Ствол короткоствольної стрілецької зброї для стрільби патронами, спорядженими гумовими снарядами

Є ще 4 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ствол короткоствольної стрілецької зброї для стрільби патронами, спорядженими гумовими снарядами, який містить безпосередньо ствол, що складається із двох вісесиметрично з'єднаних переднього і заднього циліндрів з постійним зовнішнім діаметром кожного зі згаданих циліндрів, і наплив, закріплений на задньому циліндрі, при цьому передній циліндр виконаний діаметром, меншим ніж задній, у передньому циліндрі виконаний канал, а в задньому циліндрі виконаний патронник, причому канал ствола виконаний внутрішнім діаметром, меншим ніж патронник, згаданий канал ствола з'єднаний з патронником вісесиметрично по конусоподібному переходу, наплив виконаний зі скосом для заходу патронів у патронник, скіс виконаний з жолобком, жолобок виконаний овальної форми, а в напливі виконаний отвір для фіксуючого штифта, що кріпить ствол до стійки, який відрізняється тим, що канал ствола виконаний у вигляді двох або більше циліндричних проточок, що переходять одна в одну, при цьому внутрішній діаметр проточки, що примикає до патронника, виконаний більшим, ніж внутрішній діаметр проточки, що примикає до неї, внутрішній діаметр кожної з наступних проточок виконаний зменшеним стосовно попередньої проточки у бік дульного зрізу, згадані проточки з'єднані одна з іншою конусоподібним переходом, довжина кожної із проточок виконана не менше калібру ствола на дульному зрізі, довжина проточки, що примикає до дульного зрізу виконана найбільшою, довжина кожної із проміжних проточок виконана або однаковою, або різною по довжині ствола в кожному з можливих варіантів конструктивного виконання, максимальний діаметр циліндричної проточки, що примикає до обрізу ствола, виконаний величиною не менше 1/5 калібру боєприпасів, причому конусоподібний перехід між проточками виконаний або із плоскою стінкою, або із плавним сполученням двох згаданих проточок каналу ствола, перехід проточки каналу ствола в дульний зріз виконаний або під прямим кутом, або конусоподібним із плоскою стінкою, або конусоподібним із плавним сполученням внутрішньої поверхні каналу ствола з торцевою поверхнею дульного зрізу, а сполучення конусоподібних переходів по довжині каналу ствола виконане або однаковим, або в кожній з можливих комбінацій.

Текст

Ствол короткоствольної стрілецької зброї для стрільби патронами, спорядженими гумовими снарядами, який містить безпосередньо ствол, що складається із двох вісесиметрично з'єднаних переднього і заднього циліндрів з постійним зовнішнім діаметром кожного зі згаданих циліндрів, і наплив, закріплений на задньому циліндрі, при цьому передній циліндр виконаний діаметром, меншим ніж задній, у передньому циліндрі виконаний канал, а в задньому циліндрі виконаний патронник, причому канал ствола виконаний внутрішнім діаметром, меншим ніж патронник, згаданий канал ствола з'єднаний з патронником вісесиметрично по конусоподібному переходу, наплив виконаний зі скосом для заходу патронів у патронник, скіс виконаний з жолобком, жолобок виконаний овальної форми, а в напливі виконаний отвір для фіксуючого штифта, що кріпить ствол до стійки, який відрі U 2 (19) 1 3 15325 4 діаметром кожного зі згаданих циліндрів, і наплив, патронником осесиметрично по конусоподібному виконаний на задньому циліндрі, при цьому пепереходу, наплив виконаний зі скосом для заходу редній циліндр виконаний діаметром меншим, ніж патронів у патронник, скіс виконаний з улоговинзадній, у передньому циліндрі