Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Вихровий пилоуловлювач, що містить корпус, вводи і завихрювачі первинного та вторинного запиленого потоків, відбійну шайбу, осьовий вихідний патрубок, циліндроконічний пилозбірний бункер, патрубок видалення уловленого пилу, який відрізняється тим, що, з метою підвищення ефективності уловлювання шляхом попереднього видалення крупних фракцій пилу, а також неперервної його евакуації по всій висоті взаємодії низхідного та висхідного закручених потоків, він обладнаний встановленою коаксіально циліндричному корпусу сепараційною камерою, виконаною у вигляді конічної поверхні обертання з неперервною гвинтовою проріззю по всій висоті, а також конструктивними елементами для попередньої евакуації крупних фракцій пилу, розташованими як у первинному, так і у вторинному завихрювачах потоків, минуючи сепараційну камеру.

2. Вихровий пилоуловлювач по п. 1, який відрізняється тим, що кут нахилу до горизонту гвинтової прорізі сепараційної камери знаходиться у межах 10-30°, а міжвитковий зазор складає 20-25 % від ширини стрічки, з якої виготовлена сепараційна камера.

3. Вихровий пилоуловлювач по п. 1, який відрізняється тим, що відбійна шайба відокремлена від циліндричного завихрювача первинного потоку і вгорі жорстко пов'язується через кінцевий жалюзійний розвантажувач з нижнім кінцем сепараційної камери, а знизу - з пружним жалюзійним розвантажувачем первинного потоку.

4. Вихровий пилоуловлювач по п. 1, який відрізняється тим, що у первинному циліндричному завихрювачі ексцентрично відносно його осі вертикально встановлений циліндричний витискувач з каплевидним кінцем вгорі, який при роботі пилоуловлювача збуджує високочастотну вібрацію, що розповсюджує свій вплив на вихрову камеру через пов'язані з ним інші конструктивні елементи.

