Є ще 3 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Моноімпульсний сумарно-амплітудний пеленгатор, що містить високочастотну антенну систему у складі блока опромінювачів, кільцевого хвилевідного моста і дзеркала, приймач сумарного каналу у складі змішувача сумарного каналу, місцевого гетеродина, підсилювача проміжної частоти сумарного каналу, першого амплітудного детектора та схему складання, причому перший сумарний вихід кільцевого хвилевідного моста підключений до першого входу змішувача сумарного каналу, до другого входу якого підключений перший вихід місцевого гетеродина, вихід змішувача сумарного каналу через підсилювач проміжної частоти сумарного каналу підключений до входу першого амплітудного детектора, перший і другий входи блока опромінювачів високочастотної антенної системи з'єднані відповідно з першим і другим входами моноімпульсного сумарно-амплітудного пеленгатора, який відрізняється тим, що додатково містить перший і другий дільники потужності, приймач першого парціального каналу у складі змішувача першого парціального каналу, підсилювача проміжної частоти першого парціального каналу і другого амплітудного детектора, приймач другого парціального каналу у складі змішувача другого парціального каналу, підсилювача проміжної частоти другого парціального каналу і третього амплітудного детектора, перший, другий і третій вимірювачі амплітуди, перший і другий пристрої ділення, перший, другий і третій блоки схем порівняння, перший, другий і третій блоки калібрування, причому перший і другий виходи блока опромінювачів підключені відповідно до входів першого і другого дільників потужності, перші виходи першого і другого дільників потужності підключені відповідно до першого і другого входів кільцевого хвилевідного моста, другі виходи першого і другого дільників потужності підключені відповідно до перших входів змішувачів першого і другого парціальних каналів, другі входи яких підключені до другого виходу місцевого гетеродина, вихід змішувача першого парціального каналу через підсилювач проміжної частоти першого парціального каналу підключений до входу другого амплітудного детектора, вихід змішувача другого парціального каналу через підсилювач проміжної частоти другого парціального каналу підключений до входу третього амплітудного детектора, вихід першого амплітудного детектора через перший вимірювач амплітуди підключений до перших входів першого і другого пристроїв ділення, вихід другого амплітудного детектора через другий вимірювач амплітуди підключений до другого входу першого пристрою ділення, вихід третього амплітудного детектора через третій вимірювач амплітуди підключений до другого входу другого пристрою ділення, вихід першого пристрою ділення підключений до перших входів першого і другого блоків схем порівняння, другий вхід першого блока схем порівняння підключений до виходу першого блока калібрування, другий вхід і вихід другого блока схем порівняння підключені відповідно до першого виходу і першого входу другого блока калібрування, другий вхід якого підключений до першого (″знак ″+″) виходу першого блока схем порівняння, вихід другого пристрою ділення підключений до першого входу третього блока схем порівняння, другий вхід і вихід якого підключені відповідно до першого виходу і першого входу третього блока калібрування, другий вхід якого підключений до другого (″знак ″-″) входу першого блока схем порівняння, вихід (″″) рухомої частини антенної системи, перший (″знак ″+″) і другий (″знак ″-″) виходи першого блока схем порівняння, другий (″″) вихід другого блока калібрування, другий (″″) вихід третього блока калібрування підключені відповідно до першого (″″), другого (″знак ″+"), третього (″знак ″-″), четвертого (″″), п'ятого (″″) входів схеми складання, вихід якої (″+″ або ″-″) підключений до виходу моноімпульсного сумарно-амплітудного пеленгатора.

