Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для позначення об’єктам техніки меж проходів, який містить безпосередньо елемент позначення межі проходу, що виконаний у вигляді тичини/рейки довжиною не менше 1 м, при цьому на зовнішній поверхні елемента позначення межі проходу нанесене кольорове розфарбування, який відрізняється тим, що він додатково містить силову основу, вузол повороту, систему світлової сигналізації, світловідбивачі, сполучний елемент і вузол кріплення елемента позначення межі проходу до сполучного елемента, при цьому вузол повороту містить силовий кронштейн із закріпленим у ньому з можливістю обертання силовим елементом, система світлової сигналізації містить джерело живлення, електричні лампочки, сполучні проводи і пульт керування, причому силовий елемент розташований у силовому кронштейні під кутом до поздовжньої осі силової основи, площина силового кронштейна розташована або перпендикулярно, або під кутом до поздовжньої осі траси руху об’єктів техніки, сполучний елемент закріплений до елемента позначення межі проходу або під прямим кутом, або під будь-яким іншим кутом відносно поздовжньої осі згаданого елемента позначення межі проходу, сполучний елемент закріплений до елемента позначення межі проходу або по центру, або в будь-якому іншому місці, силовий кронштейн закріплений до силової основи або у верхній її частині, або в будь-якому іншому місці, силова основа закріплена в ґрунті або вертикально, або під будь-яким іншим кутом відносно вертикалі в точці закріплення, світловідбивачі і електричні лампочки закріплені на елементі позначення межі проходу, згадані світловідбивачі і електричні лампочки розміщені на елементі позначення межі проходу або тільки на його закінцівках, або по всій довжині, симетрично або несиметрично між собою, згаданий елемент позначення межі проходу, силова основа і сполучний елемент виконаний круглої, квадратної або будь-якої іншої форми поперечного перерізу, а кут установки силового елемента в силовому кронштейні відносно поздовжньої осі силової основи вибирається в межах від 0° до 90°.

