Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання пробіотика, що передбачає використання біфідобактерій видів Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum і Bifidobacterium adolescentis, а також лактобацил виду Lactobacillus acidophilus, поживного середовища на основі молока й сорбенту, який відрізняється тим, що в складі пробіотика додатково використовують із біфідобактерій види Bifidobacterium breve і Bifidobacterium infantis, з лактобацил - види Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, а також молочнокислі стрептококи видів Lactococcus lactis і Streptococcus salivarius ssp. thermophilus і пропіоновокислі бактерії видів Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii і Propionibacterium acidipropionici, а як сорбент використовують 5-6 %-й гель дрібнодисперсного бентоніту, який додають у знежирене молоко, призначене для нарощування біомаси бактеріальних клітин у співвідношенні 1:1.

Текст

Спосіб одержання пробіотика, що передбачає використання біфідобактерій видів Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum і Bifidobacterium adolescentis, а також лактобацил виду Lactobacillus acidophilus, поживного середовища на основі мо 3 42907 4 клітин біфідобактерій на сорбенті, яким є активов молоці багатовидового симбіозу, що містить біване вугілля, одержане з кісточок персика, при фідобактерії видів Bifidobacterium longum і Bifidoцьому до препарату додають кристалічну лактозу bacterium bifidum, оцтовокислі бактерії видів Ace[Григорьев А.В., Бондаренко В.М., Абрамов Н.А., tobacter aceti і Acetobacter pasteurianus, Мурашова А.О., Феклисова Л.В., Чупринина Р.П. пропіоновокислі бактерії видів Propionibacterium Разработка и клиническая оценка пробиотика freudenreichii і Propionibacterium acidipropionici, «Бифидумбактерин форте» // Ж. микробиол., эпилактобацили й молочнокислі стрептококи [Патент демиол., иммунол. - 1997. - №3. - С. 92-96]. України №10367, С 12 N 1/20, А 23 С 9/12, 1998]. Пробіотик, одержаний відомим способом, місБактеріальний препарат, одержаний відомим тить в одній дозі 5x107 клітин біфідобактерій виду способом, характеризується високим вмістом житBifidobacterium bifidum. Штам біфідобактерій Bifiтєдіяльних клітин пробіотичних бактерій і антагоніdobacterium bifidum, що використовується при стичною активністю щодо широкого спектра патоодержанні препарату, є фізіологічним для організгенних і умовно-патогенних мікроорганізмів. Однак му дітей, однак обмеження мікробного складу проу даному способі не використана можливість підбіотика одним штамом і низькою концентрацією вищення ефективності пробіотика за рахунок виклітин не дозволяють сконцентрувати в препараті користання ентеросорбента. достатній лікувальний ефект. Крім того, активоваНайбільш близьким до способу, що заявляєтьне вугілля може порушувати баланс життєво важся є спосіб одержання пробіотика, який передбаливих елементів в організмі дитини або супровочає іммобілізацію клітин пробіотичних бактерій на джуватися побічними реакціями. Це обумовлено сорбенті, у якості якого використовують матеріал з тим, що активоване вугілля не має виразної селекантацидними властивостями, розвинутою мезо- і тивності зв'язування й при тривалому його застомакропористою структурою й об'ємом макропор не суванні можливі побічні явища (запори, діарея, менше 0,01 см3/г у вигляді порошку з розміром зниження в організмі рівня вітамінів, гормонів, дечасток не більше 0,1 мм, або у вигляді гранул розяких мікроелементів, корисних мікроорганізмів та міром 0,1-5,0 мм, або у вигляді таблеток. При цьоін.), що може спричиняти серйозні метаболічні му як пробіотичну основу використовують сухий порушення. Тому курс застосування пробіотика, бактеріальний концентрат на молочній основі з одержаного з використанням активованого вугілтитром клітин 10-10 КУО/г, що використовується ля, не може бути тривалим, особливо у дітей ранпри готуванні препарату в кількості 0,1-10,0 % і нього віку. Застосування активованого вугілля містить біфідобактерії видів Bifidobacterium bifidum особливо протипоказано при ерозивно-виразкових і/або Bifidobacterium longum, і/або Bifidobacterium ураженнях слизової оболонки стравоходу, шлунка, adolescentis з можливим додаванням лактобацил кишечнику, а також при шлунково-кишкових крововиду Lactobacillus acidophilus [Патент РФ течах. Додавання до препарату кристалічної лак№2164801, А 61 К 35/74, А 23 С 9/12, С 12 N 1/08, този не дозволяє його застосовувати при βопубл. 