Текст

Моноімпульсний сумарно-амплітудний пеленгатор, що містить високочастотну антенну систему у складі блока опромінювачів, кільцевого хвилевідного моста і дзеркала, приймач сумарного каналу у складі змішувача сумарного каналу, місцевого гетеродина, підсилювача проміжної частоти сумарного каналу, першого амплітудного детектора та схему складання, причому перший сумарний вихід кільцевого хвилевідного моста підключений до першого входу змішувача сумарного каналу, до другого входу якого підключений перший вихід місцевого гетеродина, вихід змішувача сумарного каналу через підсилювач проміжної частоти сумарного каналу підключений до входу першого амплітудного детектора, перший і другий входи блока опромінювачів високочастотної антенної системи з'єднані відповідно з першим і другим входами моноімпульсного сумарно-амплітудного пеленгатора, який відрізняється тим, що додатково містить перший і другий дільники потужності, приймач першого парціального каналу у складі змішувача першого парціального каналу, підсилювача проміжної частоти першого парціального каналу і другого амплітудного детектора, приймач другого парціального каналу у складі змішувача другого парціального каналу, підсилювача проміжної частоти другого парціального каналу і третього амплітудного детектора, перший, другий і третій вимірювачі амплітуди, перший і другий пристрої ділення, перший, другий і третій блоки схем порів 2 (19) 1 3 85121 4 підключений до виходу моноімпульсного сумарно(″ q o ″), др угого (″знак ″+"), третього (″знак ″-″), четамплітудного пеленгатора. вертого (″ D q1 ″), п'ятого (″ Dq 2i ″) входів схеми i складання, вихід якої (″ q o + Dq1i ″ або ″ q o - Dq 2i ″) Пристрій, що пропонується, належить до галузі радіолокаційних і радіонавігаційних вимірювань і може бути застосованим при створенні пеленгаторів об'єктів імпульсного випромінювання (ОІВ) для одночасного визначення кутових напрямків на кожний з кількох ОІВ, розміщених в просторі в межах головного пелюстка пеленгаційної антени. У відомих пристроях, сумарно-різницевих радіолокаційних станціях (РЛС) і пеленгаторах, для визначення кутового напрямку в одній координатній площині використовують дві діаграми спрямованості (ДС), які взаємно перетинаються [ 1-3 ]. Перший відомий моноімпульсний сумарнорізницевий пеленгатор, схему якого наведено на рис. 6.34 [1], складається з високочастотної антенної системи, до якої входять блок опромінювачів, високочастотна кільцева мостова схема і дзеркало, антенного перемикача, передавача, приймача сумарного каналу у складі змішувача сумарного каналу, гетеродина, підсилювача проміжної частоти сумарного каналу, швидкодіючої системи автоматичного регулювання підсилення (ШАРП), детектора, приймача різницевого каналу у складі змішувача різницевого каналу, підсилювача проміжної частоти різницевого каналу, фазового дискримінатора, слідкуючої системи, при цьому перший A1 і другий A2 ви ходи блока опромінювачів підключені відповідно до першого (а1) і другого (а2) входів високочастотної кільцевої мостової схеми, перший (сумарний) вихід високочастотної кільцевої мостової схеми підключений до першого входу антенного перемикача, до другого входу якого підключений вихід передавача, другий (різницевий) вихід високочастотної кільцевої мостової схеми підключений до першого входу змішувача різницевого каналу, вихід антенного перемикача через перший вхід змішувача сумарного каналу, перший вхід підсилювача проміжної частоти сумарного каналу підключений до детектора, ШАРП і першого входу фазового дискримінатора, вихід змішувача різницевого каналу через перший вхід підсилювача проміжної частоти різницевого каналу підключений до другого входу фазового дискримінатора, перший і другий виходи ШАРП підключені відповідно до другого входу підсилювача проміжної частоти сумарного каналу і другого входу підсилювача проміжної частоти різницевого каналу, перший і другий виходи гетеродина підключені відповідно до других входів змішувачів сумарного і різницевого каналів, вихід фазового дискримінатора підключений до входу слідкуючо ї системи, вихідний елемент