінових лігандів сполуки з формулою R 104 де R104 та R103 є С1-С4-алкилом чи фенилом, є найкращими Прикладами алкилів, що переважно містять від 1 до 6 атомів вуглецю, є метил, етил, н-пропіл, ізопропіл, н-, ізо-та трет-бутил та ізомери пентила та гексила Прикладами незаміщених або алкилзаміщених циклоалкилів є циклопентил, циклогексил, метил- або етилциклогексил та диметилциклогексил Прикладами алкил-, алкокси- чи галогеналкокси - заміщених фенила та бензила є метилфенил, диметилфенил, триметилфенил, етилфенил, метилбензил, метоксифенил, диметоксифенил, трифторметилфенил, біс - трифторметилфенил, трис-трифторметилфенил, трифторметоксифенил та біс-трифторметоксифенил Найкращими фосфіновими групами є такі, що мають однакові або різні, переважно однакові, радикали з групи С1-С6 -алкилів, циклопентил та циклогексил, що є незаміщеними або мають від 1 до З R7, R8, R10 та R11 є кожний незалежно іншого вуглеводневим радикалом, що має від 1 до 20 атомів вуглецю, які незаміщені або заміщені С1С6-алкилом, С1-С6-алкоксилом, галогеном, С1-С6галогеналкилом, (С1-С12-алкил)3 Si, (С6Н5)з Si, С1-С6-галогенокси, -NH2, фенил2ІЧ -, бензил2г\І, морфолінил, піперидинил, піпіролідинил, С1-С12 алкил) 2N-, -амоній-Х1, SO3M1, -СО2М1, -РОзМ1, або СОО-С1-С6-алкил, в яких М1 є лужний метал чи галоген, а Х1 є аніоном одноосновної кислоти, R9 є ЛІНІЙНИМ С2-С4-алкиленом, який незаміщений або заміщений на С1 -С6-алкил, С5- або С6циклоалкил, фенил, нафтил чи бензил, 1,2- чи 1,3циклоалкилен або -циклоалкенилен, біциклоалкилен або біциклоалкенилен, що мають від 4 до 10 атомів вуглецю, кожний з яких незаміщений або заміщений на С1-С6-алкил, фенил чи бензил, 1,2чи 1,3-циклоалкилен або циклоалкенилен, -біциклоалкилен або біциклоалкенилен, що має має від 4 до 10 атомів вуглецю, кожний з яких є незаміщений або заміщений на С1-С6-алкил, фенил чи бензил, та в 1 та/або 2 позиціях або в 3 позиції яких прив'язаний метилен або С1-С4-алкиліден, 1,4-бутилен заміщений в позиціях 2, 3 на х о— та незаміщений або заміщений в позиціях 1,4 на С1-С6-алкил, фенил чи бензил, в яких R21 та R22 є кожний незалежно від іншого водень, фенил чи бензил, 3,4- чи 2,4піролідинилен чи 2-метилен-піролідин-4-ил, атом азоту котрих заміщений воднем, С1-С6-алкилом, фенилом, бензилом, С1-С12-алкоксикарбонилом, С1-С8-ацилом чи С1-С12-алкиламшокарбонилом, чи 1,2-фенилен, 2-бензилен, 1,2-ксілилен, 1,8нафтилен, 2,2' -динафтилен чи 2,2' -дифенилен, кожний з яких незаміщений або заміщений на С1С4-алкил, або R9 є радикалом з формулою 19 20 51652 R7 Rs RioTa Rn є переважно однакові або різні, в основному ідентичні, радикали слідуючого складу Сі-Сб-алкил, циклопентил та циклогексил, які незаміщені або мають від 1 до З С1-С4алкилових або Сі-С4-алкоксилових замісників, та бензил і, особливо, фенил, що є незаміщеним або має від 1 до 3 Сі-С4-алкил, Сі-С4-алкокси, F, СІ, Сі-С4фторалкил або Сі-С4-фторалкокси замісників Субгрупа дифосфінів