Текст

Реферат: Вихровий пилоуловлювач містить корпус, вводи і завихрювачі первинного та вторинного запиленого потоків, відбійну шайбу, осьовий вихідний патрубок, циліндроконічний пилозбірний бункер, патрубок видалення уловленого пилу. З метою підвищення ефективності уловлювання шляхом попереднього видалення крупних фракцій пилу, а також неперервної його евакуації по всій висоті взаємодії низхідного та висхідного закручених потоків, він обладнаний встановленою коаксіально циліндричному корпусу сепараційною камерою, виконаною у вигляді конічної поверхні обертання з неперервною гвинтовою проріззю по всій висоті, а також конструктивними елементами для попередньої евакуації крупних фракцій пилу, розташованими як у первинному, так і у вторинному завихрювачах потоків, минуючи сепараційну камеру. UA 80028 U (12) UA 80028 U UA 80028 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до процесу уловлювання пилу із забрудненого газоповітряного потоку, взагалі до пиловловлювачів відцентрового типу, робота яких основана на принципі відцентрової сепарації, і може бути використана в хімічній, нафтопереробній, будівельній, фармацевтичній, харчовій галузях промисловості, а також на підприємствах, де виникає необхідність в очищенні запиленого повітря. Відомий вихровий пиловловлювач із зустрічними закрученими потоками, який працює за принципом відцентрової сепарації і містить циліндричну сепараційну камеру, патрубки вводу первинного та вторинного закручених потоків, відведення очищеного газу, циліндроконічну пилозбірну камеру, нижній завихрювач з відбійною шайбою, жалюзійний пиловідокремлювач у вигляді решітки, розташованої у кільцевому просторі між пилозбірним бункером і нижньою частиною сепараційної камери апарата [1]. Відомо також вихровий пиловловлювач, що містить циліндричний корпус, центральний газопровід з завихрювачем, обтікач і кільцеву відбійну шайбу, виконану у вигляді пластин із щілинними каналами, вигнутих по висхідній лінії, патрубок евакуації очищеного газу, завихрювач вторинного потоку [2]. Недоліками цих пиловловлювачів є низька ефективність очищення газу. Це обумовлено тим, що частка подаваного зверху вторинного потоку, яка транспортує відсепарований пил вниз уздовж стінки сепараційної камери у циліндроконічний бункер, досягає відбійної шайби, де здійснює різкий розворот на 180°, здійснюючи скидання пилу в бункер-накопичувач та зливаючись з первинним закрученим потоком у аксіальному напрямку при русі вгору, при цьому при високій концентрації твердої фази певна частка відсепарованого пилу, яка не встигає висипатись у бункер, підхвачується висхідним потоком і знову попадає в сепараційну камеру, підвішуючи таким чином загальну концентрацію пилу в малоактивній приосьовій зоні сепараційної камери пиловловлювача. Крім того, при злитті двох потоків, що обертаються, вторинний потік, що досягає відбійної шайби, чинить гальмуючу дію на інтенсивність обертання первинного потоку при виході його з циліндричного завихрювача, що призводить до погіршення умов відокремлення пилу з висхідного аксіального закрученого потоку безпосередньо в сепараційній камері пиловловлювача. Відомо вихровий пиловловлювач, який містить корпус, вводи первинного та вторинного потоків, вихідний патрубок, пилозбірний бункер, встановлену аксіально сепараційній камері трубу, з'єднану з витискувачем, а також порожнинний тор з отворами [3]. Недоліком цього пиловловлювача є низька ефективність уловлювання мілких фракцій пилу, розбавлення очищуваного газу чистим повітрям, що потребує додаткових енергетичних витрат на пилоочищення, зниження перепускної спроможності пиловловлювача з очищуваного газу. Крім того, вторинному виносу мілких фракцій пилу з сепараційної камери апарата радіальним стоком вторинного потоку сприяє значне накопичення твердої фази у пристінній зоні корпуса при очищенні газів з високим рівнем концентрації полідисперсного пилу. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, до об'єкта, що заявляється, є вихровий пилоуловлювач, що містить циліндричний корпус, патрубки вводу запорошеного та виводу очищеного потоків, відбійну шайбу, яка містить циліндричну обичайку, завихрювач первинного потоку, що має на боковій поверхні вікна для попередньої класифікації твердих частинок по фракціях [4]. Недоліком вихрового пиловловлювача є низька ефективність уловлювання, що обумовлено тим, що вже відсепаровані у первинному завихрювачі крупні фракції частинок пилу знову направляються у сепараційну камеру, сприяючи таким чином підвищенню концентрації пилу у пристінній її частині, що викликає інтенсивну турбулізацію приграничного до стінки шару пилу крупними частинками, його аеруванню, зміщуванню радіальним стоком вторинного потоку частинок пилу у осьовому напрямку і, як наслідок, виносу вже уловленої твердої фази. Крім того, при відносно великій витраті чи значних пульсаціях продуктивності з запиленого повітря, що подається на пиловловлювач, при відповідній кратності потоків по вхідних каналах, певна частина вторинного потоку, що здійснює транспортування уловленого пилу уздовж сепараційної камери апарата у напрямку його бункерної частини, проникаючи у кільцевий зазор між корпусом і відбійною шайбою навіть на незначну глибину нижче її рівня, при розвороті на 180° практично перекриває рух низхідного пилового потоку у бункер-накопичувач, що може призвести до повного припинення евакуації пилу з сепараційної камери та різкого зростання вторинного виносу пилу висхідним вихровим потоком. Слід зазначити, що при обробці запилених потоків з яскраво вираженими адгезійними властивостями частинок твердої фази має місце інкрустація (налипання частинок пилу) внутрішньої поверхні сепараційної камери, що веде до різкого зниження ефективності пиловловлювання внаслідок руйнування у її пристінній зоні номінального гідродинамічного 1 UA 80028 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 режиму, утвореного всередині сепараційної камери, різкому зростанню вторинного виносу твердої фази, а також погіршенню умов її транспортування до бункерної частини вихрового пиловловлювача. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності уловлювання полідисперсного пилу вихровими пилоуловлювачами. Поставлена задача вирішується тим, що, вихровий пилоуловлювач, який містить циліндричний корпус, вводи та завихрювачі первинного та вторинного потоків запиленого газу, осьовий вихідний патрубок, відбійну шайбу, циліндроконічний пилозбірний бункер та патрубок видалення уловленого пилу, обладнаний установленою коаксіально циліндричному корпусу сепараційною камерою, виготовленою у вигляді конічної поверхні обертання з неперервною гвинтовою проріззю для видалення через неї уловленого пилу по всій її висоті, а також елементами попередньої евакуації крупних фракцій пилу, розташованими в первинному та вторинному завихрювачах потоків таким чином, що попередньо відсепаровані частинки пилу, попадають у пилозбірний бункер, обминаючи робочий простір сепараційної камери, а відбійна шайба, яка відокремлена від циліндричного завихрювача первинного потоку, вгорі через горизонтальний жалюзійний розвантажувач жорстко поєднана з нижнім кінцем конічної сепараційної камери, а внизу - з розвантажувачем пилу первинного завихрювача через гвинтовий пружний жалюзійний елемент. При цьому вібрація, що виникає у первинному завихрювачі завдяки ексцентрично установленому витискувачі, передається через проміжні елементи на сепараційну камеру, утворюючи умови для поліпшення видалення відсепарованого пилу. Суть корисної моделі пояснюють креслення. Фіг. 1 - схематично показано вихровий пилоуловлювач, розріз; Фіг. 2 - розріз за А-А на фіг. 1; Фіг. 3 - розріз за Б-Б на фіг. 1; Фіг. 4 - місце В на фіг. 1; Фіг. 5 - місце Γ на фіг. 1; Фіг. 6 - експериментальні криві фракційної ефективності уловлювання порівнюваних вихрових пиловловлювачів. Вихровий пиловловлювач, що заявляється (фіг. 1), містить циліндричний корпус 1, патрубки первинного 2 і вторинного 3 вводів запиленого газу, осьовий вихідний патрубок 4, завихрювач первинного потоку 5, циліндроконічний пилозбірний бункер 6 та патрубок видалення уловленого