04.10.2001 p. – прототип]. галактозидазній недостатності, що часто супровоВідомий спосіб передбачає іммобілізацію проджує дисбіотичні розлади у дітей. біотичних клітин на поверхні часточок сорбенту у Відомо також спосіб одержання пробіотика вигляді пористого матеріалу на основі оксиду «Пробіфор», що відрізняється від способу одералюмінію з гідрофільно-гідрофобною топохімією жання пробіотика «Біфідумбактерин форте» тим, поверхні, наприклад ентеросорбента типу СУМС, що одна доза містить в 10 разів більше клітин модифікованого вуглецем. Ентеросорбенти типу штаму біфідобактерій Bifidobacterium bifidum (до СУМС відрізняються від активованого вугілля 5x108) і відсутня кристалічна лактоза [В. И. Лучбільш м'якою дією на слизову оболонку, а викоришев, Т. В. Мацулевич, Г. О. Туребаева и др. Лечестання при готуванні пробіотика висококонцентроние пробиотиками больных острой дизентерией // ваної біомаси пробіотичних бактерій дозволяє заРос. мед. журнал. - 2004. - №4. - С. 22-24]. безпечити в готовому препараті високу Препарат може бути використаний при Рконцентрацію клітин (до 109 КУО/г). Однак викоригалактозидазній недостатності, більш ефективний стання сорбенту з великими частками обмежує при лікуванні хворих кишковими інфекціями, затривалість курсу застосування пробіотика, оскільки вдяки високій концентрації клітин біфідобактерій, при тривалому застосуванні можливі побічні явиоднак використання активованого вугілля й обмеща, пов'язані зі зниженням в організмі рівня вітаміження складу одним штамом біфідобактерій звунів, гормонів, деяких мікроелементів, корисних жує галузі його застосування й знижує спектр промікроорганізмів та ін. за рахунок їхнього зв'язуванбіотичних властивостей. ня сорбентом. Тому пробіотик недоцільно викориПідвищення ефективності пробіотиків для дістовувати при лікуванні дітей раннього віку. Обтей можна досягти за рахунок конструювання стіймеження складу препарату 1-4 штамами ких мультикомпонентних симбіозів фізіологічних пробіотичних бактерій, які використовують у вибактерій. Раціональне комбінування в одному прегляді механічної суміші культур, не може забезпепараті позитивних властивостей комплексу фізіочити широкоспекторної лікувальної дії пробіотика. логічних штамів, об'єднаних за допомогою спеціаЛіофілізована форма препарату вимагає тривалої льних методів у багатофункціональні реактивації клітин пробіотичних бактерій, що також мультисимбіози, дозволяє сконцентрувати в пронегативно позначається на ефективності препарабіотику широкий спектр корисних властивостей і ту. Необхідність проведення операції з іммобілізапідвищити його ефективність. ції приводить до втрати до 50 % бактеріальних Відомий спосіб одержання бактеріального клітин, при цьому знижується економічна ефективпрепарату «Симбітер» передбачає культивування ність виробництва. Висока концентрація в складі 5 42907 6 препарату дисахаридів за рахунок введення до кишки й реалізувати в ній свій пробіотичний потейого складу поживного середовища, що містить нціал. лактозу, й захисного середовища, що містить саЗа рахунок введення до складу пробіотика харозу, не дозволяє використовувати відомий пропіоновокислих бактерій фізіологічний комплекс пробіотик при лікуванні пацієнтів з дисахаридазкоротколанцюгових жирних кислот доповнюється ною недостатністю. пропіоновою кислотою, що виконує в організмі Завданням корисної моделі є створення сподитини ряд важливих функцій (чинить антагоністисобу одержання пробіотика «Симбітер-форте дичну дію на широкий спектр патогенних і умовнотячий», у якому шляхом використання багатовипатогенних мікроорганізмів, у тому числі грибів і дового симбіозу біфідобактерій, лактобацил, вірусів; блокує адгезію клітин патогенів до епітемолочнокислих стрептококів і пропіоновокислих лію; є субстратом глюконеогенеза для епітеліоцибактерій, а також нарощування біомаси клітин у тів; нормалізує ліпідний обмін у печінці; регулює суміші молока з гелем бентоніту й виключення мікроциркуляцію). операції ліофілізації, забезпечується підвищення Крім того, додатково уведені до складу пробіоактивності, розширення спектра пробіотичних влатика штами лактобацил і біфідобактерій відрізнястивостей, зниження трудомісткості й підвищення ються здатністю