Y переважно має одну з наведених формул T 4P F L R. >СН-А О—А' сн. / Fe AH S - RC ! CHR, CHR, CHR, A CHH,5-A , R A-HR16c або де R-I4 є водень, Ci-Cs-алкил, Сі-С4фторалкил, фенил або фенил, що має від 1 до 3 Сі-С4-алкилів або Сі-С4-алкокси замісників, R12 є ЛІНІЙНИЙ Сг- або Сз-алкилен, який заміщений на Сі-Сєалкил, Сб- або Сє-циклоалкил, фенил, нафтил або бензил, 1,2- або 1,3циклоалкилен або -циклоалкенилен, біциклоалкилен або -біциклоалкенилен, що має від 4 до 10 атомів вуглецю, кожний з яких незаміщений або заміщений на Сі-Сєалкил, фенил або бензил, 1,2або 1,3-циклоалкилен або циклоалкенилен, -біциклоалкилен або біциклоалкенилен, що має від 4 до 10 атомів вуглецю, кожний з яких незаміщений або заміщений на С-і-Сб алкил, кожний з яких незаміщений або заміщений на С-і-Сє алкил, фенил або бензил, в яких метилен або С2-С4алкиліден є зв'язаний в 1 та чи 2 позиціях або в 3 позиціях, 3,4- або 2,4піролідинилен або З-метиленпіролідин-4-ил, атом азоту якого заміщений на водень, Сі-Сі2-алкил, фенил, бензил, Сі-Сі2-алкоксикарбонил, C-i-Csацил або Сі-Сі2-алкиламшокарбонил, або 1,2фенилен, 2-бензилен, 1,2-, 2,3- або 1,8-нафтилен, кожен з яких є незаміщеним або заміщеним на d С4-алкил, та Ri3 є ЛІНІЙНИЙ Сг- алкилен, який незаміщений або заміщений на Сі-Сє-алкил, Cs- або Сєциклоалкил, фенил, нафтил або бензил, 1,2циклоалкилен або -циклоалкенилен, біциклоалкилен або -біциклоалкенилен, що має від 4 до 10 атомів вуглецю, кожний з яких є незаміщений або заміщений на Сі-Сє-алкил, фенил або бензил, 3,4 -піролідшнилен, атом азоту якого заміщений на водень, Сі-Сі2-алкил, фенил, бензил, Сі-Сіг-алкоксикарбонил, Ci-Cs-ацил або С1-С12алкиламінокарбонил, або 1,2-фенилен, який є незаміщеним або заміщеним на Сі-С4-алкил, або є радикалом без двох гідрокси - груп в орто - положеннях, або моно- чи дисахарид, та Rce водень, С-і-Сб алкил, фенил або бензил CHR,5A CHR,, A CHR, 5 A CHR,, A H6Ce CHR14-A Де RisTa R16 є кожний незалежно від іншого водень, Сі-С4алкил, фенил, бензил або фенил чи бензил, що мають від одного до трьох Сг-С4алкил або Сі -С4ЭЛКОКСИ замісників, R-I4 є водень, С1-С4 алкил, фенил, бензил або фенил чи бензил, що мають від одного до трьох Сі-С4алкил або d - С4алкокси замісників, R-I7 є водень, Сі-С4алкил, фенил, бензил, d С4алкокси-СО-, Сі-Сє алкил-СО-, фенил-СО-, нафтил-СО- чи Сі-С4алкил NHСО-, А може бути однаковими або різними групами -P(R2), де R є С-і-Сб алкил, циклогексил, фенил, бензил або фенил чи бензил, що мають від одного до трьох С1-С4 алкилів, що заміщені аміно, С1-С4 алкоксигрпою, -CF3 або частково чи повністю фторованими Сі-С4алкокси замісниками, та п дорівнює 1 чи 2 Серед цих фосфінів особливо переважними є-хірально заміщені сполуки 21 5 1 6 5 2 Деякі приклади найкращих дифосфінів Y наведені нижче (Рп - фенил) СН 3 PPSij В а = метип, циклогексил RD =Н метил фенил у Rc - H , метил R s =H МЄЇИЛ P PC P ^ H О Х СНЭ' R e = -СОа-трет бутил, -CO ірет-бугип, -СО