виконаний канал, а кою, улоговинка виконана овальної форми, а в в задньому циліндрі виконаний патронник, причонапливі виконаний отвір для фіксуючого штифта, му канал ствола виконаний із внутрішнім діаметщо кріпить ствол до стійки, полягає в тому, що ром меншим, ніж патронник, згаданий канал ствоканал ствола виконаний у вигляді двох або більше ла з'єднаний з патронником осесиметрично по циліндричних проточок, що переходять одна в конусоподібному переходу, наплив виконаний зі другу. Суть корисної моделі полягає і в тому, що скосом для заходу патронів у патронник, скіс виковнутрішній діаметр проточки, що примикає до патнаний з улоговинкою, улоговинка виконана овальронника, виконаний більшим, ніж внутрішній діаної форми [2]. метр проточки, що примикає до неї, внутрішній До недоліків відомого ствола короткоствольної діаметр кожної з наступних проточок виконаний стрілецької зброї відноситься те, що не забезпечузменшеним стосовно попередньої проточки убік ється гарантія застосування бойових патронів, які дульного зрізу, згадані проточки з'єднані одна з споряджені метальними снарядами смертельної другою конусоподібним переходом, довжина кождії (оболонковими кулями), замість патронів, які ної із проточок виконана не менше калібру ствола споряджені гумовими метальними снарядами нена дульному зрізі, довжина проточки, що примикає смертельної дії. до дульного зрізу виконана найбільшою, довжина Найбільше близькою корисною моделлю як по кожної із проміжних проточок виконана або однасуті, так і по задачах, які вирішуються, обраною за ковою, або різною по довжині ствола в кожному з прототип, є ствол короткоствольної стрілецької можливих варіантів конструктивного виконання, зброї для стрільби патронами, спорядженими гумаксимальний діаметр циліндричної проточки, що мовими снарядами, який містить безпосередньо примикає до обріза ствола, виконаний величиною ствол, що складається із двох осесиметрично не менше 1/5 калібру боєприпасів. Суть корисної з'єднаних переднього і заднього циліндрів з посмоделі полягає також і в тому, що конусоподібний тійним зовнішнім діаметром кожного зі згаданих перехід між проточками виконаний або із плоскою циліндрів, і наплив, закріплений на задньому цилістінкою, або із плавним сполученням двох згадандрі, при цьому передній циліндр виконаний діаних проточок каналу ствола, перехід проточки каметром меншим, ніж задній, у передньому циліндрі налу ствола в дульний зріз виконаний або під прявиконаний канал, а в задньому циліндрі виконаний мим кутом, або конусоподібним із плоскою патронник, причому канал ствола виконаний внутстінкою, або конусоподібним із плавним сполученрішнім діаметром меншим, ніж патронник, згаданям внутрішньої поверхні каналу ствола з торцений канал ствола з'єднаний з патронником осесивою поверхнею дульного зрізу, а сполучення конуметрично по конусоподібному переходу, наплив соподібних переходів по довжині каналу ствола виконаний зі скосом для заходу патронів у патронвиконане або однаковим, або в кожній з можливих ник, скіс виконаний з улоговинкою, улоговинка викомбінацій. конана овальної форми, а в напливі виконаний Порівняльний аналіз корисної моделі із протоотвір для фіксуючого штифта, що кріпить ствол до типом показує, що ствол короткоствольної стрілестійки [3]. цької зброї для стрільби патронами, споряджениДо недоліків відомого ствола короткоствольної ми гумовими снарядами, який заявляється, стрілецької зброї для стрільби патронами, сповідрізняється тим, що канал ствола виконаний у рядженими гумовими снарядами, який обрано за вигляді двох або більше циліндричних