Текст

Пристрій для позначення об’єктам техніки меж проходів, який містить безпосередньо елемент позначення межі проходу, що виконаний у вигляді тичини/рейки довжиною не менше 1м, при цьому на зовнішній поверхні елемента позначення межі проходу нанесене кольорове розфарбування, який відрізняється тим, що він додатково містить силову основу, вузол повороту, систему світлової сигналізації, світловідбивачі, сполучний елемент і вузол кріплення елемента позначення межі проходу до сполучного елемента, при цьому вузол повороту містить силовий кронштейн із закріпленим у ньому з можливістю обертання силовим елементом, система світлової сигналізації містить джерело живлення, електричні лампочки, сполучні про U 2 12588 1 3 12588 4 довжиною не менше 1м, при цьому на зовнішній Порівняльний аналіз технічного рішення із поверхні елемента позначення межі проходу напрототипом дозволяє зробити висновок, що принесене кольорове розфарбування певного зразку стрій для позначення об'єктам техніки меж обме[2]. жених проходів відрізняється тим, що він додаткоДо недоліків відомого пристрою для позначенво містить силову основу, вузол повороту, систему ня об'єктам техніки меж обмежених проходів, який світлової сигналізації, світловідбивачі, сполучний обраний за прототип, відноситься те, що при поелемент і вузол кріплення елемента позначення милках у водінні, які приводять до наїзду техніки межі проходу до сполучного елементу, при цьому на пристрій для позначення об'єктам техніки меж вузол повороту містить силовий кронштейн із заобмежених проходів, відбувається його поломка, а кріпленим у ньому з можливістю обертання силодля відновлення потрібен час, що зриває графік вим елементом, система світлової сигналізації виконання вправ по водінню об'єктів техніки, намістить джерело живлення, електричні лампочки, приклад, танків або інших типів бронетанкової тесполучні проводи і пульт керування, причому сихніки чи автомобілів. ловий елемент розташований у силовому кронВ основу корисної моделі покладена задача штейні під кутом до поздовжньої осі силової осношляхом усунення недоліків прототипу виключити ви, площина силового кронштейна розташована можливість поломки елемента позначення межі або перпендикулярно, або під кутом до поздовжпроходу при наїзді на нього об'єкта техніки. ньої осі траси руху об'єктів техніки, сполучний Суть корисної моделі в пристрої для познаелемент закріплений до елемента позначення чення об'єктам техніки меж обмежених проходів, межі проходу або під прямим кутом, або під будьякий містить безпосередньо елемент позначення яким іншим кутом відносно поздовжньої осі згадамежі проходу, що виконаний у вигляді тичиного елемента позначення межі проходу, сполучни/рейки довжиною не менше 1м, при цьому на ний елемент закріплений до елемента позначення зовнішній поверхні елемента позначення межі межі проходу або по центру, або в будь-якому інпроходу нанесене кольорове розфарбування певшому місці, силовий кронштейн закріплений до ного зразка, полягає в тому, що він додатково міссилової основи або у верхній її частині, або в будьтить силову основу, вузол повороту, систему світякому іншому місці, силова основа закріплена в лової сигналізації, світловідбивачі, сполучний ґрунті або вертикально, або під будь-яким іншим елемент і вузол кріплення елемента позначення кутом відносно вертикалі в точці закріплення, світмежі проходу до сполучного елементу. Суть кориловідбивачі і електричні лампочки закріплені на сної моделі полягає і в тому, що вузол повороту елементі позначення межі проходу, згадані світломістить силовий кронштейн із закріпленим у ньому відбивачі і електричні лампочки розміщені на елез можливістю обертання силовим елементом, сисменті позначення межі проходу або тільки на його тема світлової сигналізації містить джерело живзакінцівках, або по всій довжині, симетрично або лення, електричні лампочки, сполучні проводи і несиметрично між собою, згаданий елемент позпульт керування. Суть корисної моделі полягає начення межі проходу, силова основа і сполучний також і в тому, що силовий елемент розташований елемент виконаний круглої, квадратної або будьу силовому кронштейні під кутом до поздовжньої якої іншої форми поперечного перерізу, а кут осі силової основи, площина силового кронштейна установки силового елемента в силовому кронрозташована або перпендикулярно, або під кутом штейні відносно поздовжньої осі