фенил, -CO-NH С г С а л к и п Иг Чі С С^алкия, бензил n -=0, і або 2 OPPhs де R M є Сі-С4алкил, особливо метил, та Rg є фенил або циклогексил, що незаміщені або мають від одного да трьох метилів, що заміщені на аміно, CF3 або метокси замісники Особливо зручними дифосфіновими лігандами Y є ті, в яких вторинні фосфінові групи або зв'язані беспосередньо через місток -CR a R ь- в ортоположенні циклопентадієнилового кільця фероценилу, особливо, що мають формулу X де Rue водень, Сі-С4алкил, фенил, бензил, або фенил чи бензил, що мають від одного до трьох Сі-С4алкил або Сі-С4алкокси замісників, А відповідає ідентичним або різним групам -P(R)2, де R є С1-С4 алкил, циклогексил, фенил, бензил, або фенил чи бензил, що мають від одного до трьох С1-С4 алкильних, дизаміщених аміно, Сі С4алкокси, CF3 або частково чи повністю фторованих замісників Перевага надається суб - групі, де дифосфін з формулою X є хіральним та Rn є С1-С4 алкил, або фенил чи бензил, що мають від одного до трьох Сі-С4алкил або Сі-С4алкокси замісників, А відповідає ідентичним або різним групам -P(R)2 де R є С г Сє алкил, циклогексил, фенил, бензил, або фенил чи бензил, що мають від одного до трьох С1-С4 2 2 алкила, дизаміщена аміно, С1-С4 алкокси, CF3 або частково чи повністю фторованих С1-С4 алкокси замісників Особливу перевагу надають таким дифосфіновим лігандам, які можуть використовуватися як каталізатори формули (III) {(^)-1-[(£>)-2-дифенилфосфіно)фероценил] }етил-ди(3,5-диметил-фенил)фосфін, {(^)-1-[(£>)-2-дифенилфосфіно)фероценил] }етил-ди(3,5-диметил-4- N,Nдипропіл-амінофенил)фосфш, {(^)-1-[(3)-2-дифенилфосфшо)фероценил] }етил-ди(3,5-ди-ізо-пропіл-4- N,Nдиметил-амшофенил)фосфін, {(^)-1-[(£>)-2-дифенилфосфіно)фероценил] }етил-ди(3,5- ди-ізо-пропіл -4-N.Nдибензил-амшофенил)фосфш, {(^)-1-[(£>)-2-дифенилфосфіно)фероценил] }етил-ди(3,5-диметил-4- N,Nдибензил-амінофенил)фосфш, {(^)-1-[(3)-2-дифенилфосфшо)фероценил] }етил-ди(3,5-диметил-4- (1 м піроло)фенил )фосфш, {(^)-1-[(3)-2-дифенилфосфіно)фероценил] }етил-ди(3,5-диметил-4- N,Nдипентил-амшофенил)фосфін, {(R)-1 -[(3)-2-дифенилфосфшо)фероценил] }етил-ди(3,5-диметил-4- N,Nдиметил-амшофенил)фосфін, 1,4-біс(дифенилфосфшо)бутан, метоксифенил)фосфшо)фероценил] }етил-ди(3,5диметил-4М,М-диметил-амшофенил)фосфш, та особливо {(^)-1-[(£>)-2дифенилфосфіно)фероценил] }етил-ди(3,5-диметил-фенил)фосфін Придатні дифосфіни та дифосфінити були описані, наприклад, Н В Kagan в Chiral Ligands for Asymmetric Catalysis, Asymmetric Synthesis, Vol 5, pp 13-23, Academic Press Inc , N Y (1985) Приготуванння фероценил-дифосфінових лігандів описано, наприклад, в ЕР-А-0 564 406 та Т Hayashi з спів, в Bull Chem Soc Jpn , crop 1136-1151 А в формулі Ilia може бути похідною від неорганічних та органічних кислот Прикладами таких кислот є H2SO4, НСІО4, НСІОз, Н В Ю 4 і НЮ 4 , HN0 3 , H3PO3, H3PO4, CF3SO3H, C 6 H 5 SO 3 H, CF3COOH та ССІзСООН Комплексними кислотами, від яких