Спосіб прогнозування ефективності комплексної терапії хворих на ішемічну хворобу серця з дисбіозом кишечнику 1 та 2 ступеня

Номер патенту: 119836

Опубліковано: 10.10.2017

Автори: Бусигіна Ольга Сергіївна, Хіміон Людмила Вікторівна

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування ефективності комплексної терапії хворих на ішемічну хворобу серця з дисбіозом кишечнику 1 та 2 ступеня, що включає призначення базисної терапії, додатково до базисної терапії призначають пробіотик лінекс і пребіотик дюфалак, до і після лікування проводять аналіз динаміки скарг, опитувань за шкалою депресії Бека (SHD), шкалами особистісної (SHTlich) і реактивної (SHTreak) тривожності Спілбергера-Ханіна, аналіз динаміки результатів загальноклінічних методів дослідження, тесту з 6-хвилинної ходьбою, досліджень випорожнень на дисбіоз, також, проводять аналіз динаміки ліпідного спектра крові, статистичне оброблення отриманих цифрових даних виконують з використанням пакета програм оброблення даних загального призначення Statistica for Windows версії 6.0., описові статистики показників представлені медіаною (Me), мінімальним (Min) і максимальним (Max) значеннями, верхнім (HQ) і нижнім (LQ) квартилями, для дослідження залежності характеру динаміки показників і виділення параметрів, що мають предикторну цінність в оцінюванні прогнозу ефективності лікування, застосовують метод багатовимірного кластерного аналізу, стратифікацію вибірки проводять за допомогою пакета STATISTICA 6.1.748 Russian методом k-середніх.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування ефективності комплексної терапії хворих на ішемічну хворобу серця з дисбіозом кишечнику 1 та 2 ступеня включає призначення базисної терапії, додатково до базисної терапії призначають пробіотик лінекс і пребіотик дюфалак. До і після лікування проводять аналіз динаміки скарг, опитувань за шкалою депресії Бека (SHD), шкалами особистісної (SHTlich) і реактивної (SHTreak) тривожності Спілбергера-Ханіна, аналіз динаміки результатів загальноклінічних методів дослідження, тесту з 6-хвилинної ходьбою, досліджень випорожнень на дисбіоз. Проводять аналіз динаміки ліпідного спектра крові, статистичне оброблення отриманих цифрових даних виконують з використанням пакета програм оброблення даних загального призначення Statistica for Windows версії 6.0. Описові статистики показників представлені медіаною (Me), мінімальним (Min) і максимальним (Max) значеннями, верхнім (HQ) і нижнім (LQ) квартилями, для дослідження залежності характеру динаміки показників і виділення параметрів, що мають предикторну цінність в оцінюванні прогнозу ефективності лікування, застосовують метод багатовимірного кластерного аналізу, стратифікацію вибірки проводять за допомогою пакета STATISTICA 6.1.748 Russian методом kсередніх. UA 119836 U (12) UA 119836 U UA 119836 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до загальної практики - сімейної медицини, і може бути використана у практичній медицині для прогнозування ефективності комплексної терапії хворих на ІХС з дисбіозом кишечнику 1 і 2 ступеня. Серед найбільш поширених і прогностично несприятливих хронічних неінфекційних захворювань великий інтерес для вчених і клініцистів представляє ішемічна хвороба серця (ІХС). З огляду на вплив порушень мікробіоценозу кишечнику на стан ліпідного обміну, оксидативний і імунозапальний статус, зміни яких характерні для ІХС, необхідно вивчення особливостей перебігу ІХС при супутньому дисбіозі (ДБ) кишечнику у динаміці