Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб біотестування контамінантів в харчових продуктах, що передбачає подрібнення досліджуваного зразка, екстракцію контамінантів, інкубацію тест-організмів, введення їх в розчин досліджуваного зразка і підрахунок кількості тест-організмів у фіксованому об'ємі суміші, який відрізняється тим, що екстракцію контамінантів здійснюють ацетоноводним розчином з вмістом 30-70 % ацетону при масовому співвідношенні досліджуваного зразка і розчинника, рівному 1:(1,0-20,0) і рН=4,8-7,0, отриманий екстракт концентрують шляхом випарювання до зникнення запаху ацетону, до концентрованого екстракту додають ацетон при співвідношенні ацетон:вода, рівному (0,2-0,5):(9,5-9,8), після цього добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus вносять в мікроакваріуми, додають 0,2 см3 концентрованого екстракту і витримують протягом 1-5 хв., а після адаптації інфузорій Stylonichia mytilus підраховують початкову їх кількість, витримують 40-60 хв. і вдруге підраховують їх кількість, а ступінь токсичності контамінантів оцінюють по кількості інфузорій Stylonichia mytilus, що вижили.

Текст

Реферат: Спосіб біотестування контамінантів в харчових продуктах передбачає подрібнення досліджуваного зразка, екстракцію контамінантів, інкубацію тест-організмів, введення їх в розчин досліджуваного зразка і підрахунок кількості тест-організмів у фіксованому об'ємі суміші. Екстракцію контамінантів здійснюють ацетоноводним розчином з вмістом 30-70 % ацетону при масовому співвідношенні досліджуваного зразка і розчинника рівному 1:(1,0-20,0) і рН=4,8-7,0, отриманий екстракт концентрують шляхом випарювання до зникнення запаху ацетону, до концентрованого екстракту додають ацетон при співвідношенні ацетон:вода, рівному (0,20,5):(9,5-9,8), після цього добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus вносять в 3 мікроакваріуми, додають 0,2 см концентрованого екстракту і витримують протягом 1-5 хв., а після адаптації інфузорій Stylonichia mytilus підраховують початкову їх кількість, витримують 4060 хв. і вдруге підраховують їх кількість, а ступінь токсичності контамінантів оцінюють по кількості інфузорій Stylonichia mytilus, що вижили. UA 88894 U (54) СПОСІБ БІОТЕСТУВАННЯ КОНТАМІНАНТІВ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ UA 88894 U UA 88894 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі гігієнічної безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини та екологічної безпеки, а саме до визначення токсичності органічних та неорганічних речовин у харчових продуктах методом біотестування. Відомий спосіб біотестування води і ґрунту на забруднення полютантами (важкими металами, пестицидами) за ступенем пригнічення фототаксиса, який дозволяє провести аналіз протягом однієї - двох діб. Як біоіндикатори використовуються представники родини ряскових (Lemna minor L), причому ступінь токсичності визначають за кількістю клітин, які загинули та за інтенсивністю забарвлення листків барвником сафраніном, який дозволяє підвищити точність біотестування. На основі результатів складають шкалу забруднень (див. патент РФ №2135994, 6 МПК G 01 N 33/18). Спосіб включає поміщення біотестерів в аналізовану воду, витримування їх у воді із додаванням токсиканта 18-24 години. По кількості і інтенсивності забарвлених сафраніном біотестерів (мертвих клітин або частини листа) складають бонітувальну шкалу ушкодження біотестера. При аналізі одного зразка на важкі метали в еталоні виявилися забарвленими