Спосіб побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою її тіла для проектування плечового одягу

Номер патенту: 87164

Опубліковано: 27.01.2014

Автор: Кудрявцева Наталія Володимирівна

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою її тіла для проектування плечового одягу, який включає розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури людини та розміщення розрахованих координат точок у декартовій системі з подальшим їх сполученням, який відрізняється тим, що розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури людини виконується аналітичним шляхом, тобто за результатами рішення системи рівнянь, що отримані за значеннями співвідношень проекційних розмірів фігури людини (показників-індексів ) та розміщення розрахованих координат точок відбувається у декартовій системі з подальшим їх сполученням прямими лініями, що описуються математично рівняннями прямих.

Текст

Реферат: UA 87164 U UA 87164 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до швейної галузі легкої промисловості, а саме до способів побудови двовимірного графічного зображення фігури людини у двох проекціях (фронтальна і профільна) з метою визначення особливостей у загальній об'ємно-просторовій форми її тіла, які є необхідними для визначення композиційно-конструктивного вирішення моделей одягу. Відомий спосіб побудови технічного ескізу гармонійної фігури жінки [1] дозволяє гармонізувати конструктивні параметри горизонтальних і вертикальних членувань для типових жіночих фігур і в подальшому їх використовувати для розробки раціональної системи композиційно-конструктивних рішень моделей одягу, які підлягають уніфікації і нормалізації. Недоліком даного способу є те, що гармонійні горизонтальні членування визначені способом індексів однакового пропорційного співвідношення 2:3, це стосується і системи гармонійних вертикалей, отриманих індексуванням поперечного діаметра грудей гармонійної фігури за тим же самим пропорційним співвідношенням. За допомогою даного способу розробляється ескіз для обмеженої кількості фігур, які нажаль не охоплюють все різноманіття споживачів всієї популяції населення. Побудову технічного ескізу не можливо повністю автоматизувати в зв'язку з тим, що за аналізованим способом для формалізації побудови контурних ліній недостатньо вихідних даних, що визначають ступінь їх кривизни. Найбільш близьким за суттю, що досягається до об'єкта, який заявляється, є відомий спосіб графічного зображення фігури [2], розроблений в РосЗІТЛП під керівництвом доктора технічних наук, професора Л.П. Шершньової. Тип фігури визначається за пропорційною будовою тіла, але побудова графічного зображення визначеного типу фігури виконується за 68 дискретними антропометричними розмірними ознаками у фронтальній і профільній площинах. Недоліком даного способу є те, що тип фігури встановлюється за пропорційною будовою тіла, а його графічне зображення за абсолютними значеннями розмірних ознак фігури жінки, яка є більш характерною для відповідного типу. Встановлене, таким шляхом, графічне зображення типу фігури дозволяє отримати інформацію про її більш середню форму, але не надає повної уяви про різноманіття фігур визначеного типу. Тобто, отримані графічні зображення фігур не в повній мірі відображають типологічний склад вибірки за якою визначались найбільш поширені їх типи. Авторами [3] запропоновано визначати найбільш поширені типи фігур за пропорційною будовою тіла індивідуальних фігур досліджуваної вибірки сучасної популяції населення шляхом їх систематизації. Це надає передумови для виконання побудови графічного зображення фігури систематизованого типу аналітичним шляхом не тільки за середньостатистичними значеннями його пропорцій (показників-індексів K j ), але й будувати фігури за значеннями більшої та меншої межі варіювання значень пропорційної характеристики систематизованого типу. При необхідності - будувати графічні зображення окремо по кожній індивідуальній фігурі, що належать до встановленого систематизованого типу. В основу корисної моделі поставлено задачу створити такий спосіб побудови графічного зображення фігури людини, використання якого дозволяє не тільки виконувати його побудову аналітичним шляхом у фронтальній і профільній проекціях, але й отримувати вихідні дані для встановлення типу фігури людини, до якого вона належить за значеннями співвідношень її проекційних розмірних ознак (показників-індексів K j ), тобто за її пропорційною характеристикою. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою тіла, який включає розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури аналітичним шляхом, тобто за результатами рішення системи рівнянь, що отримані за значеннями співвідношень проекційних розмірів фігури людини (показників-індексів K j та розміщення розрахованих координат точок у декартовій системі з подальшим їх послідовним сполученням прямими лініями, що описуються математично рівняннями прямих. Згідно з заявленим способом побудова графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою її тіла для проектування плечового одягу виконується в наступній послідовності: - вибираються розмірні ознаки фігури людини, необхідні для визначення пропорційної будови її тіла (41 од.); - визначається пропорційна характеристика фігури людини, тобто розраховуються показники-індекси K j (40 од.); - розробляється математичне забезпечення для визначення координат точок графічного зображення фігури шляхом складання системи двох рівнянь, що отримані за значеннями 1 UA 87164 U 5 співвідношень проекційних розмірів фігури людини (показників-індексів K j ), тобто за її пропорційною характеристикою; - виконується побудова графічного зображення фігури людини в декартовій системі координат ( Xi , У i ) у двох проекціях (фронтальна і профільна) за розрахованими координатами точок з подальшим їх послідовним сполученням прямими лініями, що описуються математично рівняннями прямих. Перелік проекційних розмірних ознак, що необхідні для визначення пропорційної характеристики фігури людини, наведено у таблиці 1. Таблиця 1 Проекційні розмірні ознаки, необхідні для визначення пропорційної характеристики фігури людини Розмірна ознака (г, ) Вид виміру 1 Номер за стандартом 2 1 4 Назва Умовне позначення у роботі B тош 10 Висота шийної точки B шт 5 Висота плечової точки Bпл 3 Висота яремної точки Вят 6 Висота соскової точки Bсоск Висота обхвату грудей четвертого ВогIV 87 Висота лопаток B лоп 85 Висота виступу живота Bж 7 Висота лінії талії Bлт 86 Висота сідничної точки Bст Висота ноги по внутрішній поверхні Bног 12 Висота підсідничної точки Bпідс 9 Висота колінної точки Bкол Висота гомілки Bгом Висота щиколоток Bщ 54 Поперечний діаметр шиї dш 53 Плечовий діаметр dпл 64 Поперечний діаметр грудей dг 55 Поперечний діаметр талії dт 56 Поперечний діаметр стегон Поперечний діаметр рівня підсідничної точки Поперечний діаметр колін dст Поперечний діаметр гомілок Повздовжні 3 Довжина тіла (зріст) Висота точки основи шиї Поперечний діаметр щиколоток dщ Ширина стопи Шст Поперечні фронтальні 117 10 2 4 P dппідс dпк dгом UA 87164 U Продовження таблиці 1 110 Передньо-задній діаметр шиї dпзш 58 Передньо-задній діаметр грудей dпзг 95 dпзт Передньо-задній діаметр талії Передньо-задній діаметр обхвату стегон з урахуванням виступу живота Передньо-задній діаметр рівня підсідничної точки Передньо-задній діаметр колін Передньо-задній діаметр гомілок 78 Передньо-задній діаметр щиколоток Глибина грудей на рівні лінії обхвату грудей четвертого Глибина талії перша 79 Глибина талії друга Г тII 74 Положення корпуса Пк Положення точки сідниць Пя Положення гомілки Пгом Довжина стопи Dст 111 Поперечні профільні 67 5 10 15 dпзст dпзпідс dпзк dпзгом dпзщ Г огIV Г тI Пропорційна характеристика фігури людини визначається 40-ма показниками-індексами K j , які розраховуються за співвідношеннями проекційних розмірних ознак згідно з наступними формулами: B рівень розташування точки основи шиї: K тош  тош ; Р B рівень розташування плечової точки: K пл  пл ; Р B ят рівень розташування яремної точки: K ят  ; Р B рівень розташування лінії грудей: K г  г ; Р B лт рівень розташування лінії талії: K лт  ; Р B рівень розташування лінії стегон: K ст.в  ст ; Р B ног рівень довжини ноги: K ног  ; Р B рівень розташування підсідничної точки: K підс  підс ; Р B кол рівень розташування колінної точки: K кол.в  ; Р B рівень розташування гомілки: K гом.в  гом ; Р B рівень розташування щиколотки: K щ.в  щ ; Р B рівень розташування шийної точки: K шт  шт ; Р B рівень розташування соскової точки: K соск  cocк ; Р 3 UA 87164 U рівень розташування обхвату грудей четвертого: K oггI  B oггI ; Р B лоп ; Р B рівень розташування точки живота: K ж .