якої механічно зв'язаний з дзеркалом антенної системи, перший і другий входи блока опромінювачів і вихід детектора з'єднані відповідно з першим і другим входами і виходом сумарно-різницевого пеленгатора. Недоліки першого відомого сумарнорізницевого пеленгатора: 1. Збільшення величини похибки визначення кутового напрямку на ОІВ, яке зумовлене: - наявністю змін фазових співвідношень сигналів на вимірювальному вході фазового дискримінатора і його керуючому (опорному) вході. Для забезпечення мінімальної похибки визначення кутового напрямку необхідно, щоб зсув фаз між вимірюваною U1 і опорною Uоп напругами з круговою частотою wo (wo=2pfo , де f0 - частота опорної і вимірюваної напруг), дорівнював нулю або 180 градусів: uоп=Um0cosw0t, u1=Um1cosw0t або u1=Um1cos(w0t+180), де Um0 і Um1 - амплітудні значення опорного і вимірюваного сигналів відповідно; - зростанням зсуву фаз між напругами UD, US відповідно на різницевому і сумарному ви ходах кільцевої мостової схеми у смузі часто т Df до (20¸60)%, тобто [Df/f 0·100%£(20¸60)%], досягає величини, що перевищує (90¸150)° або (270¸330)°. За цих умов величина похибки визначення кутового напрямку d(Dqi) досягає половини ширини діаграми спрямованості (ДС) антени (q0,5): d(Dqi)£q0,5 /2. 2. Велика ймовірність хибної тривоги (Рх.т.) при вимірюванні сигналів приймача різницевого каналу: Рх.т.³10-1¸10-3 завдяки тому, що сигнал UDi приймача різницевого каналу змінюється в межах: 0£UDi³(3¸4,5)дБ. 3. Додаткові енергетичні витрати при визначенні кутового напрямку до (3¸5)дБ відносно рівня потужності, на якому пересікаються дві парціальні ДС. Це зумовлено тим, що для визначення кутового напрямку одночасно вимірюються сигнали двох парціальних ДС, які можуть відрізнятися на (6¸10)дБ в межах головного пелюстка пеленгаційної антени, і їх різниця дорівнює (3¸5)дБ відносно рівня, на якому пересікаються парціальні ДС. Другий відомий моноімпульсний сумарнорізницевий пеленгатор для визначення кутового напрямку в одній площині, структурна схема якого наведена на рис. 8-33 [2], складається з високочастотної антенної системи, до якої входять блок опромінювачів, високочастотна кільцева мостова схема і дзеркало, антенного перемикача, передавача, приймача сумарного каналу, приймача різницевого каналу, детектора, фазового детектора, при цьому перший (1) і другий (2) виходи блока опромінювачів підключені відповідно до першого (1) і другого (2) входів високочастотної кільцевої мостової схеми, перший (сумарний) вихід остан 5 85121 6 ньої підключений до першого входу антенного пеДо складу моноімпульсного сумарноремикача, до другого входу якого підключений різницевого пеленгатора-прототипу включені: вивихід передавача, другий (різницевий) вихід висосокочастотна антенна система, що складається з кочастотної кільцевої мостової схеми підключений блока опромінювачів, кільцевого хвилевидного до першого входу приймача різницевого каналу, моста, дзеркала, приймач сумарного каналу у вихід антенного перемикача через приймач сумаскладі: змішувача сумарного каналу, місцевого рного каналу підключений до входу де тектора, гетеродина, підсилювача проміжної частоти сумадругого входу приймача різницевого каналу і друрного каналу, амплітудного детектора, приймач гого входу фазового детектора, вихід приймача різницевого каналу у складі: змішувача різницеворізницевого каналу підключений до першого входу го каналу, підсилювача проміжної частоти різницефазового детектора, перший і другий входи блока вого каналу, фазочутливого детектора, схема опромінювачів, виходи детектора і фазового детескладання, генератор розгортки, індикатор типу ктора зв'язані відповідно з першим і другим вхо"А", при цьому перший і другий виходи блока дами, першим і другим виходами сумарноопромінювачів підключені відповідно до першого і різницевого пеленгатора. другого входів кільцевого хвилевидного моста, До недоліків другого відомого сумарноперший (сумарний) і другий (різницевий) виходи різницевого пеленгатора, як і у випадку першого якого підключені відповідно до перших входів змівідомого сумарно-різницевого пеленгатора, налешувачів