пилу 7. Всередині корпуса 1 коаксіально установлені конічна сепараційна камера 8 з неперервною гвинтовою проріззю 9, вертикальний циліндричний жалюзійний елемент 10 попередньої евакуації крупних фракцій пилу з завихрювача вторинного потоку, а також кінцевий жалюзійний розвантажувач 11 пилу, виконаний у вигляді витого пружного елемента (гвинтової пласкої пружини), який своїм нижнім кінцем жорстко пов'язаний з відбійною шайбою 12, а верхнім - з крайнім нижнім витком сепараційної камери 8 (фіг. 4). Завихрювач вторинного потоку (фіг. 2) являє собою тангенціальний ввід, складовими елементами якого є циліндричний корпус 1, вихідний патрубок 4, між якими нерухомо закріплений вертикальний жалюзійний елемент 10, конструктивно виконаний у вигляді циліндра з поздовжніми вертикальними прорізами. Вторинний ввод 3 прямокутного перерізу має вертикальні дистанційно встановлені відбійники 13, зорієнтовані під кутом β=(3-5) до задньої стінки вводу газового потоку. Завихрювач первинного потоку (фіг. 3, 4) містить наступні конструктивні елементи: первинний ввід 2 прямокутного перерізу, всередині якого жорстко закріплені вертикальні відбійники 14, циліндричний завихрювач 16 потоку, конічний корпус завихрювача 17, пружний гвинтовий жалюзійний розвантажувач 18, що пов'язує циліндричну частину 22, на якій жорстко закріплена відбійна шайба 12, з конічним елементом 17, а також витискувач 19 мілкого пилу, встановлений ексцентрично відносно осі циліндричного завихрювача 16 на величину е. Між циліндричним завихрювачем потоку 16 та конічною частиною розвантажувача 18 утворена порожнина, пов'язана з каналом патрубка первинного потоку 2 таким чином, що вони сполучаються, при цьому певна частка вторинного потоку попадає у кільцевий зазор між елементами 16 та 17, в якому передбачений також гвинтовий елемент 20, виконуючий функцію направляючої для руху попередньо відсепарованого пилу до жалюзійного розвантажувача 18, конструктивно оформлений у вигляді висхідного витка шнека. Ексцентрична установка витискувача 19 мілкого пилу (фіг. 5) відносно осі циліндричного завихрювача 16, при русі через нього запиленого первинного потоку сприяє виникненню пульсаційної течії і, як результат, високочастотної вібрації внаслідок коливання верхнього каплеподібного кінця витискувача 19, яка за допомогою шарнірного елемента 23 через 2 UA 80028 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 елементи 17, 18, 22, 12 та 11 розповсюджується на сепараційну камеру 8, попереджуючи у такий спосіб налипання на внутрішню її поверхню частинок пилу з вираженими адгезійними властивостями та сприяючи кращому видаленню пилу через міжвиткові зазори 9 у порожнину, утворену між корпусом 1 та сепараційною камерою 8. Пиловловлювач працює у такий спосіб. Запилений полідисперсним пилом газоповітряний потік по каналах первинного 2 та вторинного 3 вводів поступає всередину сепараційної камери 8 назустріч одне одному у вигляді двох закручених у одному напрямку потоків. Під дією відцентрових сил, що утворюються при взаємодії двох запилених зустрічних закручених потоків, частинки пилу грубих фракцій відокремлюються від газу вже на перших витках висхідної спіралі первинного та низхідної спіралі вторинного потоків, частинки середньої фракції - дрейфують починаючи від осі сепараційної камери 8 до її периферії протягом декількох витків, досягають її стінки і при русі вниз по її витках, попадають крізь міжвиткові зазори 9 у порожнину, утворену між корпусом 1 та сепараційною камерою 8. Далі уловлений пил під власною вагою опускається уздовж внутрішньої стінки корпуса 1 вниз до рівня жалюзійного розвантажувача 11 та відбійної шайби 12, і далі пил осипається у пилозбірний бункер 6. Тонкодисперсні фракції пилу з первинного та вторинного закручених потоків протягом багатократного обертання навколо осі по всій висоті сепараційної камери 8 досягають стінки лише в нижній її частині, і, не доходячи до рівня відбійної шайби 12, остаточно видаляються крізь кінцевий жалюзійний розвантажувач 11, змішуючись з низхідним потоком пилу, що