проточок, прототип, відноситься те, що не забезпечується що переходять одна в другу, при цьому внутрішній гарантія застосування патронів, які споряджені діаметр проточки, що примикає до патронника, метальними снарядами смертельної дії замість виконаний більшим, ніж внутрішній діаметр протопатронів, які споряджені гумовими метальними чки, що примикає до неї, внутрішній діаметр кожснарядами несмертельної дії. ної з наступних проточок виконаний зменшеним В основу корисної моделі покладена задача стосовно попередньої проточки убік дульного зрішляхом зміни геометрії каналу ствола забезпечизу, згадані проточки з'єднані одна з другою конути неможливість застосування патронів, які соподібним переходом, довжина кожної із протоспоряджені метальними снарядами смертельної чок виконана не менше калібру ствола на дії. дульному зрізі, довжина проточки, що примикає до Суть корисної моделі в стволі короткоствольдульного зрізу виконана найбільшою, довжина ної стрілецької зброї для стрільби патронами, спокожної із проміжних проточок виконана або однарядженими гумовими снарядами, який містить ковою, або різною по довжині ствола в кожному з безпосередньо ствол, що складається із двох осеможливих варіантів конструктивного виконання, симетрично з'єднаних переднього і заднього цилімаксимальний діаметр циліндричної проточки, що ндрів з постійним зовнішнім діаметром кожного зі примикає до обріза ствола, виконаний величиною згаданих циліндрів, і наплив, закріплений на задне менше 1/5 калібру боєприпасів, причому конуньому циліндрі, при цьому передній циліндр викосоподібний перехід між проточками виконаний або наний діаметром меншим, ніж задній, у передньоіз плоскою стінкою, або із плавним сполученням му циліндрі виконаний канал, а в задньому двох згаданих проточок каналу ствола, перехід циліндрі виконаний патронник, причому канал проточки каналу ствола в дульний зріз виконаний ствола виконаний внутрішнім діаметром меншим, або під прямим кутом, або конусоподібним із плосніж патронник, згаданий канал ствола з'єднаний з кою стінкою, або конусоподібним із плавним спо 5 15325 6 лученням внутрішньої поверхні каналу ствола з діаметром d3) (див. Фіг.2 та Фіг.20). Конструктивно торцевою поверхнею дульного зрізу, а сполучення згаданий канал 5 ствола 1 з'єднаний з патронниконусоподібних переходів по довжині каналу ствоком 6 осесиметрично по конусоподібному перехола виконане або однаковим, або в кожній з можлиду 7 (див. Фіг.2, Фіг.8-18 та Фіг.21-29). Наплив 4 вих комбінацій. виконаний зі скосом 8 для заходу патронів 9 (див. Таким чином, ствол короткоствольної Фіг.19) у патронник 6 (див. Фіг.1-2, Фіг.7 та Фіг.20). стрілецької зброї для стрільби патронами, споСкіс 8 конструктивно виконаний з улоговинкою 10 рядженими гумовими снарядами, який (див. Фіг.1-2 та Фіг.7). Улоговинка 10 конструктивно заявляється, відповідає критерію корисної моделі виконана овальної форми, а в напливі 4 виконаний «новизна». отвір 11 для фіксуючого штифта 12, що кріпить Суть корисної моделі пояснюється за допомоствол 1 до стійки 13 рамки 14 зброї 15 (див. Фіг.1гою ілюстрацій, де на Фіг.1 показаний загальний 2, Фіг.7 та Фіг.20). Канал 5 ствола 1 виконаний у вигляд ствола короткоствольної стрілецької зброї вигляді двох або більше циліндричних проточок для стрільби патронами, спорядженими гумовими 16, що переходять одна в другу (див. Фіг.2, Фіг.8снарядами, який заявляється, в ракурсі 3/4 на виді 18 та Фіг.20-29), при цьому внутрішній діаметр d4 з патронника, на Фіг.2 показана конструктивнопроточки 16, що примикає до патронника 6, викокомпонувальна схема