синтезувати лізоцим. Спеціально економічної ефективності процесу виробництва проведені дослідження встановили, що синтез пробіотика. лізоциму значно підсилюється в мультикомпоненПоставлене завдання вирішується тим, що в тному симбіозі лактобацил і біфідобактерій із проспособі одержання пробіотика "Симбітер-форте піоновокислими бактеріями й молочнокислими дитячий", що передбачає використання біфідобакстрептококами (табл. 2). теіий видів Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium За рахунок синтезу лізоциму, коротколанцюгоlongum і Bifidobacterium adolescentis, а також лаквих жирних кислот і формування високої щільності тобацил виду Lactobacillus acidophilus, поживного клітинних популяцій пробіотик активно пригнічує середовища на основі молока й сорбенту, у складі ріст широкого спектра патогенних і умовнопробіотика додатково використовують із біфідобапатогенних мікроорганізмів (табл. 3). ктерій види Bifidobacterium breve і Bifidobacterium Пропонований спосіб передбачає використанinfantis, з лактобацил - види Lactobacillus casei, ня в складі пробіотика гелю бентоніту. Бентоніт Lactobacillus plantarum, а також молочнокислі це природний глинистий матеріал, що відноситься стрептококи видів Lactococcus lactis і Streptococcus до класу алюмосилікатів і має високі гідратаційні й salivarius ssp. thermophilus і пропіоновокислі бакадсорбційні властивості. Він є натрієвою формою терії видів Propionibacterium freudenreichii ssp. дрібнодисперсної фракції бентоніту, що видобуshermanii і Propionibacterium acidipropionici, а як вають із сухого природного бентоніту шляхом обсорбент використовують 5-6 %-й гель дрібнодисробки його вуглекислим натрієм і очищення від персного бентоніту, який додають у знежирене забруднюючих речовин і грубих часток бентоніту. молоко, призначене для нарощування біомаси Використання як сорбенту гелю бентоніту не бактеріальних клітин, у співвідношенні 1:1. вимагає проведення операції з іммобілізації бакСпосіб передбачає використання в складі протеріальних клітин, при якій утрачається значна біотика додаткових видів біфідобактерій і лактобаїхня частина (до 50 % від вихідної кількості). Гель цил, а також молочнокислих стрептококів і пропіобентоніту має високі адсорбційні властивості щодо новокислих бактерій. Властивості бактерій, які вірусів, токсинів, радіонуклідів, важких металів і використовують у складі пробіотика, представлені інших шкідливих сполук, однак він не зв'язує бакв таблиці 1. теріальні клітини, тому не здатний порушувати Штами бактерій, які використовуються в промікробний баланс у біотопах і викликати метаболіпонованому способі, ізольовані з кишечнику здочні порушення. При змішуванні клітинної біомаси з рових дітей раннього віку. До складу препарату гелем бентоніту дрібнодисперсний сорбент зв'язувідбирають комплекс штамів, які здатні вступати у ється з поверхневими структурами бактеріальних взаємокорисні симбіотичні відносини й формувати клітин і покриває їх захисним шаром, захищаючи стійкий мутуалістичний симбіоз, у якому пробіотивід впливу інгібуючих факторів: шлункової кислоти, чні властивості окремих мікроорганізмів підсуможовчі, лізоциму, ферментів, токсичних радикалів вуються із проявом синергізму найбільш важливих кисню й ін. Бентоніт є цінним джерелом макро- і з активностей (табл. 1-3). мікроелементів. Він відноситься до природних Бактеріальні штами, які вводять до складу глин і йому властиві всі позитивні ефекти, об'єднапробіотика, формують при розвитку культур у моні в поняття «глинотерапія». Завдяки здатності лочному середовищі високі рівні клітинних попуактивно зв'язувати воду, набухати й формувати ляцій (1x108-1x109 КУО/см3), резистентні до пригелі, бентоніт, на відміну від багатьох інших сорберодних інгібіторів травного тракту (шлункового нтів, не здатний негативно впливати на стінку кишсоку, жовчі, фенолу, хлористого натрію, травних ки, а навпроти, має обволікаючі властивості й ферментів, лізоциму). Причому, як показали спецісприяє зміцненню слизового бар'єра. За рахунок ально проведені дослідження, урожайність клітин і здатності нормалізувати кислотно-лужний баланс резистентність штамів помітно підвищується в в організмі, бентоніт оптимізує перебіг біохімічних мультисимбіозі. Завдяки цим властивостям, викопроцесів. Вищенаведені особливості гелю бентоніристані бактерії здатні зберігати