Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

2-((5-((Теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразид формули

,

який проявляє протитуберкульозну активність.

Текст

Реферат: 1. Об'єкт корисної моделі: 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-мeтил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2нітробензиліден)ацетогідразид, що проявляє протитуберкульозну активність. 2. Галузь застосування: Фармацевтична хімія і ветеринарна медицина. 3. Суть корисної моделі: 2-((5((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітро-бензиліден)ацетогідразид містить при N4-атомі ядра 1,2,4-триазолу метильний замісник, в положенні 5 ядра 1,2,4триазолу метиленовий радикал, поєднаний з теофіліном, двовалентний атом Сульфуру, синтон 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2нітробензиліден)ацетогідразиду. 5. Технічний результат: забезпечується доступність реактивів для синтезу, нескладна методика отримання, низька гостра токсичність, а також здатність проявляти більш високу протитуберкульозну активність. UA 116174 C2 5 10 15 20 25 Винахід належить до ветеринарної мікробіології та може бути використаний для підвищення ефективності бактеріологічної діагностики туберкульозу тварин, селекції вакцинних штамів для конструювання препаратів специфічної профілактики хвороби. Поширення туберкульозу в Україні за останні роки набуває характеру епідемії. Зниження рівня життя населення робить проблему протидії цій хворобі довготривалою та поширеною. Україна посідає друге місце в Європі за темпами зростання мультирезистентного туберкульозу та четверте місце в світі за його поширеністю у вперше виявлених хворих (Європейський регіональний комітет ВООЗ, 2011). Загальновідомо, що всі існуючі бактерії та віруси протистоять дії лікарських препаратів. Теорія адаптації припускає зміни властивостей мікроорганізму, що адекватні змінам навколишнього середовища. Відповідно до цієї теорії, розвиток лікарської стійкості МБТ вважають проявом однієї з форм мінливості бактеріальної клітини під впливом хіміопрепаратів. Тобто виникнення стійкості МБТ до протитуберкульозних препаратів зумовлено самим лікуванням, оскільки співвідношення популяцій чутливих і стійких форм МБТ становить 90 % та 10 % відповідно, але в процесі лікування, у разі підбору неправильної схеми хіміотерапії значна кількість чутливих МБТ гине, внаслідок чого порушується співвідношення в мікробній популяції і кількість стійких МБТ перевищує таку чутливих (Л.Д. Тодоріко, 2011). Питання біологічних властивостей мікобактерій, зокрема бичачого виду, дотепер потребують вивчення, оскільки з'являються все нові й нові повідомлення авторів про особливості деяких з них. Так, в 2004 році повідомлено про М. bovis швидкорослого штаму, а в наступному - про втрату здатності швидко розмножуватися за пасажів через штучне живильне середовище. Також відмічено, що цей, згаданий вище штам М. bovis, на такому середовищі конверсує в некислотостійкі паличкоподібні та ниткоподібні форми з паралельною зміною характеру росту культури: наліт, димка (О. Ткаченко та співавт., 2004; 2009). Прототипом речовини, що заявляється, є препарат "Ізоніазид", формули: H N O NH2 C N 30 35 40 , що використовується як протитуберкульозний засіб (Машковский М.Д. Лекарственные средства. - X.: Торсинг, 2002. - Т. 2. - 608 с. (С. 306-307)). Суттєві ознаки прототипу і винаходу, що збігаються, є такі: - в структурі прототипу і винаходу присутні групи C-N, C=N. Винахід у порівнянні з прототипом дещо активніше проявляє протитуберкульозну активність відносно Mycobacterium bovis. Задачею винаходу є дослідження впливу концентрації 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітро-бензиліден)ацетогідразиду і рН середовища на культивування патогенних штамів М. bovis за температури 37 °C. Поставлена задача вирішується проведенням культивування патогенних штамів М. bovis за температури 37 °C на середовищі із рН 6,5 та 7,1, що додатково містить 2-((5-((теофілін-7'іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразид у масових концентраціях 0,1; 0,5; 1 %. 