Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб контролю і керування процесом абсорбційного осушення газу, що включає вимірювання витрати газу після кожної абсорбційної колони, витрати абсорбенту перед кожною абсорбційною колоною і вологовмісту осушеного газу і підтримання заданим значенням співвідношення "витрата газу - витрата абсорбенту" шляхом регулювання подачі абсорбенту, який відрізняється тим, що додатково вимірюють рівні насиченого абсорбенту в кожній абсорбційній колоні та у ємності вивітрювання, температуру насиченого абсорбенту у випарнику кожного блока регенерації абсорбенту, температуру пароподібних відходів регенерації абсорбенту, тиск абсорбенту в трубопроводі регенерованого абсорбенту перед абсорбційними колонами, тиск газу в трубопроводі осушеного газу і частоту напруги живлення кожного насоса від відповідного перетворювача частоти і підтримують рівень насиченого абсорбенту в кожній абсорбційній колоні рівним заданому шляхом регулювання скидання насиченого абсорбенту в ємність вивітрювання, рівень насиченого абсорбенту в якій підтримують рівним заданому шляхом регулювання його скидання в блоки регенерації абсорбенту, підтримують температуру насиченого абсорбенту у випарнику кожного блока регенерації абсорбенту рівною заданому значенню шляхом регулювання подачі паливного газу в пальники, підтримують значення співвідношення "тиск абсорбенту в трубопроводі регенерованого абсорбенту перед абсорбційними колонами - тиск газу в трубопроводі осушеного газу" рівним заданому значенню шляхом включення або вимикання насосів і автоматичного регулювання частоти живлення одного з насосів, підтримують значення температури пароподібних відходів регенерації абсорбенту на виході повітряних конденсаторів у заданих межах шляхом вмикання вентиляторів, що входять до складу повітряних конденсаторів, при перевищенні цією температурою верхнього граничного значення, і вимикання вентиляторів при зниженні цієї температури нижче нижнього граничного значення, контролюють відсутність полум'я кожного пальника після включення його в роботу в кожному блоці регенерації абсорбенту, досягнення у випарнику кожного з блоків регенерації абсорбенту мінімального значення рівнем насиченого абсорбенту, максимального значення температурою абсорбенту, максимального значення температурою димових газів, мінімального або максимального значення тиском паливного газу перед кожним пальником і мінімального значення тиском повітря, що подається до кожного пальника, і при виявленні кожної з зазначених подій, видають відповідний сигнал і блокують роботу пальників відповідного блока регенерації абсорбенту, а також контролюють досягнення загазованості в технологічній насосній граничного значення і при виявленні зазначеної події видають відповідний сигнал і вмикають аварійну витяжну вентиляцію, яку вимикають після зниження загазованості нижче граничного рівня і зникнення всіх сигналів про загазованість, крім того, при виявленні оператором небезпечних для роботи подій, автоматичне виявлення яких не передбачено, наприклад, пожежі, оператор натисканням кнопки видає відповідний сигнал і блокує роботу пальників усіх блоків регенерації абсорбенту, насосів, повітряних конденсаторів і витяжної вентиляції.

Текст

Спосіб контролю і керування процесом абсорбційного осушення газу, що включає вимірювання витрати газу після кожної абсорбційної колони, витрати абсорбенту перед кожною абсорбційною колоною і вологовмісту осушеного газу і підтримання заданим значенням співвідношення "витрата газу - витрата абсорбенту" шляхом регулювання подачі абсорбенту, який відрізняється тим, що додатково вимірюють рівні насиченого абсорбенту в кожній абсорбційній колоні та у ємності вивітрювання, температуру насиченого абсорбенту у випарнику кожного блока регенерації абсорбенту, температуру пароподібних відходів регенерації абсорбенту, тиск абсорбенту в трубопроводі регенерованого абсорбенту перед абсорбційними колонами, тиск газу в трубопроводі осушеного газу і частоту напруги живлення кожного насоса від відповідного перетворювача частоти і підтримують рівень насиченого абсорбенту в кожній абсорбційній колоні рівним заданому шляхом регулювання скидання насиченого абсорбенту в ємність вивітрювання, рівень насиченого абсорбенту в якій підтримують рівним заданому шляхом регулювання 2 (19) 1 3 84341 Передбачуваний винахід належить до нафтової і газової промисловості, зокрема до керування процесами комплексної підготовки газу, і може бути використаний для керування абсорбційною осушкою газу. Відомий спосіб керування процесом осушки газу [А.с. CPCP №1271552, кл. В01D53/26, G05D27/00, Бюл. №43, 1986] шляхом зміни подачі абсорбенту в залежності від неузгодженості поточного і заданого вологовмісту осушеного газу, при цьому частину осушеного газу періодично з постійною швидкістю направляють по добірному трубопроводу, на еталонній ділянці якого газ охолоджують до заданої температури точки роси, вимірюють перепад тисків на ньому і по швидкості зміни перепаду тисків визначають величину відхилення поточного вологовмісту від заданого, по якому коректують подачу абсорбенту. Даний спосіб керування процесом осушки газу так само, як і спосіб контролю і керування процесом осушки газу, що заявляється, включає регулювання (зміну) подачі абсорбенту. Однак, відсутність виміру рівнів насиченого абсорбенту в кожній абсорбційнії колоні та у ємності вивітрювання, температури насиченого абсорбенту в кожному блоці регенерації абсорбенту, температури пароподібних відходів регенерації абсорбенту, тиску абсорбенту в трубопроводі регенерованого абсорбенту перед абсорбційними колонами, тиску газу в трубопроводі осушеного газу і частоти напруги живлення кожного насоса від відповідного перетворювача частоти і підтримки зазначених параметрів, рівними заданим для них значенням, шляхом регулювання, контролю виникнення аварійних подій, сигналізації про ці події і прийняття необхідних у кожному випадку мір різко обмежує функціональні можливості відомого способу і відповідно знижує його ефективність. Відомий спосіб керування процесом абсорбційної осушки газу [А.