в  ж ; Р рівень розташування точки лопаток: K лоп  співвідношення поперечного діаметра стегон і зросту: K ст  5 співвідношення поперечних діаметрів шиї і плечей: K ш.п  dcт ; Р dш ; dпл d співвідношення поперечних діаметрів плечей і стегон: K г.ф.  пл ; dст співвідношення поперечних діаметрів грудей і стегон: K г.ст  співвідношення поперечних діаметрів талії і стегон: K тст  dг ; dст dт ; dст співвідношення поперечних діаметрів підсідничної складки і стегон K ппідс  10 dппідс ; dст d співвідношення поперечних діаметрів колін і стегон: K кол  кп ; dст d співвідношення поперечних діаметрів гомілок і стегон: K гом  гом ; dст співвідношення поперечних діаметрів щиколоток і стегон: K щ  dпщ ; dст співвідношення поперечного і передньо-заднього діаметрів стегон: K пст  співвідношення поперечного і передньо-заднього діаметрів талії: K пт  15 співвідношення передньо-задніх діаметрів шиї і стегон: K пзш  dст ; dпзст dт ; dпзт dпзш ; dпзст співвідношення передньо-задніх діаметрів грудей і стегон: K пзг  dпзг ; dпзст співвідношення передньо-задніх діаметрів підсідничної складки і стегон: K пзпідс  співвідношення передньо-задніх діаметрів колін і стегон: K пзк  dпзпідс dпзст dпзк ; dпзст d співвідношення передньо-задніх діаметрів гомілок і стегон: K гг  пзгом ; dпзст 20 співвідношення передньо-задніх діаметрів щиколоток і стегон: K щг  dпзщ ; dпзст співвідношення довжини стопи і передньо-заднього діаметра стегон: K дст  співвідношення ширини стоп і поперечного діаметра стегон: K шст  Dст ; dпзст Шст ; dст співвідношення глибини талії першої і передньо-заднього діаметра стегон: K тI  4 Г тI ; dпзст ; UA 87164 U співвідношення глибини талії другої і передньо-заднього діаметра стегон: K тII  Г тII ; dпзст співвідношення положення корпусу і різниці рівня шийної точки і лопаток: K пк  Пк ; Вшт  В лоп співвідношення положення точки сідниць і передньо-заднього діаметра стегон: K пя  5 Пя ; dпзст стегон: співвідношення положення гомілкової точки і передньо-заднього діаметра П K гв  гом . dпзст Математичне забезпечення побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною характеристикою її тіла для проектування плечового одягу наведено в таблиці 2 (фронтальна проекція) та в таблиці 3 (профільна проекція). Таблиця 2 Визначення координат точок графічного зображення фігури за пропорційною характеристикою її тіла (показниками-індексами K j ) у фронтальній проекції Умовне позначення 1-ої точки Системи рівнянь для визначення координат і-ої точки ( x i ; y i ) 0 x0  0 1 x1  0 2 3 4 5 y0  0 y1  P x2  0 y 2  В тош  K тош  P x3  0 y 3  Впл  K пл  P x4  0 y 4  В ят  K яг  P x5  0 6 y 5  Вг  K г  P x6  0 7 x7  0 8 9 10 11 12 y 6  В лт  K т  P y 7  В ст  K ст.в  P x8  0 y 8  Вног  K ног  P x9  0 y 9  Впідс  K підс  P x10  0 y10  Вкол  K кол.в  P x11  0 y11  Вгом  K гом.в  P x12  0 y12  В щ  K щ.в  P 10 5 UA 87164 U Продовження таблиці 2 13 2'(2") 3'(3") x13  0 y13  y 0 x '2  0,5  dш  0,5  K шп  K гф  K ст  P y '2  y 2  K тош  P x '3  0,5  dпл  0,5  K гф  K ст  P y '3  y 3 5'(5") x '5  0,5  dг  0,5  K гст  K ст  P 6'(6") x '6  0,5  d т  0,5  K тст  K ст  P 7'(7") x '7  0,5  dст  0,5  K ст  P 9'(9") 10'(10") 11'(11") 12'(12") 13'(13") y '5  y 5 y '6  y 6 y '7  y 7 x '9  0,5  dппідс  0,5  K ппідс  K ст  P y '9  y 9 ' x10  0,5  dпк  0,5  K кол  K ст  P ' y10  y10 ' x11  0,5  dгом  0,5  K гом  K ст  P ' y11  y11 ' x12  0,5  dпщ  0,5  K щ  K ст  P ' y12  y12 ' x12  0,5  dпщ  0,5  K щ  K ст  P ' y12  y12 Таблиця 3 Визначення координат точок графічного зображення фігури за пропорційною характеристикою їх тіла (показниками-індексами K j ) у профільній проекції Умовне позначення і-ої точки 1 Системи рівнянь для визначення координат і-ої точки ( x i ; y i ) 2 14. x14  0 15. x15  Пк  K пк  (Bшт  В лоп ) 16. y14  В лоп  K лоп  P y15  Вшт  K шт  P x16  0 y16  В ят  K ят  P 6 UA 87164 U x17  x15  (dпзш ) 2  ( y16  y15 ) 2  17. 18. 2 K  K ст  P    ( y16  y15 ) 2  x15   пзш   K пст   y17  y16 x18  0 y18  В ст  K ст.в  P x19   x14  (dпзг ) 2  ( y18  y14 ) 2  19. 20. 21. 22. 23. 2  K  K ст  P    ( y18  y14 ) 2   x14   пзг   K пст   y19  y18 x 20  0 y 20  В огIV  K огIV  P x 21  x19  Г огIV y 21  y 20 x 22  0 y 22  y 6 K тI  K ст  P K пзст x 23  Г тI  K тI  dпзст  y 23  y 22 24. x 24  x 23  dпзт  x 23  K тст  dст K пт y 24  y 23 25. 26. x 25  0 y 25  y 7 x 26  x 23  Г тII  x 23  K тII  K ст  P K пст y 26  y 25 27. x 27  x 26  dпзст  x 26  K ст  P K пст y 27  В ж  K ж.