Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Текст

МЯКШЪ 25/02 СПОСІБ БЮЖВДЮВОГО ВИРОЩУВАННЯ ІІАСІІДШ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Винахід стосується сільського господарства, зокрема технологі безвйсадкового вирощування насіння цукрових буряків. Суть цього способу полягає у тому, що у зонах з м'якою, нетривалою зимою, насіння цукрових буряків висівають у другій половині літа і на зиму коренеплоди не викопують. Коренеплоди, які перезимували, рано навесні відновлюють вегетацію, утворюють квітконосні пагони і з середині літа дають врожай насіяж. Безвисадкові насінники максимально використовують осінньо-зшові запаси вологи у грунті і елементи живлення, тому потенціальні моетивості підвищення продуктивності рослин у них вищі. У багатьох країнах виробництво насіння безвдеадковш способом зосереджено у районах з сприятливими природ н.ад умовами. Тому питання визначення та обгрунтування сприятливим зон безвйсадкового насінництва, а також постійне удосконалення технології виробництва насіння ЦИМ способом стосовно особливостей різних зон є актуальними. Відомий спосіб безвйсадкового вирощування насіння цукпових буряків /В«Л.Балан» А.А.Султанский, Прогресивний способ выращивания сшян сахарной свеклы, і:.Урожай» 1985/. Цей спосіб характеризується ознаками: розміщення насінників у західних районах Україш /Придністровські райони Черновицької, Тернопільської та ІваноФранківської областе.'!/ після оптимальних попередників з дотримані потрібної просторової ізоляції, наявність у чорвні-Бересні 70-І00г, середньомісячної кількості опадів, що гарантує одержання оптимальних сходів буояків у цей період без зрошення, мягка зима з критичною температурою - 5-IG°C на рівні голівки коренеплоду /0-Зсм/, низька вірогідність повторення такої температури /3-4 разу у 10 2 років/, наявність температури повітря +І2~26°С та 165 ш опадів у період проходження Фази цвітіння - дозрівання насінників, ОСНОВНИЙ передпосівний та післядосівний обробіток грунту» внесення 25-30$ азогндх і 100 % фос^охіїіо-кааійнйх під ОСНОВНИЙ обробіток , а 70-1% азотних - у підаивлеиня, посів борозненим способом 50-оОшт насіння на І м,рядка з одночасним внесенням у рццкй 75 кг/га /Pjg гранульованого суперфосфату, та коткуванням грунту; боротьба з бур'янами» підгортання росядн перед зимівлею, обприскування посівів інсектицидами та фунгіцидами, зрізання насінників при побурінь 5060 % плодів та борошнистій консистенції перисперму, обмолот насініідків по мірі підсихання валків. Такі ознаки відомого способу, як розміщення насінників у кліматичній зоні з м'якою зимою після оптимальних попередників з дотриманням потребної просторової ізоляції, основний, передпосівний 2?а післяпосівндй обробіток грунту, внесення мінеральних добрлв лі; оранку і при підживленні, посів борозневим способом з одночасними внесенням добрив і коткуванням, бопотьба з бур'янами, підгортання рослин дерод зимівлею, обприскування посівів інсектицидами та фунгіцидами, зрізання насіння» обмолот насінників до мірі підсихання валків, збігаються з суттєвими ознаками винаходу. Однак, незиажаю чи на наявність у відомого способу цих ознак, у нього с ознаки, які ке співпадають з суттєвими ознаками пропонованого винаходу. Це такі ознака: розміщення насінників у західних районах Укоаїнд з наявністю у червні-вепесні 70-ІОС мм середізомісячної кількості одалів, з критичного температурою у ЗИМОВИЙ період 6~І0°С на рівні голівки коренеплодів /О-Зсм/ і вірогідністю повторення її 3-4 рази 5 10 років, з температурою повітря -ьІ2~260С/ та IS5 ш опадів у період проходження ґТзаз ЦБІЇІННЯ - дозрівання насінників, основ-ниД обробіток грунту без ьирІБНіовання з ораної поверхні і нарізаі тимчасової зрошувальної мерекі, внесення 25-3CSJ азотних і IQQ% з іЮ-калійндх добрав лід ОСНОВНИЙ обробіток, а 70-732 азотнлх у пшшвяения, лосів 5G-C0 шт насіння на І w рядка з однонасаш внесенням у рядка 75 кг гранульованого суперфосфату у Її-Ш декаді липня зрізання насішшків дри побурінні 50~6Q# плодів. Виконання сукупносїі щіх та співпадаючих ознак пои здійсненні відомого способу не забезпечує високого рівня збереження насінників лісля ЗШЙ, продуктивності і якості насіння. Так, у західних районах України часто утворюються досагь несприятливі кліматичні умова дая збереження рослан у зимовий період та розвитку насінників , їх цвітіння та формування насіння. Вірогідність перезимівлі наСІННЙКІБ при «оитдчнїЛ тешіерат^і -6-І0°С на рівні голівки коренеплодів /0-3 САЇ/ складає 30-7Q/2. ІЬоходаення фазд цвітіння - дог рівання пря тешоратуоі повітря -і-І2-26°С та 165 ми опадів ПОДОВЕ; період вегетації насіннєвих рослш, що призводить до збирання насікає: восеня у дощову погоду з підвищеною відносною вологістю повітря, втрат вважаю та зниження схожості насіння. Наприклад» при вирощуванні насінників у західних районах / Чер івецька державна обласна с.