життєздатність ту дозволяють використовувати одержуваний пропри транзиті через проксимальні ділянки травного понованим способом комплексний бактеріальнотракту, досягати в активному стані біотопу товстої бентонітовий препарат тривалими курсами, у тому числі при лікуванні дітей раннього віку, без небез 7 42907 8 пеки розвитку негативних ефектів пробіотичноту недоцільна, оскільки зайво розбавляє молоко й сорбційної терапії. В той же час здатність гелю знижує концентрацію в середовищі живильних бентоніту активно адсорбувати ентеровіруси досубстратів, що може привести до зниження інтензволяє одержувати пробіотик з високою антивіруссивності росту мікрофлори й подовження процесу ною активністю, що актуально з урахуванням некультивування. ухильного збільшення частоти захворюваності Спосіб здійснюють таким чином. дітей раннього віку вірусними ентероколітами. Як середовище культивування використовуЯк показали спеціально проведені дослідженють молоко зі вмістом сухих речовин 10-12 %, у ня, гель бентоніту має високі протекторні властияке додають 5-6 %-й гель дрібнодисперсного бенвості щодо біомаси багатовидового симбіозу, що є тоніту в співвідношенні 1:1. Середовище стерилібактеріальною основою пробіотика. Зв'язуючи зують і охолоджують до температури культивукисень і його токсичні похідні, гель бентоніту оптивання. мізує умови для розвитку облігатної анаеробної Для приготування інокуляту використовують пробіотичної флори, у першу чергу біфідобактерій. мультикомпонентний симбіоз молочнокислих, проЗ огляду на підвищену концентрацію в біотопах піоновокислих і біфідобактерій. травного тракту дітей раннього віку кисню, що Для створення симбіозу культури штамів нижприводить до надлишкової проліферації аеробних чепереліченихвидів бактерій, відібраних за власі факультативно-анаеробних умовно-патогенних тивостями, представленими у таблиці 1, з'єднують мікроорганізмів, використання бентонітового проу стерильному знежиреному молоці зі вмістом субіотика буде сприяти оптимізації процесу становхих речовин 10-12 % в оптимальних співвідношенлення в дітей фізіологічного анаеробного біоценонях, що сприяють формуванню стійкого мультисизу. мбіоза: За наявності гелю дрібнодисперсного бентоніBifidobacterium bifidum ту, який одержують спеціальним способом, значно Bifidobacterium longum краще зберігається бактеріальний склад і активBifidobacterium adolescentis ність пробіотичної біомаси, підвищується резистеBifidobacterium infantis нтність клітин до шлункового соку й жовчі (табл. 4). Bifidobacterium breve Пропонований спосіб передбачає використанLactobacillus acidophilus Lactobacillus casei ня гелю бентоніту з концентрацією сухих речовин Lactobacillus plantarum 5-6 %. Зниження концентрації бентоніту в гелі Lactococcus lactis менш 5 % зменшує ефективність пробіотика за Streptococcus salivarius ssp. thermophilus рахунок зниження в ньому концентрації життєдіяPropionibacterium freudenreichii ssp. shermanii льних клітин анаеробних бактерій, а також зниPropionibacterium acidipropionici. ження антивірусної активності й резистентності Інокульоване молоко ферментують протягом пробіотика до природних інгібіторів травного трак24-28 годин при температурі 34-37 °С. Отриманий ту. Збільшення концентрації бентоніту в гелі вище симбіоз використовують як посівний матеріал для 6 % недоцільне, оскільки не впливає на ефективодержання інокуляту. Із цією метою знежирене ність пробіотика, але ускладнює технологію одермолоко зі вмістом сухих речовин 10-12 % змішують жання гелю. у рівних співвідношеннях з гелем бентоніту зі вмісГель бентоніту додають у знежирене молоко, том сухих речовин 5-6 %. Отриману суміш інокупризначене для нарощування біомаси бактеріальлюють 3-5 % підготовленого симбіозу й витримуних клітин, у співвідношенні 1:1. Дане співвідноють при температурі 34-37 °С протягом 20-24 шення є оптимальним для одержання пробіотика з годин. високою концентрацією бактеріальних клітин, міОдержаний інокулят у кількості 5-8 % вносять німальною концентрацією лактози й широким спеу підготовлене стерильне поживне середовище. ктром фізіологічно цінних властивостей. При розІнокульоване середовище ферментують протягом веденні знежиреного молока у два рази гелем 18-24 год. при температурі 34-37 °С для накопибентоніту відбувається двократне зниження в ньочення біомаси щільністю кліток 5х109-8х109/см3. му концентрації лактози. Ця кількість молочного Корисна модель пояснюється прикладами. цукру практично повністю ферментується сахароПриклад 1. 