ствола короткоствольної наний більшим, ніж внутрішній діаметр d4 проточки стрілецької зброї для стрільби патронами, спо16, що примикає до неї (див. Фіг.2 та Фіг.20). рядженими гумовими снарядами, який Внутрішній діаметр кожної з наступних проточок 16 заявляється, на Фіг.3 показаний ствол виконаний зменшеним стосовно попередньої прокороткоствольної стрілецької зброї для стрільби точки убік дульного зрізу 17 (див. Фіг.2, Фіг.8-18 та патронами, спорядженими гумовими снарядами, Фіг.20-29). Згадані проточки 16 з'єднані одна з друякий заявляється, в перетині А-А, на Фіг.4 показагою конусоподібним переходом 18 (див. Фіг.2, ний ствол короткоствольної стрілецької зброї для Фіг.8-18 та Фіг.20-29). Довжина кожної із проточок стрільби патронами, спорядженими гумовими сна16 виконана не менше калібру ствола 1 на дульрядами, який заявляється, в перетині Б-Б, на Фіг.5 ному зрізі 17 (див. Фіг.2). Довжина L1 проточки 16, показаний ствол короткоствольної стрілецької що примикає до дульного зрізу 17, виконана зброї для стрільби патронами, спорядженими гунайбільшою (див. Фіг.2, Фіг.9-13, Фіг.20-29). Довмовими снарядами, який заявляється, в перетині жина кожної із проміжних проточок 16 виконана В-В, на Фіг.6 показаний ствол короткоствольної або однаковою (див. Фіг.10), або різною по довжині стрілецької зброї для стрільби патронами, споствола 1 в кожному з можливих варіантів конструкрядженими гумовими снарядами, який тивного виконання (див. Фіг.2, Фіг.9, Фіг.11-13 та заявляється, в перетині Г-Г, на Фіг.7 показана Фіг.20-29). Максимальний діаметр d6 циліндричної схема з'єднання ствола зі стойкою, що встановлепроточки 16, що примикає до обріза 17 ствола 1, на в рамці зброї, на Фіг.8-18 показані варіанти конвиконаний величиною не менше 1/5 калібру структивного виконання ствола короткоствольної боєприпасів (позиція 9) [4] (див. Фіг.2). стрілецької зброї для стрільби патронами, споКонусоподібний перехід 18 між проточками 16 вирядженими гумовими снарядами, який конаний або із плоскою стінкою 19 (див. Фіг.2, заявляється, на Фіг.19 показана конструктивноФіг.8-13, Фіг.20-29), або із плавним сполученням компонувальна схема патрона, що споряджений двох згаданих проточок 16 каналу 4 ствола 1 (див. гумовим снарядом несмертельної дії (кулястої Фіг.14). Перехід проточки 16 каналу 5 ствола 1 в форми), на Фіг.20 конструктивно-компонувальна дульний зріз 17 виконаний або під прямим кутом схема зброї, у якій застосований ствол (див. Фіг.2, Фіг.9-13, Фіг.15 та Фіг.20), або короткоствольної стрілецької зброї для стрільби конусоподібним із плоскою стінкою 20 (див. Фіг.16), патронами, спорядженими гумовими снарядами, або конусоподібним із плавним сполученням який заявляється, на Фіг.21-29 показані етапи внутрішньої поверхні 21 каналу 5 ствола 1 з торпострілу зі зброї, у якій застосований ствол цевою поверхнею 22 дульного зрізу 17 (див. короткоствольної стрілецької зброї для стрільби Фіг.17-18). Сполучення конусоподібних переходів патронами, спорядженими гумовими снарядами, 18 по довжині каналу 5 ствола 1 виконане або одякий заявляється, із проходом гумового снаряда наковим, наприклад, з плоскими стінками перехопо каналу ствола. ду (див. Фіг.2, Фіг.8-13, Фіг.15-18, Фіг.20-29), або в Ствол короткоствольної стрілецької зброї для кожній з можливих комбінацій (див. Фіг.14). стрільби патронами, спорядженими гумовими снаКонструктивно і технологічно внутрішня порядами, який містить (як варіант конструктивного верхня 21 каналу 5 ствола 1 виконана гладкою. виконання - див. Фіг.1-2 та Фіг.20) безпосередньо Патронник 6 конструктивно виконаний глибиною g ствол 1, що складається із двох осесиметрично (див. Фіг.2) меншою, ніж довжина L2 патрона 9 з'єднаних переднього (позиція 2) і заднього (боєприпасів несмертельної дії, що споряджені (позиція 3) циліндрів з постійним зовнішнім гумовим метальним снарядом 23 кулястої форми), діаметром кожного зі згаданих циліндрів, і наплив який застосовується [5], [6] (див. Фіг.19). 