силової основи до поздовжньої осі траси руху об'єктів техніки, вибирається в межах від 0° до 90°. сполучний елемент закріплений до елемента позТаким чином, пристрій для позначення об'єкначення межі проходу або під прямим кутом, або там техніки меж обмежених проходів, який заявляпід будь-яким іншим кутом відносно поздовжньої ється, відповідає критерію корисної моделі «новиосі згаданого елемента позначення межі проходу, зна». сполучний елемент закріплений до елемента позСуть корисної моделі пояснюється за допомоначення межі проходу або по центру, або в будьгою ілюстрацій, де якому іншому місці, силовий кронштейн закріплена Фіг.1 представлена конструктивноний до силової основи або у верхній її частині, або компонувальна схема пристрою для позначення в будь-якому іншому місці, силова основа закріпоб'єктам техніки меж обмежених проходів, який лена в ґрунті або вертикально, або під будь-яким заявляється, іншим кутом відносно вертикалі в точці закріпленна Фіг.2 показаний загальний вигляд пристрою ня, світловідбивачі і електричні лампочки закріпдля позначення об'єктам техніки меж обмежених лені на елементі позначення межі проходу, згадані проходів, який заявляється, світловідбивачі і електричні лампочки розміщені на Фіг.3 показана схема розміщення пристрою на елементі позначення межі проходу або тільки для позначення об'єктам техніки меж обмежених на його закінцівках, або по всій довжині, симетричпроходів, який заявляється, відносно траси, но або несиметрично між собою, згаданий елена Фіг.4-7 показані варіанти сполучення елемент позначення межі проходу, силова основа і мента позначення межі проходу зі сполучним елесполучний елемент виконаний круглої, квадратної ментом, або будь-якої іншої форми поперечного перерізу. на Фіг.8-9 показані варіанти розташування Новим у конструкції пристрою для позначення елемента позначення межі проходу відносно осі об'єктам техніки меж обмежених проходів є те, що траси, кут установки силового елемента в силовому на Фіг.10-11 показані варіанти закріплення кронштейні відносно поздовжньої осі силової оселемента позначення межі проходу відносно спонови вибирається в межах від 0° до 90°. лучного елемента у вертикальній площині, 5 12588 6 на Фіг.12-14 показана схема проходу танка сполучного елемента 6 буде розташовуватись під щодо пристрою для позначення об'єктам техніки кутом до поздовжньої осі (Q) траси 14 (див. меж обмежених проходів при виконанні вправ КурФіг.9). Сполучний елемент 6 закріплений до елесу водіння бойових машин, мента 1 позначення межі проходу або під прямим на Фіг.15-17 показана схема наїзду танком, а кутом (див. Фіг.1-3 і Фіг.10), або під будь-яким інсаме, лівою гусеницею, на пристрій для позначеншим кутом (наприклад, ) відносно поздовжньої ня об'єктам техніки меж обмежених проходів, який осі згаданого елемента 1 позначення межі проходу заявляється, при помилках у водінні, (див. Фіг.11). Конструктивно сполучний елемент 6 на Фіг.18-21 показана схема переміщення закріплений до елемента 1 позначення межі проелемента позначення межі проходу пристрою для ходу або по центру (див. Фіг.3-4, Фіг.12, Фіг.14-15, позначення об'єктам техніки меж обмежених проФіг.19 і Фіг.22), або в будь-якому іншому місці (див. ходів, який заявляється, при подоланні танком Фіг.1-2 і Фіг.5-7). Силовий кронштейн 8 закріплений прямого обмеженого проходу, до силової основи 2 або у верхній її частині (див. на Фіг.22-24 показана схема переміщення Фіг.1-3, Фіг.12 і Фіг.14-15), або в будь-якому іншому елемента позначення межі проходу уздовж танка місці, наприклад, по центру. Конструктивно силова при наїзді танка на пристрій для позначення об'єкоснова 2 закріплена в ґрунті 16 або вертикально там техніки меж обмежених проходів, який заявля(див. Фіг.1-3, Фіг.12 і Фіг.14-15), або під будь-яким ється, іншим кутом відносно вертикалі в точці закріпленна Фіг.25 показана схема розташування електня. Світловідбивачі 5 і електричні лампочки 11 ричних лампочок системи світлової сигналізації і закріплені на елементі 1 позначення межі проходу світловідбивачів на елементі позначення межі (див. Фіг.25). Згадані світловідбивачі 5 і електричні проходу, лампочки 11 розміщені на елементі 1 позначення на Фіг.26 показана блок-схема системи світломежі проходу або тільки на його закінцівках 17 вої сигналізації пристрою для позначення об'єктам (див. Фіг.27), або по всій довжині, симетрично (див. техніки меж