сумарного і різницевого каналів, до других жать: входів зазначених змішувачів підключені відповід1. Збільшення величини похибки вимірювання но перший і другий виходи місцевого гетеродина, кутового напрямку на ОІВ, яке зумовлене тим, що: а вихід змішувача сумарного каналу через підси- фазові співвідношення сигналів на вимірюлювач проміжної частоти сумарного каналу підвальному і керуючому (опорному) входах фазовоключений до першого входу фазочутливого детекго детектора не лишаються сталими, а змінюються тора і входу амплітудного детектора, вихід в процесі вимірювань. Для забезпечення умов змішувача різницевого каналу через підсилювач мінімальності похибки при визначенні кутового проміжної частоти різницевого каналу підключений напрямку зсув фаз між напругами вимірюваного U 1 до другого входу фазочутли вого детектора, виходи фазочутливогодетектора і генератора розгорті опорного Uоп сигналів на частоті wo (wo=2pfo), як ки підключені відповідно до першого і другого вховже зазначалось вище, має дорівнювати 0° або дів схеми складання, виходи амплітудного 180°; детектора і схеми складання підключені відповідно - зростанням зсуву фаз між напругами UD, US до першого і другого входів індикатора типу "А", відповідно на різницевому і сумарному ви ходах перший і другий входи блока опромінювачів високільцевої мостової схеми у смузі часто т Df до кочастотної антенної системи і вихід індикатора (20¸60)% [тобто Df/f0·100%£(20¸60)%] досягає ветипу "А" з'єднані відповідно з першим і другим личини, що перевищує (90¸150)° або (270¸330)°. входами і виходом сумарно-різницевого пеленгаЗа цих умов величина похибки вимірювання кутотора. вого напрямку d(Dqi) досягає половини ширини ДС Недоліки сумарно-різницевого пеленгатораантени (q0,5): прототипу: d(Dqi)£θ0,5/2. 1. Значна похибка визначення кутового на2. Велика ймовірність хибної тривоги (Рх.т.) при прямку, до якої призводять: вимірюванні сигналів граничного різницевого ка- наявність змін фазових співвідношень між налу: напругами на керуючому (опорному) і вимірюваль-1 -3 Рх.т.³10 ¸10 , ному входа х фазочутливого детектора, яка має внаслідок того, що сигнал UDi приймача різнимісце в процесі роботи пристрою. На вимірювальцевого каналу змінюється в межах: ний вхід фазочутливого детектора з виходу при0£UDi³(3¸4,5)дБ. ймача різницевого каналу надходить напруга UD 3. Додаткові енергетичні витрати при визнапроміжної частоти W пр: ченні кутового напрямку до (3¸5)дБ відносно рівня uD=Um1cosQпрt або uD=Um1cos(Qпрt+180°), потужності, на якому пересікаються дві парціальні де Um1 - амплітудне значення вимірюваного ДС. Це зумовлено тим, що для визначення кутовосигналу. го напрямку одночасно вимірюються сигнали двох На керуючий (опорний) вхід фазочутливого парціальних ДС, які можуть відрізнятися на детектора надходить використовувана як опірна (6¸10)дБ в межах головного пелюстка пеленгаційнапруга US проміжної частоти W пр: ної антени, і їх різниця дорівнює (3¸5)дБ відносно uS=Um2cosQпрt, рівня, на якому пересікаються парціальні ДС. де Um2 - амплітудне значення зазначеної наЯк пристрій-прототип запропонованого винапруги. ходу обраний сумарно-різницевий пеленгатор, Зсув фаз між напругами uD і uS на частоті W пр наведений на рис. 5.9 [3, стор. 228, §5.4, глава 5], призводить до зміни величини вихідної напруги з якого виключені антенний перемикач і передафазочутли вого детектора, що відповідає величині і вач. Це з умовлено тим, що запропонований сумазнаку кутового відхилення від рівносигнального рно-різницевий пеленгатор не випромінює сигнанапрямку. лів, а призначений для приймання сигналів від ОІВ Зсув фаз між напругами uD і uS на входах фаі визначення кутових напрямків на зазначені об'єкзочутливого детектора зумовлений також і зсувом ти. фаз сигналів, що надходять з сумарного і різнице 7 85121 8 вого виходів кільцевого хвилевидного моста, у Таким чином, у смузі частот до (20¸60)% зсув широкій смузі частот. фаз між напругами uS і uD значно відрізняється від Такий зсув фаз між напругами uD і uS на сумазсуву фаз, що має місце на частоті fo. рному і різницевому вихода