до 10 % клітин від усієї площі вегетативного листочка, при великій концентрації металу старі листочки забарвлювалися повністю, зі зменшенням концентрації живими, тобто незабарвленими, залишалися тільки точки росту. При деяких концентраціях зеленими були лише частини листочка. Пестициди викликали інгібірування фототаксису хлоропластів і їх кількість, після 10 хвилин дії сильним світлом, зменшувалася. При вітальному фарбуванні усіх листочків реакція біотестера на препарати була різною. Антіо - листочки повністю забарвлені, децис і дерозал (карбендазим) - молоді листочки не забарвлені, старі - забарвлені на 90 %, суми-L - молоді не забарвлені тільки в точках росту, старі - 90 % забарвлення. Недоліком способу є необхідність тривалого витримування ряски малої в розчині токсиканта, використання барвника для визначення ушкоджених ділянок або всієї листової пластинки, а також необхідність попереднього складання шкали для біотестування. Відомий спосіб визначення наявності і концентрації інсектициду метафосу і продукту гідролізу фосфорорганічного нітроароматичного інсектициду пара-нітрофенолу у водному 7 середовищі (див. патент РФ №2175352, МПК C12Q1/02, A01N57/14, A01N33/18, G01N33/18, C12Q1/02, C12R1/40), що передбачає підготовку біоіндикатора шляхом культивування бактерій Pseudomonas putida на твердому поживному середовищі, яке не містить досліджувані речовини. Змивають отриману біомасу фосфатним буфером з рН 7,45 (при використанні штаму Pseudomonas putida 3-11), з рН 8,1 (при використанні штаму Pseudomonas putida БА-11). Інкубують біомасу в тому ж буфері. В отриманому біоіндикаторі реєструють концентрацію кисню за допомогою кисневого електроду при 35 °C. Додають до біоіндикатора досліджувану речовину, реєструють в отриманій суміші концентрацію кисню. По різниці швидкостей споживання кисню бактеріями визначають концентрацію досліджуваної речовини. Недоліком цього способу є необхідність попереднього вирощування біомаси, що викликає втрату часу, необхідно використовувати буфери з певним рН, що звужує спектр речовин, які можливо визначити запропонованим способом, використовують спеціальне обладнання для реєстрації вмісту кисню за допомогою електрода при фіксованій температурі, що також звужує коло контамінантів, які визначають цим способом. Найбільш близьким за технічною суттю до запропонованого способу є спосіб визначення токсичності ("ГОСТ 13496.7-97 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения токсичности"), згідно з яким токсичність біопроби визначають за допомогою інфузорій Stylonychia mytilus послідовно в два етапи. Попередньо готують середовища для проведення досліджень. На першому етапі здійснюють екстракцію токсичних речовин із подрібненої зернової маси чи комбікорму за допомогою ацетону. На другому етапі 3 беруть 0,5 см екстракту в стакан із підготовленою водою, додають добову культуру інфузорій і через 60 хв. визначають ефект біопроби в краплині під мікроскопом шляхом підрахунку живих і загиблих інфузорій у відсотках, який залежить від ступеня токсичності проби зерна або корму. Цей спосіб вибрано прототипом. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають такі спільні ознаки: - як тест-організм використовують культуру інфузорій; - здійснюють попередню підготовку харчової сировини шляхом подрібнення; - екстракцію токсичних речовин здійснюють ацетоном; - при необхідності регулюють рН досліджуваного екстракту; - введення інкубованих тест-організмів в розчин досліджуваної речовини; - біологічну активність об'єкта оцінюють шляхом підрахунку кількості інфузорій. Але спосіб за прототипом має наступні недоліки: - наявність етапу з функціональним навантаженням, що призводить до повної загибелі тесторганізмів, вимагає додаткового часу, витрат реактивів, але не є достатньо показовим; 1 UA 88894 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 - використання способу передбачає лише аналіз твердої маси, із якої здійснюється екстракція і не може бути використаний для рідких харчових або нехарчових субстанцій; - спосіб визначення не дає змоги отримати достовірні значення при невисоких концентраціях токсикантів внаслідок розведення підготованих екстрактів у 160-320 разів. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб біотестування контамінантів в харчових продуктах, в якому за рахунок екстракції контамінантів ацетоно-водним розчином при заданих режимах і використання добової культури інфузорій Stylonichia mytilus забезпечується отримання однозначного результату щодо ступеня токсичності неорганічних і органічних речовин та/або їх сумішей, підвищити чутливість методу і достовірність результатів, а також спрощення за рахунок того, що спосіб не вимагає використання спеціального складного обладнання. Спосіб біотестування контамінантів в харчових продуктах, що передбачає подрібнення досліджуваного зразка, екстракцію контамінантів, інкубацію тест-організмів, введення їх в розчин досліджуваного зразка і підрахунок кількості тест-організмів у фіксованому об'ємі суміші, тим, що екстракцію контамінантів здійснюють ацетоно-водним розчином з вмістом 30-70 % ацетону при масовому співвідношенні досліджуваного зразка і розчинника рівному 1:(1,0-20,0) і рН = 4,8-7,0, отриманий екстракт концентрують шляхом випарювання до зникнення запаху ацетону, до зконцентрованого екстракту додають ацетон при співвідношенні ацетон:вода, рівному (0,2-0,5):(9,5-9,8), після цього добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus вносять в 3 мікроакваріуми, додають 0,2 см концентрованого екстракту і витримують протягом 1-5 хв., а після адаптації інфузорій Stylonichia mytilus підраховують початкову їх кількість, витримують 4060 хв. і вдруге підраховують їх кількість, а ступінь токсичності контамінантів оцінюють по кількості інфузорій Stylonichia mytilus, що вижили. У способі, що заявляється, використовується добова культура інфузорій Stylonichia mytilus, токсичність визначається при низькому вмісті у зразку токсичних речовин. Виживаність інфузорій вираховують по формулі: N   N2   100, де:  N  1  N - виживаність, % N1 - середня арифметична кількість інфузорій на початку досліду (за результатами не менше 5-ти досліджень), шт N2 - середня арифметична кількість інфузорій через 1 год. експозиції (за результатами не менше 5-ти досліджень), шт 100 - коефіцієнт перерахунку у відсотки. Ступінь токсичності неорганічних та органічних речовин, що можуть бути визначені запропонованим способом, залежить від їх сумарного вмісту, хімічної природи і належності до різних видів токсикантів: важкі метали, органічні речовини, у тому числі, різні групи пестицидів (інсектициди, фунгіциди, гербіциди), глікозиди, речовини білкового походження тощо. Запропонований спосіб дозволяє швидко виявити потенційно небезпечні об'єкти, які містять контамінанти неорганічного та органічного походження, що важливо для визначення безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини та екологічної безпеки, а також при та моніторингу харчових систем. Контроль: В п'ять акваріумів вносять добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus у кількості 3 0,02 см в такій послідовності: в перший мікроакваріум 14 особин, в другий - 13, в третій - 12, 3 четвертий - 13, п'ятий - 13, додавали 0,2 см ацетоново-водного розчину у співвідношенні 0,5:9,5. Через годину експозиції підраховують кількість живих інфузорій: 13+12+13+14+13=65.  