с. CPCP №1745316, кл В01D53/26, G05D27/00, Бюл. №25, 1992], що включає зміну подачі абсорбенту в залежності від витрати осушеного газу, частину якого перепускають по байпасу на прямолінійній ділянці газопроводу, охолодження його до заданої точки роси, вимір витрати охолодженого газу, промивання байпаса інгібітором при досягненні співвідношення витрат газу в байпасі та у газопроводі заданого значення, при цьому вимірюють прозорість охолодженого газу, а подачу абсорбенту коректують по відхиленню прозорості газу від значення в стані повного вологонасичення. Даний спосіб керування процесом абсорбційної осушки газу так само, як і спосіб контролю і керування процесом осушки газу, що заявляється, включає регулювання (зміну) подачі абсорбенту. Однак, відсутність виміру рівнів насиченого абсорбенту в кожній абсорбційній колоні та у ємності вивітрювання, температури насиченого абсорбенту в кожному блоці регенерації абсорбенту, температури пароподібних відходів регенерації абсорбенту, тиску абсорбенту в трубопроводі регенерованого абсорбенту перед абсорбційними 4 колонами, тиску газу в трубопроводі осушеного газу і частоти напруги живлення кожного насоса від відповідного перетворювача частоти і підтримки зазначених параметрів, рівними заданим для них значенням, шляхом регулювання, контролю виникнення аварійних подій, сигналізації про ці події і прийняття необхідних у кожному випадку мір різко обмежує функціональні можливості відомого способу і відповідно знижує його ефективність. Найбільш близьким по технічній сутності є спосіб автоматичного керування процесом осушки газу [A.c. CPCP №1074577, кл В01D53/26, G05D27/00, Бюл. №7, 1984] шляхом регулювання подачі газу й абсорбенту в кожний абсорбер у залежності від величини загального навантаження установки підготовки газу, вологовмісту осушеного газу після кожного абсорбера і концентрації абсорбенту, що подається в кожний абсорбер, при цьому вимірюють вміст абсорбенту в осушеному газі на виході кожного абсорбера, потужність приводу кожного насоса подачі абсорбенту, тиск і температуру газу в кожному абсорбері і подачу газу та абсорбенту регулюють у залежності від сукупності параметрів з урахуванням заданого вологовмісту загального потоку осушеного газу. Даний спосіб автоматичного керування процесом осушки газу так само, як і спосіб контролю і керування процесом осушки газу, що заявляється, включає вимір витрати газу, витрати абсорбенту через кожну абсорбційну колону і вологовмісту осушеного газу та підтримку заданим значення співвідношення «витрата газу - витрата абсорбенту» шляхом регулювання подачі абсорбенту (регулювання подачі газу й абсорбенту в залежності від величини загального навантаження установки підготовки газу). Однак відсутність виміру рівнів насиченого абсорбенту в кожній абсорбційній колоні та у ємності вивітрювання, температури насиченого абсорбенту в кожному блоці регенерації абсорбенту, температури пароподібних відходів регенерації абсорбенту, тиску абсорбенту в трубопроводі регенерованого, абсорбенту перед абсорбційними колонами, тиску газу в трубопроводі осушеного газу і частоти напруги живлення кожного насоса від відповідного перетворювача частоти, підтримки рівня насиченого абсорбенту в кожній абсорбційній колоні, рівним заданому, шля хом регулювання його скидання в ємність вивітрювання, рівень насиченого абсорбенту в якій підтримують, рівним заданому, шляхом регулювання його скидання в блоки регенерації, підтримки температури насиченого абсорбенту в кожному блоці регенерації абсорбенту, рівною заданому значенню, шляхом регулювання подачі паливного газу в пальники, підтримки співвідношення «тиск абсорбенту в трубопроводі регенерованого абсорбенту перед абсорбційними колонами - тиск газу в тр убопроводі осушеного газу», рівним заданому значенню, шляхом регулювання частоти живлення одного з насосів, контролю виникнення аварійних подій, сигналізації про ці події і прийняття необхідних у кожному випадку мір різко обмежує функціональні 5 84341 6 можливості відомого способу і відповідно знижує сигнал і включають аварійну витяжну вентиляцію, його ефективність. що виключають після зниження загазованості нижВ основу передбачуваного винаходу поставче граничного рівня і зникнення всіх сигналів про лена задача удосконалення способу контролю і загазованість, крім того, при виявленні оператокерування процесом осушки газу шляхом розширом небезпечних для роботи подій, автоматичне рення його функціональних можливостей і підвивиявлення яких не передбачено, наприклад, пощення за рахунок цього його ефективності. жежі, оператор натисканням кнопки видає відповіПоставлена задача вирішується тим, що у відний сигнал і блокує роботу пальників усіх блоків домому способі контролю і керування процесом регенерації абсорбенту, насосів, повітряних конабсорбційної осушки газу, що включає вимір виденсаторів і витяжної вентиляції. трати газу після кожної абсорбційної колони, виУведення виміру рівнів насиченого абсорбенту трати абсорбенту перед кожною абсорбційною в кожній абсорбційній колоні та у ємності вивітрюколоною і вологовмісту осушеного газу і підтримку вання, температури насиченого абсорбенту у визаданим значення співвідношення «витрата газу парнику кожного блоку регенерації абсорбенту, витрата абсорбенту» шляхом регулювання подачі температури пароподібних відходів регенерації абсорбенту, згідно винаходу додатково вимірюють абсорбенту, тиску абсорбенту в трубопроводі рерівні насиченого абсорбенту в кожній абсорбційній генерованого абсорбенту перед абсорбційними колоні та у ємності вивітрювання, температуру колонами, тиску газу в трубопроводі осушеного насиченого абсорбенту у