-г. дослідна станція, І974г-І977 рр»/ збереження насінників після ЗШЙ складало тільки 43$, прв вирощуванні у дії денних районах /радгосп Ілліча» Херсонської обл*f I973-I975» 1Э79/80рр./ цей показшак збільшився до 75$• НИЖЧОЮ була і врожаї ність HSCі ШІЙКІЕ, фи розмішенні насінників у західних районах підвищенню збереження її в зшовяй період і лродуктйвносіі їх не сприяла і такі агротехнічні заходи як внесення 25-ЗОЙ азотних і 100 % -fioc форно-калілндх добрив лід ОСНОВНИЙ обробіток, а 70-75$ гзотня^ у підаїшлеяня, посів 50-60 шт насіння на І и рядка з рдцковш внесеннялі суперфосфату у П-ІіИї декадах ЛІШНЯ зрізання насіннвкз при 50-60 % побурішія ШІОДІБ. Прй такій састемі внесення добрш 4 недостатньо задовільняеться потребность рослдн у добривах на різ них етапах органогенезу, а технологія посіву не враховує ВИМОГИ до густоти насадження, кліматичних особливостей ЗОНИ, лабораторної схожості, до азотного шаэлення у лершяй період росту» що призводйт до використання необгрунтовано підвищеної ПОСІБНОЇ норма. Збирання насінників при побурінні 5G-GO/ плодів не с оптимальніш терміном» особдиьо, прй ВИСОКИХ середньодобових температурах, і призводить до збільшення втрат. Таким чином, вище наведені ознаки відомого способу призводять до зниження зберанення насінників після зими, продуктивності їх жа якості насіння, тобто не отримується потрібний технічня:: результат. В основу винаходу поставлено задачу удосконалити спосіб оезвисадкоЕого вирощування насіння цукрових буряків шляхом створення більш спшаятлявях умов для формування насіння за рахунок забезпечення краошх екологічнах умов та виконання агротехнічних заходів для пооходаення найважливіших етапів органогенезу і завдяки ІЇЬОІ^ підващдти збереження насіїшйків після зяшз, продуктивність їх та якість насіння. Індивідуальний оіст і розвиток цукрових буряків пов'язаний з органоутворювальнялш процесами, пзорыувашш показників продуктивності і спеціфічншш вимогами рослин до умов сеоедовща. Знання закономірностей їхнього проходження необхідна враховувати пс здійсненні біологічного контролю протяг ОДІ вегетації і цілеспрямованого чшшву на врожайність, В.П,Красочкин /Овеїиіа, «1.1960/ розрізняє 12 етапіЕ органогенезу в індивідуальному розвитку 6ypj 1 - недйферендійованиіі конус наростання. П - диференціація зачаткового стебла і закладання пазушних бруньок. Ш. - початок витягування конуса наростання ІУ*- формування КВІТКОВИХ бугорків У - формування окремих квіток 71 - формування елементів квітки ЛІ - ріст суцвіття і окремих квіток ЛП - формування сущіття і бутонів IX - Квітуюча росліша на другому році жяття. Х-ЗШ- формування і розвиток насіння. Суть винаходу полягає у тому» що досягнення вказаного техні ного результату за винаходом забезпечується використанням слідую суттєвих ознак: розміщення насінників після оптимальная попереду ків з дотриманням потрібної просторової ізоляції у кліматичній зоні у якій найважливіші для формування насіння еталд органогене у індивідуальному розвитку цукрових буряків проходять: 13-й при мінімальній вірогідності /20-25 %/ повторення критичної темпера1 /6-10°С/ на рівні розташування ГОЛІВКИ коренеплоду /0-Зсм/ ІУ-й і У-й при суш актявішх температур 700~900°С, відносній вологос повітря 80-70 %% ІХ-й / інтенсивне цвітіння та запліднення від 7 до 9 і від 14 до 16 годин/ - при температурі повітря +25-30°С відносній вологості повітря 30-40 % і без опадів, 1-Ш-й розві прв середньодобовій температурі +22-27°С відноснії: вологості ш ря -00-44 ;ї, підготовка грунту, вирівнювання зораної поверхні, нарізання тимчасово? зрошувальної мере&і, культивації після по, внесення восени під глибоку оранку 20$ азотнлх та 805? Фосфорно калійних добряь, а решта норми /80 та 2С$/ використовують дяя підживлення, система зрошення що вклшае ПОЛЙВЙ: водогозарядке два вегетаційні у перший рік та п'лть-шість - дотуванням груш другий рік ЖИТТЯ насінників, передпосівна культивація з внесез гербіцидів, сівба оптимальною нормою висіву насіння» встанови з урахуванням кінцевої густоти стояння на початок збирання, є. природного