65   13    N   5   100     100  100,00 . 65    13   5 3 Приклад 1. Добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus у кількості 0,02 см , в якій міститься 3 від 10 до 20 особин вносили в 5 мікроакваріумів, додавали 0,2 см розчину досліджуваної речовини - інсектициду "Децис" (альфа-циперметрину) в ацетоно-водній суміші при співвідношенні ацетон:вода 0,3:9,7. Через 5 хв, після адаптації тест-організмів у розчині, здійснювали підрахунок початкової кількості інфузорій, через 60 хв експозиції вдруге проводили підрахунок чисельності інфузорій. При наявності у розчині, що досліджується, інсектицид -5 3 -4 3 "Децис" у кількості 5·10 мг/см із 58 залишилося інфузорій 55 особин, у кількості 1·10 мг/см із 3 63 залишилося 51 особин інфузорій, при кількості інсектициду 2·10 мг/см і більше залишається 21 особина і менше - виявляється токсичний ефект. Результати впливу інсектициду "Децис" на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 1. 2 UA 88894 U 3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Приклад 2. Добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus у кількості 0,02 см , в якій міститься 3 від 10 до 20 особин вносили в 5 мікроакваріумів, додавали 0,2 см розчину досліджуваних речовин - соку зі слив із інсектицидом "Децис" (альфа-циперметрином) та хлоридом кадмію в ацетоно-водній суміші при співвідношенні ацетон:вода 0,3:9,7. Через 5 хв, після адаптації тесторганізмів у розчині, здійснювали підрахунок початкової кількості інфузорій, через 60 хв експозиції вдруге проводили підрахунок чисельності інфузорій. В модельній системі при -5 3 2+ наявності у розчині, що досліджується, "Децис" у кількості 5·10 мг/см та Cd у кількості 1,5·10 5 3 2+ мг/см із 63 залишилося інфузорій 44 особини, у соку слив із додаванням "Децис" та Cd у -5 3 -4 кількості 1,5·10 мг/см із 63 залишилося інфузорій 41 особина, при кількості інсектициду 1·10 3 -5 3 мг/см та хлориду кадмію 3·10 мг/см і більше залишається 25 особин і менше - виявляється токсичний ефект. Результати впливу інсектициду "Децис" та хлориду кадмію на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 2. 3 Приклад 3. Добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus у кількості 0,02 см , в якій міститься 3 від 10 до 20 особин вносили в 5 мікроакваріумів, додавали 0,2 см розчину досліджуваної речовини - соку зі слив із інсектицидом "Севін" (α-Нафтил-N-метилкарбаматом) та солі хлориду кадмію. Через 3 хв, після адаптації тест-організмів у розчині, здійснювали підрахунок початкової кількості інфузорій, через 45 хв експозиції вдруге проводили підрахунок чисельності інфузорій. -4 2+ -5 Так, при наявності у розчині, що досліджується, "Севіну" у кількості 1·10 мг/см та Cd 3·10 мг/см залишилася 31 особина інфузорій - виявлений слаботоксичний ефект, при збільшенні кількості контамінантів залишається 24 особини і менше - виявлений токсичний ефект. Результати впливу пестициду та солі важкого металу на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 3. 