випарнику кожного блоку газу і частоти напруги живлення кожного насоса регенерації абсорбенту, температуру пароподібвід відповідного перетворювача частоти, підтримних відходів регенерації абсорбенту, тиск абсорки рівня насиченого абсорбенту в кожній абсорббенту в тр убопроводі регенерованого абсорбенту ційній колоні, рівним заданому, шля хом регулюперед абсорбційними колонами, тиск газу в тр убовання його скидання в ємність вивітрювання, проводі осушеного газу і частоту напруги живленрівень насиченого абсорбенту в якій підтримують, ня кожного насоса від відповідного перетворювача рівним заданому, шляхом регулювання його скичастоти і підтримують рівень насиченого абсорбедання в блоки регенерації, підтримки температури нту в кожній абсорбційній колоні, рівним заданому, насиченого абсорбенту у випарнику кожного блоку шляхом регулювання скидання насиченого абсоррегенерації абсорбенту, рівною заданому значенбенту в ємність вивітрювання, рівень насиченого ню, шляхом регулювання подачі паливного газу в абсорбенту в якій підтримують, рівним заданому, пальники, підтримки заданим значення співвідношляхом регулювання його скидання в блоки регешення «тиск абсорбенту в тр убопроводі регенеронерації абсорбенту, підтримують температуру наваного абсорбенту перед абсорбційні ми колонами сиченого абсорбенту у випарнику кожного блоку - тиск газу в тр убопроводі осушеного газу», шлярегенерації абсорбенту, рівною заданому значенхом включення або вимикання насосів і автоматиню, шляхом регулювання подачі паливного газу в чного регулювання частоти живлення одного з пальники, підтримують значення співвідношення насосів, підтримки значення температури паропо«тиск абсорбенту в тр убопроводі регенерованого дібних відходів регенерації абсорбенту на виході абсорбенту перед абсорбційними колонами - тиск повітряних конденсаторів у заданих межах шляхом газу в трубопроводі осушеного газу», рівним задавключення або вимикання вентиляторів, що вхоному значенню, шляхом включення або вимикання дять до складу повітряних конденсаторів, контронасосів і автоматичного регулювання частоти жилю відсутності полум'я кожного пальника після влення одного з насосів, підтримують значення включення його в роботу в кожному блоці регенетемператури пароподібних відходів регенерації рації абсорбенту, досягнення у випарнику кожного абсорбенту на виході повітряних конденсаторів у з блоків регенерації абсорбенту мінімального зназаданих межах шля хом включення вентиляторів, чення рівнем насиченого абсорбенту, максимальщо входять до складу повітряних конденсаторів, ного значення температурою абсорбенту, максипри перевищенні цією температурою верхнього мального значення температурою димових газів, граничного значення і вимикання вентиляторів при мінімального або максимального значення тиском зниженні цієї температури нижче нижнього граничпаливного газу перед кожним пальником і мініманого значення, контролюють відсутність полум'я льного значення тиском повітря, подаваного до кожного пальника після включення його в роботу в кожного пальника, і видачі, при виявленні будькожному блоці регенерації абсорбенту, досягнення якої з зазначених подій, відповідного сигналу і у випарнику кожного з блоків регенерації абсорбеблокування роботи пальників відповідного блоку нту мінімального значення рівнем насиченого абрегенерації абсорбенту, контролю досягнення засорбенту, максимального значення температурою газованістю в технологічній насосній граничного абсорбенту, максимального значення температузначення і видачі, при виявленні зазначеної події, рою димових газів, мінімального або максимальвідповідного сигналу персоналові і включення ного значення тиском паливного тазу перед кожаварійної витяжної вентиляції, що виключають ним пальником і мінімального значення тиском після зниження загазованості нижче граничного повітря, подаваного до кожного пальника, і при рівня і зникнення всіх сигналів про загазованість, виявленні будь-якої з зазначених подій, видають блокування роботи пальників усі х блоків регеневідповідний сигнал і блокують роботу пальників рації абсорбенту, насосів, повітряних конденсатовідповідного блоку регенерації абсорбенту, а тарів і витяжної вентиляції при виявленні оператокож контролюють досягнення загазованістю в техром небезпечних для роботи подій, автоматичне нологічній насосній граничного значення і при вивиявлення яких не передбачено, наприклад, появленні зазначеної події видають відповідний жежі, істотно розширює функціональні можливості 7 84341 8 запропонованого способу і відповідно підвищує абсорбційної колони 10-1, ..., 10-n, перші витратойого ефективність. міри 13-1, ..., 13-n, встановлені в трубопроводі На кресленнях приведені: осушеного газу 12 на виходах газу відповідних Фіг.1 - блок-схема системи, що реалізує заабсорбційних колон 10-1, ..., 10-n, трубопровід 14 пропонований спосіб контролю і керування процеРДЕГа, що з'єднує перший вхід пристрою 2 осушки сом абсорбційної осушки газу; газу і збору НДЕГа з входами ДЕГа кожної абсорФіг.2 - схема пристрою осушки газу і збору набційної колони 10-1, ... 