х кільцевого хвилевидЦе призводить до значного зростання похибки ного моста зумовлений структурою останнього. визначення кутового напрямку d(Dqi), яка досягає Відомо, що кільцевий хвилевидний міст має два половини ширини ДС антени (q0,5): входи (відведення a1 і відведення а2) і два виходи d(Dqi)£q0,5 /2. (відведення с - сумарний вихід і відведення p На Фіг.3 наведені ілюстрації векторної діаграрізницевий вихід). Відстані а 1с і а2с між відведенми напруг u1, u2 , uS і uD на входах і вихода х сумарнями кільцевого хвилевидного моста однакові і но-різницевого кільцевого хвилевидного моста для дорівнюють lo/4, де lo - довжина хвилі на фіксовавипадку знаходження цілі на рівносигнальному ній частоті fo. У точці p моста відстань від відвенапрямку (тобто за умови u1=u2) для трьох значень дення a1 на величину Io=lο/2 довша у порівнянні з частоти: a) fi=f o, б) fi=0,6fo , в) fi=1,6fo . відведенням а2: З аналізу наведених векторних діаграм (Фіг.3а, 3б, 3в) можна зробити висновки: (1) а1p-а2р=Io=lο/2 - на частоті fo (Фіг.3а) різницева напруга uD=0. Похибка вимірювання кутового напрямку буде міСинфазні сигнали u1 і u2 надходять до точки с німальною; кільцевого хвилевідного моста з відводів a1 і а2 із - на частотах fi=0,6fo (Фіг.3б) і fi=1,6fo (Фіг.3в) збереженням фаз. Сума зазначених сигналів uS різницева напруга uD відмінна від нуля (uD¹0) і довизначається як: сягає значної величини. Похибки визначення кутоu1=u1+u2=(Um1+U m2)coswot. вого напрямку досягають величин, приблизно рівУ точці p кільцевого хвилевидного моста виних половині ширини ДС антени q0,5. робляється різницева напруга uD. Зважаючи на те, Таким чином, зміна фазових співвідношень що сигнали u1 і u2 надходять з відведень a1 і а2 з між напругами uD і uS на входах фазочутливого сувом фаз на 180°, маємо: детектора призводить до зміни (збільшення) похиuD=(Um1coswot+Umicoswot)=(Umicoswotбки визначення кутового напрямку (пеленга), яка Um2coswot)=(Um1-U m2)coswot. залежить від величини і знаку відхилення цілі від За умови Um1>Um2 різницева напруга UD доріврівносигнального напрямку (наприклад, знак нює: "плюс" відповідає відхиленню цілі вліво від рівносигнального напрямку, а знак "мінус" відповідає uD=|U m1-Um2|coswot. відхиленню цілі вправо від зазначеного напрямку); За умови Um1m о, то знак відхилення кутового напрямку додатній (тобто із знаком „плюс"), що відповідає відхиленню цілі вправо від рівносигнального напрямку (див. Фіг.2). Для визначення модуля відхилення кутового напрямку Dq1i, на ОІВ від рівносигнального напрямку введені приймач першого парціального каналу, перший і другий вимірювачі амплітуди, перший пристрій ділення, третій блок схем порівняння, третій блок калібрування. Для визначення модуля відхилення Dq2i кутового напрямку на ОІВ від рівносигнального напрямку введені приймач другого парціального каналу, перший і третій вимірювачі амплітуди, другий блок схем порівняння, другий блок калібрування. Для визначення знака відхилення цілі від рівносигнального напрямку введені: приймач першого парціального каналу, перший і другий вимірювачі амплітуди, перший пристрій ділення, перший блок схем порівняння, перший блок калібрування. Для забезпечення роботи сумарноамплітудного пеленгатора введені перший і другий дільники потужності. Отже відомі і нові (введені) ознаки запропонованого пристрою знаходяться у причиннонаслідковому зв'язку, результатом якого є реальна працездатність і можливість промислового застосування запропонованого пристрою. Авторам i заявнику з офіціальних джерел інформації не відомі технічні рішення, у яких сукупність розглянутих ознак (як відомих, так і нових, включаючи відповідні зв'язки між ними) використовується для розв'язання поставленого завдання. Отже запропоноване технічне рішення відповідає критеріям „винахідницький крок" і „новизна". Введення до запропонованого пристрою нової сукупності ознак для виконання поставленого завдання, а саме: одночасного визначення кутових напрямків на декілька ОІВ, розміщених в одній площині в межах головного пелюстка пеленгаційної антени, з високою точністю (відносно невели 13 