2-((5-((Теофілін-7'-iл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2нітробензиліден)ацетогідразид містить при N4-атомі ядра 1,2,4-тріазолу метильний замісник, в положенні 5 ядра 1,2,4-тріазолу метиленовий радикал, поєднаний з теофіліном, двовалентний атом Сульфуру, синтон 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2нітробензиліден)ацетогідразиду, і має формулу: O N H3C N O N N N CH2 N O N S H CH2 C NH CH3 H3C N C O2 N 45 1 UA 116174 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Сполуку, що заявляється, отримують шляхом взаємодії (2-(5-((теофілін-7'-iл)метил)-4-метил4H-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетогідразиду з 2-нітробенз-альдегідом у середовищі пропан-1-олу. Приклад 1 У круглодонну колбу, обладнану змішувачем, холодильником та термометром, завантажують 379 г (1 моль) (2-(5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-етил-4H-1,2,4-триазол-3ілтіо)ацетогідразиду, 1500 мл пропан-1-олу та 151 г (1 моль) 2-нітробензальдегіду. Суміш нагрівають до 70 °C протягом 2 годин. Розчинник відганяють. Продукт реакції промивають водою та гексаном. Сушать. Вихід 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 79 % в розрахунку на (2-(5-((теофілін-7'-іл)метил)-4метил-4H-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетогідразид. Жовта кристалічна речовина з температурою плавлення 178-180 °C (кристалізовано з етанолу), розчинна у ДМФА та 1,4-діоксані, малорозчинна в діетиловому ефірі та хлороформі, практично нерозчинна у воді. Елементний аналіз. Знайдено, %: С 46,97, Н 3,94, N 24,27, S 6,28. Вирахувано, %: С 46,87, Н 3,93, N 27,33, S 6,26. В ІЧ-спектрі 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2нітробензиліден)ацетогідразиду присутні характеристичні смуги поглинання валентних коливань -1 -1 NH-групи середньої інтенсивності при 3410 см , карбонілу NНС=О-групи при 1690 см та при -1 -1 1655 см , С=N-зв'язку у циклі при 1640-1605 см . 1 В Н ЯМР-спектрі сигнали метильних груп проявляються у вигляді синглетів при 3,60-4,33 м.ч., сигнали метиленових груп - у вигляді синглетів при 3,95 та при 5,62 м.ч. Протони фенільного фрагмента 2-нітробензиліденового синтону спостерігаються у вигляді двох дублетів при 7,58 та 7,68 м.ч. і двох триплетів при 7,23 м.ч. та 7,49 м.ч. Сигнал NH проявляється при 8,10 м.ч. у вигляді синглету. Синглет при 8,35 м.ч. належить протонам азометинової групи. 1 1' 3' 4 Спектр ЯМР Н, д, м.ч.: 3,60 (3Н, с, N CH3), 3,95 (3Н, с, N CH3), 4,33 (3Н, с, N CH3), 3,95 (2Н, с, СН2), 5,62 (2Н, с, СН2), 7,23 (2Н, т, С6Н4), 7,49 (2Н, т, С6Н4), 7,58 (2Н, д, С6Н4), 7,68 (2Н, д, С6Н4), 8,10 (1Н, с, NH), 8,35 (1Н, с, N=CH). Культивування та накопичення біомаси досліджуваних штамів М. bovis проводили на яєчному живильному середовищі, яке за складом було ідентичним стандартному, виготовленому ДП "Ветеринарна медицина" (м. Харків, Україна). До середовища додавали 2((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-мeтил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2нітробензиліден)ацетогідразид для отримання концентрацій 0,1 %; 0,5 %; 1 %. Дослідження проводили зі встановленням двох рівнів рН: 6,5 та 7,1. Відмірювання необхідної кількості 2-((5((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітро-бензиліден)ацетогідразиду проводили згідно з ГОСТ 27025-86. Розчини готували згідно з методиками, описаних у ГОСТ 4212-76 та ГОСТ 4517-87. У виділених та накопичених мікобактерій вивчали тинкторіальні властивості, морфологічні ознаки, строки появи первинного росту, його інтенсивність і характер субкультури. Аналіз та оцінку колоній проводили за кількістю, величиною, формою, поверхнею, консистенцією, пігментоутворенням, прозорістю, блиском та емульгованістю у фізіологічному розчині (В.