100 л знежиреного молока зі вміслітичними анаеробами з утворенням коротколантом сухих речовин 10 % змішують із 100 л дрібноцюгових жирних кислот (переважно молочної, оцдисперсному гелю бентоніту зі вмістом сухих ретової й пропіонової). Тому пробіотик, одержаний човин 6 %. Середовище стерилізують при пропонованим способом, можна без обмежень температурі 121 °С протягом 25 хвилин і охоловикористовувати при лікуванні дітей з βджують до температури 37 °С. галактозидазною недостатністю без небезпеки Для створення симбіозу культури нижчеперерозвитку побічних реакцій. Зміна співвідношення у лічених штамів з'єднують у стерильному знежиребік зменшення кількості гелю бентоніту приводить ному молоці зі вмістом сухих речовин 10 % у надо зниження в пробіотику концентрації життєдіяступних співвідношеннях: льних клітин анаеробних бактерій та зниження Bifidobacterium bifidum ВКПМ В-5799 3 антивірусної активності й резистентності препараBifidobacterium longum ВКПМ В-4557 4 ту до природних інгібіторів травного тракту, а таBifidobacterium adolescentis 1MB Вкож підвищує в препараті вміст лактози, що може 7112 1 привести до побічних явищ при лікуванні дітей з βBifidobacterium infantis 1MB В-7131 3 галактозидазною недостатністю. Зміна співвідноBifidobacterium breve 1MB В-7132 3 шення у бік збільшення концентрації гелю бентоніLactobacillus acidophilus ВКПМ В-5254 1 9 42907 10 Lactobacillus casei ВКПМ В-3960 2 ють протягом 24 год. для нагромадження біомаси Lactobacillus plantarum ВКПМ В-5494 2 щільністю клітин 8х109/см3. Lactococcus lactis ВКПМ В-5387 2 Характеристика пробіотика представлена в Streptococcus salivarius ssp. thermophiтаблиці 5. lus ВКПМ В-4304 2 Приклад 3. 300 л знежиреного молока зі вмісPropionibacteriumfreudenreichii ssp. том сухих речовин 11 % змішують із 300 л гелю 3 shermanii ВКПМ B-4544 бентоніту зі вмістом сухих речовин 5,5 %. СередоPropionibacterium acidipropionici ВКПМ вище стерилізують при температурі 121°С протяВ-5723 3 гом 25 хвилин і охолоджують до температури Інокульоване молоко ферментують протягом 34°С. 24 год. при температурі 37°С. Одержаний симбіоз Для створення симбіозу культури нижчеперевикористовують як посівний матеріал для приготулічених штамів з'єднують у стерильному знежиревання інокуляту. Для цього 5 л знежиреного молоному молоці зі вмістом сухих речовин 11% у нака зі вмістом сухих речовин 10 % змішують із 5 л ступних співвідношеннях: гелю бентоніту зі вмістом сухих речовин 6 %. Bifidobacterium bifidum 1MB В-7113 3 Отриману суміш інокулюють 500 мл підготовленоBifidobacterium longum 1MB В-7150 5 го симбіозу й витримують при температурі 37°С Bifidobacterium adolescentis 1MB Bпротягом 20 годин. 7148 1 Інокулят у кількості 10 л вносять у 200 л підгоBifidobacterium infantis 1MB B-7147 3 товленого стерильного поживного середовища. Bifidobacterium breve 1MB B-7149 4 Інокульоване середовище ферментують протягом Lactobacillus acidophilus ВКПМ В-5863 1 18 годин для накопичення біомаси щільністю кліLactobacillus casei ВКПМ В-5724 2 ток 5х109/см3. Lactobacillus casei ВКПМ В-3960 1 Характеристика пробіотика представлена в Lactobacillus plantarum 1MB B-7116 2 таблиці 5. Lactococcus lactis ВКПМ В-5218 2 Приклад 2. 500 л знежиреного молока зі вмісStreptococcus salivarius ssp. thermophiтом сухих речовин 12 % змішують із 500 л гелю lus ВКПМ B-5388 2 дрібнодисперсного бентоніту зі вмістом сухих реPropionibacterium freudenreichii ssp. човин 5 %. Середовище стерилізують при темпеshermanii ВКПМ В-4545 5 ратурі 121°С протягом 25 хвилин і охолоджують до Propionibacterium acidipropionici ВКПМ 3 температури 36°С. В-5800 Для створення симбіозу культури нижчепереІнокульоване молоко ферментують протягом лічених штамів з'єднують у стерильному знежире26 год. при температурі 34°С. Одержаний симбіоз ному молоці зі вмістом сухих речовин 12 % у навикористовують як посівний матеріал для одерступних співвідношеннях: жання інокуляту. Для одержання інокуляту 12 л Bifidobacterium bifidum 1MB В-7113 3 знежиреного молока зі вмістом сухих речовин 11 Bifidobacterium longum ВКПМ В-4635 3 % змішують із 12 л гелю дрібнодисперсного бенBifidobacterium longum 1MB В-7150 2 тоніту зі вмістом сухих речовин 5,5 %. Отриману Bifidobacterium adolescentis 1MB Bсуміш інокулюють 1 л підготовленого симбіозу й 1 7148 витримують при температурі 34°С протягом 24 Bifidobacterium infantis 1MB B-7147 3 годин. Bifidobacterium breve 1MB B-7149 3 Підготовлений інокулят у кількості 24 л вноLactobacillus acidophilus ВКПМ В-5863 1 сять в 600 л підготовленого стерильного поживноLactobacillus casei ВКПМ В-4542 2 го середовища. Інокульоване середовище фермеLactobacillus plantarum 1MB B-7116 2 нтують протягом 26 год. при температурі 34°С для Lactococcus lactis ВКПМ В-5725 2 нагромадження біомаси щільністю кліток Streptococcus salivarius ssp. thermophi7х109/см3. 