4, закріплений на задньому циліндрі 3, при цьому Для зброї (див. Фіг.20), у якому встановлений передній циліндр 2 виконаний діаметром d1 менствол короткоствольної стрілецької зброї для шим, ніж задній (з діаметром d2 - див. Фіг.1-6). У стрільби патронами, спорядженими гумовими снапередньому циліндрі 2 виконаний канал 5, а в задрядами, який заявляється, використовуються паньому циліндрі 3 виконаний патронник 6, причому трони 9, що споряджені гумовими снарядами 23 канал 4 ствола 1 виконаний внутрішнім діаметром (див. Фіг.19-20 і Фіг.21). Патрон 9 (див. Фіг.19-21) меншим, ніж патронник 6 (патронник 6 виконано з містить гільзу 24 циліндричної форми з проточкою 7 15325 8 25 і фланцем 26 у задній частині. У згаданій задній примикає до дульного зрізу 17 ствола 1 (що перечастині гільзи 24 установлений капсюльходять одна в іншу у районі центральної частини запалювач 27. У районі дульца 28 гільзи 24 згаданого ствола 1) (див. Фіг.2). При цьому передрозміщений гумовий снаряд 23, що виконаний у ню циліндричну ділянку 16 (проточку) ствола 1, що вигляді кулі 151, 161. Дульце 28 гільзи 24 виконано примикає до патронника 6, виконують такою, що обтиснутим для забезпечення надійної фіксації стикується з патронником 6 конусоподібним перегумового метального снаряда 23 усередині ходом 7 (див. Фіг.2 та Фіг.20-29). згаданої гільзи 24 (див. Фіг.19-21). Усередині поКанал 5 ствола 1 виконують у вигляді двох або рожнини гільзи 24 (між згаданим гумовим метальбільше циліндричних проточок 16, що переходять ним снарядом 23 і капсюлем-запалювачем 27) одна в другу (див. Фіг.2, Фіг.8-18 та Фіг.20-29), при розміщений метальний заряд 29 (наприклад, поцьому внутрішній діаметр d4 проточки 16, що роховий заряд) (див. Фіг.19 та Фіг.21-22). примикає до патронника 6, виконують більшим, ніж Ствол 1, як варіант конструктивного виконанвнутрішній діаметр d5 проточки 16, що примикає ня, закріплюється по зовнішній поверхні заднього до неї (див. Фіг.2 та Фіг.8). Внутрішній діаметр циліндра 3 у стійці 13, яка, у свою чергу, кожної з наступних проточок 16 виконують змензакріплена на рамці 14 зброї 15 (див. Фіг.7 та шеним стосовно попередньої проточки убік дульФіг.20). Ствол 1 фіксується від подовжніх ного зрізу 17 (див. Фіг.2 та Фіг.20-29). Згадані пропереміщень щодо рамки 14 за допомогою штифта точки 16 з'єднують одна з другою конусоподібним 12, який вставляється в отвір 11, що виконаний на переходом 18 (див. Фіг.2 та Фіг.20-29). Довжину напливі 4 (див. Фіг.1-2, Фіг.7 та Фіг.20). кожної із проточок 16 виконують не менше калібру Ствол 1 конструктивно виконаний таким, що ствола 1 на дульному зрізі 17 (див. Фіг.2). Довжину містить дульний зріз 17 і канал 5 (для проходу меL1 проточки 16, що примикає до дульного зрізу 17, тального снаряда 23 по проточках 16) (див. Фіг.1-2, виконують найбільшою (див. Фіг.2, Фіг.9 та Фіг.20Фіг.7 та Фіг.20-29). 