Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Текст

М ПК 6 В21 С 37/28 Пристрій для виготовлення відводів. Винахід відноситься до галузі загального чи спеціального машинобудування ,а саме дй виготовлення деталей трубопровод і в,переважно відводів,і може бути використаний в автомобілебудуванні,машинобуду ванні .нафтовій та газовій промисловості і т.п. Відомий найбільш близький за технічною суттю до пристрою,що заявляється, пристрій для отримання відводів (див. Гальперин А.И. Машины и оборудование для гнутья труб.-М.Машиностроение.1967.с.41,рис.26),який містить розташовані на взаємно перпендикулярних схрещених осях гиночний ролик,що має можливість обертання,! нерухомий калібровочний елемент у вигляді дорна,наприклад,стержневого із ложкообразною формою хвостовика,встановленого з зазором відносно внутрішньої поверхні заготовки, крім того,пристрій оснащено одноплечим важелем,встановленим співвісно гиночному ролику,а також рухомою або нерухомою опорою,якою труба,розміщена в ручаї гиночного ролика,притискується до нього.При обертанні гиночного ролика притиснута до нього труба переміщується за ним услід і,поступово знімаючись з калібровочного елементу перетво рюється у відвід.Радіус гиночного ролика не дорівнює точно потрібному радіусу гину труби тому,що треба ще врахувати пружні деформації після звільнення зігнутої труби від опори.Крім того,при використанні стержневого дорна можлива овалізація труб.особливо тонкостінних,тому до цього дорну додаються кульки або ролики зі сферичними твірними,які з'єднуються так,що додаткові ланки можуть розмішуватися по всьому згину.Але й ці заходи суттєво не впливають на якість виробу . Заготовка в процесі формування не достатньо жорстко зцентрована,П стійкість невелика.Внаслідок цього виникають такі недоліки пристрою для виготовлення відводів,взятого за прототип: - p -суттєва похибка форми відводів після формоутворення у вигляді овальності та гофрів; -недостатньо висока точність отримання радіусу згину ,що вимагається ; -внаслідок створення при затиску труби умов,коли частина її залишається невикористаною,відповідний участок труби іде у відходи,що зменшує економічну доцільність такого пристрою. В основу винаходу поставлено задачу такого вдосконалення пристрою для отримання відводів,при якому за рахунок принципової зміни схеми згину труби шляхом введення у пристрій деформуючого елементу і штовхача з напрямною,забезпечується підвищення стійкості труби і більш жорстке її центрування і,як наслідок,майже повне виключення похибки форми отриманих відводів у вигляді овальноеті та гофрів.підвищення точності отримання радіусу згину,що вимагається,а також зменшення сил тертя при роботі пристрою і економія труби. Для рішення цієї задачі в пристрої для отримання відводів ,що містить розташовані на взаємно перпендикулярних схрещених осях гиночний ролик ,що має можливість обертання ,1 нерухомий калібровочний елемент ,а також одноплечий важіль ^встановлений співвіено гиночному ролику ,згідно винаходу калібровочний елемент виконано у вигляді жорстко скріплених між собою напрямної і принаймі одного деформуючого елемента з хвостовиком ,зрізаним у поздовжньому напрямку ,а утворена при цьому западина спряжена з відповідним виступом одноплечого важеля, який одночасно має опорну виточку для встановлення нижнього торця труби ,крім того пристрій оснащено співві сним з калібровочним елементом штовхачем трубчатої форми, який має можливість осьового переміщення в охоплюючій його і калібровочний елемент з зазором для розміщення труби гільзі; деформуючий елемент може бути виконано із скріплених між собою робочого конуса ,циліндричної стрічки і зворотнього конуса; робочий торець штовхача мае двобічні скоси, виконані під гострим кутом до поздовжньої осі штовхача; на боковій поверхні гільзи виконано поздовжній проріз ,в який входить палець для фіксації калібровочного елементу ,вісь якого паралельна осі обертання гиночного ролика,а гиночний ролик і одноплечий важіль встановлені з можливістю обертання як одне ціле або незалежно один від одного. В зв'язку з використанням принаймі одного деформуючого елементу з напрямною,по якій подається труба в зону згинузабезпечується стійкість труби.