2 lus ВКПМ В-4741 Характеристика пробіотика представлена в Propionibacterium freudenreichii ssp. таблиці 5. Приклад 4. Дослідження впливу пробіоshermanii ВКПМ B-4545 3 тика «Симбітер-форте дитячий» на морфоPropionibacterium acidipropionici ВКПМ функціональні й мікроекологічні зміни органів траВ-5800 3 вного тракту лабораторних тварин при індуковаІнокульоване молоко ферментують протягом ному гострому стресі. 28 год. при температурі 36°С. Отриманий симбіоз Дослідження виконані на пацюках-самцях мавикористовують як посівний матеріал для одерсою 150-200 г відповідно до нормативів Конвенції з жання інокуляту. Для одержання інокуляту 15 л біоетики Ради Європи 1997 р., Європейської конзнежиреного молока зі вмістом сухих речовин 12 венції про захист хребетних тварин, які використо% змішують із 15 л гелю дрібнодисперсного бенвуються для експериментальних і інших наукових тоніту зі змістом сухих речовин 5 %. Одержану цілей і інших міжнародних угод і національного суміш інокулюють 900 мл підготовленого симбіозу законодавства в цій галузі. й витримують при температурі 36°С протягом 20 У тварин викликали розвиток нейрогодин. дистрофічних уражень слизової оболонки шлунка Одержаний інокулят у кількості 30 л вносять в з використанням моделі тригодинного водно1000 л підготовленого стерильного поживного сеімерсійного стресу. Тварини були розподілені на редовища. Інокульоване середовище ферментудві групи. Пацюкам першої (контрольної) групи за одну годину до стресу, а потім протягом трьох діб 11 42907 12 двічі на добу перорально вводили 0,5 мл води. ленні нормальної мікрофлори кишечнику й збільДослідній групі тварин за одну годину до стресу, а шенні вмісту умовно-патогенних мікроорганізмів, потім протягом трьох діб двічі на добу перорально часто в асоціаціях. У тварин, які одержували «Сивводили «Симбітер-форте дитячий» у дозі 1 мл/кг мбітер-форте дитячий», індукований стрес не (приблизно 5x109 живих мікробних клітин на 1 кг спричиняв дисбіотичних порушень у кишечнику маси тварини). Через три доби досліджували стан (табл. 8). слизової оболонки шлунка тварин за допомогою Таким чином, мультипробіотик «Симбітергастроскопа, обраховували методом планіметрії форте дитячий» попереджає розвиток дисбіотичрозміри гострих уражень, а також аналізували стан них змін у шлунку й кишечнику, а також структурмікробної екології шлунка й кишечнику. но-функціональних змін у шлунку. Це свідчить про Вплив стресу призводив до ураження слизової те, що застосування даного препарату в лікуванні оболонки шлунка пацюків з утворенням численних пацієнтів з високим ризиком розвитку порушень крапчастих крововиливів, виразок і ерозій. У тваморфо-функціональних і мікроекологічних показрин дослідної групи, які одержували протягом ників травного тракту різного генезу є ефективним трьох діб «Симбітер-форте дитячий», відзначалопрофілактичним засобом. ся значне зменшення площі уражень і розмірів У таблиці 5 представлена порівняльна харакерозій, а також повна відсутність крововиливів у теристика пробіотиків, одержаних відомим і прослизовій оболонці шлунка, які розвилися як насліпонованим способом. Як свідчать дані таблиці, док гострого стресу (табл. 6). пропонований спосіб, порівняно з відомим, дозвоАналіз зміни мікрофлори шлунка дослідних і ляє поліпшити якість пробіотика за рахунок збільконтрольних тварин показав, що асоційовані зі шення концентрації життєдіяльних клітин фізіолостресом нейро-дистрофічні ураження шлунка пригічних бактерій і їхніх метаболітів, що доповнюють водять до швидкої контамінації цього органа умопробіотичний ефект (коротколанцюгові жирні кисвно-патогенними мікроорганізмами широкого вилоти, лізоцим, екзополісахариди), підвищення дового спектра. В той