3 Приклад 4. Добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus у кількості 0,02 см , в якій міститься 3 від 10 до 20 особин вносили в 5 мікроакваріумів, додавали 0,2 см розчину досліджуваної речовини - інсектициду "Бульдог" (бета-цифлурину) та нітрату свинцю в ацетоно-водній суміші при співвідношенні ацетон:вода 0,5:9,5. Через 5 хв, після адаптації тест-організмів у розчині, здійснювали підрахунок початкової кількості інфузорій, через 60 хв експозиції вдруге проводили підрахунок чисельності інфузорій. Так, при наявності у розчині, що досліджується, "Бульдогу" у -4 3 2+ 3 кількості 2·10 мг/см та Рb 0,5 мг/дм наявний слабо токсичний ефект, при збільшенні кількості інсектициду та солі важкого металу залишається 20 особин і менше - виявляється токсичний ефект. Результати впливу інсектициду "Бульдог" (бета-цифлурину) та модельної суміші із нітратом свинцю на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 4. Приклад 5. Наважку яблук 1 г подрібнювали, отримували пюре, із якого здійснювали 3 екстракцію 10 см ацетоно-водним розчином із вмістом ацетону 50 %, екстракт випарювали до 3 3 3 відсутності запаху ацетону (до об'єму 5 см ), додавали 0,5 см ацетону та 4,3 см води для його 3 розчинення, і здійснювали нейтралізацію 0,2 см розчину NaHCO3 до рН 4,8, далі використовували цей екстракт для дослідження. Добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus у 3 кількості 0,02 см , в якій міститься від 10 до 20 особин вносили в 5 мікроакваріумів, додавали 3 0,2 см екстракту, отриманого із пюре яблук або модельної системи, що включала екстракт зразку яблучного пюре та інсектицид "Бульдог" (бета-цифлурин) та нітрат свинцю в ацетонововодній суміші. Через 5 хв, після адаптації тест-організмів у розчині, здійснювали підрахунок початкової кількості інфузорій, через 45 хв експозиції вдруге проводили підрахунок чисельності інфузорій. Зразки контролю та яблук виявилися нетоксичними. При наявності у модельній -4 3 -4 3 системі інсектициду "Бульдог" у кількості від 1·10 мг/см до 4·10 мг/см та нітрату свинцю від 3 3 0,5 мг/дм до 1,0 мг/дм виявлений слабо токсичний ефект, при збільшенні кількості контамінантів залишається 28 особин і менше - виявляється токсичний ефект. Результати впливу інсектициду "Бульдог" (бета-цифлурину) та нітрату свинцю у модельних зразках яблучного пюре на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 5. Приклад 6 здійснювали аналогічно прикладу 5, але в модельну систему додавали різні контамінанти, наприклад, похідні фенолу, зокрема, орто-хлорфенол. Токсичний ефект 3 виявлений при наявності від 0,1 мг/дм у суміші його із пестицидом "Бульдог" у кількості від 1·10 4 3 мг/см - в мікроакваріумах залишається 24 особини і менше. Результати впливу токсичних похідних фенолу та пестициду "Бульдог" у модельних зразках овочів на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 6. Приклад 7 здійснювали аналогічно прикладу 5, але в модельну систему додавали алкалоїд стрихнін і витримку здійснювали 60 хв. Токсичний ефект виявлений при наявності алкалоїду в 3 -4 кількості від 0,5 мг/дм та при наявності суміші його із пестицидом "Бульдог" у кількості від 1·10 3 UA 88894 U 3 5 10 15 -5 3 мг/см або суміші із пестицидом "Бульдог" у кількості від 5·10 мг/см та нітрату свинцю у 3 кількості 0,25 мг/дм - в мікроакваріумах залишається 26 і 23 особини відповідно. Результати впливу алкалоїду і пестициду на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 7. Приклад 8 здійснювали аналогічно прикладу 5, але для аналізу брали картоплю, що позеленіла. Готували екстракти із вмістом соланіну 0,05 мг/г, 0,2 мг/г, 0,25 