вшадіння рослин протягом вегетації, лабораторної та польової схожості насініїя борозневим способом у кіщі ІИ: декади серпня - на початку 1-ї декади вересня з рядковим внесенням адаїо та коткуванням грунту, внесення гербіцидів, підживлення рослин азотно-^осТюрншй добривами перед зямівлею з одночасним підгортай фрезою, весняне підаявлення азотням добривом на УІ-у та Уїї-у етап органогенезу, обприскування посівів інсектицидами та фунгіцидами, проведення на II- у етапі дозапшіеннл насінників, збирання насінників - при побурінні 30-40/; плодів. Серед цах суттєвих ознак винаходу ВІДМІННИМИ / новтш/ БІД прототяпу є ознаки: розміщення насінників у клідттшшіх зонах з м'якши зимами у яких найважливіші для формування насіння етапи органогенезу в індивідуальному розвитку цукрових буряків пооходя Ш-й - при мінімальній вірогідності /20-25 %/ повторення критично температури / 6-І0°С/ па рівні розташування голівки коренеплоду /0-ЗОАІ/; ІУ-Л і У-Э - лрй сумі агтавнях температур 700-900°С, ві носній вологості повітря 80-70 %t ЇІ-й при температурі повітря +25-30°С, відносній вологості повітря 30-40$ і без опадів, Х-ХЕІпри середньодобовій температурі *22-27°С відносній вологості повітря -80-44 %, вирівнювання зораної поверхні і нарізання тдмча< зрошувально? мережі, культивації після лолйву, внесення восени під глвбоку ораг.ку 20^ азотшіх та 80 ^о ні чи посів ні/, після поява сходів - иілке рдхлення грунту /на 3-5 сы/ в міжряддях культиваторами УСШС-5,4, обладнаишй односторонніми ллосйорізущимй брятвамв, 1-2 вегетаційні ПОЛЙЗВ із розрахунку 300-400 м3/га КОННЙІЇ / підтримання вологості грз в шарі 0-70 см не нлжче 70$ НВ» 1-2 міжрядні рихлення на глябві 7-В ои / після кожного палвву/, обприскування ДОСІБІБ ІНСЄКТЙЩ дами проти хвороб / перепоспороз/ і ШКІДНИКІВ / підгрйзакяйх совок/ і підгортання рослин перед ЗЙМ'НЯЄЮ / шар грунту над го лівкою корене -лодів не повинен бути більше &~3 см» а листка по ВИННІ бут вкрвтї по висоті не більше чш на половину / з одно ним підаивяенюш амофосом із розрахунку $14 РЗО кг/га д.р.» - доглзд за насінкякаьіи після перезимівлі /весняко-яітні! період/ включав: прй настанні фізичної стиглості грунту підаш ленж азотним добривами із розрахунку .7:30 РІ20 кг/гя .т 12. вслід за підновленням боронування посівів у 1-2 сліди» на початку відростання розетки букетування / коли густота насадження перевищує оптимальну на 25% і більше/ культиваторами обладнаними односторонніми лапами-братвалш, мііпрддні рлхяення в перше нагяйбину 12-14 см з одночасним підайаленняій йосфорно-наліїгндш добривами із розрахунку У'20-ЗО Р40-60 кг/га д.р., друге - на початку стеблеутворення з нарізкою борозн-щілйі; 20-25 CM»/ 5-G вегетаційних 3 ЛОЛЙВІВ із розрахунку 400-500 и /га колшяй /пефшшії - в дершій декаді травня, початок стеблеу^ворення; другий - Б третій декгоіі травня, початок цвітіння; третій - в першії" декаді червня , масове цвітіння; четвертнії - в третій декаді червня» початок дозрівання; П'ЯТИЙ - Б пгршіЗ декеді липня, масове дозрівання/ Б період масового цвітіння багаторазове /2-3/ механізоване додатко: запалення, обприскування насінників інсектицидами і фунгіцидами проти хвороб / переноспороз, борошниста роса, церкоспороз/і шкіл наків / ДОВГОНОСИК -стеблеТд, лавутшшйй кліщ, і in*/; - збирання насіїшикіБ проводять при побурінні 30-40 % плоді і Аіучнвстій консистенції перисперма. Такш ЧЙНО«, дролонованай безвисадаоввй спосіб підважує збереження насінників після зшд 9 продуктивність їх та якість насіння, тобто забезпечує гарантоване вирощування ВЙСОКОЯКІСНОГ насіння цукрових буряків.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for non-planting growing sugar beet seeds

Автори англійською

Balan Vasyl Mykolaiovych, Teselko Volodymyr Lukych, Tarabrin Oleksii Yevhenovych, Oholenko Ivan Semenovych, Zahorodnyi Oleksandr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ беспосадочного выращивания семян сахарной свеклы

Автори російською

Балан Василий Николаевич, Теселько Владимир Лукич, Тарабрин Алексей Евгеньевич, Оголенко Иван Семенович, Загородный Александр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A01C 1/00

Мітки: спосіб, насіння, цукрових, буряків, безвисадкового, вирощування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-31549-sposib-bezvisadkovogo-viroshhuvannya-nasinnya-cukrovikh-buryakiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб безвисадкового вирощування насіння цукрових буряків</a>

Подібні патенти