10-n, др угі ви тратоміри 15сиченого абсорбенту; 1, ..., 15-n, встановлені в тр убопроводі 14 РДЕГа Фіг.3 - схема пристрою регенерації абсорбенна вході ДЕГа відповідної абсорбційної колони 10ту; 1, ..., 10-n, перші керовані засувки 16-1, ..., 16-n, Фіг.4 - схема блоку підключення; встановлені в трубопроводі 14 РДЕГа на вході Фіг.5 - схема пристрою забезпечення загальДЕГа відповідної абсорбційної колони 10-1, ..., 10ноцехових те хнологічних функцій. n, перші датчики рівня 17-1, ..., 17-n, встановлені в Як абсорбент на практиці часто використовунижній тарілці відповідної абсорбційної колони 10ється диетиленгліколь - ДЕГ, тому далі при описі 1, ..., 10-n, ємність вивітрювання 18, перший трусистеми, що реалізує запропонований спосіб, і бопровід 19 НДЕГа, що з'єднує виходи НДЕГа кореалізації способу замість терміна «абсорбент» жної абсорбційної колони 10-1, ..., 10-n із входом використовується термін - «ДЕГ». Система, що ємності вивітрювання 18, другі керовані засувки реалізує запропонований спосіб контролю і керу20-1, ..., 20-n, встановлені в тр убопроводі 19 НДЕвання процесом абсорбційної осушки газу, містить Га на виході НДЕГа з відповідної абсорбційної (Фіг.1) пульт введення і виведення інформації 1, колони 10-1, ..., 10-n, другий датчик рівня 21, встапристрій 2 осушки газу і збору насиченого ДЕГа новлений в ємності вивітрювання 18, другий труНДЕГа, пристрій 3 регенерації ДЕГа, до першого бопровід 22 НДЕГа, що з'єдн ує ви хід ємності вивівходу якого підключений третій вихід (ви хід НДЕтрювання 18 із третім виходом пристрою 2 осушки Га) пристрою 2 осушки газу і збору НДЕГа, пригазу і збору НДЕГа, третю керовану засувку 23, стрій 4 забезпечення загальноцехових технологічустановлену в др угому тр убопроводі 22 НДЕГа, них функцій, третій вхід якого з'єднаний з першим перший датчик тиску 24, встановлений у трубовиходом (виходом регенерованого ДЕГа - РДЕГа) проводі 14 РДЕГа перед абсорбційними колонами пристрою 3 регенерації ДЕГа, другі ви ходи (ви ходи 10-1, ..., 10-n, другий датчик тиску 25 і датчик волопарів верха колони випарника) якого підключені до говмісту 26, встановлені в трубопроводі 12 осушечетвертих входів пристрою 4 забезпечення заганого газу перед першим виходом пристрою 2 після льноцехових технологічних функцій, вхід 5 подачі абсорбційних колон 10-1, ..., 10-n, ви хід датчика сирого газу, що підключений до другого входу прирівня 21, а також виходи датчиків рівня 17-1, ..., 17строю 2 осушки газу і збору НДЕГа, перший вхід n, перших 13-1, ..., 13-n і других 15-1, ..., 15-n ви(вхід РДЕГа) якого з'єднаний з першим виходом тратомірів, датчиків тиску 24 і 25 і датчика вологопристрою 4 забезпечення загальноцехових те хновмісту 26 підключені до перших входів блоку керулогічних функцій, до других входів якого підключевання 9, крім того, виходи датчиків тиску 24 і 25 ні другі виходи пристрою 2 осушки газу і збору підключені до других ви ходів пристрою 2 осушки НДЕГа, вхід 6 паливного газу, що з'єднаний із другазу і збору НДЕГа, відповідні перші виходи блоку гим входом пристрою 3 регенерації ДЕГа, треті керування 9 з'єднані з керуючими входами кожної виходи якого, а також другі виходи пристрою 4 з керованих засувок 16-1, ..., 16-n, 20-1, ..., 20-n і забезпечення загальноцехових те хнологічних фу23, крім того, перші виходи блоку керування 9, а нкцій підключені до перших входів п ульта введентакож і другі ви ходи блоку керування 9 підключені ня і виведення інформації 1, виходи якого з'єднані до четвертих виходів пристрою 2 осушки газу і з третіми входами пристрою 2 осушки газу і збору збору НДЕГа. НДЕГа, із третіми входами пристрою 3 регенерації Пристрій 3 регенерації ДЕГа - Фіг.3 містить ДЕГа і з п'ятими входами пристрою 4 забезпеченблок керування 27, третій вхід якого з'єднаний із ня загальноцехових те хнологічних функцій, треті третім входом пристрою 3 регенерації ДЕГа, трувиходи якого, а також.четверті ви ходи пристрою 2 бопровід паливного газу 28, блоки підключення 29осушки газу і збору НДЕГа і четверті виходи при1, ..., 29-k, перші входи яких з'єднані трубопровострою 3 регенерації ДЕГа підключені до других дом 28 між собою і з другим входом пристрою 3 входів пульта введення і виведення інформації 1, регенерації ДЕГа, пари пальників 30-1-1, 30-1-2, ..., вхід змінної напруги 7, що з'єднаний з першим 30-k-1, 30-k-2 з убудованими датчиками наявності входом пристрою 4 забезпечення загальноцехових полум'я, до першого з пальників 30-j-1, де j=1, 2, технологічних функцій, вихід осушеного газу 8, до ..., k, підключені другий і третій виходи, а до другоякого підключений перший вихід пристрою 2 осушго - 30-j-2 - четвертий і п'ятий виходи відповідного ки газу і збору НДЕГа. блоку підключення 29-j, випарники 31-1, ..., 31-k, Пристрій 2 осушки газу і збору НДЕГа - Фіг.2 кожний з яких має камеру згоряння, у якій розмімістить блок керування 9, до други х входів якого щені перший і другий пальники даного випарника, підключені треті входи пристрою 2, n абсорбційних наприклад, у камері згоряння випарника 31-1 розколон 10-1, ..., 10-n, трубопровід 11 подачі сирого міщені пальники 30-1-1, 30-1-2, ємності збору газу, що з'єдн ує др угий вхід пристрою 2 осушки РДЕГа з теплообмінниками 32-1, ..., 32-k, кожна з газу і збору НДЕГа з входами газу кожної абсорбяких зв'язана з відповідним випарником 31-1, ..., ційної колони 10-1, ..., 10-n, трубопровід 12 осуше31-k, датчики поточної температури 33-1, ..., 33-k, ного газу, що з'єднує перший вихід пристрою 2 кожний з яких встановлений у відповідному випаросушки газу і збору НДЕГа з виходами газу кожної нику 31-1, ..., 31-k, ви ходи датчиків поточної тем 9 84341 10 ператури 33-1, ..., 33-k підключені до других входів новлений у трубопроводі, що з'єднує ви хід вентиблоку керування 27 і до відповідних четверти х вилятора 41-1 із третім виходом відповідного блоку ходів пристрою 3 регенерації ДЕГа, датчики макпідключення, одного з 29-1, ..., 29-k, датчик мінімасимальної температури 34-1, ..., 34-k і датчики льного тиску повітря 46-2, який встановлений у мінімального рівня 35-1, ..., 35-k, кожний з яких трубопроводі, що з'єднує ви хід вентилятора 41-2 з встановлений у відповідному випарнику 31-1,..., п'ятим виходом відповідного блоку підключення, 31-к, датчики максимальної температури 36-1,...., одного з 29-1, ..., 29-k, виходи датчиків 44-1, 44-2, 36-к, кожний з яких встановлений у трубі скидання 45-1, 45-2, 46-1, 46-2 з'єднані з першими виходами димових газів відповідного випарника 31-1, ..., 31відповідного блоку підключення, одного з 29-1, ..., k, виходи датчиків максимальної температури 3429-k, відповідні другі входи якого підключені до 1, ..., 34-k, 36-1, ..., 36-k, виходи датчиків мінімальвходів