може походити А є, наприклад, комплексні кислоти, що містять галогениди, елементи В, Р, As, Sb та Ві Найкращими прикладами А в формулі ІІІа є СІО4, CF3SO3, BF4, В (фенил) 4 , PF 6 , SbCI 6 , A s F 6 T a S b F 6 Якщо М® в формулі ІІІЬ є катіоном лужного метала, це може бути катіон Li, Na, К, Rb або Cs Якщо М®- четвертинний амоній, він може містити в цілому від 4 до 40 атомів вуглецю, переважно від 4 до 24 М® може відповідати формулам фенил- ІЧ®(Сі-Сбалкил)з, бензил- ІЧ®(Сі-Сбалкил)з, або (Сі-Сєалкил)4 N® М® в формулі ІІІЬ є переважно Li®, Na®, К® або (Сі-С 6 алкил) 4 N® Z в формулі III є переважно В г ч и СІ, особливо СІ Z в формулі ІІІЬ є переважно Вг або І, та Z в формулі Ніс є переважно І Отримання каталізатора, як такого, відомо та 23 51652 24 наводиться, наприклад в US-A-4 994 615, US-A-5 лізатора, і альдіміни та кетиміни утворюються під 011 995, US-A-5 112 999 та ЕР-А-0 564 406 Отричас гідрування Також можливо, використовувати мання каталізатора формули III може бути провеамін, альдегід, кетон або альдегід та кетон з катадено, наприклад, реакцією диіридієвого комплекса лізатором в КІЛЬКОСТІ, що потрібна для ініціації, та з формулою [lrXZ]2 з дифосфіновим Y Диіридієвий додавати потім усю КІЛЬКІСТЬ ЧИ ПО частинам алькаталізатор може бути доданий до реакційної судегід, кетон або амін міші як чиста речовина Було доказано, що доцільГідрування можна провести послідовно або но, однак, отримувати каталізатор безпосередньо одразу в реакторах різних типів Перевага надаперед реакцією в присутності або без розчинника ється реакторам, в яких досягаються порівняно та додавати порцію або всю кислоту або галогедобре перемішування та добрий відвод тепла, нид амонію чи лужного металу таким як, наприклад, реактори з циркуляцією Такий тип реактора особливо добрий при викорисМолярне співвідношення між ІМІНОМ та іридієтанні малих кількостей каталізатора вим каталізатором може бути, наприклад, від 5 000 000 до 10, особливо від 2 000 000 до 20, переПроцес згідно з винаходом дає ВІДПОВІДНИЙ важно від 1 000 000 до 100, та найкраще від 1 000 амін при короткому часі реакції, в цей же час маючи ХІМІЧНО високий ступінь конверсії з непередба000 до 1000 чене високим ступенем оптичного виходу (ее) 70% Молярне співвідношення між ІМІНОМ та йодиабо вище, який отримують навіть при високих темдом водню є, наприклад, від 1 000 000 до 100, пепературах, більш за 50°С, та навіть високих моляреважно від 500 000 до 500, найкраще від 10 000 рних співвідношеннях між ІМІНОМ та каталізатором до 1000 При найкращій процедурі співвідношення між Гідрогеновані органічні сполуки, які можуть буІМІНОМ та йодидом дорівнює від 200 до 1 ти отримані згідно з винаходом, Процес проводять переважно при температурі наприклад, аміни, є біологічно активними ревід -20° до 100°С, особливо від 0° до 80°С та найчовинами або проміжними речовинами для пригокраще від 10° до 70°С, при тиску водня 2 х 105 тування