29). Довжину кожної із проміжних проточок 16 виСтвол короткоствольної стрілецької зброї для конують або однаковою (див. Фіг.10), або різною стрільби патронами, спорядженими гумовими снапо довжині ствола 1 в кожному з можливих рядами, який заявляється, застосовується таким варіантів конструктивного виконання (див. Фіг.9 та чином. Фіг.11-13). Максимальний діаметр d6 циліндричної Попередньо виготовляють ствол 1 з патроннипроточки 16, що примикає до обріза 17 ствола 1, ком 6 (див. Фіг.1). Для цього з заготівлі виточують виконують величиною не менше 1/5 калібру конструкцію, що містить два з'єднаних між собою боєприпасів (позиція 9) [4]. Конусоподібний по подовжній осі циліндра (позиції 2 і 3) з різними перехід 18 між проточками 16 виконують або із зовнішніми діаметрами d1 і d2. Далі на задньому плоскою стінкою 19 (див. Фіг.2, Фіг.20-29), або із циліндрі 3 (з більшим зовнішнім діаметром d2) (у плавним сполученням двох згаданих проточок 16 якому виконаний патронник 6 - із внутрішнім каналу 4 ствола 1 (див. Фіг.14). Перехід проточки діаметром d3) виконують наплив 4, у якого задня 16 каналу 5 ствола 1 в дульний зріз 17 виконують частина (яка примикає до задньої частини або під прямим кутом (див. Фіг.15), або циліндра 3 з більшим зовнішнім діаметром d3) виконусоподібним із плоскою стінкою 20 (див. Фіг.16), конана зі скосом 8 (див. Фіг.1-2, Фіг.7 та Фіг.20). або конусоподібним із плавним сполученням Після цього в передньому циліндрі 2 з меншим внутрішньої поверхні 21 каналу 5 ствола 1 з торзовнішнім діаметром d1 (стволі 1) виконують канал цевою поверхнею 22 дульного зрізу 17 (див. 5 для проходу гумового метального снаряда 23, а Фіг.17-18). Сполучення конусоподібних переходів в циліндрі 3 (з більшим зовнішнім діаметром d2) 18 по довжині каналу 5 ствола 1 виконують або виконують циліндричний канал (патронник 6) з однаковим (див. Фіг.2 та Фіг.20-29), або в кожній з діаметром d3 для патрона 9 (див. Фіг.19-21), що можливих комбінацій (див. Фіг.14). споряджений згаданим гумовим (метальним) снаПісля цього ствол короткоствольної рядом 23 (див. Фіг.19). При цьому патронник 6 стрілецької зброї для стрільби патронами, споконструктивно виконаний глибиною g (див. Фіг.2) рядженими гумовими снарядами, який меншою, ніж довжина L2 патрона 9 (боєприпасів заявляється, встановлюють у стійку 13 рамки 14 несмертельної дії, що споряджені гумовим мезброї 15 і фіксують від поздовжніх переміщень тальним снарядом 23 кулястої форми), який щодо рамки 14 за допомогою штифта 12, який застосовується [5], [6] (див. Фіг.19-21). Внутрішню запресовують в отвір 11 (який виконано на напливі поверхню 21 каналу 5 ствола 1 виконують гладкою 4) (див. Фіг.7 та Фіг.20). (без нарізів) (див. Фіг.2 та Фіг.20). У напливі 4 виУ складі зброї 15 (див. Фіг.20) ствол 1 конують отвір 11 для проходу штифта 12, що короткоствольної стрілецької зброї для стрільби фіксує ствол 1 у стійці 13 від подовжніх патронами, спорядженими гумовими снарядами, переміщень щодо рамки 14 зброї 15 (див. Фіг.1-2, який заявляється, експлуатується Фіг.7 та Фіг.20). На скосі 8 виконують улоговинку (використовується) наступним чином. 10, при цьому улоговинку 10 виконують овальної По-перше у патронник 6 ствола 1 уставляють форми (у поперечному перерізі) (див. Фіг.1-2 та патрон 9, що споряджений гумовим метальним Фіг.1-2, Фіг.7 та Фіг.20). снарядом 23 (див. Фіг.20-21). Зовнішні стінки гільзи На завершальному етапі в каналі 5 ствола 1 24 при цьому будуть контактувати з внутрішньою виконують проточки у вигляді осесиметрично з'єдповерхнею 30 патронника 6. При цьому патрон 9, наних між собою циліндричних ділянок 16 відповіпри вході в патронник 6, рухається по улоговинці дно, передньої ділянки (позиція 16), що примикає 10, що виконана на скосі 8 напливу 4. При до патронника 6, і задньої ділянки (позиція 16), що знаходженні патрона 9 у патроннику 6, задня час 9 15325 10 тина патрона 9 (фланець 26 із проточкою 25) маючи