умикання-вимикання кранів 42-1, 42-2 і венного рівня 35-1, ..., 35-k, виходи датчиків наявності тиляторів 41-1 і 41-2, а треті входи блоку підклюполум'я пальника, убудованих у пальники 30-1-1, чення, одного з 29-1, ..., 29-k, з'єднані з керуючими 30-1-2, ..., 30-k-1, 30-k-2, a також перші виходи входами керованих засувок 43-1 і 43-2. Таким чиблоків підключення 29-1, ..., 29-к з'єднані з відповіном, виходи датчиків 44-1, 44-2, 45-1, 45-2 46-1, дними третіми виходами пристрою 3 регенерації 46-2 кожного блока підключення 29-j з'єднані через ДЕГа і з першими входами блоку керування 27, його перші виходи з третіми виходами пристрою 3 перший трубопровід 37 НДЕГа, що з'єднує перший регенерації ДЕГа і з першими входами блока керувхід пристрою 3 регенерації ДЕГа з першими вховання 27. Блок підключення 29-j, випарник 31-j з дами НДЕГа випарників 31-1, ..., 31-k і з входами пальниками 30-j-1 і 30-j-2, ємність збору РДЕГа з НДЕГа теплообмінників ємностей збору РДЕГа 32теплообмінником 32-j, трубопровід 38-j складають 1, ..., 32-k, др угі трубопроводи 38-1, ..., 38-k НДЕГа, j-ий блок регенерації ДЕГа. що з'єднують ви хід НДЕГа теплообмінника кожної Пристрій 4 забезпечення загальноцехових ємності збору РДЕГа 32-1, ..., 32-k із другим вхотехнологічних функцій (Фіг.5) призначений для дом НДЕГа відповідного випарника 31-1, ..., 31-k, підвищення тиску ДЕГа, що подається в абсорбтрубопровід 39 РДЕГа, що з'єднує перший ви хід ційні колони по трубопроводу 14 РДЕГа, до необпристрою 3 регенерації ДЕГа з виходами РДЕГа хідного значення, для підготовки до утилізації паємностей збору РДЕГа 32-1, ..., 32-k, тр убопроворів верха колони випарника і для включення або ди 40-1, ..., 40-k, кожний з яких з'єднує верх колони вимикання аварійно-витяжної вентиляції і містить відповідного випарника 31-1, ..., 31-k з відповідним блок керування 47, до першого і другого входів другим виходом пристрою 3 регенерації ДЕГа, якого підключені відповідно другий і п'ятий входи перші виходи блока керування 27 підключені до пристрою 4 забезпечення загальноцехових те хнодруги х входів блоків підключення 29-1, ..., 29- k і до логічних функцій, перетворювачі частоти 48-1, ..., відповідних третіх виходів пристрою 3 регенерації 48-m, другі входи яких з'єднані з першим входом ДЕГа, а другі ви ходи блока керування 27 підклюпристрою 4 забезпечення загальноцехових те хночені до третіх входів блоків підключення 29-1, ..., логічних функцій, насоси 49-1, ..., 49-m, до перших 29-k і до відповідних четверти х виходів пристрою 3 входів (входів РДЕГа) яких підключений третій вхід регенерації ДЕГа. пристрою 4 забезпечення загальноцехових те хноБлоки підключення 29-1, ..., 29- k виконані по логічних функцій, перший вихід (вихід РДЕГа) якоодній схемі, кожний з них призначений для забезго з'єднаний з першими виходами насосів 49-1, ..., печення роботи першого і другого пальників відпо49-m, другі виходи яких, а також перші виходи певідного випарника, одного з випарників 31-1, ..., ретворювачів частоти 48-1,..., 48-m підключені до 31-k, і містить (Фіг.4) вентилятори 41-1 і 41-2, крадруги х ви ходів пристрою 4 забезпечення загальни 42-1 і 42-2, входи яких з'єднані між собою і з ноцехових те хнологічних функцій і до четвертих першим входом відповідного блоку підключення, входів блоку керування 47, відповідні треті входи одного з 29-1, ..., 29-k, керовані засувки 43-1 і 43-2, якого з'єднані з відповідними третіми виходами вхід кожної з яких підключений до виходу відповідпристрою 4 забезпечення загальноцехових те хноного крана 42-1 або 42-2, при цьому вихід керовалогічних функцій і з третіми виходами насосів 49-1, ної засувки 43-1 з'єднаний із другим виходом від..., 49-m, до других входів кожного з яких підклюповідного блоку підключення, одного з 29-1, ..., 29чені другі виходи відповідного перетворювача часk, до третього виходу якого підключений вихід вентоти, одного з 48-1, ..., 48-m, повітряні конденсатотилятора 41-1, а вихід керованої засувки 43-2 з'єдри 50-1, ..., 50-k, другий вхід кожного з яких наний з четвертим виходом відповідного блоку з'єднаний з відповідним четвертим входом (вхопідключення, одного з 29-1, ..., 29-k, до п'ятого видом парів верха колони випарника) пристрою 4 ходу якого підключений вихід вентилятора 41-2, забезпечення загальноцехових те хнологічних фудатчик максимального тиску паливного газу 44-1 і нкцій, датчик поточної температури 51, ємність 52 датчик мінімального тиску паливного газу 45-1, які для збору конденсату парів верха колон випарнивстановлені в трубопроводі, що з'єднує вихід кеків, вхід якої з'єднаний з об'єднаними виходами рованої засувки 43-1 із другим виходом відповідповітряних конденсаторів 50-1, ..., 50-k, у загальну ного блоку підключення, одного з 29-1, ..., 29-k, частину об'єднаних ви ходів повітряних конденсадатчик максимального тиску паливного газу 44-2 і торів 50-1, ..., 50-k установлений датчик поточної датчик мінімального тиску паливного газу 45-2, які температури 51, що підключений до відповідного встановлені в трубопроводі, що з'єднує вихід кетретього входу блоку керування 47 і до відповіднорованої засувки 43-2 з четвертим виходом відповіго третього виходу пристрою 4 забезпечення загадного блоку підключення, одного з 29-1, ..., 29-k, льноцехових те хнологічних функцій, аварійні видатчик мінімального тиску повітря 46-1, який встатяжні вентилятори 53, шину 54, що поєднує 11 84341 12 проводи від виходів датчиків загазованості, встазаданих межах. У пропонованому способі підтримновлених у приміщенні технологічної насосної і не ку заданих значень параметрів, крім температури показаних на кресленнях, шина 54 підключена до пароподібних відходів регенерації НДЕГа, здійсп'ятих входів блоку керування 47, відповідні вихонюють шляхом автоматичного регулювання їхніх ди якого з'єднані з першими входами відповідних значень. Регулювання всіх зазначених параметрів