мг/г, витримували 60 хв. Токсичний ефект виявлений при наявності від 0,25 мг/г соланіну у кількості або при -4 3 наявності у суміші 1 мг/г соланіну та пестициду "Бульдог" у кількості від 1·10 мг/см - в мікроакваріумах залишається 27 і 25 особин відповідно. Результати впливу соланіну та пестициду на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 8. Приклад 9 здійснювали аналогічно прикладу 5, але в модельну систему додавали білок -4 рицин. Токсичний ефект виявлений при наявності від 1·10 мг/г та більше або при наявності -5 -4 3 рицину у кількості 5·10 мг/г та пестициду "Бульдог" у кількості від 1·10 мг/см - в мікроакваріумах залишається 27 і 23 особини відповідно. Результати впливу рицину та суміші із пестицидом "Бульдог" на Stylonichia mytilus наведені у таблиці 9. Таблиця 1 Результати дослідження впливу інсектициду "Децис" (альфа-циперметрину) на виживаність Stylonichia mytilus Досліджувані зразки Вода контроль 0,5 ГДК 1,0 ГДК 2,0 ГДК 2,5 ГДК 3,0 ГДК 3,5 ГДК Сумарна кількість Stylonichia mytilus im початку експозиції, особин 65 58 63 61 64 62 65 Примітка: ГДК = 0,0001 мг/см Сумарна кількість Stylonichia mytihts через 60 хв експозиції, особин 65 55 50 37 29 21 13 Виживаність Stylonichia mytilus, % Ступінь токсичності 100,0 94,8 79,4 60,7 45,3 33,9 20,0 не токсичний не токсичний слаботоксичний слаботоксичний слаботоксичний токсичний токсичний 3 Таблиця 2 Результати дослідження впливу інсектициду "Децис" (альфа-циперметрина) + CdCl2 на виживаність Stylonichia mytilus Досліджувані зразки Вода контроль Сік слив 0,5 ГДК "Децис" + 0,5 2+ ГДК Cd Сік слив + 0,5 ГДК 2+ "Децис" + 0,5 ГДК Cd 1 ГДК "Децис" + 1 ГДК 2+ Cd Сік слив +1 ГДК "Децис" 2+ + 1 ГДК Cd 2,0 ГДК "Децис" + 1 ГДК 2+ Cd Сік слив+2 ГДК "Децис" 2+ + ГДК Cd Сумарна кількість Stylonichia mytilus im початку експозиції, особин 65 71 Сумарна кількість Stylonichia mytihts через 60 хв експозиції, особин 65 70 63 Виживаність Stylonichia mytilus, % Ступінь токсичності 100,0 98,6 не токсичний не токсичний 44 69,8 не токсичний 64 41 64,0 не токсичний 63 32 50,8 слаботоксичний 66 33 50,0 слаботоксичний 63 27 42,9 слаботоксичний 62 25 40,3 токсичний 4 UA 88894 U Продовження таблиці 2 2,0 ГДК "Децис" + 2 ГДК 2+ Cd 64 25 Примітка: ГДК = 0,0001 мг/см , ГДК Cd 0,00003 мг/см 3 2+ 39,1 токсичний 3 Таблиця 3 Результати дослідження впливу пестициду "Севін" (альфа-нафтил-N-метилкарбамату) + CdCl2 на виживаність Stylonichia mytilus Сумарна кількість Stylonichia mytilusim Досліджувані зразки початку експозиції, особин Вода контроль 65 Сік слив + 0,25 ГДК "Севін" + 0,25 ГДК 63 2+ Cd Сік слив + 0,5 ГДК "Севін" + 0,5 ГДК 64 2+ Cd Сік слив + 1,0 ГДК 66 2+ "Севін" + 1 ГДК Cd Сік слив + 2,0 ГДК 62 2+ "Севін" + 1 ГДК Cd Сумарна кількість Stylonichia mytihts через 45 хв експозиції, особин 65 Виживаність Stylonichia mytilus, % Ступінь токсичності 100,0 не токсичний 54 85,7 не токсичний 44 68,8 слаботоксичний 37 56,1 слаботоксичний 24 38,7 токсичний 3 Примітка: ГДК = 0,0001 мг/см (лімітуючий показник шкідливості - органолептичний), ГДК 2+ 3 Cd 0,00003 мг/см Таблиця 4 Результати дослідження впливу інсектициду "Бульдог" (бета-цифлурину) та модельної суміші із нітратом свинцю на виживаність Stylonichia mytihts Сумарна кількість Сумарна кількість Виживаність Stylonichia mytilus на Stylonichia mytilus Ступінь Досліджувані зразки Stylonichia початку експозиції, через 1 год. експози токсичності mytilus, % особин ції, особин Вода-контроль 65 65 100,0 не токсичний 0,5 ГДК Бульдога та 73 63 86,3 не