лікування з використанням пре- і пробіотиків. Причинно-наслідкові зв'язки за цим варіантом коморбідності залишаються невивченими. Особливий інтерес представляють початкові стадії ДБ кишечнику, які за відсутності захворювань травного тракту можуть як супроводжувати ІХС, так і виявитися її наслідком на тлі системних розладів гемодинаміки. Не менш важливим є вивчення впливу дисбіозмодифікувальної синбіотичної терапії на стан різних систем гомеостазу. Оскільки сукупна патологія вимагає не тільки багатокомпонентного лікування, а й великих економічних витрат, важливе медико-соціальне значення набуло виявлення чинників, що мають достовірну предикторну цінність у прогнозуванні ефективності комплексної терапії. Задачею корисної моделі є визначення предикторів ефективності комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з дисбіозом кишечнику 1 та 2 ступеня. Поставлена задача вирішується тим, що включає призначення базисної терапії, представлену комбінацією ацетилсаліцилової кислоти, аторвастатину, бета-адреноблокатора бісопрололу, інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту лізиноприлу, за необхідності антагоністу кальцію (АК) амлодипіну та нітрату. Додатково до базисної терапії призначають пробіотик лінекс і пребіотик дюфалак. До і після лікування проводять аналіз динаміки скарг, опитувань за шкалою депресії Бека (SHD), шкалами особистісної (SHTlich) і реактивної (SHTreak) тривожності Спілбергера-Ханіна, аналіз динаміки результатів загальноклінічних методів дослідження, тесту з 6-хвилинної ходьбою, досліджень випорожнень на ДБ, також, проводять аналіз динаміки ліпідного спектра крові, статистичне оброблення отриманих цифрових даних виконують з використанням пакета програм оброблення даних загального призначення Statistica for Windows версії 6.0., описові статистики показників представлені медіаною (Me), мінімальним (Min) і максимальним (Max) значеннями, верхнім (HQ) і нижнім (LQ) квартилями, для дослідження залежності характеру динаміки показників і виділення параметрів, що мають предикторну цінність в оцінюванні прогнозу ефективності лікування, застосовують метод багатовимірного кластерного аналізу, стратифікацію вибірки проводять за допомогою пакета STATISTICA 6.1.748 Russian методом k-середніх. До даного рішення автори прийшли, провівши дослідження на базі КЗ КОР "Київська обласна клінічна лікарня" на кафедрі сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика. У дослідженні увійшли 57 хворих на ІХС з постінфарктним кардіосклерозом, хронічною серцевою недостатністю (ХСН) II функціонального класу (NYHA) і ДБ кишечнику1 і 2 ступеня віком від 50 до 65 років, серед яких було 11 (19,3 %) жінок. Діагноз ХСН встановлювали відповідно до європейських та українських рекомендацій з діагностики та лікування серцевої недостатності [10], діагноз ДБ кишечника - відповідно до класифікації І.Б. Куваєвої і К.С. Ладодо [11]. Критерії включення у дослідження: - вік від 50 до 65 років; - інфаркт міокарда, перенесений не менше ніж за рік, і не більше ніж за 8 років до включення у дослідження; - ознаки ХСН II функціонального класу (NYHA) (скарги, дистанція тесту з 6-хвилинною ходьбою (Т6) від 301 м до 425 м); - збережена фракція викиду лівого шлуночка серця з діастолічною дисфункцією; ДБ кишечнику за результатами бактеріологічного посіву випорожнень. Критерії виключення з дослідження: - гострі і хронічні захворювання травного тракту; - паразитарні інфекції; - хвороби органів дихання, нирок; - системні захворювання сполучної тканини та інші аутоімунні захворювання; - вади серця, порушення ритму; - цукровий діабет; - онкологічні захворювання; - вживання алкоголю. 