перетворювачів частити 48-1, ..., 48-m, з першими здійснюється по пропорційно-інтегральновходами відповідних повітряних конденсаторів 50диференціальному закону (ПІД-закону). Попере1, ..., 50-k, з входами аварійних витяжних вентилядньо оператор задає значення параметрів, які неторів 53, а також з відповідними третіми виходами обхідно підтримувати, значення коефіцієнтів напристрою 4 забезпечення загально цехових техстроювання - коефіцієнта пропорційності, часу нологічних функцій. На перші виходи кожного пеінтегрування і часу ди ференціювання для кожного ретворювача частоти 48-1, ..., 48-m виведені сигрегульованого об'єкта і вводить зазначену інфорнали про його стан - включений, виключений, мацію в блок керування регульованим об'єктом, аварія, які виробляє «штатна» автоматика кожного один із блоків 9, 27 або 47, з його пульта або з перетворювача, а на другі - видається напруга пульта введення і виведення інформації 1, з якого живлення насосів встановленої частоти. На другі інформація автоматично передається у відповідвиходи кожного насоса 49-1, ..., 49-m виведені сигний блок керування регульованим об'єктом, по нали про його стан - включений, виключений, аваланцюгам: виходи пульта введення і виведення 1 рія, які виробляє «штатна» автоматика кожного треті входи пристрою 2 осушки газу і збору НДЕГа насоса, а на другі підключені виходи датчиків, що - другі входи блоку керування 9, виходи пульта вимірюють швидкість обертання насоса, що також введення і виведення 1 - треті входи пристрою 3 входять до складу «штатної» автоматики кожного регенерації НДЕГа - треті входи блоку керування насоса і не показані на кресленні. 27, виходи п ульта введення і виведення 1 - п'яті Кожний з повітряних конденсаторів 50-1, ..., входи пристрою 4 забезпечення загальноцехових 50-k являє собою трубчастий теплообмінник, що технологічних функцій - другі входи блоку керуобдувається повітрям, яке подається спеціально вання 47. установленим вентилятором, що входить до склаУ пристрої 2 осушки газу і збору НДЕГа для ду відповідного повітряного конденсатора. регулювання його роботи оператор задає для кожКнопки аварійного зупина, призначені для поної з абсорбційних колон 10-1, ..., 10-n значення дачі оператором сигналу аварійного зупина процекоефіцієнтів настроювання, задані значення співсу осушки газу при виявленні ним небезпечних для відношення «витрата газу - витрата ДЕГа», що роботи подій, наприклад, пожежі, автоматичне забезпечують необхідний ступінь осушки газу, завиявлення яких не передбачено, установлені на дані значення рівня НДЕГа і задане значення рівня всіх блоках керування 9, 27 і 47 окремих пристроїв НДЕГа для ємності вивітрювання 18 і вводить їх у і на пульті введення і виведення інформації 1 сисблок керування 9 з його пульта або з пульта вветеми, що реалізує запропонований спосіб контродення і виведення інформації 1. Сирий газ надхолю і керування процесом абсорбційної осушки дить на другий вхід пристрою 2 осушки газу і збору газу, але не позначені на кресленнях. НДЕГа і далі в абсорбційні колони 10-1, ..., 10-n. Спосіб контролю і керування процесом осушки Одночасно, на перинні вхід пристрою 2 осушки газу реалізують у такий спосіб. газу і збору НДЕГа і далі в абсорбційні колони 10Процес осушки газу містить власне осушку га1, ...., 10-n надходить РДЕГ. Сирий газ і РДЕГ конзу в абсорбційних колонах, збір і регенерацію тактують в абсорбційній колоні, при цьому РДЕГ НДЕГа, подачу РДЕГа в абсорбційні колони з підпоглинає вологу, що утримується в газі і газ осувищенням його тиску до необхідного, відвід парошується Блок керування 9 у реальному масштабі подібних відходів регенерації НДЕГа на утилізацію часу за результатами виміру витрати газу на виі контроль за ходом регенерації НДЕГа і процесу ході кожної абсорбційної колони 10-1, ..., 10-n за осушки газу в цілому, сигналізацію і вживання недопомогою витратомірів 13-1, ..., 13-n і витрати обхідних заходів у випадку порушення встановлеРДЕГа на вході кожної абсорбційної колони 10-1, ного регламенту цих процесів. У процесі власне ..., 10-n за допомогою витратомірів 15-1, ..., 15-n осушки газу необхідно при змінної витраті сирого підтримує задане значення співвідношення «вигазу (газ у, що подається на осушку) автоматично трата газу - витрата ДЕГа», регулюючи подачу підтримувати заданим значення співвідношення РДЕГа шляхом зміни положення засувок 16-1., ..., «витрата газу - витрата ДЕГа» і значення рівня 16-n сигналами зі своїх перших виходів. Вміст воНДЕГа в кожній з абсорбційних колон і, крім того, логи в осушеному газі вимірюється за допомогою автоматично підтримувати значення рівня НДЕГа датчика вологовмісту 26. Результати усі х вимірів, в ємності вивітрювання. У процесі регенерації величини реальних співвідношень «витрата газу НДЕГа необхідно автоматично підтримувати задавитрата ДЕГа» по кожній абсорбційній колоні і веним значення температури НДЕГа у випарниках личина відкриття засувок 16-1, ..., 16-n (у відсотках блоків регенерації. При подачі РДЕГа. в абсорбвід повного) фіксуються в блоці керування 9 і, крім ційну колону і підвищенні його тиску необхідно при того, надходять на пульт введення і виведення змінному тиску сирого газу підтримувати заданим інформації 1, де вони також фіксуються. Усі зазназначення співвідношення «тиск ДЕГа в тр убопрочені величини виводяться оперативному персонаводі РДЕГа перед абсорбційними колонами - тиск лові на індикатори блоку керування 9 і пульта ввегазу в трубопроводі осушеного газу»,. При відводі дення і виведення інформації 1. По величині пароподібних відходів регенерації НДЕГа на утилівологовмісту, вимірюваної датчиком 26 і виведеної зацію їхню температуру необхідно утримувати в в режимі реального часу на індикатори блоку ке 13 84341 14 рування 9 і пульта введення і виведення інформаємностей збору РДЕГа 32-1, ..., 32-k РДЕГ подації 1, оператор, при необхідності, змінює задане ється