вивантажується з кільцевого зазору між сепараційною камерою 8 та корпусом 1, у пилозбірний бункер 6, а відтіля через патрубок 7 видаляється з вихрового пиловловлювача. У пиловловлювачі, що заявляється, оптимальне співвідношення витрати запиленого повітря по каналах (первинному та вторинному) встановлюється з таким розрахунком, щоб вторинний потік у своєму русі зверху вниз доходив лише до рівня відбійної шайби 12 і більш рівномірно змішувався по всій висоті сепараційної камери 8 аж до верхнього рівня циліндричної елемента 22 кінцевого жалюзійного розвантажувача 11, що досягається, наприклад, зменшенням частки витрати запиленого повітря через вторинний ввід 3, або підвищенням частки його витрати через первинний ввід 2. В заявленому пиловловлювачі видалення відсепарованих частинок пилу з сепараційної камери 8 через зазори 9 здійснюється неперервно по всій її висоті, при цьому концентрація пилу в її пристінній зоні штучно підтримується на мінімальному рівні протягом всього часу сепараційного процесу в пиловловлювачі. Це сприяє зниженню вторинного виносу мілких фракцій пилу, який має місце у відомих конструкціях вихрових пиловловлювачів внаслідок зростання кількості пилу у пристінній зоні сепараційної камери зверху донизу, особливо на рівні відбійної шайби 12, де вторинний потік змінює свій напрямок руху на протилежний. Зниження ефективності пиловловлювання в сепараційній камері внаслідок явища вторинного виносу обумовлений насамперед інтенсивною турбулізацією пристінного шару пилу крупнодисперсними частинками та викиду їх у приосьову малоактивну зону сепарації. Попередня евакуація крупних фракцій пилу у завихрювачах, значна частка яких вже на вході до сепараційної камери 8 та перших витках обертання виділяються з газового потоку, в заявленому пиловловлювачі здійснюється у такий спосіб. В завихрювач вторинного потоку (фіг. 2) запилене повітря поступає через вхідний патрубок 3 прямокутного перерізу, проходить між вертикальними відбійними пластинами 13, встановленими під кутом β=(2-3°) до задньої стінки каналу 3, при цьому внаслідок дії інерційних сил напрямок руху частинок пилу змінюється у бік периферії корпусу 1, вони попадають у порожнину, утворену між корпусом 1 та вертикальним жалюзійним розвантажувачем 10. Частинки крупної фракції при дотику з вертикальними пластинами 13 набувають також інтенсивне обертання навкруги власної осі, що сприяє виникненню сили Магнуса, направлених у бік стінки корпуса 1. Таким чином, ще на прямолінійній ділянці руху запиленого потоку починається фракціонування твердої фази, при цьому більша частка крупних частинок пилу не попадає всередину сепараційної камери 8. Частинки середніх фракцій пилу сепаруються від потоку вже на перших витках обертання, при цьому вони поступово відокремлюються від газу, досягають стінки вертикального жалюзійного розвантажувача 10, проходять крізь його отвори, попадаючи у порожнину між корпусом 1 та жалюзійним розвантажувачем 10. Дрібні фракції пилу, які залишилися у потоці, що обертається, далі попадають всередину сепараційної камери 8, сполученої вгорі з жалюзійним розвантажувачем 10, в якій під дією відцентрових сил сепаруються з вихрового потоку, проникають крізь зазор 9 сепараційної камери 8 по всій висоті взаємодії потоків у кільцеву порожнину між корпусом 1 та камерою 8, де 3 UA 80028 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 пил змішується з крупною та середньою фракціями і зсипається під власною вагою у пилозбірний бункер 6. Попередня сепарація крупних фракцій пилу з первинного завихрювача (фіг. 3, 4) здійснюється у такий спосіб. На прямолінійній ділянці руху при взаємодії з відбійниками 14 пил фракціонується, крупні частинки проникають крізь циліндричний жалюзійний розвантажувач 15, сполучений вгорі з циліндричним завихрювачем 16, і попадає разом з частиною первинного потоку у кільцевий зазор, утворений між завихрювачем 16, конічним елементом 17, гвинтовим жалюзійним розвантажувачем 18 та циліндричним елементом 22. Під впливом інтенсивного обертання крупні частинки пилу по спіральному