же час, введення тваринам стійкості до природних інгібіторів травного тракту, пробіотика «Симбітер-форте дитячий» помітно антивірусної здатності, зниження концентрації дизнижує спектр і концентрацію умовно-патогенних сахаридів і виключення операції ліофілізації премікроорганізмів і збільшує концентрацію лактобапарату. цил, що грають важливу роль у реалізації мехаТаким чином, пропонований спосіб дозволяє нізму колонізаційної резистентності шлунка одержувати ефективні пробіотики, які можуть бути (табл. 7). використані для лікування дітей, у тому числі ранМікробіологічні дослідження фекалій тварин нього віку, а також для профілактики розвитку мікпоказали, що гострий стрес негативно впливає не роекологічних і морфо-функціональних порушень тільки на мікробну екологію шлунка, але й товстої травного тракту. кишки. Дисбіотичні зміни виявляються в пригнобТаблиця 1 Характеристика бактерій, що використовуються у складі пробіотика Показники Біфідобактерії Лактобацили Рівень клітинної популяції в молоці після 24-годин. 2х108 - 1х109 культивування, КУО/см3 Молочно Пропіоновокислі кислі стре- Мультисимбіоз бактерії тококи 1xl08 - 7x108 8х108-1х109 1х108 - 5х108 2х109 - 4х109 0,38±0,02 0,75±0,05 0,91±0,22 0,42±0,04 0,66±0,05 0,84±0,14 0,55±0,07 0,62±0,05 0,44±0,03 47,1±6,04 39,9±5,23 48,9±6,50 28,7±3,03 68,6±3,78 52,3±6,25 40,6±4,80 54,9±6,07 32,2±2,27 70,8±5,86 66,4±5,25 49,9±4,38 60,4±6,26 33,4±3,51 76,0±5,22 66,3±5,44 49,9±4,07 68,2±5,66 41,8±5,23 81,4±6,30 Синтез коротколанцюгових жирних кислот, %: молочна кислота оцтова кислота пропіонова кислота Збереження життєздатності в шлунковому соку (рН 2,0), % клітин, що вижили, після 2-годинної витримки Збереження життєздатності клітин в середовищі з 30 % жовчі, % Збереження життєздатності клітин в середовищі з 0,4 % фенолу, % Збереження життєздатності в середовищі із рН 8,8, % 13 42907 14 Продовження таблиці 1 Збереження життєздатності клітин у середовищі з 4 % NaCl, % Збереження життєздатності клітин у середовищі, що містить 1 мг/мол лізоциму, % Збереження життєздатності клітин у середовищі, що містить 1 г/л панкреатину (рН 7,8), % Збереження життєздатності клітин у середовищі, що містить 5 г/л пепсину (рН 2,0), % 77,8±8,25 58,1±5,70 67,5±5,44 49,8±4,68 95,1±7,43 70,9±8,12 65,6±6,35 69,2±5,88 37,6±4,15 79,6±5,87 85,0±6,94 61,3±5,89 79,5±6,21 53,4±5,27 91,1±7,28 77,1±4,06 56,0±3,54 62,1±4,48 56,1±3,96 83,4±6,91 Таблиця 2 Лизоцимсинтезуюча активність лактобацил і біфідобактерій, що використовуються у складі пробіотика, й мультикомпонентного симбіозу Вид бактерій Lactobacillus acidophilus Lactobacillus casei Lactobacillus plantarum Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium longum Bifidobacterium adolescentis Bifidobacterium brevis Bifidobacterium infantis Мультисимбіоз Зона лізису тест-культури (Micrococcus luteus АТСС 4698), мм 4,5±0,5 3,9±1,2 3,8±1,1 4,4±1,3 3,6±0,8 4,9±0,7 3,0±0,4 3,5±0,6 7,2±0,5 Таблиця 3 Антагоністична активність бактерій і їх мультисимбіоза, що використовуються у складі пробіотика (зона затримки росту патогенних і умовнопатогенних мікроорганізмів, мм) ТестБіфідобакте рії культура S.aureus 209 15-18 P. mirabilis 12-15 403 P.vulgaris 52 15-18 K. pneumo8-11 niae 5055 C.albicans lb 5-12 S. sonnei 115 10-14 E. coli 055 9-15 E. coli 0111 12-16 P. aerugi13-18 nosa 9027 E .cloaceae 8-10 16 C. freundii 10-12 39 S. typhi5-11 murium 156 Y. enterocoli10-14 tica 15 M. morganii 5-9 76 Лактобацили 8-16 Пропіоново кис- Молочнокислі стрелі бактерії птококи 10-14 0-4 Мультисимбіози 20-22 6-15 8-12 4-8 19-20 16-18 6-11 7-11 18-20 12-14 10-12 16-18 4-128-10 11-15 12-16 14-18 8-10 6-15 8-12 0-4 14-15 16-17 16-18 16-18 16-20 12-14 6-10 22-24 12-14 10-13 15-17 5-11 14-16 6-14 16-18 6-11 10-12 4-8 16-17 7-10 6-10 15-16 15 42907 16 Продовження таблиці 3 E. aerogenes 312 E. faecalis 15 S. epidermidis 37 11-16 8-12 14-18 10-15 10-13 6-11 16-18 8-10 8-12 8-12 19-21 Таблиця 4 Вплив гелю дрібнодисперсного бентоніту на окремі властивості пробіотика Концентрація бентоніту в середовищі, % Показники 2,0 2,5 3,0 3,5 4x109 4,8хЮ9 7,2x109 7,5x109 7,5x109 68,6±3,78 70,2±6,3 75,8±6,4 76,3±5,6 76,6±5,8 70,8±5,86 78,5±4,4 82,8±6,1 82,7±5,8 82,8±4,7 76,0±5,22 81,9±6,50 88,1±6,13 88,4±5,96 88,3±7,02 48,8±3,9 30,1±3,0 22,4±2,6 20,9±2,4 20,4±2,2 99,8±0,2 99,9±0,1 99,9±0,1 99,9±0,1 0 Рівень клітинної популяції