М. Манченко, З.Р. Троценко, М.С. Павленко та ін., 1994; О.А. Ткаченко, М.В. Білан, В.В. Зажарський, Л.О. Ковальова, 2010). Тинкторіальні властивості мікобактерій визначали, готуючи мазки із колоній, зафарбованих за методом Ціля-Нільсена та досліджуючи їх під імерсією мікроскопа SUNNY серії XS із цифровим мікроскопічним комплексом "Микмед-2-1600" (СанктПетербург, Росія). Морфологію мікобактерій визначали за: довжиною, товщиною, формою, характером кінців клітин, зернистістю та розташуванням. Гравіметричні вимірювання виконували на лабораторних електронних аналітичних вагах моделі ESJ-200-4 (США). Приклад 2 На початку досліду виявляли вплив концентрації препарату та рН середовища на інтенсивність росту культури за температур 37 °C. Для цього відбирали М. bovis 100 пасажу, який культивували за температури 37 °C на середовищі з 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил4Н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразидом у зазначених концентраціях у термостаті протягом трьох місяців на середовищі з рН 6,5 (в кількості десять пробірок із кожною концентрацією препарату) та рН 7,1 (в кількості десять пробірок із кожною концентрацією препарату). Як контроль використовували М. bovis 100 пасажу без додавання до середовища 2((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2нітробензиліден)ацетогідразиду. Після закінчення цих термінів так само, як і після культивування за температури 37 °C, проводили облік та характеризували ріст колоній мікобактерій (В.М. Манченко, З.Р. Троценко, М.С. Павленко та ін., 1994). У підсумку були 2 UA 116174 C2 5 одержані дані впливу концентрацій 2-((5-((теофілін-7'-iл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду на культивування М. bovis за температур 37 °C на середовищі з різним рН на інтенсивність росту культури. У таблиці 1 систематизовано дані щодо культуральних властивостей М. bovis 100 пасажу, який культивували на середовищі з рН 7,1, яке додатково містило 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразид у трьох концентраціях. До 8-ї доби досліду ріст культури 100 пасажу М. bovis на середовищі з рН 7,1 за температури 37 °C не відмічався. Таблиця 1 Характеристика культуральних властивостей М. bovis 100 пасажу, культивованих на середовищі з рН 7,1 за температури 37 °C Контроль Шорсткий наліт Контроль 8-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-iл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 0,1 % 0,5 % 1% Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 17-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 0,1 % 0,5 % 1% Шорсткий наліт та поодинокі білі колонії за Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній лінією посіву 24-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду Контроль 0,1 % 0,5 % 1% Гладенькі, дрібні колонії білуватого кольору. Шорсткий наліт Шорсткий наліт Без змін Суцільний ріст 38-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду Контроль 0,1 % 0,5 % 1% Гладенькі, дрібні колонії білуватого кольору. Шорсткий наліт Шорсткий наліт Ріст відсутній Суцільний ріст 42-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду Контроль 0,1 % 0,5 % 1% Поодинокі білі колонії за Поодинокі білі колонії Суцільний ріст Ріст відсутній лінією посіву за лінією посіву 54-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду Контроль 0,1 % 0,5 % 1% Суцільний ріст. Суцільний ріст. Шорсткий Суцільний ріст Шорсткий наліт Ріст