жорстке центрування її участка відносно осі напрямної перед згином,що суттєво зменшить похибку форми у вигляді овальності і гофр і в,а можлив і сть роздач і труби в межах допуска для жорстко ї фіксації її у захватній частині важеля призведе до підвищення точ ності отримання заданного радіуса згину відводу . Наявність пальця для встановлення напрямної з деформуючими елементами на гільзі,вісь якого паралельна осі обертання гиночного ролика призводить до можливості самовстановлення напрямної в межах поля допуска труби при її просуванні через деформуючі елементи,це ще в більшій мірі підвищить вищезазначені результати . Виконання двобічних скосів на робочому торці штовхача під гострим кутом до його осі обумовлено характером переміщення матеріалу труби в процесі згину (різний характер деформації на внутрішній і зовнішній сторонах згину) і теж доповнює ефективність процесу формоутворення відводу. Наскрізні розрізи в нижній частині на боковій поверхні штовхача,що виходять на його робочий торець,дозволяють працювати торцю як цанзі,тому силові нагрузки не призводять до руйнування торця штовхача в процесі експлуатації,як наслідок помітно збільшується стійкість і довговічність пристрою в цілому. -4 Додатковий ефект можна отримати ,якщо важіль встановити з мож ливістю обертання незалежно від гиночного ролика,в цьому випадку досягається зменшення сил тертя. Винахід проілюстровано такими графічними матеріалами: -на фіг.1 показано загальний вигляд пристрою в розрізі до початку деформації труби; -на фіг.2 показано загальний вигляд пристрою в розрізі в момент затискування розданої деформуючими елементами труби між гиночним роликом та елементами важеля; -на фіг.З показано загальний вигляд пристрою в розрізі в момент виходу зігнутої труби із зони згину; -на фіг.4 показано поперечний розріз пристрою в площині A -на фіг.5 показано збільшене зображення виносного елементуВ нй тА калібровочного елементу (повернуте); ГНЛ^ІГА па tyiit у І -на фіг.б показано збільшене зображення виносного елементучГштовха-ча (повернуте). -на фіг.7 показано збільшений розріз пристрою в площині В-ВнаФігД Пристрій для виготовлення відводів (фіг.1-4) містить розташовані на взаємно перепендикулярних схрещених осях гиночний ролик 1,що має можливість обертання і нерухомий калібровочний елемент виконаний у , вигляді жорстко скріплених між собою напрямної 2 і принаймі одного» деформуючого елементу,який складається із виконаних заодно робочого конусу 3 (фіг.5),циліндричної стрічки 4 і зворотнього конусу 5,деформуючий елемент 3-5 закінчується хвостовиком б,зрізаним у поздовжному напрямку,а утворена при цьому западина спряжена з виступом 7 одноплечого важеля 8,встановленого співвісно з гиночним роликом 1 на осі 9, і який одночасно має опорну виточку 10 для встановлення нижнього торця труби 11,пристрій також оснащено співвісним з кал1бровочним елементом 2-6 штовхачем 12 трубчато ї форми,який має можлив і сть осьового переміщення в охоплюючій його і калібровочний елемент 2-6 з зазором для розміщення труби 11 гільзі 13,яка встановлена у корпусі 14.Можливе виконання пристрою без наявності корпуса 14,тоді елементи -5пристрою закріплюються безпосередньо на нерухомій частині обладнання. Деформуючий елемент може бути виконано також будь-яким відомим чи ном .