таких сполук, особливо при приготуванні фармпрепаратів та агрохімікалієв Наприклад, 1 5 х Ю 7 Ра (5 -150 бар), особливо при 106 -10 7 Ра ПОХІДНІ о,о-диалкиларилкетамшу, особливо ті, що (10-100 бар) мають алкил та /або алкосиалкильні групи, є ефеРеакція може проходити в присутності або без ктивними фунгіцидами, особливо гербіцидами розчинника Прикладами підходящих розчинників, ПОХІДНІ можуть бути солями амінів, амідами кисщо можуть бути використані в чистому вигляді або лот, наприклад хлороцтової кислоти, третинними у суміші, є амінами та солями амонію (см, наприклад, ЕР-А-0 аліфатичні або ароматичні вуглеводні, такі як 077 755 та ЕР-А-0 115 470) пентан, гексан, циклогексан, метил циклогексан, Особливо важливими в цьому зв'язку є оптичбензол, толуол та ксилол, ефіри, такі як диетилоно активні аміни з формулою вий ефір, диетиленгліколь диметиловий ефір, тетрапдрофуран та діоксан, галогеновані вуглеводні, такі як метиленхлорид, хлороформ, 1,1,2,2тетрахлоетан та хлорбензол, складні ефіри та лаН СН—R 04 ктони, такі як етилацетат, бутиролактон та валеролактон, аміди та лактами кислот, такі як диметилформамід, диметилацетамід та Nметилпіролідон, та кетони, такі як ацетон, дибутилкетон, метилізобутилкетон та метоксиацетон Йодид водню можна додавати в газоподібному стані або у водному чи будь-якому розчині В деяких випадках може бути доцільно працювати при які можна отримати з ІМІНІВ з формулою (V) в привідсутності води сутності асиметричного іридієвого каталізатора, Більш детально, процес згідно з винахідом використовуючи методику згідно з винаходом, де можна провести, якщо спершу готувати каталізаRoi, R02 та Ro3 є кожна незалежно від інших С1-С4 тор при розчиненні, наприклад, (Іг-дієнСІ)2 та диалкил, та Ro4 є Сі-С4алкил або С1-С4 алкоксиметил фосфіна в розчиннику або порції речовини для або Сі-С4алкоксиетил та особливо аміни з формугідрування, потім додають йодид водню в газополами дібному стані або у водному розчині) та ІМІН (оптимально в формі розчину) Суміш гідрують в автоклаві, реакційну суміш виділяють та очищають за відомою методикою per se, наприклад осадженням, екстракцією або перегонкою До гідрування доцільно проводити операції в інертному газі Доцільно переконатись, що розчин каталізатора зберігався короткий час та проводити гідрування ІМІнів як наймога швидше після приготування розчина каталізатора В разі гідрування алдімшівта кетімшів їх також треба готувати безпосередньо перед або під час гідрування Переважно амін та альдегід чи кетон змішуються разом та додаються до розчину ката 25 51652 CH 3 Н СН-СН2-ОСН3 C2HS які можна отримати з ІМІНІВ з формулами (Va) та (Vb) та які можна перетворити згідно з методами, в яких традиційно використовують хлороцтову кислоту, в бажані гербициди хлорацетанілідного типу, з цих сполук перевага надається тим, що мають S-конфігурацію при асиметричному С* атомі Приклади, що показані нижче, ілюструють винахід більш