обмежених проходів (як варіант консФіг.28-29) або несиметрично (див. Фіг.30) між сотруктивного виконання), бою. Згаданий елемент 1 позначення межі прохона Фіг.27-30 показані варіанти розміщення на ду, силова основа 2 і сполучний елемент 6 викоелементі позначення межі проходу світловідбивананий круглої (див. Фіг.1-3 і Фіг.8-9), квадратної чів і електричних лампочок системи світлової сигабо будь-якої іншої форми поперечного перерізу. налізації, Як варіант конструктивного виконання кут на Фіг.31-32 показані схеми розташування установки силового елемента 9 у силовому кронелементів пристрою для позначення об'єктам техштейні 8 відносно поздовжньої осі силової основи ніки меж обмежених проходів після проходу об'єк2 вибирається в межах від 0° до 90°, наприклад, том техніки згаданого пристрою, 30-40° (див. Фіг.1-3, Фіг.12 і Фіг.14-15). на Фіг.33 показана схема показу меж проходу Конструктивний пристрій для позначення об'єза допомогою світловідбивачів, закріплених на ктам техніки меж обмежених проходів, який заявелементі позначення межі проходу. ляється, експлуатується наступним чином. Пристрій для позначення об'єктам техніки меж Попередньо виготовляють конструктивні елеобмежених проходів (як варіант конструктивного менти пристрою для позначення об'єктам техніки виконання - див. Фіг.1-3) містить безпосередньо меж обмежених проходів, який заявляється. елемент 1 позначення межі проходу, що виконаПри цьому окремо виготовляють елемент 1 ний у вигляді тичини/рейки довжиною не менше позначення межі проходу, силову основу 2, сполу1м, при цьому на зовнішній поверхні елемента 1 чний елемент 6 і вузол 7 кріплення елемента 1 позначення межі проходу нанесене кольорове позначення межі проходу до сполучного елемента розфарбування певного зразка. Пристрій для поз6. Також виготовляють силовий кронштейн 8 і синачення об'єктам техніки меж обмежених проходів ловий елемент 9 (які конструктивно входять у ву(як варіант конструктивного виконання - див. Фіг.1зол 3 повороту). Також виготовляють світловідби3) додатково містить силову основу 2, вузол пововачі 5, електричні лампочки 11 (системи 4 роту 3, систему світлової сигналізації 4, світловідсвітлової сигналізації), джерело живлення 10, спобивачі 5, сполучний елемент 6 і вузол 7 кріплення лучні проводи 12 і пульт керування 13. елемента 1 позначення межі проходу до сполучноЕлемент 1 позначення межі проходу виготовго елемента 6 (див. Фіг.1-3 і Фіг.25). Конструктивно ляють у вигляді тичини/рейки довжиною не менше вузол повороту 3 містить силовий кронштейн 8 із 1м. Після виготовлення згаданого елемента 1 поззакріпленим у ньому з можливістю обертання синачення межі проходу, на його зовнішню поверхню ловим елементом 9 (див. Фіг.1-3). Система 4 світнаносять кольорове розфарбування певного зразлової сигналізації містить джерело живлення 10, ка. електричні лампочки 11, сполучні проводи 12 і Елемент 1 позначення межі проходу, силова пульт керування 13 (див. Фіг.26). Конструктивно основа 2 і сполучний елемент 6 виготовляють крусиловий елемент 9 розташований у силовому глої (див. Фіг.1-3), квадратної або будь-якої іншої кронштейні 8 під кутом до поздовжньої осі силоформи поперечного перерізу. вої основи 2 (див. Фіг.1-3 і Фіг.12). Площина силоДалі збирають вузол 3 повороту, при цьому в вого кронштейна 6 розташована або перпендикусиловому кронштейні 8 закріплюють із можливістю лярно (див. Фіг.8), або під кутом до поздовжньої обертання силовий елемент 9. Конструктивно кут осі (Q) траси 14 (див. Фіг.9), що призначена для установки силового елемента 9 у силовому руху об'єктів техніки 15 (наприклад, танків, автокронштейні 8 (стосовно поздовжньої осі силової мобілів чи бронетранспортерів), при цьому вісь основи 2) вибирається в межах від 0° до 90°, на 7 12588 8 приклад, 30-40° (див. Фіг.1-3, Фіг.12 і Фіг.14-15). джерелом живлення 10 через пульт керування 13 Зібраний вузол 3 повороту жорстко закріплю(див. Фіг.1-3 і Фіг.26). Також на елементі 1 познають на силовій основі 2. При цьому згаданий вузол чення межі проходу закріплюють світловідбивачі 5 3 повороту (а саме, кронштейн 8) закріплюють на (див. Фіг.25 і Фіг.27-30), при цьому згадані світлосиловій основі 2 або у верхній її частині (див. Фіг.1відбивачі 5 і електричні лампочки 11 розміщують 3, Фіг.12 і Фіг.14-15), або в будь-якому іншому місна елементі 1 позначення межі проходу або тільки ці, наприклад, по центру. на його закінцівках 17 (див. Фіг.27), або по всій Паралельно зі зборкою пристрою для познадовжині, симетрично (див. Фіг.28-29) або несиметчення об'єктам техніки меж обмежених проходів рично (див. Фіг.30) між собою. збирають систему 4 світлової сигналізації. При Зібраний таким чином пристрій для позначенцьому електричні лампочки 11 з'єднують між соня меж обмежених проходів, який заявляється, бою за допомогою проводів 12. Потім ланцюг з готовий до роботи. електричних лампочок 11 з'єднують із джерелом Експлуатується пристрій для позначення меж живлення 10 через пульт керування 13 (див. обмежених проходів, який заявляється, наступним Фіг.26). чином. Силова основа 2 (із закріпленим на ній вузлом При виконанні вправ по водінню, об'єкт техніки 3 повороту) установлюють з боків траси 14, яка 15, наприклад, танк, повинен пройти між двома призначена для руху об'єктів техніки 15 (наприелементами 1 позначення межі проходу (див. клад, танків, автомобілів або бронетранспортерів). Фіг.12-13) не зачепивши їх. При цьому вісь симетСилову основу 2 закріплюють у грунті або вертирії W танка (позиція 15) повинна збігатися з поздокально (див. Фіг.1-3, Фіг.12 і Фіг.14-15), або під вжньою віссю (Q) траси 14. будь-яким іншим кутом стосовно вертикалі в точці Якщо механік-водій танка (позиція 15) не визакріплення. З кожної сторони траси 14 силова тримує напрямок руху танка (позиція 15) уздовж основа 2 (із закріпленим на ній вузлом 3 повороту) осі (Q) траси 14 і вісь симетрії W танка (позиція 15) установлюють симетрично поздовжньої осі (Q) зміститься, наприклад, вліво від осі (Q) траси 14, траси 14 (див. Фіг.3). то танк (позиція 15) наїде лівою гусеницею 18 на Далі до силового елемента 9 закріплюють елемент 1 позначення межі проходу (див. Фіг.14сполучний елемент 6, при цьому сполучний еле17). мент 6 може бути закріплений до силового елемеПри наїзді танка (позиція 15) гусеницею 18 на нта 9 або горизонтально (щодо площини траси елемент 1 позначення межі проходу (див. Фіг.1414), або під кутом до неї (або до поздовжньої осі 17) згаданий елемент 1 позначення межі проходу силової основи 2). У випадку закріплення кронбуде переміщатися убік руху танка (позиція 15). При цьому сполучний елемент 6, що закріплений штейна 8 під кутом до поздовжньої осі (Q) траси за допомогою вузла кріплення 7 до елемента 1 14 (див. Фіг.9), вісь сполучного елемента 6 буде позначення межі проходу, буде також повертатися розташовуватися під кутом (де =5...15°) до позубік руху танка (позиція 15). У зв'язку з тим, що довжньої осі (Q) траси 14 (див. Фіг.9). згаданий сполучний елемент 6 закріплений у сиСполучний елемент 4 виготовляють такої довловому елементі 9, а останній закріплений у силожини, щоб вісь елемента 1 позначення межі провому кронштейні 8 під кутом до поздовжньої осі ходу перебувала на відстані L (де L=0,7-1,0м) від силової основи 2, то сполучний елемент 6 буде поздовжньої осі силової основи 2 (див. Фіг.1-3) і на робити складний рух - поворот убік руху танка (повідстані L1 від осі (Q) траси 14 (див. Фіг.1-3). зиція 15) з одночасним підніманням нагору кінця Після цього до сполучного елемента 6 закріп19, до якого закріплений елемент 1 позначення люють вузол 7 кріплення, а до згаданого вузла межі проходу (див. Фіг.18-19). Таким чином, елекріплення 7 закріплюють елемент 1 позначення мент 1 позначення межі проходу не буде ламатимежі проходу. Технологічно і конструктивно сполуся, а буде переміщатися нижнім кінцем по корпусу чний елемент 6 закріплюють до елемента 1 позна20 (зовнішньої поверхні) танка (позиція 15) (див. чення межі проходу або під прямим кутом (див. Фіг.20-21). Фіг.1-3 і Фіг.10), або під будь-яким іншим кутом Елемент 1 позначення межі проходу буде пе(наприклад, ) стосовно поздовжньої осі згаданого реміщатися нижнім кінцем по корпусу 20 (зовнішелемента 1 позначення межі проходу (див. Фіг.11). ній поверхні) танка (позиція 15) (див. Фіг.22-24) аж Конструктивно сполучний елемент 6 закріплюють до сходу з корпуса 20 (зовнішньої поверхні) танка до елемента 1 позначення межі проходу або по (позиція 15) (див. Фіг.31-32). центру (див. Фіг.3-4, Фіг.12, Фіг.14-15, Фіг.19 і Після того, як нижній кінець елемента 1 познаФіг.22), або в будь-якому іншому місці (див. Фіг.1-2 чення межі проходу зіскочить із корпуса 20 (зовніі Фіг.5-7). Елемент 1 позначення межі проходу зашньої поверхні) танка (позиція 15), згаданий елекріплюють до сполучного елемента 6 або під прямент 