відсутній наліт жовтуватого кольору жовтуватого кольору 90-а доба досліду 10 3 UA 116174 C2 Продовження таблиці 1 Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 0,1 % 0,5 % 1% Суцільний ріст. Суцільний ріст. Шорсткий Шорсткий наліт Ріст відсутній наліт жовтуватого кольору жовтуватого кольору Контроль Суцільний ріст 5 10 15 20 25 До 24 доби досліду ріст культури 100 пасажу М. bovis в дослідній групі на середовищі з рН 7,1 за температури 37 °C не відмічався. Результати, наведені в табл. 1, засвідчили відсутність росту культури М. bovis 100 пасажу тільки за 1 % концентрації 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2нітробензиліден)ацетогідразиду. За концентрацій 0,1 % та 0,5 % відзначався поступовий ріст колоній, починаючи вже з 24-ї доби досліду - за лінією посіву шорсткий наліт, який впродовж 60 діб спостереження не змінився. Аналізуючи культуральні властивості із 1 % концентрацією 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразид, нами відмічено відсутність росту патогенного штаму М. bovis 100 пасажу впродовж усього періоду спостереження (60 діб), що свідчить про туберкулостатичну дію препарату. У таблиці 2 систематизовано дані про культуральні властивості М. bovis 100 пасажу, який культивували на середовищі з рН 6,5, що додатково містить 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразид у трьох концентраціях. До 8 доби досліду ріст культури 100 пасажу М. bovis в контрольній та 24 доби в дослідній групі на середовищі з рН 6,5 за температури 37 °C не відмічався. Якщо на 24-у добу за концентрацій 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2нітробензиліден)ацетогідразид 0,1 % та 0,5 % ріст колоній не відмічається, але є шорсткий наліт за лінією посіву (в контролі - поодинокі колонії за лінією посіву), то вже на 38 добу з'являються поодинокі дрібні колонії за лінією посіву (в контролі - суцільний ріст, колонії дрібні, білі, гладенькі - S-форми). За наступних термінів спостереження відмічається ріст росинчатих біложовтих колоній (42 доба досліду), збільшення кількості поодиноких дрібних колоній (54 доба досліду) і збільшення шорстких R-форм, які потім перетворюються в білуваті гладенькі колонії S-форм (60 доба досліду), але кількість колоній менше у порівнянні з контролем. Таблиця 2 Характеристика культуральних властивостей М. bovis 100 пасажу, культивованих на середовищі з рН 6,5 за температури 37 °C Контроль Шорсткий наліт Контроль Шорсткий наліт та поодинокі білі колонії за лінією посіву 8-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 0,1 % 0,5 % 1% Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 17-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 0,1 % 0,5 % 1% Ріст відсутній Ріст відсутній 24-а доба досліду 4 Ріст відсутній UA 116174 C2 Продовження таблиці 2 Контроль Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 0,1 % 0,5 % 1% Гладенькі, дрібні колонії білуватого кольору. Суцільний ріст Шорсткий наліт Контроль Гладенькі, дрібні колонії білуватого кольору. Суцільний ріст Контроль Суцільний ріст Контроль Суцільний ріст Контроль Суцільний ріст 5 10 15 20 25 Шорсткий наліт Без змін 38-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 0,1 % 0,5 % 1% Поодинокі білі колонії за лінією посіву Поодинокі білі колонії за лінією посіву Ріст відсутній 42-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 0,1 % 0,5 % 1% Шорсткий наліт Шорсткий наліт Ріст відсутній жовтуватого кольору жовтуватого кольору 54-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 0,1 % 0,5 % 1% Суцільний ріст Суцільний ріст Ріст відсутній 90-а доба досліду Концентрація 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду 0,1 % 0,5 % 1% Суцільний ріст Суцільний ріст Ріст відсутній Аналізуючи 1 % концентрацію 