1 UA 119836 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Усі включені у дослідження пацієнти отримували базисну терапію, представлену комбінацією ацетилсаліцилової кислоти, аторвастатину, бета-адреноблокатора бісопрололу, інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту лізиноприлу, за необхідності - антагоністу кальцію (АК) амлодипіну та нітрату. Додатково до базисної терапії призначали пробіотик лінекс і пребіотик дюфалак. Дослідження тривало протягом 8 тижнів. До і після лікування проводили аналіз динаміки скарг, опитувань за шкалою депресії Бека (SHD), шкалами особистісної (SHTlich) і реактивної (SHTreak) тривожності Спілбергера-Ханіна, аналіз динаміки результатів загальноклінічних методів дослідження, тесту з 6-хвилинної ходьбою, досліджень випорожнень та ДБ: кількості біфідобактерій (Bif), лактобактерій (Lak), кишкової палички з нормальною ферментативною активністю (Kpnfa), кишкової палички зі зниженою активністю ферментативної (Kpsnfa), умовно патогенних ентеробактерій (UPE), стафілококів (сапрофітних і епідермальних) (Ssapr), гемолітичного стафілокока (HemSt) і грибів роду Candida (Kand). Проводили також аналіз динаміки ліпідного спектра крові: визначали рівні загального холестерину (ХС), тригліцеридів (TG), холестерину, ліпопротеїдів високої щільності (LPVP), ліпопротеїдів низької щільності (LPNP) і коефіцієнта атерогенності (КА); проводили аналіз динаміки вмісту у крові продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) - дієнових кон'югат (DK), малонового діальдегіду (MD), рівнів у крові ферментів антиоксидантного захисту (АОЗ) каталази (КАТ) і супероксиддисмутази (SOD), динаміки факторів системної запальної відповіді (СВО) С-реактивного білка (CRB) і інтерлейкіну-6 (IL6), показників імунологічного статусу - рівнів у крові моноцитів (МО), Т-лімфоцитів (TL), Т-супресорів (TS), в-лімфоцитів (BL), циркулюючих імунних комплексів (СІС), імуноглобулінів (IG) А, М і G, фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів (ФАН), фагоцитарного числа (ФЧ) і бактерицидної активності нейтрофільних гранулоцитів (БАН). Статистичне оброблення отриманих цифрових даних виконували з використанням пакета програм оброблення даних загального призначення Statistica for Windows версії 6.0. Описові статистики показників представлені медіаною (Me), мінімальним (Min) і максимальним (Max) значеннями, верхнім (HQ) і нижнім (LQ) квартилями. Для дослідження залежності характеру динаміки показників і виділення параметрів, що мають предикторну цінність в оцінюванні прогнозу ефективності лікування, був застосований метод багатовимірного кластерного аналізу. Стратифікацію вибірки проводили за допомогою пакета STATISTICA 6.1.748 Russian методом kсередніх. На першому етапі дослідження проводили аналіз ступеня (відсотка) динаміки (% d) досліджуваних параметрів під впливом проведеного комплексного лікування. Аналіз динаміки засвідчив, що на тлі загальної позитивної тенденції деякі з досліджуваних показників як нижньої межі варіації (мінімум) мали негативні значення. Це свідчить про те, що у низки пацієнтів динаміка мала негативний, несприятливий характер. Для дослідження цього явища і виділення вихідних показників, що мають предикторну цінність у прогнозуванні характеру динаміки, був застосований метод багатовимірного кластерного аналізу як спосіб стратифікації вибірки, тобто