1 позначення межі проходу почне під силою мим кутом (див. Фіг.1-3 і Фіг.10), або під будь-яким ваги повертатися у вихідне положення, при якому іншим кутом (наприклад, ) стосовно поздовжньої сполучний елемент 6 повернеться своєю віссю осі згаданого елемента 1 позначення межі проходу убік осі (Q) траси 14, а елемент 1 позначення межі (див. Фіг.11). При цьому вісь елемента 1 позначенпроходу розташується вертикально відносно плоня межі проходу повинна бути спрямована перпещини траси 14 (див. Фіг.1-3 і Фіг.31-32). ндикулярно до площини траси 14 (див. Фіг.1-3). Таким чином виключається поломка елемента На зібраному пристрої для позначення об'єк1 позначення межі проходу і, як наслідок, виходу там техніки меж обмежених проходів, а саме, на пристрою для позначення об'єктам техніки меж елементі 1 позначення межі проходу закріплюютьобмежених проходів з ладу. ланцюг з електричних лампочок 11, які з'єднані із 9 12588 10 При русі танка (позиція 15) заднім ходом на ладу, межі проходу об'єкта техніки 15 по трасі 14 рубіж початку руху, переміщення елемента 1 позбудуть позначатися світінням світловідбивачів 5 начення межі проходу щодо силової основи 2 (а при влученні на них світла від фар 21 об'єкта техсаме, силового кронштейна 8) буде відбуватися ніки 15 (див. Фіг.33). аналогічно описаному вище. І в цьому випадку Підвищення ефективності застосування привиключається поломка елемента 1 позначення строю для позначення об'єктам техніки меж обмемежі проходу і, як наслідок, вихід пристрою для жених проходів, який заявляється, у порівнянні із позначення меж обмежених проходів з ладу. прототипом, досягається за рахунок виключення Аналогічно відбувається переміщення елемеполомки елемента позначення межі проходу при нта 1 позначення межі проходу щодо силової оснаїзді на нього об'єктом техніки в межах траси. нови 2 (а саме, силового кронштейна 8) при наїзді Підвищення ефективності застосування пристрою на нього танка (позиція 15) правою гусеницею 18 для позначення об'єктам техніки меж обмежених (включаючи рух заднім ходом). проходів, який заявляється, у порівнянні із протоПри навчанні механіків-водіїв водінню танків типом, досягається за рахунок можливості викори(позиція 15) уночі або в сутінках, використовують стання його в темний час доби шляхом позначенсистему 4 світлової сигналізації і світловідбивачі 5 ня межі проходу для об'єкта техніки за допомогою (див. Фіг.25-26 і Фіг.27-30). Для цього за допомоелектричних лампочок і/або світловідбивачів. гою пульта керування 13 з'єднують ланцюг з елекДжерела інформації: тричних лампочок 11 (що закріплений на елементі 1. Н.Л. Волковский. «Энциклопедия современ1 позначення межі проходу) із джерелом живлення ного оружия и боевой техники». Том второй, Из10. Із джерела живлення 10 електричний струм дат. ПОЛИГОН-АСТ, Санкт-Петербург, 1997, подається на електричні лампочки 11, які світяться стр.43-44 - аналог. в темряві і показують межі проходу для об'єкта 2. Курс водіння бойових машин Сухопутних техніки 15 по трасі 14. військ (КВБМ СВ-99), Вид. МО України, 1999, При виході системи 4 світлової сигналізації з стор.143-145 - прототип. 11 12588 12 13 12588 14 15 12588 16 17 12588 18 19 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 12588 Підписне 20 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Appliance to mark for machinery objects limits of passes

Автори англійською

Andriichenko Oleh Stanislavovych, Andriichenko Oleh Stanislavovyvch, Komarov Volodymyr Oleksandrovych, Lapytskyi Serhii Volodymyrovych, Chepkov Ihor Borysovych, Vaskivskyi Mykhailo Ivanovych, Yemelianov Ihor Volodymyrovych, Kuchynskyi Andrii Volodymyrovych, Hurnovych Anatilii Viktorovych

Назва патенту російською

Устройство для обозначения объектам техники границ проходов

Автори російською

Андрийченко Олег Станиславович, Андрейченко Олег Станиславович, Комаров Владимир Александрович, Лапицкий Сергей Владимирович, Чепков Игорь Борисович, Васькивский Михаил Иванович, Емельянов Игорь Владимирович, Кучинский Андрей Владимирович, Гурнович Анатолий Викторович

МПК / Мітки

МПК: B27M 3/08, E01F 15/00

Мітки: пристрій, позначення, об'єктам, техніки, проходів, меж

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-12588-pristrijj-dlya-poznachennya-obehktam-tekhniki-mezh-prokhodiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для позначення об’єктам техніки меж проходів</a>

Подібні патенти