свою кулясту форму (див. Фіг.29). виступає за обріз згаданого патронника 6 не менПісля виходу гумового метального снаряда 23 ше, ніж на 3мм (див. Фіг.20 та Фіг.21-22), а гумовий за межі дульного зрізу 17 ствола 1 (див. Фіг.29), він (метальний) снаряд 23 (калібром 9,0...9,5мм) (гумовий снаряд 23) зі швидкістю V по інерції буде упирається в стінки 31 конусоподібного переходу 7 продовжувати рух убік цілі. (який з'єднує патронник 6 з каналом 5 ствола 1, а У момент проходження гумового метального саме, з передньою циліндричною ділянкою 16 снаряда 23 по каналу 5 ствола 1 силою реакції проточка) (канал 5 ствола 1 за мінімальним віддачі гільза 24 буде викидатися з патронника 6, розміром d6, як варіант конструктивного виконанвпливаючи при цьому на затворну раму 36. Заня, виконаний калібром 5,6...6,1мм) (див. Фіг.2, творна рама 36 різко відходить назад (убік від паФіг.20 та Фіг.21-29). тронника 6), а стріляна гільза 24 витягається з Для виробництва пострілу стрілець пальцем патронника 6 ствола 1 шляхом зачеплення її за руки натискає на спусковий гачок 32 зброї 15 і фланець 26 проточки 25 (наприклад, викидачем 37 пускає в хід ударно-спусковий механізм 33 (див. зброї 15 - див. Фіг.20) при відході затворної рами Фіг.21). При спрацьовуванні ударно-спускового 36 назад. Так само при відході затворної рами 36 механізму 33 курок 34 ударяє по ударнику 35 (бойназад стискується зворотна пружина 38 (накопику) [6] (див. Фіг.20 та Фіг.22). чуючи енергію) [6]. При досягненні рівності сили При ударному впливі (наприклад, ударником віддачі і зусилля стиску зворотної пружини 38, за35 із силою F (див. Фіг.21 та Фіг.22) по капсюлютворна рама 36 зупиниться і при розтисканні прузапалювачу 27 патрона 9, спрацьовує згаданий жини 38 почне рух уперед - убік патронника 6. При капсюль-запалювач 27 і запалює метальний заряд русі затворної рами 36 уперед (по рамці 14 зброї 29, що розміщений у гільзі 24 (див. Фіг.22). Під 15 убік патронника 6), що здійснюється під силою дією порохових газів, що розширюються, які утворозтискання зворотної пружини 38, зазначена зарилися при згорянні метального заряду 29 (поротворна рама 36 захоплює черговий патрон 9 з махового заряду) (див. Фіг.22), гумовий снаряд 23 газина 39, досилає його в патронник 6 і там буде втиснений у канал 5 ствола 1, а саме, мизамикає його (див. Фіг.20 та Фіг.21) [6]. При цьому наючи стінки 31 через конусоподібний перехід 7 зводиться ударно-спусковий механізм 33, а пру(який з'єднує патронник 6 з каналом 5 ствола 1) у жина 40, що подає, підіймає черговий патрон 9 передню циліндричну ділянку 16 (з діаметром d4) вверх і притискає його до нижньої поверхні каналу 5 ствола 1 (див. Фіг.22-23). Далі (також під затворної рами 36 (див. Фіг.20). наростаючим тиском порохових газів, що утвориЗброя є знову готовою до чергового застосулися при згорянні метального заряду 29) гумовий вання (для виконання пострілу). метальний снаряд 23 буде переміщатися по Підвищення ефективності застосування стводовжині каналу 5 ствола 1 (див. Фіг.24-27) до ла короткоствольної стрілецької зброї для стрільдульного зрізу 17, а саме, продавлюючись по би патронами, спорядженими гумовими снарядапершій з проточок 16 (що примикає до патронника ми, який заявляється, у порівнянні з прототипом, 6) і далі по іншим проточкам 16 до проточки 16, що досягається шляхом зміни конструкції ствола, а примикає до дульного зрізу 17 (див. послідовно саме, зменшенням калібру ствола практично в два Фіг.24 та Фіг.27), а саме, продавлюючись рази, щоб не допустити використання боєприпасів послідовно по проточкам 16, починаючи