85121 14 кими похибками), забезпечує його високий технічБлок опромінювачів 1-1, кільцевий хвилевидний рівень і можливість промислового використанний міст 1-2 і дзеркало 1-3 (див. Фіг.1) - загальноня. відомі типові пристрої радіолокаційних антенних Сутність винаходу пояснюються кресленнями систем високої і надвисокої частоти [1-3]. Дільники потужності 1-4 і 1-5 (див. Фіг.1) також Фіг.1¸3, де наведені: загальновідомі типові пристрої радіотехнічних - на Фіг.1 - Блок-схема моноімпульсного сумарно-амплітудного пеленгатора; схем високої і надвисокої частоти [1¸3] і забезпе- на Фіг.2 - Діаграми спрямованості (ДС) антечують розподіл потужності енергії високої (надвисокої) частоти між двома або декількома каналами ни: 1 і 2 - парціальні ДС, S - сумарна ДС; у заданому співвідношенні, наприклад, у співвід- на Фіг.3 - Векторні діаграми напруг на сумарношенні 1:1. Дільники потужності використовуютьному і різницевому виходах кільцевого хвилевіднося для живлення різних (двох або декількох) приго моста. строїв від одного джерела високої (надвисокої) Моноімпульсний сумарно-амплітудний пеленчастоти. Дільники потужності, як правило, являють гатор складається (див. Фіг.1) із високочастотної собою високочастотні розгалужені лінії передачі антенної системи 1 у складі: блока опромінювачів або кінцеві навантажувальні опори із спеціальними 1-1, кільцевого хвилевидного моста 1-2, дзеркала відведеннями [4]. 1-3, дільників потужності 1-4, 1-5; приймача сумаПриймачі сумарного, першого і другого парцірного каналу 2 у складі: змішувача сумарного каальних каналів (відповідно 2, 3 і 4) є загальновідоналу 2-1, місцевого гетеродина 2-2, підсилювача мими типовими пристроями радіолокаційних і рапроміжної частоти сумарного каналу 2-3, першого амплітудного детектора 2-4; приймача першого діонавігаційних систем [1¸3]. парціального каналу 3 у складі: змішувача першоПідсилювачі проміжної частоти 2-3, 3-2 і 4-2 го парціального каналу 3-1, підсилювача проміжної (див. Фіг.1), що входять відповідно до складу зачастоти першого парціального каналу 3-2, другого значених сумарного, першого і другого парціальамплітудного детектора 3-3; приймача другого них каналів (відповідно 2, 3 і 4) - загальновідомі парціального каналу 4 у складі: змішувача другого типові пристрої приймачів [3, 5]. парціального каналу 4-1, підсилювача проміжної Амплітудні детектори 2-4, 3-3, 4-3 (див. Фіг.1), частоти другого парціального каналу 4-2, третього що також входять відповідно до складу зазначених амплітудного детектора 4-3; вимірювачів амплітусумарного, першого і другого парціальних каналів ди 5, 6, 7, пристроїв ділення 8, 9, блоків схем порі(відповідно 2, 3 і 4) також загальновідомі типові вняння 10, 11, 12, блоків калібрування 13, 14, 15, складові пристрої електричних і радіотехнічних схеми складання 16. Моноімпульсний сумарносхем [3, 5]. амплітудний пеленгатор має два входи 17, 18 і Вимірювачі амплітуди 5, 6 і 7 (див. Фіг.1) - заодин вихід 19. гальновідомі типові пристрої електровимірювальВисокочастотна антенна система 1 (див. Фіг.1) ної техніки [6]. є загальновідомим типовим пристроєм радіолокаПристрої ділення 8 і 9, блоки калібрування 13, 14, і 15, як і схема складання 16 (див. Фіг.1) - загаційних систем [1¸3], який забезпечує приймання льновідомі типові пристрої електровимірювальної і електромагнітної енергії від ОІВ і передачу її на цифрової техніки [6, 7]. вхід приймача, переміщення діаграми спрямоваУ моноімпульсному сумарно-амплітудному пеності антени у площині сканування та відлік кутоленгаторі перший і другий виходи блока опромівого напрямку. В залежності від призначення антенної систенювачів 1-1 підключені відповідно до входів першого 1-4 і друго го 1-5 дільників потужності. ми і її частотного діапазону застосовуються антени Перші виходи першого 1-4 і другого 1-5 дільрізних типів: вібраторні, параболічні, рупорні тощо ників потужності підключені відповідно до першого [3]. Переміщення (сканування) ДС виконується за і другого входів кільцевого хвилевідного моста 1-2, допомогою електромеханічних або електронних пристроїв. Антену, як правило, встановлюють