поділу усіх пацієнтів на дві підгрупи (кластери) відповідно до результатами лікування. У табл. 1 наведена динаміка параметрів клініко-метаболічного статусу у хворих на ІХС з ДБ після лікування. Таблиця 1 Ступінь динаміки показників клініко-метаболічного статусу у хворих на ІХС з ДБ після лікування (%) (n=57) Показник %dT6 %dCRB %dИL 6 %dDK %dMD %dSOD %dKAT %dOXC %dTG %dLPVP %dLPNP %dKA Me 11,70 6,50 4,17 9,39 16,78 8,82 12,50 9.97 4,46 3,38 13,41 16,84 Min 1,90 -6,08 -5,03 -8,84 11,73 -5,88 -7,69 -5,44 -1,63 -0,61 -11,68 -4,76 Max 38,30 11,17 9,51 25,08 34,96 18,18 22,00 38,84 23,03 9,84 56,15 48,25 2 LQ 5,90 4,84 1,59 6,23 14,34 6,45 10,00 8,55 1,41 1,36 9,73 12,92 HQ 16,45 9,46 8,08 13,61 20,28 10,81 14,29 17,95 14,71 5,10 25,80 24,22 UA 119836 U Ступінь динаміки даних опитувань за шкалою депресії Бека, шкалами особистісної та реактивної тривожності Спілбергера-Ханіна у хворих на ІХС з ДБ після лікування наведена у табл. 2. 5 Таблиця 2 Ступінь динаміки показників опитувань за шкалою депресії Бека, шкалами особистісної та реактивної тривожності Спілбергера-Ханіна у хворих на ІХС з ДБ після лікування (%) (n=57) Показник %dSHTreak %dSHTlich %dSHD Me 9,62 10,34 17,65 Min 0,00 0,00 5,56 Max 29,17 30,30 50,00 LQ 8,16 9,09 11,76 HQ 18,75 16,67 25,00 Ступінь динаміки показників імунограми і бактеріологічного посіву калу у хворих на ІХС з ДБ після лікування представлена у табл. 3. Таблиця 3 Ступінь динаміки показників імунограми і бактеріологічного посіву калу у хворих на ІХС з, Показник Me Min %dMO 40,00 12,50 %dTL 5,26 -6,00 %dTS 13,33 0,00 %dBL 12,50 -7,14 %dCIC 10,13 -5,68 %dIG G 13,33 -15,38 %dФAH 18,42 -6,45 %dФЧ 19,05 -7,69 %dБAH 8,00 -5,26 %dSHTreak 9,62 0,00 %dSHTlich 10,34 0,00 %dSHD 17,65 5,56 %dBif 33,33 0,00 %dLak 40,00 0,00 %dKpnfa 20,00 0,00 %dKpsnfa 25,00 0,00 %dUPE 28,57 0,00 %dSsapr 20,00 -25,00 %dHemSt 20,00 0,00 %dKand 20,00 0,00 ДБ після лікування (%) (n=57) Max LQ HQ 150,00 20,00 60,00 10,53 3,13 8,33 35,29 10,00 18,75 30,77 10,00 20,00 22,83 7,37 13,79 27,27 11,11 16,67 50,00 14,29 24,24 52,00 13,89 24,00 21,43 5,26 14,29 29,17 8,16 18,75 30,30 9,09 16,67 50,00 11,76 25,00 75,00 20,00 40,00 100,00 25,00 60,00 75,00 20,00 40,00 57,14 16,67 33,33 71,43 20,00 42,86 50,00 16,67 25,00 50,00 16,67 33,33 60,00 16,67 33,33 10 15 20 Найбільш оптимальним з математичної точки зору (з огляду на наявність достовірних відмінностей параметрів у кластерах) виявили поділ за сукупністю динаміки набору показників: % d CRB, % d IL6, % d SOD, % d KAT, % d BL i% d dIGG. Даний набір характеризувався розкидом як у бік позитивних, так і негативних значень і, крім того, наведені показники мали досить високий коефіцієнт кореляції з більшістю інших показників динаміки. Розподіл проводили за допомогою пакета STATISTICA 6.1.748 Russian методом k-середніх. Графік середніх значень усього набору показників % dCRB, % dIL6, % dSOD, % dKAT, % dBL, % dIG G групи хворих на IXC з ДБ при розподілі на два кластера методом k-середніх наведено на фіг. 1. Як видно з фіг. 1, точки середніх значень для всіх показників розподілу розташовані на значних відстанях один від одного, що є свідченням задовільної якості класифікації. При цьому пацієнти, віднесені до кластеру 2, характеризувалися значеннями відібраних показників, відповідних менш вираженою позитивною динамікою. 