в технологічну насосну. Блок керування 27 у значення співвідношення «витрата газу - витрата реальному масштабі часу за результатами виміру ДЕГа» і, відповідно, ступінь осушки газу, і вводить температури НДЕГа в кожному з випарників 31-1, це значення у блок керування 9 з його пульта або ..., 31-k за допомогою відповідних датчиків темпез пульта введення і виведення інформації 1. Блок ратури 33-1, ..., 33-k підтримує в кожному з випаркерування 9, одержавши змінене значення співників задане значення температури НДЕГа, регувідношення «витрата газу - витрата ДЕГа» по одлюючи подачу паливного газу шляхом зміни ній або декільком абсорбційним колонам, відпраположення відповідної, для кожного з пальників цьовує їх. РДЕГ, який надходить в абсорбційну 30-j-l і 30-j-2 випарника 31-j, засувки 43-1 або 43-2 колону, поглинає вологу, що утримується в газі, блоку підключення 29-j сигналами зі своїх других перетворюючи при цьому в НДЕГ, і накопичується виходів, які надходять на входи, що керують, засуна нижній тарілці кожної абсорбційної колони 10-і, вок 43-1, 43-2 через треті входи блока підключення де і=1, 2, ..., n. Одночасно, також у реальному ма29-j. Результати виміру температури НДЕГа у висштабі часу, блок керування 9 за результатами парниках, стан пальників - включений, виключений виміру рівня НДЕГа на нижній тарілці - виході або регулюється і величина відкриття засувок 43-1 ПДЕГа кожної абсорбційної колони 10-1, ..., 10-n за і 43-2 усіх блоків підключення 29-1, ..., 29-k (у віддопомогою датчиків рівня 17-1, ..., 17-n і рівня сотках від повного) фіксуються в блоці керування НДЕГа в ємності вивітрювання 18 за допомогою 27 і, крім того, надходять на пульт введення і видатчика рівня 21 підтримує задане значення рівня ведення інформації 1, де вони також фіксуються. НДЕГа, регулюючи його відвід з кожної абсорбційУся зазначена інформація виводиться оперативної колони 10-1, ..., 10-n у ємність вивітрювання 18, ному персоналові на індикатори блоку керування шляхом зміни положення засувок 20-1, ..., 20-n, і 27 і пульта введення і виведення інформації 1. підтримує задане значення рівня НДЕГа в ємності Крім регулювання температури у випарниках вивітрювання 18, регулюючи його відвід з ємності пристрій 3 регенерації ДЕГа здійснює контроль за вивітрювання 18 у випарники 31-1, ..., 31-k блоків ходом процесу регенерації НДЕГа, сигналізацію і регенерації НДЕГа, шляхом зміни положення завживання необхідних заходів у випадку порушення сувки 23, сигналами зі своїх перших виходів. Ревстановленого регламенту цього процесу. У кожзультати вимірів усіх зазначених рівнів і величина ному j-ому блоці регенерації НДЕГа контролюють відкритім засувок 20-1, ..., 20-n, і 23 (у відсотках від відсутність полум'я кожного пальника 30-j-1 або повного) фіксуються в блоці керування 9 і, крім 30-j-2 після включення його в роботу - подачі в того, надходять на пульт введення і виведення нього паливного газу за допомогою убудованого в інформації 1, де вони також фіксуються. Усі зазнакожний пальник датчика наявності полум'я (на чені величини виводяться оперативному персонакресленні не показаний), досягнення в кожному лові на індикатори блоку керування 9 і пульта ввевипарнику 31-j мінімального значення рівнем НДЕдення і виведення інформації 1. Га ча допомогою датчика 35-j, максимального знаУ пристрої 3 регенерації ДЕГа для регулюванчення температурою в трубі скидання димових ня його роботи оператор задає значення коефіцієгазів за допомогою датчика 36-j, максимального нтів настроювання і значення температури НДЕГа значеним температурою у випарнику за допомоу випарниках 31-1, ..., 31-k кожного блоку регенегою датчика 34-j, мінімального або максимального рації НДЕГа, що забезпечують одержання якісного значення тиском паливного газу перед кожним РДЕГа, і вводить їх у блок керування 27 з його пальником за допомогою датчиків 44-1, 45-1, 44-2 і пульта або з пульта введення і виведення інфор45-2 блоку підключення 29-j і мінімального значенмації 1. HДЕГ надходить на перший вхід пристрою ня тиском повітря, подаваного до кожного пальни3 регенерації ДЕГа і далі частина НДЕГа безпосека, за допомогою датчиків 46-1 і 46-2 блоку підредньо надходить у випарники 31-1, ..., 31-k через ключення 29-j. При спрацьовуванні будь-якого з їхній перший вхід, а частина надходить у теплообдатчиків 34-j, 35-j, 36-j, датчиків 44-1, 44-2, 45-1 , мінники ємностей збору РДЕГа 32-1, ..., 32-k, де 45-2, 46-1 і 46-2 блоку підключення 29-j, а також підігрівається, і з виходу кожного теплообмінника убудованих датчиків наявності полум'я пальників ємностей збору РДЕГа 32-j надходить у відповід30-j-1 або 30-j-2 блок керування 27 подає сигнал ний випарник 31-j через його другий вхід. У кожнооперативному персоналові для вживання заходів му випарнику 31-1,..., 31-k HДЕГ нагрівається до по ліквідації виниклої небезпеки і блокує роботу jзаданої температури продуктами згоряння паливгo блоку регенерації ДЕГа шляхом закриття кранів ного газу в камері згоряння випарника, які відво42-1 і 42-2 на лініях подачі паливного газу і вимидяться по труба х, розташованим у випарнику, при кання вентиляторів 41-1 і 41-2 у блоці підключення цьому в камері згоряння кожного випарника 31-j 29-j сигналами зі своїх перших виходів, які надхоустановлені два пальники 30-j-1 і 30-j-2, у кожний з дять на відповідні входи кранів 42-1, 42-2 і вентияких подається паливний газ і стиснене повітря від ляторів 41-1, 41-2 через другі входи блока підклювентиля горів відповідно 41-1 і 41-2, що знахочення 29-j. Вся інформація про стан j-гo блоку дяться в блоці підключення 29-j пальників даного регенерації НДЕГа при спрацьовуванні одного з випарника 31-j. При нагріванні НДЕГа поглинена датчиків контролю фіксується в блоці керування 27 ним вода випаровується і відводиться з випарника і в пульті введення і виведення інформації 1 і ви31-j через верх його колони, а збезводнений