на перший (сумарний) вихід якого підключений до першого входу змішувача 2-1 приймача сумарного двох або трьох координатних колонках з можливіканалу 2. Другі виходи першого 1-4 і другого 1-5 стю повороту (на Фіг.1 не наведені). На Фіг.1 наведільників потужності підключені відповідно до педені лише високочастотні блоки, які входять до рших входів змішувачів першого 3-1 і другого 4-1 складу антенної системи, а саме: блок опромінювачів 1-1, кільцевий хвилевидний міст 1-2, дзеркаприймачів першого і другого парціальних каналів (відповідно 3 і 4). ло 1-3, дільники потужності 1-4 і 1-5, які формують До другого входу змішувача 2-1 сумарного каДС антени (сумарну і дві парціальні). Блоки, які налу 2 підключений перший вихід місцевого гетезабезпечують обертання (сканування) ДС антени, родина 2-2, другий вихід якого підключений до відлік кута повороту рухомої частини, як і зазначені вище координатні колонки, на Фіг.1 не наведені, други х входів змішувача 3-2 першого парціального каналу 3 і змішувача 4-1 другого парціального кащоб не ускладнювати зображення. Ці блоки є заналу 4. Виходи змішувачів 2-1, 3-1 і 4-1 відповідно гальновідомими пристроями антен радіолокаційсумарного каналу 2, першого парціального каналу них систем [3] і не входять до складу відрізняльних 3 і другого парціального каналу 4 через відповідні ознак запропонованого пристрою. На Фіг.1 наведений лише вихід рухомої частипідсилювачі проміжної частоти 2-3, 3-2 і 4-2 підключені відповідно до входів першого 2-4, другого ни антенної системи 1 для відліку кута повороту 3-3 і третього 4-3 амплітудних детекторів. Виходи рухомої частини антени, наприклад, у вигляді першого 2-4, другого 3-3 і третього 4-3 амплітуддвійкового паралельного коду qo . них детекторів підключені відповідно до входів 15 85121 16 першого 5, другого 6 і третього 7 вимірювачів ампu1=Um1 coswt, літуди. Ви хід першого вимірювача амплітуди 5 u2=Um2coswt, підключений до перших входів першого 8 і другого де - Umo, Um 1, Um 2 - відповідно амплітуди за9 пристроїв ділення. значених ВЧ сигналів на першому вході змішувача Вихід др угого вимірювача амплітуди 6 підклюсумарного каналу 2-1, на перших входа х змішувачений до другого входу першого пристрою ділення ча 3-1 першого парціального каналу 2 і змішувача 8. Вихід третього вимірювача амплітуди 7 підклю4-1 другого парціального каналу 3, чений до другого входу другого пристрою ділення - w - кругова частота ВЧ сигналів, 9 Вихід першого пристрою ділення 8 підключений відповідно перетворюються у сигнали проміждо перших входів першого 10 і другого 11 блоків ної частоти: схем порівняння. Другий вхід першого блока схем uS=KoUmocosW прt, порівняння 10 підключений до виходу першого u1=K1Um1cosW прt, блока калібрування 13. Другий вхід і ви хід другого u2=K2Um2cosW прt, блока схем порівняння 11 підключені відповідно до де - Umo, Um 1, Um 2 - відповідно амплітуди запершого виходу і першого входу другого блока значених ВЧ сигналів на входах приймачів сумаркалібрування 14, другий вхід якого підключений до ного каналу 2, першого парціального каналу 3 і першого („знак „+") виходу першого блока схем другого парціального каналу 4, порівняння 10. - w - кругова частота ВЧ сигналів, Вихід другого пристрою ділення 9 підключений - W пр - проміжна частота приймачів сумарного, до першого входу третього блока схем порівняння першого і другого парціальних каналів (відповідно 12, другий вхід і вихід якого підключені відповідно 2, 3 і 4), до першого виходу і першого входу третього блока - Ko, K1, K2 - відповідні коефіцієнти пропорційкалібрування 15, другий ви хід якого підключений ності. ] до другого („знак „-") ви ходу першого блока схем Сигнали „uS", „u1" і „u2" проміжної частоти з випорівняння 10. ходів підсилювачів : проміжної частоти ( відповідно Перший („qo"), др угий („знак „+"), третій („знак „2-3, 3-2 і 4-2) надходять на перший 2-4, другий 3-3 "), четвертий („Dq1i"), п'ятий („Dq 2i") входи, ви хід і третій 4-4 амплітудні детектори і перетворюються („qo+Dq 1i або qo-Dq2i") схеми складання 16 підклюу відеоімпульси „UΒS", „UB1" і „UB2 ". Зазначені відеочені відповідно до виходу р ухомої частини антенімпульси „UΒS", „UB1" і „UB2" надходять відповідно ної системи 1, першого („знак „+"), другого („знак „на перший 5, другий 6 і третій 7 вимірювачі амплі") виходам першого блока схем порівняння 10, туди. другому („Dq 1i") ви ходу друго го блока калібрування Сигнали з виходу першого вимірювача амплі14, другому („Dq2i") виходу третього блока калібрутуди 5 у вигляді двійкового паралельного коду вання 15, виходу 19 моноімпульсного сумарно„UΑS" надходять на перші входи першого 8 і другоамплітудного пеленгатора. Перший і другий входи го 9 пристроїв ділення. Сигнали з виходів другого блока опромінювачів 11 підключені відповідно до 6 і третього 7 вимірювачів амплітуди у вигляді входів 17, 18 моноімпульсного сумарнодвійкових паралельних кодів „UA1 „UA2" надходять амплітудного пеленгатора. на другі входи першого 8 і другого 9 пристроїв діМоноімпульсний сумарно-амплітудний пеленлення. гатор працює таким чином. Імпульсні СВЧ сигнали Вихідний сигнал першого пристрою ділення 8 у високої і надвисокої частоти від ОІВ надходять на вигляді двійкового паралельного коду, що відповівходи 17 і 18 сумарно-амплітудного пеленгатора і дає відношенню: опромінюють дзеркало 3-1 антенної системи 1, і надходять на перший і другий входи блока опромі(9) m 1i=UAS/UA1 нювачів 1-1 для формування двох парціальних ДС, які пересікаються між собою. Синфазні високочаснадходить на перші входи першого 10 і другототні (ВЧ) сигнали з першого і другого виходів блого 11 блоків схем порівняння. Вихідний сигнал друка опромінювачів 1-1 надходять відповідно на вхогого пристрою ділення 9 у вигляді двійкового пади першого 1-4 і другого 1-5 дільників потужності. ралельного коду, що відповідає відношенню: З перших виходів зазначених дільників потужності, на яких формуються дві парціальні ДС, синфазні (10) m 2i=UΑS/UA2 ВЧ сигнали надходять відповідно на перший і другий входи кільцевого хвилевідного моста 1-2, на надходить на перший вхід третього блоку схем сумарному виході якого формується сумарна ДС порівняння 12. по високій частоті. Високочастотні сигнали („uS") з Знак відхилення кутового напрямку від рівносумарного виходу кільцевого хвилевидного моста сигнального напрямку визначається таким чином. 1-2 надходять на перший вхід змішувача сумарноВ залежності від величини (9), кодовий сигнал якої го каналу 2-1. З других ви ходів дільників потужноснадходить на перший вхід першого блока порівті 1-4 і 1-5 ВЧ сигнали („u1" і „u2") надходять відпоняння 10, на другий вхід якого надходить сигнал відно на перші входи змішувача 3-1 першого калібрування „m o" з виходу першого блока калібпарціального каналу З і змішувача 4-1 др угого парування 13, спрацьовує перша або друга схеми рціального каналу 3. У приймачах сумарного, порівняння блока 10. першого і другого парціальних каналів (відповідно За умови: 2, 3 і 4) ВЧ сигнали m 1i£m o uS=Umocoswt, 17 85121 18 спрацьовує перша схема блока порівняння 10. частини антенної системи 1, першого („знак „+"), При цьому виробляється керуючий сигнал „знак другого („знак „-") виходів блока порівняння 10, „+", який надходить на перший („знак „-") вихід другого („q1i") ви ходу др угого блока калібрування блока порівняння 10. 14, другого („Dq2i") ви ходу третього блока калібруЗа умови: вання 15. m 1i

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mono-pulse total aptitude direction finder.

Автори англійською

Pokryshevskyi Viktor Mykhailovych, Steriopolo Yevhen Anatoliiovych, Titov Valerii Serhiiovych, Chyhyryn Oleh Trokhymovych

Назва патенту російською

Моноимпульсный суммарно-амплитудный пеленгатор

Автори російською

Покрышевский Виктор Михайлович, Стериополо Евгений Анатольевич, ТИтов ВалерИй Сергеевич, Чигирин Олег Трофимович

МПК / Мітки

МПК: G01S 3/02, G01S 3/14

Мітки: сумарно-амплітудний, пеленгатор, моноімпульсний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/11-85121-monoimpulsnijj-sumarno-amplitudnijj-pelengator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Моноімпульсний сумарно-амплітудний пеленгатор</a>

Подібні патенти