3 UA 119836 U Для характеристики підгруп хворих на ІХС з ДБ, отриманих у результаті проведеної класифікації, розрахували описові статистики для вихідних досліджуваних показників (табл. 4). Таблиця 4 Описові статистики для вихідних показників хворих на ІХС з ДБ у кластерах Показник Кластер 1 Steno, кількість/ти ж CRB, мг/л ИL 6, пг/мл ФГ, г/л DK, ммоль/л MD, у.е.ф. TG, мг/дл LPNP, мг/дл ФАН, % ФЧ, у.е. БАН, у.е. SHTreak, бали SHTlich, бали SHD, бали Kpsnfa, LgKOE/г UPE, LgKOE/r Ssapr, LgKOE/r HemSt, LgKOE/r Кластер 2 Steno, кількість/ти ж CRB, мг/л ИL 6, пг/мл ФГ, г/л DK, ммоль/л MD, у.е.ф. TG, мг/дл LPNP, мг/дл ФАН, % ФЧ, у.е. БАН, у.е. SHTreak, бали SHTlich, бали SHD, бали Kpsnfa, LgKOE/г Середнє Медіана Мінімум Максимум Нижня кварт. Верхня Кварт. Стандартна відхилу 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00 1,02 7,09 14,28 6,67 13,15 5,82 10,90 10,87 21,40 6,27 11,72 7,56 16,58 1,19 3,40 3,16 2,99 2,60 4,36 2,80 3,44 0,49 23,02 15,03 23,09 14,92 19,80 12,04 26,11 21,01 21,98 14,11 24,07 15,47 1,76 1,99 147,33 140,45 128,00 238,34 133,29 145,00 29,10 173,90 37,45 170,61 38,50 153,00 28,00 196,81 42,00 164,22 36,00 182,64 41,00 11,46 4,35 4,20 4,35 2,80 5,00 3,70 4,70 0,73 29,45 29,86 30,50 31,50 19,00 16,00 35,00 48,00 28,00 22,00 33,00 36,00 4,79 8,90 31,32 30,50 21,00 45,00 25,00 37,00 7,19 7,41 7,00 2,00 15,00 5,00 8,00 3,26 6,95 7,00 6,00 8,00 6,00 8,00 0,79 5,86 6,00 5,00 7,00 5,00 6,00 0,77 4,59 4,50 4,00 6,00 4,00 5,00 0,67 4,86 5,00 4,00 6,00 4,00 5,00 0,71 3,20 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 0,41 10,54 25,51 10,93 25,80 6,91 11,98 13,00 37,10 9,05 19,81 11,90 31,00 1,68 6,27 3,59 3,80 2,61 4,20 3,20 3,98 0,48 31,00 22,00 30,47 22,19 23,49 15,63 37,60 26,70 28,33 19,44 33,99 25,31 3,77 3,41 218,54 251,68 132,18 280,00 149,95 263,25 53,79 184,15 185,30 161,00 234,10 175,54 190,22 13,46 31,74 31,00 22,00 40,00 28,00 37,00 5,24 3,34 21,63 46,91 46,00 15,71 3,20 20,00 48,00 44,00 16,00 2,10 17,00 34,00 34,00 7,00 5,00 31,00 59,00 61,00 18,00 2,80 19,00 43,00 40,00 15,00 4,10 25,00 52,00 54,00 17,00 0,76 3,91 6,07 7,48 2,56 7,37 8,00 6,00 8,00 7,00 8,00 0,73 4 UA 119836 U 7,00 Нижня кварт. 6,00 Верхня Кварт. 7,00 Стандартна відхилу 0,76 4,00 6,00 5,00 6,00 0,72 5,00 6,00 5,00 6,00 0,50 Показник Медіана Мінімум Максимум UPE, LgKOE/г Ssapr, LgKOE/г HemSt, LgKOE/г 5 Середнє 6,34 7,00 5,00 5,31 5,00 5,60 6,00 Достовірні відмінності між вихідними показниками 1-го і 2-го кластерів при кластеризації за показниками % dCRB, % dIL6, % dSOD, % dKAT, % dBL, % dIG G наведені у табл. 5. Достовірних відмінностей за медіанами початкової кількості бактерій за даними посіву випорожнень виявлено не було (у табл. 4 не наводяться). Таблиця 5 Достовірні відмінності між вихідними показниками 1-го і 2-го кластерів при кластеризації за показниками% dCRB, % dIL6, % dSOD, Показник sten CRB ИL 6 DK MD OXC TG LPNP KA TL BL CIC IG G ФАН ФЧ БАН SHTreak SHTlich SHD 10 Сум. ранг Група 1 253,00 292,50 304,00 270,50 281,50 345,00 332,00 461,00 331,00 875,50 442,50 417,50 425,00 868,00 862,50 932,50 300,50 316,50 280,50 Сум. ранг Група 2 1400,00 1360,50 1349,00 1382,50 1371,50 1308,00 1321,00 1192,00 1322,00 777,50 1210,50 1235,50 1228,00 785,00 790,50 720,50 1352,50 1336,50 1372,50 U Ζ p-рівень Z скор. p-рівень 0,00 39,50 51,00 17,50 28,50 92,00 79,00 208,00 78,00 147,50 189,50 164,50 172,00 155,00 160,50 90,50 47,50 63,50 27,50 -6,31 -5,66 -5,47 -6,02 -5,84 -4,80 -5,02 -2,90 -5,03 3,89 -3,20 -3,61 -3,49 3,77 3,68 4,83 -5,53 -5,27 -5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,78 -5,66 -5,47 -6,02 -5,84 -4,80 -5,02 -2,90 -5,03 3,90 -3,21 -3,62 -3,50 3,78 3,69 4,84 -5,54 -5,27 -5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Достовірні відмінності ступеня динаміки у кластерах при кластеризації за показниками% dCRB, % dIL6, % dSOD, % dKAT, % dBL, % dIG G, розраховані за допомогою критерію МаннаУїтні, наведені у табл. 6 і 7. Таблиця 6 Достовірні відмінності ступеня динаміки у кластерах при кластеризації за показниками% dCRB, % dIL6, % dSOD, % dKAT, % dBL, % dIG G, розраховані за допомогою критерію Манна-Уїтні Показник %dT6 %dCRB %dИL 6 %dDK %dMD %dSOD %dKAT Сум. ранг Група 1 549,00 1009,00 1019,00 1007,00 1007,00 930,00 834,00 Сум. ранг Група 2 1104,00 644,00 634,00 646,00 646,00 723,00 819,00 U Ζ p-рівень Z скор. p-рівень 296,00 14,00 4,00 16,00 16,00 93,00 189,00 -1,46 6,08 6,25 6,05 6,05 4,79 3,21 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,46 6,08 6,25 6,05 6,05 4,79 3,21 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 UA 119836 U Показник %dOXC %dTG %dLPNP %dKA %dTL %dBL %dCIC %dIG G %dФAH %dФЧ %dБAH %dSHTreak Сум. ранг Група 1 1004,00 446,00 1009,00 985,00 991,00 1023,00 869,50 884,50 868,00 772,00 1017,00 1001,00 Сум. ранг Група 2 649,00 1207,00 644,00 668,00 662,00 630,00 783,50 768,50 785,00 881,00 636,00 652,00 U Ζ p-рівень Z скор. p-рівень 19,00 193,00 14,00 38,00 32,00 0,00 153,50 138,50 155,00 251,00 6,00 22,00 6,00 -3,15 6,08 5,69 5,79 6,31 3,79 4,04 3,77 2,20 6,21 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 6,00 -3,15 6,08 5,69 5,79 6,32 3,79 4,05 3,77 2,20 6,22 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 Таблиця 7 Достовірні відмінності ступеня динаміки у кластерах при кластеризації за показниками% dCRB, % dIL6, % dSOD, % dKAT, % dBL, % dIG G, розраховані за допомогою критерію Манна-Уїтні Показник %dSHTlich %dSHD %dBif %dLak %dKpnfa %dKpsnfa %dUPE %dSsapr %dHemSt %dKand 5 10 15 20 25 Сум.ранг Група 1 1005,50 1011,00 923,00 872,50 918,50 909,00 907,50 867,50 831,00 937,00 Сум.ранг Група 2 647,50 642,00 730,00 780,50 734,50 744,00 745,50 785,50 822,00 716,00 U Ζ p-рівень Z скор. p-рівень 17,50 12,00 100,00 150,50 104,50 114,00 115,50 155,50 192,00 86,00 6,02 6,11 4,67 3,84 4,60 4,44 4,42 3,76 3,16 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,03 6,13 4,74 3,88 4,68 4,48 4,45 3,87 3,22 5,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Результати дослідження продемонстрували, що при розподілі за відсотком динаміки шести зазначених показників, які мають різноспрямований рух після лікування (позитивний і негативний), більшість інших показників за вихідним значенням і ступенем динаміки також мали статистично значущі відмінності. Для прогнозування ефективності лікування (кластер 2 динаміка гірше, ніж у кластері 1) необхідно було відібрати ті показники, які мали статистично значущі міжкластерні відмінності, важливе клінічне навантаження, рекомендовані для обов'язкового визначення у хворих на ІХС, доступні для визначення і широко використовуються лікарями у клінічній практиці для оцінювання перебігу ІХС. Показниками, що відповідають усім зазначеним вимогам, є кількість нападів стенокардії на тиждень і рівень CRB у крові. На фіг. 2 зазначено коробчаті графіки кількості нападів стенокардії у пацієнтів 1-го і 2-го кластерів. Як видно на графіках, кількість нападів стенокардії на тиждень більше двох відносить пацієнта до кластеру 2 (з менш позитивною динамікою). На коробчатих графіках рівнів СРБ у пацієнтів 1-го і 2-го кластерів (фіг. 3) видно, що у пацієнтів з кращою динамікою (кластер 1) рівень С-реактивного протеїну не перевищує 