гвинтовому елементу 20 піднімаються вгору і крізь щілини жалюзійного розвантажувача 18 видаляються під відбійну шайбу 12 безпосередньо у пилозбірний бункер 6, а середні та мілкі фракції пилу з закрученим у циліндричному завихрювачі 16 потоці попадають в нижню частину сепараційної камери 8 на відокремлення, рухаючись знизу вгору по осі. Конструктивне оформлення первинного та вториннного завихрювачів потоків, що пропонується, дає можливість розділити полідисперсний пил на окремі фракції, попередньо видалити їх у пило збірник, минуючи сепараційну камеру, сприяє стабілізації гідродинаміки пиловловлювача безпосередньо в сепараційній камері, зниженню вторинного виносу і у такий спосіб досягнути поставленої задачі - підвищення загальної ефективності пиловловлювання. Конструктивне оформлення кінцевого жалюзійного розвантажувача 11 вихрової камери 8 у вигляді пружного елементу, жорстко пов'язаного через відбійну шайбу 12 з гвинтовим жалюзійним розвантажувачем 18 завихрювача первинного потоку, сприяє покращенню умов видалення пилу крізь міжвиткові зазори сепараційної камери 8 та щілини кінцевого розвантажувача 11, так як при роботі пиловловлювача під навантаженням в первинному завихрювачі утворюється високочастотна вібрація, яка розповсюджується через жорстко поєднані між собою елементи 17, 18, 22, 12 та 11 на сепараційну камеру 8. При цьому вібрація практично не впливає на корпус 1, внутрішня поверхня якого використовується лише для вільного й нетурбулізованого видалення уловленого пилу під власною вагою. Слід зазначити, що у відомих конструкціях вихрових пилоуловачів для попередження адгезії та видалення налипаючого пилу з сепараційної камери застосовуються механічні побуджувачі вібрації, яка розповсюджує свій вплив практично на всю конструкцію пилоуловлювача, руйнуючи і зважуучи при цьому шар уловленого пилу, що рухається зверху вниз у пристінній зоні сепараційної камери, що призводить до інтенсивного вторинного виносу пилу. Така вібрація негативно впливає також і на міцність елементів пилоуловлювача та його герметичність. Конструктивне виконання вихрового пиловловлювача у заявленому варіанті дозволяє ґрунтовно знизити концентрацію пилу у пристінній зоні сепараційної камери, особливо при очищенні забруднених газових потоків з високою концентрацією полідисперсного пилу та значними пульсаціями з витрати очищуваного повітря, і тим підвищити загальну ефективність пиловловлювання. Результати експериментальних досліджень, проведених на спеціалізованому стенді у відповідності з Єдиною методикою порівняння пиловловлювачів [5], з визначення фракційної ефективності пиловловлювання у порівнюваних вихрових апаратах із зустрічними закрученими потоками, наведені на фіг. 6. Дослідження проводились з використанням циліндричної моделі вихрового апарата з внутрішнім діаметром сепараційної камери Dк=145 мм та висотою Нк=290 мм. У однакових умовах одночасно досліджували дві моделі пиловловлювача: одна модель - без внутрішньої сепараційної камери та попередніх розвантажувачів, друга, інноваційна модель - з вказаними вище елементами. Для штучного запилення використовувався кварцовий пил щільністю 3 ρч=2650 кг/м з різною тониною помолу: d50=3, 5, 8, 12 та 35 мкм; розподіл частинок пилу за 3 розмірами σ'n=2,5. Запиленість повітряного потоку складала zвх=5, 10, 15 та 25 г/м . Витрата повітря - номінальна для даного діаметра моделі. Досліди проводились як з вібраційним впливом, та і без нього. Результати порівнювальних досліджень пиловловлювачів для одного з режимів роботи та певних зовнішніх умов наведені в таблиці. 