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду була відмічена відсутність росту патогенного штаму М. bovis 100 пасажу протягом всього періоду спостереження (60 діб). Таким чином, можна зробити висновок, що 0,1 % та 0,5 % концентрації 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду не впливають на культуральні властивості патогенного штаму М. bovis, культивованих на середовищі з рН 6,5 за температури 37 °C, а 1,0 % концентрація препарату має туберкулостатичною дією. За результатами досліду видно, що дія 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4триазол-3-іл)тіо)-N'-(2-нітробензиліден)ацетогідразиду за різних концентрацій на середовищі з рН 6,5 і рН 7,1 не відрізняється. Приклад 3 Використовувався класичний туберкулостатичний препарат ізоніазид за різних концентрацій, рН середовища та температури 37 °C. Ізоніазид, згідно класифікації протитуберкульозних препаратів міжнародної спілки боротьби із туберкульозом, відноситься до І групи - препарати високої ефективності. В якості контролю використовували М. bovis 100 пасажу без додавання до середовища препарату ізоніазид. Для цього відбирали М. bovis 100 пасажу, який культивували за температури 37 °C на середовищі з препаратом ізоніазид у зазначених концентраціях у термостаті протягом трьох місяців на середовищі з рН 6,5 та рН 7,1 (в кількості десять пробірок із кожною концентрацією препарату). У виділених мікобактерій вивчали строки появи первинного росту, його інтенсивність і характер субкультури. У таблиці 3 систематизовано дані про культуральні властивості М. bovis 100 пасажу, який культивували на середовищі з рН 7,1, що додатково містить препарат ізоніазид у трьох концентраціях. 5 UA 116174 C2 До 7-ї доби досліду ріст культури 100 пасажу М. bovis на середовищі з рН 7,1 за температури 37 °C не відмічався. Таблиця 3 Характеристика культуральних властивостей 100 пасажу М. bovis, культивованих на середовищі з рН 7,1 за температури 37 °C 7-а доба досліду Концентрація препарату ізоніазид Контроль 0,1 % 0,5 % Слизовий наліт Слизовий наліт Слизовий наліт жовтуватого кольору 14-а доба досліду Концентрація препарату ізоніазид Контроль 0,1 % 0,5 % Поодинокі гладенькі Без змін Без змін колонії 30-а доба досліду Концентрація препарату ізоніазид Контроль 0,1 % 0,5 % Численні колонії білого Поодинокі колонії Дрібні колонії білого кольору білуватого кольору кольору 60-а доба досліду Концентрація препарату ізоніазид Контроль 0,1 % 0,5 % Суцільний ріст. Дещо збільшилася Гладенькі, дрібні Дрібні колонії білого кількість поодиноких колонії білуватого кольору дрібних колоній кольору 90-а доба досліду Концентрація препарату ізоніазид Контроль 0,1 % 0,5 % Дещо збільшилася Суцільний ріст Суцільний ріст кількість поодиноких дрібних колоній 5 10 15 1% Ріст відсутній 1% Ріст відсутній 1% Ріст відсутній 1% Ріст відсутній 1% Ріст відсутній Характеризуючи отримані дані, що наведені в таблиці 3 нами визначена відсутність росту культури М. bovis 100 пасажу за 1 % концентрації препарату ізоніазид. На сьому добу досліду за 0,1 % концентрації виявлений слизовий наліт жовтуватого кольору, на 30-у добу з'являються поодинокі дрібні білуватого кольору, на 60-добу їх кількість збільшується і на 90-у добу визначаємо суцільний ріст, як і в контролі. При використанні 0,5 % концентрації препарату ізоніазид на 7-у добу виявлений слизовий наліт, на 14 добу досліду з'являються поодинокі гладенькі колонії, на 30 та 60 добу - дрібні колонії білого кольору. На 90 добу збільшилася кількість поодиноких дрібних колоній. Аналізуючи 1 % концентрацію препарату ізоніазид нами визначено відсутність росту патогенного штаму М. bovis 100 пасажу протягом усього періоду досліду (90 діб), що свідчить про туберкулостатичну дію препарату. Культуральні властивості М. bovis 100 пасажу, накопиченого та культивованого на середовищі з рН 6,5 за температури 37 °C з препаратом ізоніазид у трьох концентраціях представлений в таблиці 4. До 14 доби досліду ріст культури 100 пасажу М. bovis на середовищі з рН 6,5 за температури 37 °C не відмічався. 