11 мг/л. Пацієнти з рівнем С-реактивного протеїну понад 11 мг/л можуть бути віднесені виключно до кластеру 2 (групі пацієнтів з менш вираженою позитивною динамікою). Аналіз результатів дослідження дозволив зробити ряд висновків, а саме: - у пацієнтів з кількістю нападів стенокардії, що перевищує два напади на тиждень, результати лікування будуть менш позитивними; - у пацієнтів з рівнем СРБ, що перевищує 11 мг/л (максимальне значення для пацієнтів 1-го, "сприятливого", кластера), результати лікування будуть також менш позитивними. - комбінацію цих ознак можна використовувати для прогнозування ефективності лікування, яка більш позитивна у пацієнтів з кількістю нападів стенокардії на тиждень, що не перевищує 2, і рівнем С-реактивного протеїну у крові менше 11 мг/л. Максимальна позитивна динаміка параметрів клінічного статусу, ліпідного обміну, перекисного окиснення ліпідів, факторів антиоксидантного захисту та імунозапального 6 UA 119836 U 5 10 15 20 25 гомеостазу у хворих на ІХС з ДБ кишечнику 1 і 2 ступеня спостерігається при кількості нападів стенокардії на тиждень, що не перевищує 2, і рівні С-реактивного протеїну у крові не більше 11 мг/л. Отже, можемо зробити висновок, що саме кількість нападів стенокардії на тиждень і рівень С-реактивного протеїну в крові у хворих на ІХС з дисбіозом (ДБ) кишечнику 1 і 2 ступеня мають предикторне значення для прогнозу ефективності лікування. Дані показники є доступні для визначення і можуть бути рекомендовані для обов'язкового визначення у хворих на ІХС, лікарями у клінічній практиці для оцінювання перебігу ІХС. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб прогнозування ефективності комплексної терапії хворих на ішемічну хворобу серця з дисбіозом кишечнику 1 та 2 ступеня, що включає призначення базисної терапії, додатково до базисної терапії призначають пробіотик лінекс і пребіотик дюфалак, до і після лікування проводять аналіз динаміки скарг, опитувань за шкалою депресії Бека (SHD), шкалами особистісної (SHTlich) і реактивної (SHTreak) тривожності Спілбергера-Ханіна, аналіз динаміки результатів загальноклінічних методів дослідження, тесту з 6-хвилинної ходьбою, досліджень випорожнень на дисбіоз, також, проводять аналіз динаміки ліпідного спектра крові, статистичне оброблення отриманих цифрових даних виконують з використанням пакета програм оброблення даних загального призначення Statistica for Windows версії 6.0., описові статистики показників представлені медіаною (Me), мінімальним (Min) і максимальним (Max) значеннями, верхнім (HQ) і нижнім (LQ) квартилями, для дослідження залежності характеру динаміки показників і виділення параметрів, що мають предикторну цінність в оцінюванні прогнозу ефективності лікування, застосовують метод багатовимірного кластерного аналізу, стратифікацію вибірки проводять за допомогою пакета STATISTICA 6.1.748 Russian методом kсередніх. 7 UA 119836 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/741, G01N 33/50, A61K 31/00

Мітки: ішемічну, комплексної, дисбіозом, хворих, ефективності, кишечнику, хворобу, терапії, прогнозування, серця, спосіб, ступеня

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-119836-sposib-prognozuvannya-efektivnosti-kompleksno-terapi-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya-z-disbiozom-kishechniku-1-ta-2-stupenya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування ефективності комплексної терапії хворих на ішемічну хворобу серця з дисбіозом кишечнику 1 та 2 ступеня</a>

Подібні патенти