55 4 UA 80028 U Загальна ефективність пиловловлювання (ηз, %) порівнюваних моделей пиловловлювачів Медіанний розмір частинок пилу d50, мкм 5 8 Базова модель / Інноваційна модель Без вібраційного впливу 3 Запиленість повітря zвх, г/м : 5 83,1\84,5 86,3\88,2 10 85,2\85,7 88,5\89,8 15 86,5\86,7 93,2\94,3 25 88,2\88,9 93,6\94,7 3 вібраційним впливом 3 Запиленість повітря zвх, г/м : 5 80,2\86,4 82,8\89,7 10 82,2\86,6 80,9\90,2 15 85,2\89,6 91,8\96,1 25 96,1\90,20 90,9\98,9 5 10 15 20 12 35 94,6\97,1 95,1\95,3 96,3\97,4 96,1\97,8 95,5\96,2 97,2\98,4 98,5\98,6 98,9\99,1 92,0\96,6 90,3\97,6 95,4\97,9 94,3\98,5 93,2\98,1 92,9\99,1 97,2\99,3 97,1\99,6 За результатами дослідів можна зробити висновок, що із зростанням рівня запиленості потоку, що подається у порівнювані пиловловлювачі, загальна ефективність зростає, але вібраційна дія на корпус базової моделі пиловловлювача впливає негативно, суттєво знижуючи його ефективність особливо на мілких фракціях пилу. 3 3 По експериментальних точках (для умов досліду: zвх=15 г/м ; Q=0,115 м /c; φn=70 %) побудовані (фіг. 6) криві залежності фракційної ефективності уловлювання от медіанного розміру частинок пилу, де криві 1 та 1' характеризують ступінь уловлювання інноваційним пиловловлювачем з вібраційною дією та без неї відповідно, а криві 2 та 2' - теж саме базовим пиловловлювачем. Графік відображує більш високу ефективність вихрового пиловловлювача з вбудованою в корпус гвинтовою сепараційною камерою неперервного розвантаження та попереднім видаленням пилу з завихрювачів в умовах обмеженої вібраційної дії. Джерела інформації: 1. Авторское свидетельство СССР № 1143472, кл. В04С 3/06, 1985. 2. Авторское свидетельство СССР.№ 1233948, кл. В04С 3/06, 1986. 3. Авторское свидетельство СССР № 1327980, кл. В04С 3/06, 5/18, 1987. 4. Авторское свидетельство СССР № 1281306, кл. В04С 3/06, 1987. 5. Коузов П.Α., Иофинов Г.А. Единая методика сравнительных испытаний пылеуловителей для очистки вентиляционного воздуха. - Л.: ВНИИОТ, 1967.-104 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 40 1. Вихровий пилоуловлювач, що містить корпус, вводи і завихрювачі первинного та вторинного запиленого потоків, відбійну шайбу, осьовий вихідний патрубок, циліндроконічний пилозбірний бункер, патрубок видалення уловленого пилу, який відрізняється тим, що, з метою підвищення ефективності уловлювання шляхом попереднього видалення крупних фракцій пилу, а також неперервної його евакуації по всій висоті взаємодії низхідного та висхідного закручених потоків, він обладнаний встановленою коаксіально циліндричному корпусу сепараційною камерою, виконаною у вигляді конічної поверхні обертання з неперервною гвинтовою проріззю по всій висоті, а також конструктивними елементами для попередньої евакуації крупних фракцій пилу, розташованими як у первинному, так і у вторинному завихрювачах потоків, минуючи сепараційну камеру. 2. Вихровий пилоуловлювач по п. 1, який відрізняється тим, що кут нахилу до горизонту гвинтової прорізі сепараційної камери знаходиться у межах 10-30°, а міжвитковий зазор складає 20-25 % від ширини стрічки, з якої виготовлена сепараційна камера. 3. Вихровий пилоуловлювач по п. 1, який відрізняється тим, що відбійна шайба відокремлена від циліндричного завихрювача первинного потоку і вгорі жорстко пов'язується через кінцевий жалюзійний розвантажувач з нижнім кінцем сепараційної камери, а знизу - з пружним жалюзійним розвантажувачем первинного потоку. 4. Вихровий пилоуловлювач по п. 1, який відрізняється тим, що у первинному циліндричному завихрювачі ексцентрично відносно його осі вертикально встановлений циліндричний витискувач з каплевидним кінцем вгорі, який при роботі пилоуловлювача збуджує 5 UA 80028 U високочастотну вібрацію, що розповсюджує свій вплив на вихрову камеру через пов'язані з ним інші конструктивні елементи. 6 UA 80028 U 7 UA 80028 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cyclonic dust collector

Автори англійською

Halich Roman Vasyl'ovych, Yakuba Oleksandr Rodionovych, Sklabinskyi Vsevolod Ivanovych, Storozhenko Vitalii Yakovych

Назва патенту російською

Вихревой пылеуловитель

Автори російською

Галич Роман Васильевич, Якуба Александр Родионович, Склабинский Всеволод Иванович, Стороженко Виталий Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: B01D 45/12, B04C 7/00

Мітки: вихровий, пилоуловлювач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-80028-vikhrovijj-piloulovlyuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вихровий пилоуловлювач</a>

Подібні патенти