в  P x 28  x 26  Пя  x 26  K пя  dпзст  x 26  28. 29.  x 26  K пя  K ст  P K пст y 28  y 9 x 29  x 28  dпзпідс  x 28  K пзпідс  dпзст  K пзпідс  K ст  P  x 28  K пст y 29  y 28 30. K пя  dст  K пст x 30  x 26  Пгом  x 26  y 30  y11 7 K гв  K ст  P K пст UA 87164 U 31. x 31  x 30  dпзгом  x 30  K гг  K ст  P K пст y 31  y 30 32. x 32  x 31  0,20  dпзк  x 31  0,2  K кг  K ст  P K пст y 32  y10 33. x 33  x 32  dпзк  x 32  K кг  K ст  P K пст y 33  y 32 34. 35. x 34  x 31 y 34  0 x 35  x 34  0,5  D ст  x 34  0,5  K дст  K ст  P K пст y 35  y 0 36. x 36  x 34  0,5  D ст  x 35  0,5  K дст  K ст  P K пст y 36  y 35 37. x 37  з 31  0,05  D ст  x 31  0,05  K дст  K ст  P K пст y 37  y12 38. 39. x 38  x 37  dпзщ  x 37  K щг  K ст  P K пст y 38  y 37 x 39  0 y 39  P Суть корисної моделі пояснюється за допомогою Фіг. 1, Фіг. 2, де подано графічне зображення фігури людини у фронтальній проекції Фіг. 1 і профільній проекції Фіг. 2, побудованої за пропорційною характеристикою її тіла (показниками-індексами K j ) в декартовій 10 системі координат згідно з розробленим математичним забезпеченням. Перевагою заявленого способу побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою її тіла для проектування плечового одягу є те, що він відрізняється тим, що розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури людини виконується аналітичним шляхом, тобто за результатами рішення системи рівнянь, що отримані за значеннями співвідношень проекційних розмірів фігури людини (показників-індексів K j ) та 15 розміщення розрахованих координат точок відбувається у декартовій системі з подальшим їх послідовним сполученням прямими лініями, що описуються математично рівняннями прямих. Заявлений спосіб дозволяє одночасно виконувати побудову графічного зображення фігури людини та отримувати інформацію для визначення систематизованого типу її будови за значеннями співвідношень проекційних розмірних ознак ділянок тіла (показників-індексів K j ), 5 20 25 тобто визначати особливості будови фігури людини. Він сприяє виконанню побудови графічного зображення фігури людини для проектування плечового одягу тільки за математичними формулами, тобто може бути повністю формалізований і, таким чином, підлягає автоматизації як безпосередньо процесу побудови графічного зображення, так і процесу визначення систематизованого типу фігури людини до якого вона належить. Джерела інформації: 1. Пат. 5 7226А Україна А41Н3/00 Спосіб побудови технічного ескізу гармонійної фігури жінки / Славінська А.Л., Гладун О.П. - №2002042687; Заявлено 04.04.2002; Опубл. 16.06.2003. Бюл. № 6. 2. Шершнева Л.П. Основы прикладной антропологии и биомеханики: учеб.пособие / Л.П. Шершнева, Т.В. Пирязева, П.В. Ларькина. - М.: Форум; Инфра - М, 2004. - 144 с. 8 UA 87164 U 3. Кудрявцева Н.В. Методика визначення різноманіття варіантів тілобудови людини стосовно проектування одягу / Н.В. Кудрявцева, О.А. Дітковська // Вісник ХНУ. - 2007. - №1 – С. 110-115. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою її тіла для проектування плечового одягу, який включає розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури людини та розміщення розрахованих координат точок у декартовій системі з подальшим їх сполученням, який відрізняється тим, що розрахунок координат точок контурів графічного зображення фігури людини виконується аналітичним шляхом, тобто за результатами рішення системи рівнянь, що отримані за значеннями співвідношень проекційних розмірів фігури людини (показників-індексів K j ) та розміщення розрахованих координат точок 15 відбувається у декартовій системі з подальшим їх сполученням прямими лініями, що описуються математично рівняннями прямих. 9 UA 87164 U Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 10

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A41H 3/00

Мітки: людини, плечового, пропорційною, будовою, одягу, проектування, побудови, спосіб, зображення, фігури, тіла, графічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-87164-sposib-pobudovi-grafichnogo-zobrazhennya-figuri-lyudini-za-proporcijjnoyu-budovoyu-tila-dlya-proektuvannya-plechovogo-odyagu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб побудови графічного зображення фігури людини за пропорційною будовою її тіла для проектування плечового одягу</a>

Подібні патенти