токсичний 0,5 ГДК Pb(NO3)2 1,0 ПДК Бульдога та 71 48 67,6 слаботоксичний 1,0 ГДК Pb(NO3)2 2,0 ПДК Бульдога та 67 33 49,3 слаботоксичний 2,0 ГДК Pb(NO3)2 3,0 ПДК Бульдога та 66 20 30,3 токсичний 2,0 ГДК Pb(NO3)2 2,0 ПДК Бульдога та 71 28 39,4 токсичний 3,0 ГДК Pb(NO3)2 3 Примітка: ГДК інсектициду "Бульдог" = 0,0002 мг/см ; 3 ГДК Pb(NO3)20,5 мг/дм 5 5 UA 88894 U Таблиця 5 Результати дослідження впливу комбінованого токсиканта "Бульдог" (бета-цифлуріна) + Pb(NO3)2 на виживаність Stylonichia mytilus Досліджувані зразки Вода - контроль Пюре з яблук Модельний зразок пюре з яблук з додаванням 0,5 ГДК Бульдога та 0,5 ГДК Pb(NO3)2 Модельний зразок пюре з яблук з додаванням 1,0 ПДК Бульдога та 1,0 ГДК Pb(NO3)2 Модельний зразок пюре з яблук з додаванням 2,0 ГДК Бульдога та 2,0 ГДК Pb(NO3)2 Модельний зразок пюре з яблук з додаванням 3,0 ГДК Бульдога та 3,0 ГДК Pb(NO3)2 Модельний зразок пюре з яблук з додаванням 4,0 ГДК Бульдога та 4,0 ГДК Pb(NO3)2 Сумарна Сумарна кількість кількість Виживаність Stylonichia mytilus Stylonichia Ступінь Stylonichia на початку mytilus через токсичності mytilus, % експозиції, 60 хв експозиції, особин особин 65 65 100,0 не токсичний 69 68 98,6 не токсичний 76 64 84,2 не токсичний 84 55 65,5 слаботоксичний 77 37 48,1 слаботоксичний 94 28 29,8 токсичний 80 3 3,8 токсичний 3 Примітка: ГДК інсектициду "Бульдог" = 0,0002 мг/см ; 3 ГДК Pb(NO3)20,5 мг/дм Таблиця 6 Результати дослідження впливу контамінантів на виживаність Stylonichia mytilus Досліджувані зразки Сік картоплі свіжої Пюре кабачків Модельний зразок соку картоплі свіжої з додаванням 0,5 ГДК охлорфенолу Модельний зразок соку картоплі свіжої з додаванням 0,5 ГДК охлорфенолу + 1,0 ГДК інсектициду "Бульдог" Модельний зразок із пюре кабачків з додаванням 1 ГДК о-хлорфенолу + 0,5 ГДК інсектициду "Бульдог" Сумарна кількість Сумарна кількість Виживаність Stylonichia mytilus Stylonichia mytilus Ступінь Stylonichia на початку через 45 хв токсичності mytilus, % експозиції, особин експозиції, особин 71 69 97,2 не токсичний 69 68 98,6 не токсичне 62 42 67,7 слаботоксичний 66 24 36,4 токсичний 64 23 35,9 токсичний 6 UA 88894 U Продовження таблиці 6 Модельний зразок із пюре кабачків з додаванням 1 ГДК о-хлорфенолу + 0,5 ГДК Pb(NO3)2 63 25 39,7 токсичний 3 Примітка: ГДК о-хлорфенолу = 0,1 мг/дм ; 3 ГДК інсектициду "Бульдог" = 0,0002 мг/см ; 3 ГДК Pb(NO3)20,5 мг/дм Таблиця 7 Результати дослідження впливу різних контамінантів на виживаність Stylonichia mytilus Досліджувані зразки Пюре полуниці Модельний зразок пюре полуниці з додаванням 0,3 3 мг/дм стрихніну Модельний зразок пюре полуниці з додаванням 0,5 3 мг/дм стрихніну Модельний зразок пюре полуниці з додаванням 0,7 3 мг/дм стрихніну Модельний зразок пюре полуниці з додаванням 0,3 3 мг/дм стрихніну та + 1 ГДК інсектициду "Бульдог" Модельний зразок пюре полуниці з додаванням 0,3 3 мг/дм стрихніну + 0,5 ГДК інсектициду "Бульдог"+ 0,5 ГДК Pb(NO3)2 Сумарна кількість Stylonichia mytilus на початку експозиції, особин 69 Сумарна кількість Stylonichia mytilus через 60 хв експозиції, особин Виживаність Stylonichia mytilus, % 69 100 не токсичне 68 49 72,1 слаботоксичний 67 35 52,2 слаботоксичний 71 28 39,4 токсичний 69 26 37,7 токсичний 66 25 37,9 токсичний Примітка: летальна доза для мишей 0,5 мкг/г; 3 ГДК інсектициду "Бульдог" - 0,0002 мг/см ; 3 ГДК Pb(NO3)20,5 мг/дм 7 Ступінь токсичності UA 88894 U Таблиця 8 Результати дослідження впливу контамінантів на виживаність Stylonichia mytilus Сумарна Сумарна кількість