наприклад у вигляді дорна (на кресленнях не показано).встановленого з натягом при роздачі труби 11 (а не з зазором,як у пристрої за прототипом,при такому виконанні не буде здійснюватись деформування заготовки). Для врахування характеру переміщення матеріалу труби 11 в процесі згину має сенс виконувати на робочому торці штовхача 12 двобічні скоси під гострим кутом до поздовжньої осі штовхача 12,а також на торцях труби 11 під різними гострими кутами до п поздовжньої осі. Для виключення зминання робочого торця штовхача 12 шляхом сприйняття силових навантажень без руйнування в НИЖНІЙ частині бокової поверхні штовхача 12 зроблені наскрізні прорізи (фіг.6),що виходять на його робочий торець,які дозволяють працювати торцю штовхача 12 як цанзі. На торцевій поверхні гільзи 13 (фіг.7-^)може бути виконано поздовжній проріз 15,в який входить палець 16,вісь якого паралельна осі обертання гиночного ролика І.Це забезпечить фіксацію калібровочного елементу 2-6 в процесі роздачі труби 11.Можливий будь-який інший спосіб закріплення калібровочного елементу 2-6,але в даному випадку,крім фіксації калібровочного елементу 2-6,додатково забезпечується його самовстановлення за рахунок вільного підвішування на пальці 16. Гиночний ролик і ] одноплечий важіль 8 встановлені співвісно і можуть обертатися як одне ціле або незалежно,в останньому випадку змен шуються сили тертя. Пристрій для виготовлення відводів працює таким чином.Труба 11 розмішується на напрямній 2 калібровочного елементу 2-6.Плита преса,(наприклад,гідравлічного,яка на кресленнях умовно не показа на),діє на торець штовхача 12;при цьому труба 11 перемішується та жорстко центрується по робочому конусу 3,ціліндричній стрічці 4 та зворотньому конус і 5 деформуючого елементу 3-5,внасл1 док чого - 6 здійснюється роздача труби 11 та калібровка її внутрішнього діаметру. При подальшому переміщенні під дією фіксованого осьового зусилля штовхача труба 11 входить у зазор між виступом 7 важеля 8 і гиночним роликом 1 і опирається на торець опорної виточки 10 важеля 8,що знаходиться у фіксованому положенні за допомогою опори 17.Потім труба 11 разом з важелем 8 переміщується по робочій поверхні (у ручаї) гиночного ролика І.При цьому хвостовик б калібровочного елементу 2-6 разом з виступом^важеляі'заважає отриманню похибки форми труби 11 вище межі допуску. Завдяки пластичній деформації попередньо зцентрованої труби 11 і переміщенню її у затиснутому стані на робочу поверхню гиночного роли ка 1 практично повністю виключається можливість виникнення гофрів і овальності. Після провороту важеля 8 і гиночного ролика 1 до необхідної величини кутового переміщення здійснюється перетворення труби 11 у відвід,при цьому вона виходить із контакту з калібруючим елементом 2-6 і без зусиль видаляється з важеля 8. Y __ Пристрій дня бигопюблаиня ЫдЬоді5, 91г, і б 2.-6 й 6т ори: Мельниченко 3. В. Студенець С.Ф. Розе,н5еор> 0.0, JMe

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for manufacturing of branch pipes

Автори англійською

Melnychenko Volodymyr Vasyliovych, Studenets Serhii Fedorovych, Rozenberh Oleh Oleksandrovych, Shelestnin Andrii Olehovych, Biespalov Yurii Hermanovych

Назва патенту російською

Устройство для изготовления отводов

Автори російською

Мельниченко Владимир Васильевич, Студенец Сергей Федорович, Розенберг Олег Александрович, Шелестнин Андрей Олегович, Беспалов Юрий Германович

МПК / Мітки

МПК: B21C 37/15

Мітки: відводів, пристрій, виготовлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-31799-pristrijj-dlya-vigotovlennya-vidvodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для виготовлення відводів</a>

Подібні патенти