в середовищі після 24-годинного культивування мультисимбіоза, КУО/см3 Резистентність до шлункового соку, % клітин, що вижили, після 2годинної витримки Резистентність до жовчі, збереження життєздатності в середовищі з 30 % жовчі, % Збереження життєздатності в середовищі з 0,4 % фенолу, % Зниження концентрації клітин через 3 міс зберігання, % Ступінь адсорбції вірусних часток, % Таблиця 5 Порівняльна характеристика пробіотиків, одержаних відомим і пропонованим способом Характеристика пробіотиків Показники За прикладом 1 За прикладом 2 За прикладом 3 1-4 12 13 14 3х107-1х109 2,2x109 2,6x109 3,9x109 1,0x107 3,6х109 4,0x109 2,4x109 2,2x109 1,4x109 1,2x109 8 3,2x10 8 2,5х10 2,4x108 0,79±0,20 0,46±0,15 1,05±0,16 0,78±0,10 1,10±0,19 0,81±0,17 1,08±0,21 0,80±0,19 0,67±0,11 0,66±0,10 0,64±0,08 0-1,2 3,3±0,27 3,4±0,31 3,4±0,31 За прототипом Кількість штамів, що використовуються у складі пробіотика Кількість живих клітин пробіотичної мікрофлори, КУО/см3: Bifidobacterium Lactobacillus Propionibacterium Lactococcus Концентрація КЛЖК, %: молочна оцтова пропіонова Концентрація дів, % екзополісахари 17 Синтез лізоциму, зона лізису тест-культури (Micrococcus luteus ATCC 4698), мм Ступінь адсорбції вірусних часток, % Втрата клітин пробіотичних бактерій при виробництві, % Форма виготовлення препарату Концентрація дисахаридів, % 42907 18 Продовження таблиці 5 1-4 7,2 7,5 7,4 20-45 99,8±0,2 99,9±0,1 99,9±0,1 50 0 0 0 Ліофілізована 4,2-5,0 Рідка суспензія 0,1-0,2 Таблиця 6 Вплив пробіотика «Симбітер-форте дитячий» на площу уражень, викликаних водно-иммобілізаційним стресом, у слизовій оболонці шлунка пацюків Розміри уражень Стрес + вода (контроль) Стрес + «Симбитер-форте дитячий» 21,5+1,34 0,2±0,01 0,7±0,97 0,3±0,02 Численні відсутні Ураження Виразки, мм Ерозії, мм Крововиливи Таблиця 7 Кількісні показники біоценозу шлунка пацюків через три доби після стресового впливу (lg КУО/г) Мікроорганізм Контроль Гострий стрес Escherichia coli Escherichia coli lac Escherichia coli hemolyt. Klebsiella sp. Citrobacter sp. Proteus sp. Enterobacter sp. Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Staphylococcus epidermidis hemolyt. Enterococcus faecalis Candida alb і cans Helicobacter pilory Lactobacillus sp. 3,3±0,02 2,2±0,01 3,7±0,05 3,5±0,02 5,5±0,04 4,6±0,05 2,9±0,02 4,l±0,03 4,5±0,05 5,0±0,03 4,4±0,03 4,3±0,05 Гострий стрес + «Симбітерфорте дитячий» 3,3±0,03 1,9±0,04 2,4±0,03 3,4±0,03 4,2±0,04 2,1±0,01 2,8±0,03 3,0±0,02 2,2±0,03 3,7±0,02 3,8±0,06 4,2±0,03 3,l±0,02 l,6±0,02 2,3±0,02 1,6±0,04 3,9±0,01 Таблиця 8 Кількісні показники біоценозу кишечнику пацюків через три доби після стресового впливу (lg КУО/г) Мікроорганізм Контроль Гострий стрес Escherichia coli Escherichia coli lac Escherichia coli hemolyt. Klebsiella sp. Citrobacter sp. Proteus sp. Enterobacter sp. Hafnia sp. Edwardsiella sp. Morganella sp. Staphylococcus aureus 7,0±0,06 2,2±0,01 4,7±0,04 3,4±0,06 3,3±0,02 3,8±0,04 3,5±0,03 3,0±0,02 3,6±0,03 8,6±0,07 8,l±0,05 6,l±0,07 6,4±0,24 7,4±0,05 6,5±0,06 6,5±0,12 5,9±0,28 7,l±0,12 7,0±0,34 4,2±0,03 Гострий стрес + «Симбії ерфорте дитячий» 7,7±0,21 1,8±0,02 4,8±0,04 3,0±0,10 3,3±0,21 4,4±0,17 4,2±0,09 3,9±0,09 3,8±0,14 19 42907 20 Продовження таблиці 8 Staphylococcus epidermidis Staphylococcus epidermidis hemolyt. Staphylococcus saprophyticus Enterococcus faecium Candida albicans Bifidobacterium sp. Lactobacillus sp. 5,2±0,06 5,6±0,15 5,1±0,32 5,2±0,22 4,6±0,03 4,6±0,18 4,8±0,21 6,5±0,05 3,4±0,03 9,l±0,04 7,5±0,06 7,9±0,63 5,2±0,22 4,6±0,14 5,5±0,24 6,1±0,17 3,0±0,32 9,5±0,18 7,9±0,11 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for producing of "symbiter-forte for children" probiotic

Автори англійською

Shyrobokov Volodymyr Pavlovych, Yankovskyi Dmytro Stanislavovych, Dyment Halyna Semenivna

Назва патенту російською

Способ получения пробиотика "симбитер-форте детский"

Автори російською

Широбоков Владимир Павлович, Янковский Дмитрий Станиславович, Димент Галина Семеновна

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/74, C12N 1/20, A23C 9/12

Мітки: одержання, симбітер-форте, спосіб, пробіотика, дитячий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-42907-sposib-oderzhannya-probiotika-simbiter-forte-dityachijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання пробіотика “симбітер-форте дитячий”</a>

Подібні патенти