кількість Stylonichia mytilus Stylonichia Досліджувані зразки на початку mytilus через 60 експозиції, особин хв експозиції, особин Картопля свіжа подрібнена 71 68 Модельний зразок екстракту із вмістом 68 64 -2 соланіну 1·10 мг/г соланіну Модельний зразок екстракту із вмістом 69 57 -2 соланіну 5·10 мг/г соланіну Модельний зразок екстракту із вмістом 67 34 соланіну 0,2 мг/г соланіну Модельний зразок екстракту із вмістом 70 27 соланіну 0,25 мг/г соланіну Модельний зразок екстракту із вмістом соланіну 0,15 мг/г соланіну 66 25 + 0,5 ГДК інсектициду "Бульдог" Виживаність Stylonichia mytilus, % Ступінь токсичності 95,8 не токсична 94,1 не токсичний 82,6 не токсичний 50,7 слаботоксичний 38,6 токсичний 37,9 токсичний Примітка: Соланін у кількості 1-5 мг/100 г - безпечно, 23-27 мг/100 г - токсична доза 3 ГДК інсектициду "Бульдог" = 0,0002 мг/см ; Таблиця 9 Результати дослідження впливу контамінантів на виживаність Stylonichia mytilus Досліджувані зразки Модельний зразок з -5 3 додаванням 1·10 мг/см рицину Модельний зразок з -5 3 додаванням 5·10 мг/см рицину Модельний зразок з -4 3 додаванням 1·10 мг/см рицину Модельний зразок з -4 3 додаванням 1·10 мг/см рицину + 1 ГДК інсектициду "Бульдог" Сумарна кількість Сумарна кількість Виживаність Stylonichia mytilus Stylonichia mytilus Stylonichia на початку через 60 хв mytilus, % експозиції, особин експозиції, особин Ступінь токсичності 70 57 81,4 не токсичний 66 41 62,1 слаботоксичний 67 27 40,3 токсичний 65 23 35,4 токсичний -4 Примітка: летальна доза для мишей 3·10 мг/г; 3 ГДК інсектициду "Бульдог" = 0,0002 мг/см 8 UA 88894 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб біотестування контамінантів в харчових продуктах, що передбачає подрібнення досліджуваного зразка, екстракцію контамінантів, інкубацію тест-організмів, введення їх в розчин досліджуваного зразка і підрахунок кількості тест-організмів у фіксованому об'ємі суміші, який відрізняється тим, що екстракцію контамінантів здійснюють ацетоноводним розчином з вмістом 30-70 % ацетону при масовому співвідношенні досліджуваного зразка і розчинника, рівному 1:(1,0-20,0) і рН=4,8-7,0, отриманий екстракт концентрують шляхом випарювання до зникнення запаху ацетону, до концентрованого екстракту додають ацетон при співвідношенні ацетон:вода, рівному (0,2-0,5):(9,5-9,8), після цього добову культуру інфузорій Stylonichia mytilus 3 вносять в мікроакваріуми, додають 0,2 см концентрованого екстракту і витримують протягом 15 хв., а після адаптації інфузорій Stylonichia mytilus підраховують початкову їх кількість, витримують 40-60 хв. і вдруге підраховують їх кількість, а ступінь токсичності контамінантів оцінюють по кількості інфузорій Stylonichia mytilus, що вижили. 15 Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 9

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Pylynenko Liudmyla Mykolaivna, Pylypenko Inna Vasylivna, Haidukevych Diana Kazymyrivna, Danylova Olena Ivanivna, Vikul Svitlana Ivanivna

Автори російською

Пилипенко Людмила Николаевна, Пилипенко Инна Васильевна, Гайдукевич Диана Казимировна, Данилова Елена Ивановна, Викуль Светлана Ивановна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/00

Мітки: контамінантів, спосіб, продуктах, біотестування, харчових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-88894-sposib-biotestuvannya-kontaminantiv-v-kharchovikh-produktakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб біотестування контамінантів в харчових продуктах</a>

Подібні патенти