з проточ(патронів), що споряджені снарядами смертельної ки 16 з максимальним діаметром d4 до проточки 16 дії, наприклад, металевими кулями з енергією з мінімальним діаметром (d6) - до місця з'єднання з удару 300кг/см2. Підвищення ефективності застодульним зрізом 17 (див. Фіг.24-26 та Фіг.27). При сування ствола короткоствольної стрілецької зброї цьому тертя об внутрішню поверхню 21 каналу 5 для стрільби патронами, спорядженими гумовими ствола 1 гумового метального снаряда 23 буде снарядами, який заявляється, у порівнянні із прокомпенсуватися гладкою поверхнею 21 каналу 5 тотипом, досягається також шляхом конструктивствола 1, зокрема, внутрішньою поверхнею усіх них рішень, при яких товщина стінки ствола не циліндричних ділянок 16 (див. Фіг.22-27). дозволить розточити ствол для застосування патВвійшовши в циліндричну ділянку 16 (що ронів, які споряджені снарядами смертельної дії. примикає до дульного зрізу 17) каналу 5 ствола 1 Джерела інформації гумовий метальний снаряд 23 під тиском порохо1. Ф.К.Бабак «Все о пистолетах и револьвевих газів, що розширюються, які утворилися при рах», издат. ПОЛИГОН, Санкт-Петербург, 2003, згорянні метального заряду 29 (порохового зарястор. 195 - аналог. ду), буде переміщатися по довжині L1 зазначеної 2. Ф.К.Бабак «Все о пистолетах и револьвезадньої циліндричної ділянки 16 убік дульного рах», издат. ПОЛИГОН, Санкт-Петербург, 2003, зрізу 17 (див. Фіг.26-27). стор. 140 - аналог. На виході з задньої циліндричної ділянки 16 3. Наставление по стрелковому делу. 9-мм (що примикає до дульного зрізу 17) каналу 5 ствопистолет Макарова (ПМ), - М,: Военное издательла 1 гумовий метальний снаряд 23 буде проходити ство, 1986, стор. 51, мал. 46, стор. 56, мал. 47 дульний зріз 17, при цьому згаданий гумовий мепрототип. тальний снаряд 23 буде трансформуватися з 4. Український спеціалізований науковооднієї геометричної форми (з витягнутої форми) в популярний журнал „Зброя та Полювання" „Оруіншу форму - кулясту (див. Фіг.28). жие и охота". Засновник та видавець ТОВ При виході гумового метального снаряда 23 за „Редакція журналу „Зброя та Полювання", межі дульного зрізу 17 ствола 1, згаданий гумовий №2/2001, стор.14-17. метальний снаряд 23 буде розширюватися, прий5. Журнал «Техника специального назначе 11 15325 12 ния», учредитель и издатель 000 «Альфа-Центр» 6. Наставление по стрелковому делу. 9-мм и «Альфа-Бюро», Киев, №1, январь 2001, стор.34пистолет Макарова (ПМ), - М,: Военное издатель39, стор.38, позиция 42. ство, 1986. 13 15325 14 15 15325 16 17 15325 18 19 15325 20 21 15325 22 23 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 15325 Підписне 24 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Barrel of short-barreled rifle arms for shooting cartridges equipped with rubber missiles

Автори англійською

Sheiko Volodymyr Oleksandrovych, Komarov Volodymyr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Ствол короткоствольного стрелкового оружия для стрельбы патронами, снаряженными резиновыми снарядами

Автори російською

Шейко Владимир Александрович, Комаров Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: F41A 21/04, F41A 21/10

Мітки: спорядженими, патронами, стрільби, гумовими, снарядами, зброї, стрілецької, ствол, короткоствольної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/12-15325-stvol-korotkostvolno-strilecko-zbro-dlya-strilbi-patronami-sporyadzhenimi-gumovimi-snaryadami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ствол короткоствольної стрілецької зброї для стрільби патронами, спорядженими гумовими снарядами</a>

Подібні патенти