6 UA 116174 C2 Таблиця 4 Характеристика культуральних властивостей 100 пасажу М. bovis, культивованих на середовищі з рН 6,5 з препаратом ізоніазид за температури 37 °C 7-а доба досліду Концентрація препарату ізоніазид Контроль 0,1 % 0,5 % Поодинокі колонії Слизовий наліт Шорсткий наліт білуватого кольору 14-а доба досліду Концентрація препарату ізоніазид Контроль 0,1 % 0,5 % Поодинокі колонії Поодинокі гладенькі Без змін білуватого кольору колонії 30-а доба досліду Концентрація препарату ізоніазид Контроль 0,1 % 0,5 % Численні колонії білого Поодинокі колонії Дрібні колонії білого кольору білуватого кольору кольору 60-а доба досліду Концентрація препарату ізоніазид Контроль 0,1 % 0,5 % Суцільний ріст. Ріст білуватих, Ріст білуватих, Колонії дрібні, білі, поодиноких гладеньких поодиноких гладеньких гладенькі колоній колоній 90-а доба досліду Концентрація препарату ізоніазид Контроль 0,1 % 0,5 % Суцільний ріст. Збільшилася кількість Збільшилася кількість Колонії дрібні, білі, поодиноких дрібних поодиноких дрібних гладенькі колоній колоній 5 10 15 1% Ріст відсутній 1% Ріст відсутній 1% Поодинокі дрібні колонії за лінією посіву 1% Без змін 1% Збільшилася кількість поодиноких дрібних колоній Аналізуючи результати досліду, що наведено в табл. 4, нами визначені відмінності дії 1 % концентрації препарату ізоніазид на середовищі з рН 6,5, ніж за рН 7,1. Якщо на середовищі з рН 7,1 ріст культури М. bovis 100 пасажу протягом 90 діб культивування не спостерігався, то на середовищі з рН 6,5 з 30 доби з'являються поодинокі дрібні колонії, кількість яких на 90 добу збільшувалась. 0,1 % концентрація препарату ізоніазид незначно впливає на ріст М. bovis - вже на 7 добу виявлені поодинокі колонії білуватого кольору, кількість яких поступово збільшується з терміном спостереження. За 0,5 % концентрації препарату ізоніазид ріст колоній відмічається на 14 добу - колонії дрібні, гладенькі, білого кольору, кількість яких має тенденцію до збільшення протягом терміну спостереження. Отже, проведені дослідження засвідчили, що препарат ізоніазид за 1 % концентрації пригнічує ріст і розвиток патогенного штаму М bovis, культивованого на середовищі з рН 7,1 за температури 37 °C, що свідчить про його туберкулостатичну дію. Низька концентрація (ОД та 0,5 %) препарату ізоніазид на середовищі з рН 6,5 та 7,1 за температури 37 °C ріст патогенного штаму М. bovis 100-го пасажу не стримує. 20 7 UA 116174 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 2-((5-((Теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-N'-(2нітробензиліден)ацетогідразид формули O N H3C N O N N N CH2 N O N S H CH2 C NH CH3 H3C N C O2 N , який проявляє протитуберкульозну активність. 10 Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 8

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C07D 249/00, A61K 31/00, C07D 473/08, A61K 31/4196

Мітки: протитуберкульозну, 2-((5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-n'-(2-нітробензиліден)ацетогідразид, проявляє, активність

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-116174-2-5-teofilin-7-ilmetil-4-metil-4n-124-triazol-3-iltio-n-2-nitrobenzilidenacetogidrazid-shho-proyavlyaeh-protituberkuloznu-aktivnist.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">2-((5-((теофілін-7′-іл)метил)-4-метил-4н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)-n’-(2-нітробензиліден)ацетогідразид, що проявляє протитуберкульозну активність</a>

Подібні патенти