абсоводиться оперативному персоналові на індикатори рбент - РДЕГ з кожного випарника 31-j відводиться блоку керування 27 і пульта введення і виведення в ємність збору РДЕГa 32-j, у якій підігріває НДЕГ, інформації 1. що надходить у пристрій 3 регенерації ДЕГа. З 15 84341 16 У пристрої 4 забезпечення загальноцехових завдання відповідних уставок включення і вимитехнологічних функцій (Фіг.5) підвищення тиску кання датчика максимальної температури 51. Блок РДЕГа здійснюється насосами технологічної насокерування 47 при спрацьовуванні датчика максисної, у яких як привід використовуються електромальної температури 51 сигналами зі своїх відподвигуни, частота обертання яких задається частовідних виходів включає вентилятори, що входять тою напруги живлення, тому для регулювання до складу відповідних повітряних конденсаторів частоти обертання насосів (через регулювання 50-1, ..., 50-k, прохолоджуючи пари, що надходять частоти обертання електродвигунів) використовуу них. При зниженні температури парів зникає сигються перетворювачі частоти мережної змінної нал від датчика 51 і блок керування 47 виключає напруги у напругу необхідної частоти. Для підвисигналами зі своїх перших виходів вентилятори, щення тиску ДЕГа, що подається в абсорбційні що входять до складу повітряних конденсаторів колони, до необхідного значення оператор задає 50-1, ..., 50-k, припиняючи процес охолодження. значення коефіцієнтів настроювання і необхідне У приміщеннях технологічної насосної здійсзначення співвідношення «тиск ДЕГа в тр убопронюють контроль загазованості, для цього в них воді РДЕГа перед абсорбційними колонами - тиск установлені датчики загазованості, не показані на газу в тр убопроводі осушеного газу» і, вибравши з кресленнях, виходи яких об'єднані в шину 54, підтехнологічних міркувань перетворювач частоти ключену до п'ятого входу блоку керування 47. При напруги, що буде регулюва тися автоматично, наспрацьовуванні будь-якого з датчиків загазованосприклад 48-m, включає інші перетворювачі 48-1, ті, тобто при надходженні в блок керування 47 хо..., 48-(m-1) і, за допомогою «штатної» автоматики, ча б одного сигналу по шині 54 подається відповівиводить кожний з них на номінальний для конкредний сигнал для попередження персоналу і тних те хнологічних умов режим роботи. Після цьовключається аварійна витяжна вентиляція 53. При го включає обраний перетворювач частоти напрузниженні загазованості нижче граничного рівня ги 48-m у режим автоматичного регулювання. Так зникає сигнал із шини 54 і блок керування 47 вияк електропривод насоса забезпечує частоту його ключає витяжну вентиляцію 53. обертання, близьку до частій напруги живлення, Вся інформація про стан перетворювачів часто, змінюючи частоту напруги живлення, яка видатоти 48-1, ..., 48-m, насосів 49-1, ..., 49-m, повітряється регульованим перетворювачем частоти 48них конденсаторів 50-1, ..., 50-k та аварійної витяm, змінюють тиск ДЕГа в трубопроводі 14 перед жної вентиляції 53, спрацьовуванні датчиків абсорбційними колонами. Блок керування 47 у загазованості і датчика максимальної температури реальному масштабі часу за результатами виміру 51 фіксується в блоці керування 47 і в пульті вветиску в тр убопроводі 12 осушеного газу за допомодення і виведення інформації 1 і виводиться опегою датчика і пеку 25 і за результатами виміру ративному персоналові на індикатори блоку керутиску в трубопроводі 14 РДЕГа за допомогою датвання 47 і пульта введення і виведення інформації чика 24 визначає реальне значення співвідношен1. ня «тиск ДЕГа в трубопроводі РДЕГа перед абсорПри виявленні небезпечної для ходу те хнолобційними колонами - тиск газу в трубопроводі гічного процесу події, наприклад пожежі, оператор осушеного газу» і регулюючи частоту напруги живнатисканням кнопки тривоги на будь-якому із блолення, яка видається перетворювачем 48-m, зміків керування або на пульті введення і виведення нює величину тиску РДЕГа таким чином, щоб заінформації 1 вводить у систему сигнал тривоги, по безпечувалося задане значення співвідношення якому блок керування 27 блокує роботу всіх блоків «тиск ДЕГа в трубопроводі РДЕГа перед абсорбрегенерації ДЕГа, а блок керування 47 виключає ційними колонами - тиск газу в трубопроводі осуперетворювачі частоти, насоси, повітряні конденшеного газу». сатори й аварійну витяжну вентиляцію. Включення При відводі парів верха колони випарників на після цього процесу осушки може бути зроблено утилізацію необхідно підтримувати їхню температільки оператором і тільки після усунення причини, туру в заданих межах, що здійснюється шляхом через яку була з упинена система. 17 84341 18 19 Комп’ютерна в ерстка О. Гапоненко 84341 Підписне 20 Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of monitoring and control of the process of absorption gas dehydration

Автори англійською

Kolodiazhnyi Valerii Vasyliovych, Bliaut Yurii Yevstakhovych, Sukach Oleksii Vasyliovych, Kotok Valerii Borysovych, Volchkov Ivan Ivanovych, Kononenko Yevhen Mykolaiovych, Borovyk Viktor Mykhailovych, Pavlenko Volodymyr Vasyliovych, Khokhlov Oleh Vasyliovych, Bantiukov Yevhen Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ контроля и управления процессом абсорбционной осушки газа

Автори російською

Колодяжный Валерий Васильевич, Бляут Юрий Евстахиевич, Сукач Алексей Васильевич, Коток Валерий Борисович, Волчков Иван Иванович, Кононенко Евгений Николаевич, Боровик Виктор Михайлович, Павленко Владимир Васильевич, Хохлов Олег Васильевич, Бантюков Евгений Николаевич

МПК / Мітки

МПК: G05D 27/00, B01D 53/26

Мітки: осушення, спосіб, абсорбційного, керування, процесом, газу, контролю

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-84341-sposib-kontrolyu-i-keruvannya-procesom-absorbcijjnogo-osushennya-gazu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб контролю і керування процесом абсорбційного осушення газу</a>

Подібні патенти