Спосіб визначення вмісту свинцю у ґрунтах різного генезису для оцінювання їх еколого-енергетичного стану

Є ще 2 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення вмісту свинцю у ґрунтах різного генезису для оцінювання їх еколого-енергетичного стану, який відрізняється тим, що визначають теплотворну здатність гумусу з використанням калориметричної установки, запаси енергії ґрунту у шарі до 20 см за відомою формулою Орлова, показник загального вмісту та групового складу гумусу ґрунту за методом Тюріна, з подальшим встановленням за методом кореляційного аналізу необхідних та достатніх комбінаційних пар показників гумусового та енергетичного стану ґрунту за допомогою регресійних рівнянь:

a) (x-y)-Срb=3,7554-1,9392·x-0,3118·у,

де х - теплотворна здатність гумусу ґрунту, МДж/кг, у - загальний вміст гумусу, %; або

b) (z-y)-CPb=3,3123-0,4423·z-0,3664·у,

де z - запаси енергії в шарі ґрунту до 20 см, 103 МДж/га, у - загальний вміст гумусу, %; або

c) (z-j)-Cpb=2,6084+0,6003·z-1,3096·j,

дe z - запаси енергії в шарі ґрунту до 20 см, 103 МДж/га, j - СГК/СФК - показник групового складу гумусу ґрунту; або

d) (x-j)-CPb=1,4617-1,7182·х+4,058·у,

де х - теплотворна здатність гумусу ґрунту, МДж/кг, j - СГК/СФК - показник групового складу гумусу ґрунту.

Текст

Реферат: Винахід належить до способу визначення вмісту цинку в ґрунтах різних типів за природних умов, впливу технологічного навантаження та ризику і наявності техногенного забруднення. Заявлено спосіб визначення вмісту свинцю у ґрунтах різного генезису для оцінювання їх еколого-енергетичного стану, причому визначають теплотворну здатність гумусу з використанням калориметричної установки, запаси енергії ґрунту у шарі до 20 см за відомою формулою Орлова, показник загального вмісту та групового складу гумусу ґрунту за методом Тюріна, з подальшим встановленням за методом кореляційного аналізу необхідних та достатніх комбінаційних пар показників гумусового та енергетичного стану ґрунту за допомогою регресійних рівнянь: a) (x-y)-Срb=3,7554-1,9392·x-0,3118·у, де х - теплотворна здатність гумусу ґрунту, МДж/кг, у - загальний вміст гумусу, %; або b) (z-y)-CPb=3,3123-0,4423·z-0,3664·у, де z 3 запаси енергії в шарі ґрунту до 20 см, 10 МДж/га, у - загальний вміст гумусу, %; або c) (z-j)3 Cpb=2,6084+0,6003·z-1,3096·j, дe z - запаси енергії в шарі ґрунту до 20 см, 10 МДж/га, j - СГК/СФК - показник групового складу гумусу ґрунту; або d) (x-j)-CPb=1,4617-1,7182·х+4,058·у, де х теплотворна здатність гумусу ґрунту, МДж/кг, j - СГК/СФК - показник групового складу гумусу ґрунту. UA 115014 C2 (12) UA 115014 C2 UA 115014 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до способу визначення вмісту свинцю в ґрунтах різних типів за природних умов, впливу технологічного навантаження та ризику і наявності техногенного забруднення. Спосіб може знайти застосування в екологічному нормуванні вмісту ME, нормуванні навантажень (техногенних, технологічних) на ґрунтову систему, агроекології за вирішення питань органічного землеробства, біоенергетики і енергетики ґрунтоутворення; діагностики, оцінювання, визначення якості гумусу і статусу ME та небезпеки надлишкового накопичення ВМ у ґрунтах за показниками гумусового та /або енергетичного стану; ефективного екологічного менеджменту ґрунтів як за природних умов, так і за різних антропогенних впливи та у науководослідній практиці. Відомо спосіб прогнозування рівнів вмісту рухомих форм Zn і Сu у ґрунті за антропогенного навантаження (Пат. UA № 58720 Спосіб прогнозування змін вмісту рухомих форм цинку і міді у зрошуваному темно-каштановому ґрунті при систематичному внесенні мінеральних добрив), що передбачає розрахунок співвідношення сполук азоту та фосфору з визначенням вмісту рухомих форм металів у ґрунті за регресійними рівняннями. Недоліками способу слід вважати: 1) зниження функціональних можливостей його реалізації і відповідно ефективності його використання за одночасного зниження цінності отриманих даних щодо вмісту ME/ВМ у ґрунтах різних типів внаслідок обмеженості його застосування лише на зрошуваному темно-каштановому ґрунті; 2) підвищений ризик негативного впливу на якість органічних речовин ґрунту, насамперед, підзолистого ряду за рахунок посилення рухомості органічних сполук, їхньої мінералізації і деструкції та спрощення структури у ґрунтах; 3) підвищення рухомості металів-токсикантів у ґрунті та їхньої міграції у суміжні середовища за систематичного внесення фізіологічно кислих добрив. Відомо спосіб одночасного якісного та кількісного визначення свинцю, кадмію, цинку, нікелю та міді (Патент Ru № 2037824 Способ одновременного качественного и количественного определения свинца, кадмия, цинка, никеля и меди), у якому визначення важких металів проводиться за використання рідинної хроматографії. Отримані дані досить точні, але сам спосіб є багатоетапним, довготривалим, потребує спеціального дорогого обладнання, навченого персоналу, що дуже ускладнює проведення аналізу. Інший відомий спосіб визначення продукційної функції ґрунту за встановлення енергопотенціалу грунту та біомаси рослин методом калориметрії (Пат. SU № 1481681 Способ прогнозирования воспроизводства плодородия почвы). Спосіб передбачає розрахунок за формулою показнику відтворення родючості ґрунту (γ) з урахуванням енергопотенціалу ґрунтів, що вкриті рослинам та без них, терміну періоду вегетації рослин. За величиною запропонованого показника прогнозують розширене (γ >1), просте (γ =1) відтворення родючості ґрунту або його деградацію (γ

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/24, C01G 21/00

Мітки: оцінювання, еколого-енергетичного, стану, спосіб, свинцю, різного, визначення, генезісу, вмісту, ґрунтах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/10-115014-sposib-viznachennya-vmistu-svincyu-u-runtakh-riznogo-genezisu-dlya-ocinyuvannya-kh-ekologo-energetichnogo-stanu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення вмісту свинцю у ґрунтах різного генезису для оцінювання їх еколого-енергетичного стану</a>

Подібні патенти