детально Хімічне перетворення досліджується газовою хроматографією [DB 17/30 W колонка (15 м), виробник JCW Scientific Inc С Ш А , температурний режим від 60 °С / 1 хв до 220°С, ДТ 10° хв" 1 ] Оптичний вихід (енантюмерний надлишок, ее) досліджували газовою хроматографією [Chirasil-Val колонка, 50 м, виробник Alltech, С Ш А , Т =150°С ізотермічної, HPLC (Chiracel OD колонка) або Н-ЯМР спектроскопією (використовуючи різні реагенти) Приклад 1 Приготування (3)-М-(2'-метил-6'етил-фен-1 '-ил)-І\І-(1 метоксиметил)-етиламша 1,44 мг (0,0021 ммоль) [Іг (1,5циклооктадієн)СІ]2 та 2,87 мг (0,0045 ммоль) { ( R) -1 [(S)-2дифенилфосфшо)фероценил]}етилди(3,5-диметилфенил)фосфша розчиняють в 12 г (58 ммоль) ІЧ-(2'-метил-6'етилфен- 1 '-ил)-І\І-(1 -метоксиметил)ет-1 иленамша Паралельно 92 мг (0,41 ммоль) йодида водню у вигляді 57% водного розчину поміщають в 400 г (1951 ммоль) ІЧ-(2'-метил6'-етилфен-1'ил)- N-(1метоксиметил)ет-1-иліденамша та суміш перемішують протягом 15 хвилин Обидва розчини переносять в стальний автоклав та гідрують при 50 ° С та тиску водня 80 бар За 6 годин реакцію перерива 26 ють, охолоджують до кімнатної температури та переганяють реакційну суміш при 10-15 мбар Отримують 397 г (вихід 96%) (S)- ІЧ-(2'-метил6'-етилфен-1 'ил)-І\І-(1 метоксиметил)етиламша з оптичним вихідом 76% ее (відносно ее енантюмерного співвідношення S R=88 12) Приклад 2 Приготування (3)-І\І-(2'6'-диметилфен-1 '-ил)-І\І-(1 -метоксиметил)етиламша Методика є такою ж, як і в Прикладі 1, але використовуються наступні сполуки та КІЛЬКОСТІ 7,2 мг (0,0107 ммоль) [Іг (1,5циклооктадієн)СІ]2, 14,4 мг (0,0225 ммоль) { ( R) -1 [(S)-2дифенилфосфшо)фероценил]}етилди(3,5-диметилфен-Г-ил)фосфша, 38,2 г (0,2 моль) ) ІЧ-(2'6'-диметилетилфен-1'ил)-Ы-(1метоксиметил)етиліденаміна та 0,8 мл йодида водню у вигляді 57% водного розчину Час реакції - 3 години, перетворення -100% та оптичний вихід ее - 68% (S) Приклад 3 Приготування (S)-N-(2'6'диметилтієн-1 '-ил)-І\І-(1-метоксиметил)етиламша Методика є такою ж, як і в Прикладі 1, але використовуються наступні сполуки та КІЛЬКОСТІ 8,6 мг (0,0128 ммоль) [Іг (1,5циклооктадиєн)СІ]2 17,2 мг (0,026 ммоль) { ( R) -1 [(S)-2дифенилфосфшо)фероценил]}етил-ди(3,5диметилфен-1 '-ил)фосфша, 1 г (5,07 ммоль) ) М-(2'6'-диметилетилтієн-1ил)-Ы-(1метоксиметил)етиліденаміната 0,07 мл йодида водню у вигляді 57% водного розчину та 7 мл толуола Тиск дорівнює ЗО бар та температура реакції 25°С Час реакції - 2 години, перетворення - 100% та оптичний вихід ее 76,1 % (S) ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method of hydrogenation of imines

Назва патенту російською

Способ гидрирования иминов

МПК / Мітки

МПК: B01J 23/46, C07C 213/00, C07C 209/52, C07C 217/08

Мітки: спосіб, імінів, гідрування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/13-51652-sposib-gidruvannya-iminiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб гідрування імінів</a>

Подібні патенти